Petitsioon perekonnaseaduse muutmiseks

Erakond Eestimaa Rohelised,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Arhiveeritud
35805 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Eesti keelesVene keeles (tõlge)

Петиция об изменении Закона о семье

Уважаемое Рийгикогу

Зелёные Эстонии и нижеподписавшиеся предлагают Рийгикогу изменить дискриминирующий однополые пары Закон о семье, чтобы обеспечить конституционное право на равное обращение.

Подписавшиеся считают, что в в законе о семье брак следует установить как союз двух людей, независимо от их пола.

Параграф § 12. Конституции Эстонской Республики предписывает, что перед законом все равны. Никто не может быть подвергнут дискриминации из-за его национальной, расовой принадлежности, цвета кожи, пола, языка, происхождения, вероисповедания, политических или иных убеждений, а также имущественного и социального положения или по другим обстоятельствам.

Призываем остальные либеральные партии поддержать нашу точку зрения.Сейчас не время для политтехнологических игр. Надо ясно и однозначно показать, что Эстония - это толерантное, солидарное и уважающее свободу выбора людей государство.

ПОЯСНЕНИЕ:

1) Государственный суд заявил в деле 3-4-1-12-07, что “неравное обращение может считаться субъективным, если для этого нет разумной причины. При наличии разумной и надлежащей причины неравное обращение оправдано в законодательном процессе.” Мы считаем, что нет никаких разумных причин для неравного обращения с однополыми парами. На наш взгляд, тот факт, что однополые пары не могут иметь общих детей, не может считаться разумным оправданием неравного обращения. Это связано с тем, что Закон не ограничивает право разнополых пар вступать в брак, если пара не может или не желает иметь биологических детей. В то же время и в однополых семьях также есть дети, чьи родители которых нуждаются в такой же правовой защите, как и родители в разнополых семьях.

2) Верховный суд пояснил в деле № 3-3-1-19-17, что и на однополые семьи распространяется конституционное право защиты семьи и запрет на дискриминацию: “Конституционный запрет на защиту от вмешательство государства в дела семьи не связан с полом и сексуальной ориентацией членов семьи. Супруги одного пола также имеют право на государственную защиту (статья 13 Конституции), и любое ограничение прав не должно противоречить запрету дискриминации (статья 12 пункт 1 Конституции) и должно быть необходимым в демократическом обществе (статья 11 Конституции).” Мы считаем, что сегодняшнее семейное право недостаточно гарантирует право однополых партнеров на защиту государства, противоречит запрету дискриминации и не является необходимым в демократическом обществе.

3) В Эстонии действует свобода религии и убеждений, поэтому религиозные организации должны решать сами, какие формы брака они признают.

4) Однополые браки узаконены в следующих странах: Австралия (2017), Австрия (2017), Аргентина (2010), Бельгия (2003), Бразилия (2013), Великобритания (2012), Германия (2017), Дания (2012), Ирландия (2015), Исландия (2010), Испания (2005), Канада (2005), Колумбия (2016), Коста-Рика (2020), Люксембург (2015), Мальта (2017), Мексика (2009), Нидерланды (2001), Новая-Зеландия (2013), Норвегия (2009), Португалия (2010), США* (2015), Тайвань (2019), Уругвай (2013), Финляндия (2017), Франция (2013), Швеция (2009), Эквадор (2019) и ЮАР (2006).

Menetlusinfo

 1. Hilisemad sündmused

  2023 seadustati abielu sooneutraalselt: "§ 1. Abielu sõlmimise eeldused (1) Abielu sõlmitakse kahe füüsilise isiku vahel." https://www.riigiteataja.ee/akt/106072023007

 2. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

  Otsustati lahendada pöördumises püstitatud probleem muul viisil.

 3. Arutelu Õiguskomisjonis

  Otsustati lahendada pöördumises püstitatud probleem muul viisil.

 4. Arutelu Õiguskomisjonis

  Otsustati jätkata arutelu komisjonis.

 5. Algatus menetlusse võetud

  Algatus on edastatud menetlemiseks Õiguskomisjon-ile.

 6. Algatus jõudis Riigikokku

 7. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 8. Algatus kogus 1000 allkirja

 9. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. Riigikohtu seisukohad ja sõnastus

  1) Sõnastusest: mitte samasoolised paarid vaid samast soost paarid. 2) Riigikohus on märkinud kohtuasjas 3-4-1-12-07, et „meelevaldseks saab ebavõrdset kohtlemist lugeda siis, kui selleks ei leidu mõistliku põhjust. Kui on olemas mõistlik ja asjakohane põhjus, on ebavõrdne kohtlemine seadusloomes põhjendatud.” Leiame, et samast soost paaride ebavõrdsel kohtlemisel ei leidu mõistliku põhjust. Meie hinnangul ei saa ebavõrdse kohtlemise mõistlikuks põhjenduseks lugeda sageli esitatud asjaolu, et samast soost paarid ei saa koos bioloogilisi lapsi. Seda seetõttu, kuna perekonnaseadus ei piira erinevast soost paaride õigust abielluda juhul, kui paar ei ole võimeline või ei soovi saada bioloogilisi lapsi. Ühtlasi kasvab ka samast soost peredes lapsi, kelle vanemad vajavad sama õiguslikku kaitset nagu erinevast soost lapsevanemad. 3) Riigikohus on selgitanud kohtuasjas number 3-3-1-19-17, et samast soost paaridele laieneb põhiseaduses sätestatud perekonnaelu kaitse ja diskrimineerimise keeld: „Perekonnaelu kaitset riigi sekkumise eest ei ole põhiseaduse tekstis seatud sõltuvusse perekonnaliikmete soost ega seksuaalsest sättumusest. Sellised kitsendused ei ole põhiseadusest leitavad ka tõlgendamise teel. [...] Ka samast soost elukaaslastel on õigus riigi kaitsele (PS §13) ning mistahes õiguste piirang ei tohi minna vastuollu diskrimineerimise keeluga (PS §12 lg 1) ja peab olema demokraatlikus ühiskonnas vajalik (PS § 11).” Leiame, et tänane perekonnaseadus ei taga piisavalt samast soost elukaaslaste õigust riigi kaitsele, läheb vastuollu diskrimineerimise keeluga ning ei ole demokraatlikus ühiskonnas vajalik.

  1. Riigi poolt on kaitse all perekond,samasoolised saavad moodustada vaid leibkonna,mis ei ole kaitse all!Kuna kohus on tõlgendanud kooslusi valesti,on ka need järeldused valed!

 2. Ainult mees ja naine.

  Abielu on ainult mehe ja naise vaheline liit.

  1. Maksa mulle siis sina ise oma taskust minu maksud mida ma maksin ja ole siis oma naisega. Kuni ma maksan sama palju maksud (reaalselt ma maksan rohkem), siis meil peavad olema samad õigused! Räägi paavstiga, me kõik oleme jumala lapsed, loodus lõi meid kõiki (võib olla see on sinu keel).

  2. Tere! Kas oskate välja tuua ka mõne reaalse põhjuse, miks peaks see jääma just mehe ja naise vaheliseks liiduks? Ehk selgitaksite pikemalt, millist praktilist kahju tekitab teie arvates abielu kahe samast soost isiku vahel. Tahaksin aru saada juurpõhjustest, miks selle vastu ollakse - ehk oskan siis paremini mõista neid, kes teisiti mõtlevad.

 3. Rahvahääletus pole halb

  Austraalias seadustati abielu samamoodi pärast referendumit

  1. Samuti Iirimaal, kus vastav referendum toimus 22. mail 2015.

  2. Oleneb kuidas võtta. Teisest küljest, see et me piirame õiguseid vastavalt rahva tahtele on ka natuke õudne. Kui Vox Populi otsustaks, et punapead ei tohi abielluda, kas paneme selle ka siis õiguste piiramise alustalaks?

 4. Mari Koldits

  Üks ja ainus reaalne põhjus: AINULT mees ja naine on võimelised järglasi saama!!! Kui pole sellega nõus, siis nimeta kasvõi ÜKS samasooline paar, kes omavahel nagistades on lapse saanud!

  1. Kas sellise jutu põhjal peaks teie arvates keelustama ka mehe ja naise vahelise abielu, kes on suguvõimetud või lihtsalt ei soovi järglasi?

  2. At present, there are a number of research laboratories that are focused on the creation of cells that are genetically male but have been produced from eggs. Alternately, they are also trying to create sperm from female eggs. If the research proves to work, the consequences are particularly important for gay and lesbian couples that wish to have children. Ma ei tea kas selleni peaksime kunagi jõudma või mitte kuna inimesi on maakeral nagunii piisavalt, kuid võib-olla laboris nagistades on see siiski võimalik. Aga jah ühtegi nimetada ei oska isegi kui seda kuskil proovitud on :) Ma arvan, et lapsed ja abielu ei käi käsikäes ehk ei näe põhjust miks peaks see ainult mehe ja naise vaheline olema.

  3. Mulle tuttav paar: Mari ja Maarika said lapse. Nad on mõlemad naised, aga armastavad üksteist ja elavad koos. Lapse saamine käis nii, et Maarika munarakku viljastati seemnerakuga haiglas. Peale seda operatsiooni sündis Maarikale tütar.

  4. /Kas sellise jutu põhjal peaks teie arvates keelustama ka mehe ja naise vahelise abielu, kes on suguvõimetud või lihtsalt ei soovi järglasi?/ Miks peaks keelustama?Bioloogiliselt on nad võimelised omavahel lapsi saama!Ülejäänu on juba meditsiiniline.Kõik linnud ,loomad ja taimed on loodud bioloogiliselt sedasi,et on võimelised omavahel järglasi saama!Kui ei saada,on tulemuseks väljasuremine.

  5. /At present, there are a number of research laboratories that are focused on the creation of cells that are genetically male but have been produced from eggs. Alternately, they are also trying to create sperm from female eggs. If the research proves to work, the consequences are particularly important for gay and lesbian couples that wish to have children. Ma ei tea kas selleni peaksime kunagi jõudma või mitte kuna inimesi on maakeral nagunii piisavalt, kuid võib-olla laboris nagistades on see siiski võimalik. Aga jah ühtegi nimetada ei oska isegi kui seda kuskil proovitud on :) Ma arvan, et lapsed ja abielu ei käi käsikäes ehk ei näe põhjust miks peaks see ainult mehe ja naise vaheline olema./ Inimese poolne jumalamängimine pole kunagi lõppenud hästi!

  6. /Mulle tuttav paar: Mari ja Maarika said lapse. Nad on mõlemad naised, aga armastavad üksteist ja elavad koos. Lapse saamine käis nii, et Maarika munarakku viljastati seemnerakuga haiglas. Peale seda operatsiooni sündis Maarikale tütar./ Lapse sai ainult Maarika!

  7. Siit küsimus, et kas paaridel, kes mingil põhjusel ei ole võimelised lapsi saama (nt ühe poole viljatus, muud terviseprobleemid, soovimatus lapsi saada), peaks keelama abiellumise? Bioloogiliselt pole ju viljatu inimene võimeline lapsi saama.

  8. Ja veel üks küsimus - kas Eesti viljatusarte miljonitega toetanud ning seekaudu vähemalt 150 lapse ilmaletulekut aidanud, samuti Lastefondi asutanud, ent ise lasteta jäänud Aino Järvesool oleks samuti pidanud oma abikaasaga abiellu astumise keelama???

 5. Valetavad

  Miks rohelised valetavad diskriminiseeriva perekonnaseaduse kohta?Selliste valedega külvatakse vaid rohkem vaenu.Kõikidel on täpselt ühesugused load ja keelud abiellumiseks!Geidele see aga ei sobi ja nõutakse omale eritingimusi.Abielu on perekonna üks alustalasid ja saab olla vaid mehe ja naise vaheline liit.Ainult selline liit on võimeline tooma järglasi,mis on perekonna teine alustala!Samast soost isikud saavad olla vaid leibkond!

  1. Ma ei suuda uskuda, et ma pean seda ütlema nagu esimese klassi õpetaja aga. Palun avage perekonnaseaduse esimese peatüki esimene paragraaf ja proovige selgitada kuidas "(1) Abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel." on võrdne nii heteroseksuaalsete kui homoseksuaalsete paaride suhtes. Rääkides laste saamisest, kui heteroseksuaalses abielus on liige kellel puudub laste saamise võime kas tervislikel põhjustel või lihtsalt vanadusest, kas see on samuti mitte validaarne abielu? Ma loodan, et te oskate mu küsimustele vastata, sest hetkel jääb mulje, et teil puudub fundamentaalne arusaam teemast.

  2. Heteromees ja geimees võivad selle seaduse alusel mõlemad abielluda geinaise või heteronaisega!Mõlemad on seega võrdsed!Heteromees või geimees ei tohi abielluda heteromehe või geimehega!Mõlemale kehtib seadus võrdselt!Ja see on fakt!Kogu selle perekonna juures tulebki mängu bioloogia!Bioloogiliselt on neil võimalik omavahel järglasi saada.Omasoolistel ei ole bioloogiliselt omavahel võimalik lapsi saada,seega ei saa nad moodustada perekonda.

  3. Teil on väga huvitav arusaam "võrdsusest." Probleem ongi selles et "Naine ei saa abielluda naisega" on absurdne ja kasutu eristus. Mis otstarbel Te otsustasite et mees ja naine saavad, aga naine ja naine ei saa. Kui Teie vastus, nagu ma näen, on bioloogia, siis otsustate välja jätta hetero mehed ja hetero naised, kes sündisid viljatuna. See on täiesti mõttetu eristus, ja peaks olema igale nõus paarile kättesaadav.

  4. Hr.Pajupuu,mina ei ole kedagi välja jätnud.Need keda sa välja tõid,on ju bioloogiliselt loodud omavahel järglasi saama,see,et nad ei saa on juba meditsiiniline probleem mitte bioloogiline.Kogu loodus on üles ehitatud järglaste saamisele!

  5. Tänapäeval on neil abiga täiesti võimalik lapsi saama. Kui te tahate öelda, et nad ei saa ise lapsi siis on ka paljud hetero paarid kes saavad abi. See "Ainult hetero paar on õige, sest nad on võimelised lapsi saama" argument lihtsalt ei tööta. Selles on liiga palju auke ja vastunäiteid. Mu vana-vanemad ei saa lapsi, kas me peame nende abielu tühistama?

 6. Üleskutse heterodele!

  Nagu on samasoolistel omad paraadid ja kogukond, peab see olema ka heterodele! Algatame Heterode Kogukonna!

  1. Kas te EKREst ja Tõrvikurongkäigust olete midagi kuulnud?

  2. Paraadid eestlaste sündimust tõsta ei aita. Abielutunnistused ka mitte. Kodanikupalk aitab. Soovitan Euroopa kodanike algatusele alla kirjutada: https://eci.ec.europa.eu/014/public/?lg=et

  3. Heterote paraad pole üldse paha mõte, hakkabki juba vähemuseks muutuma.

  4. Kulla inimene. Heterod saavad endale peagu terve aasta. Las võtab LGBT+ kogukond endale vähemalt selle ühe päeva paraadi pidamiseks. Heterod ei vaja selliseid asju kuna neid pole riiklikult represseeritud, tagakiusatud ja taunitud. LGBT kogukonna mõte on aidata üksteist ja teha nendele inimestele ohutu koht. Heterod saavad seda igalt poolt mujalt.

 7. Kes hoolib oma kaaskodanikest, toetab kodanikupalga algatust

  Tegelikult puutub see asjasse väga vähe, sest kodanikupalk ei jaota inimesi sotsiaalseteks gruppideks ei tegevusala ega bioloogiliste iseärasuste põhjal, vaid on mõeldud igale üksikisikule - ja just niimoodi, üksikisikute kaudu toetab ka nende kooslusi, olgu selleks perekond või vabaühendus. Seetõttu on mul sõnum kõigile, sealhulgas neile, kes seda abieluseaduse petitsiooni ei toeta või koguni selle vastu võitlevad. Andke oma toetav allkiri Euroopa kodanikualgatusele "Tingimusteta põhisissetulek kogu EL-s" - https://eci.ec.europa.eu/014/public/?lg=et Kodanikupalga algatust allkirjastades toetate mitte lihtsalt ühe grupi õnnetunnet sümboolsest staatusest, vaid kõigi oma kaaskodanike õigust ilma vaesumisriskita ühiskonnas toimetada, sealhulgas luua nii suuri peresid ehk tuua ilmale just nii palju lapsi, kui nad tegelikult tahavad.

  1. Oled ikka eriline tõuk - ronid oma sotsialismusega igale poole!

  2. Mina andsin igatahes oma poodava hääle:)

 8. Polügaamia tuleb ka seadustada

  Praegune perekonnaseadus diskrimineerib polügaamseid suhteid ja kooselusid. Miks mitmenaisepidamist seadus ei võimalda? Samamoodi tuleb ka see seadusesse sisse viia. Abielu ei pea olema ainult mehe ja naise liit, seega lisaks samasoolistele paaridele peaks olema samad õigused tagatud ka mitmik suhtes olijatele.

  1. aga koguge allikirju, vaadake, kas leiab toetust, mina annaks allkirja

  2. Kui nad seda tahavad, siis miks olete Teie see kes otsustab et nad ei saa? Polüamoorsetes suhetes on suur hunnik inimesi kes saavad väga õnnelikult hakkama.

 9. Seeme

  Mis on ühist Talumehel ja Homol? >Mõlevad külvavad seemne shita sisse!

  1. Huvitav miks sa seda arvad ja selles nii kindel oled, et just sinna .... sisse. Olgugi, et see on anektoot ja on naljakas, kuid siiski sinu poolt avaldatud sõnadega antud kontektis neid inimesi solvav kommentaar.

 10. TÄHELEPANU ,enne kui oma allkirja annate !

  ...võtke ,palun, kui pisutki kahtlete, omale aega. Tegelik referendum, poolt ja vastu tuleb järgmise aasta kevadel.

  1. PALUN , ÄRGE ALLUGE PROVOKATSIOONIDELE MIDA ON KIBESTUNUD PRAEGUSE RIIGIVÕIMU VASTASED ÜRITANUD KORRALDADA !

  2. Hilja juba, hääled koos. Mina siia häält ei andnud, aga õigluse huvides tegin teise petitsiooni polügaamia legaliseerimise suhtes. See võiks siis minna samale arutelule. Loodetavasti saab ka see hääled kokku.

 11. nali naljaks

  aga need ,kes on hetke emotsiooni toel selle poolthääle siia allkirjastanud, jäävad ka hiljem pahatihti enda tehtud otsust oma alateadvuses kaitsma, kriitikavõime enda tehtud emotsiooniotsuse kohta puudub. see kinnistub tema mälusse ja ta hakkab arvama et nii ongi õige.

  1. Palun , ärge kiirustage ,ja andke oma poolt-või vastuhääl kevadisel rahvahääletusel !

 12. TARK EI TORMA !

  m.o.t.t.

  1. Mis on üldse abielu?

   Vaadates kõike seda palagani abiellumise lubamise või mittemubamise ümber, tekib paratamatult küsimus, kas äkki on tegemist jällegi mingisuguse üleüldise hallutsinogeenide mürgitsega. Ajaloost on näide sellise epideemia toimumise kohta ju nõiajahi näol olemas. Kas te ei tahaks korraks oma emotsioonid pausile panna ja mõelda ning uurida ajaloost, mis on üldse abielu, ja milleks selline mõiste või toiming on ellu kutsutud? Teie lahmimist vaadates jääb mulje, et iga sekspartneriga tuleb tingimata kohe abielluda. Aga mis siis saab kui selleks sekspartneriks ei ole olend liigist homo sapiens vaid on tegu mõne muu loomariigi esindajaga? Koer näiteks? Kas abielu osapooled peavad olema tingimata elus? Kindlasti on olemas ,

   1. Abielu on sotsiaalne konstrukt, mis väljendab ennast kahe armunud inimese üheks saamisena. Kui me loeme neid häid 2000 aastaseid raamatudi on seal midagi muud kirjas aga ega me ometi ei hakka nüüd seadust määrama raamatu põhjal mille sisu on vaesem ning augulisem kui Harry Potteril. Abielu on fundamentaalselt ühiskondlik konstrukt mille olemuse määrab ühiskond. Te ei ole ühtegi vastuväidet toonud petitsiooni eesmärgile mida saaks pidada validaarseks ja adekvaatseks. Te kõlate nagu te üritate olla tark aga jätate mulje, et olete põllumees kes elas 1800'datel. Tegemist on võrdõigustega, see , et teil on ebamugav ei puutu asjasse.

   2. /Abielu on sotsiaalne konstrukt, mis väljendab ennast kahe armunud inimese üheks saamisena./ Milleks sellist valet kirjutada?Ainult armastus ei võrdu abieluga.Armastada võid keda iganes,mida iganes,see ei tähenda,et saad ja pead sellega abielluda.Abiellutakse erinevatel põhjustel(nt.armastus,raha,lapsed,materiaalsed hüved,jne).

   3. /Abielu on fundamentaalselt ühiskondlik konstrukt mille olemuse määrab ühiskond. / Ühiskond ongi määranud abielu mehe ja naise vaheliseks.Kui mõnele see ei meeldi,on see tema probleem,mitte ühiskonna probleem.Oma probleemi ei saa sunniviisiliselt ühiskonnale peale suruda!

   4. No me hetkel muudame selle konstrukti olemust. Kui te minuga nõus olete siis teil ei tohiks midagi selle vastu olla kui suurem osa rahvast tahavad seda muuta. Eksole? "Kui mõnele see ei meeldi,on see tema probleem,mitte ühiskonna probleem.Oma probleemi ei saa sunniviisiliselt ühiskonnale peale suruda!" Projektsioon selles väites on nii suur, et te võiksite kino avada. Kui teile ei meeldi, et seadudt muudetakase, sest inimesed tahavad seda siis see on teie probleem.

  2. Pisut mõtlemisainet

   Väljavõte roheliste petitsioonist: _Riigikohus on märkinud, et „…kui on olemas mõistlik ja asjakohane põhjus, on ebavõrdne kohtlemine seadusloomes põhjendatud.” Leiame, et samast soost paaride ebavõrdsel kohtlemisel ei leidu mõistlikku põhjust._ Olgu nii – lahkame natuke seda asja. Üks on kindel – maailm on ülerahvastatud ja aina hullemaks läheb. Minul isiklikult pole midagi samasooliste kooselu vastu. Lasku käia. Looduse regulatsioon – tõsi küll, kaduvväike – langetamaks inimeste populatsiooni siin pallil või kettal – millel just, vahet pole. Iseenesest näikse sellega nagu korras olevat. Me – eestlased tahame alati olla esirinnas ja kõige-kõige paremad. Miks mitte siis paista silma ka väljasuremise osas. Me saaksime ka sellega ju lained lüüa üle ilma. Kuigi üks konks on asjal juures. See nimelt on meie põhiseaduse vastane. Põhiseaduses on otseselt ära toodud meie kestmajäämise eesmärk. Ja nüüd minu küsimus: Et siis nagu põhiseaduse vastu minek pole asjakohane põhjus? Üks aspekt veel, mis kindlasti hakkab samasoolistele paaridele peale võidueufooria kadumist ja argipäeva saabumist muret ja peavalu valmistama. Nimelt räige diskrimineerimine. Vot siis alles tulevad need sugudevahelised ebakõlad ja lõhed esile. Jutt käib järglastest. Kui naispaarid saavad hambad risti kannatades mõlemad lubada enda paksukstorkamist kas siis mõne jälgi meesisendi poolt või kusagil kliinikus süstlaga mitte nii jälgi tohtrihärra või koguni kauni naisdoktori käe läbi, siis meespaaridele seda teed kahjuks pole. Kui see pole diskrimineerimine ja räige ebavõrdsus, siis mis veel on? Jah – ka omasooihar mees võib ju mõnele näitsikule iiveldustunnet tagasi surudes tite teha, aga siiski jääb õhku küsimus, kas see neidis on nii lihtsalt nõus oma emainstinktidest loobuma? Ja anda samasoolistele paaridele lastekodust lapsi? Kas nii teemegi, et „õilis eesmärk“ pühendab ja meid ei huvita absoluutselt see, mida laps arvab või arvaks sellest? Muidu oleme küll kõik kanged lastekaitsjad, aga sellise kohapealt lihtsalt viskame nad pea ees vette ja küll neid hingetraumasid tulevikus – mis muidugi ei pruugi tulla, aga ajalugu on näidanud, et suure tõenäosusega nad siiski tekivad, sest lapsed armastavad võrrelda ja küsida – ravib juba ühiskond haigekassa rahade najal? Jah – omasooiharad nõuavad, et neid peaks tolereerima. Ja tegelikult peakski ja eks seda ka tehakse, aga ainult senikaua, kuni nad ei hakka väitma, et see on normaalsus. See siiski on ja jääb alati kõrvalekaldeks normaalsusest. Mitte midagi pole teha, sest looduses sellised elu edasi ei vii. Kui ikka üheksa haiget tulevad terve juurde ja ütlevad, et ta on haige, sest pole nagu nemad, ei saa ükski loogilise mõistusega inimene seda aktsepteerida…

   1. Võtame siis asja lõikhaaval ja teeme ülevaate teie kaugusest reaalse maailmaga. Homoseksuaalsuse aksepteerimine ei tooks tohutut muutust rahvastiku kasvule/kahanemisele. See terve lõik tundub üleliigne. Kordan, et seaduse muutmine ei tooks suurt muutust demograafiale. Need kaks lõiku oleksid võinud tegelikult koos olla. Me ei saa suruda inimestele peale sekuaalset orientatsiooni ning see ei ole midagi mida inimene saab valida. Kui te ei mõista siis kas te oleksite nõus mehega magama? Loodan et nüüd saate paremini aru. Võrdsed õigused on vajalikud justnimelt, et näidata, et me oleme arenenud ühiskonnana ning, et me hoolime kõigist ning meid ei juhi pime hirm tundmatuse ees. Tekib mulje, et teil puudub arusaam baasilisest bioloogiast ning demograafiast. Terve lõik on ülesse ehitatud keskaegliku mõtlemise põhjal mis on ammu ümber lükatud ning mille küljest hoiavad kinni vaid inimesed kes ei suuda reaalsust aksepteerida. Laste saamine ei ole abielu alus, mida te siis kostaksite paaride puhul kes on viljakuse kaotanud. Viljastamine välise abiga pole nii jälk kui te kirjeldate ning eesmärgiks on selgelt vale ettekujutuse tekitamine. Juhul kui see pole eesmärk olete te jälle täiesti puutest väljas reaalsusega. Ma sooviksin allikat väitel, et samast soost partnerite hoole all ülesse kasvaval lapsel on suurem võimalus vaimsetele raskustele. Senikaua on see lihtsalt tühi väide. Homoseksuaalsusel pole "midagi viga" ainus probleem on diskrimineerimine. See sama diskrimineerimine mis tuleb enamjaolt inimestelt kes pole informeeritud ning kelle maailma vaate aluseks on nende enese emotsioonid. Naljakas tõesti, et just seaduse muudatuse vastu olevad on need kes väidavad, et argumendi teise poole otsus põhineb emotsioonidel. Enese sisemaailma projektsioon? Homoseksuaalsus on normaalne hoolimata sellest kui palju te: valetate, loote valesid ettekujutusi, eirate puhast mõistust ja teadust. Mis mind pigem huvitab on teie. Mis valu olete te läbinud, et te otsustasite sellise eesmärgi võtta. Palju parempoolse maailmavaatega inimesed võtavad maailmavaate omaks sisemise ebakindluse tagajärjel. Miks teil on irratsionaalne hirm heteroseksuaalsuse ohus olemise üle? Ma tahan teada mis teid siia on toonud miks te selliseid asju usute pimedalt.

   2. Jan-Erik - tänud, et võtsid vaevaks. Kuid kahjuks ei hakka ma Sulle siin eraldi vastama, sest kõik Sind huvitavad vastused olen juba siia eelnevatesse tekstidesse kirjutanud. Ainus asi, mida tahan siiski mainida - ma pole kusagil väitnud, et samast soost partnerite hoole all kasvanud lastel on suurem võimalus vaimsetele raskustele. Palun ära pane mulle sõnu suhu ja ära elusta omi fantaasiaid. Ma pole ka kusagil kirjutanud, et viljastamine välise abiga on jälk. Mis molkus Sa selline oled, kes paneb teistele sõnu suhu? Aitab see Sind kuidagi veenvam välja paista? Jah - aitabki nende silmis, kes ei viitsi süüvida, ehk siis enamuste silmis. Kui Sinu arvates lapsi ei huvita oma juured, siis on see pelgalt Sinu arvamus. Maailm kahjuks teab ka vastupidiseid juhtumeid. Inimesena, kes oskab kirjutada pikemaid tekste nagu Sina, on kummaline, et sellised asjad Sulle märkamatuks on jäänud. Sa ikka loed raamatudid? Vaatad filme, dokumentaale, tõsielusarju?

   3. Kahjuks ma ei lase teil iseenda väidete eest tuhkrut mängida. "Ma pole kusagil väitnud, et samast soost partnerite hoole all kasvanud lastel on suurem võimalus vaimsetele raskustele." "viskame nad pea ees vette ja küll neid hingetraumasid tulevikus – mis muidugi ei pruugi tulla, aga ajalugu on näidanud, et suure tõenäosusega nad siiski tekivad, sest lapsed armastavad võrrelda ja küsida – ravib juba ühiskond haigekassa rahade najal?" Teie kirjutamise stiil on küll tohutult kaudne, et väita, et teile pannakse sõnu suhu, aga sõnum on selge. Kaudsel keerutamisel pole kohta poliitilises väitluses ning see näitab teie ebakindlust iseenda seisukohtades. Ma võin otse öelda mida ma usun sest ma tean et mul on õigus. "Ma pole ka kusagil kirjutanud, et viljastamine välise abiga on jälk." "Kui naispaarid saavad hambad risti kannatades mõlemad lubada enda paksukstorkamist kas siis mõne jälgi meesisendi poolt või kusagil kliinikus süstlaga mitte nii jälgi tohtrihärra või koguni kauni naisdoktori käe läbi, siis meespaaridele seda teed kahjuks pole. Kui see pole diskrimineerimine ja räige ebavõrdsus, siis mis veel on? Jah – ka omasooihar mees võib ju mõnele näitsikule iiveldustunnet tagasi surudes tite teha, aga siiski jääb õhku küsimus, kas see neidis on nii lihtsalt nõus oma emainstinktidest loobuma?" Jälle te ei räägi piisavalt selgelt. Mul endal oli ausalt korralik mõttetöö ,et üldse teie tekstist aru saada, sest üleseehius on arutleva teksti kohta kehv kui leebelt öelda. Kuigi te olete pigem fantaasia inimene seda on näha. Kui destilleerida teie pikk väide siis on selgelt öeldud, et kunstlik viljastamine on kole ja vale. Lisaks ka siin, et homoseksuaalsed paarid enamjaolt ei saa lapsi läbi vahekorraga asendus vanemaga. Protsess on kliiniliselt läbi viidud. Ma ütleksin nii palju, et ma ei pea oma uskumuste väljendamiseks kirjutama terve seina arusaamatut ilukirjandusliku jura. Ma vastan konkreetselt nii nagu ma tean, et asi on. Ainus põhjus miks lastel võib samast soost vanemate pärast ette tulla probleeme on diskrimineerimine. See on mille vastu mina võitlen. Kui sa oleks oma elus ühegi lapsega suhelnud teaksid sa, et nad ei hoia südames tühja viha. Ma arvan, et ma olen piisavalt meediat ja kultuuri tarbinud aitäh küsimast. :D

   4. M.O.T.T. Sinu arutluskäigust tulebki kõige paremini välja, et tegelikult on Sul märksa parem fantaasia, kui Sa mulle süüks paned ja sellega on kõik öeldud. Oletamine ja fantaseerimine on ilus asi ja võib nii mõnedegi rajade sihid selgepiirilisemaks teha, aga fakt jääb faktiks - oma oletustega oled Sa mulle omistanud sõnu ja mõtteid, mis pole sugugi minu omad. Ehk lühidalt - Sa sildistad ja valetad lihtlabaselt. Kuid ei ole hullu - eesmärk pühendab abinõu. Nii vist öeldakse. Sa lihtsalt kohandad asju ja seetõttu ei näe, pole isegi võimalik näha, terviklikku pilti. Seega - jätka samas vaimus ja nii mõnigi on uhke Su üle. Kõige tähtsam on muidugi, et iseendaga rahul oleksid. Ja ometegi on Su fantaasia nii lopergune, et sellest Sa aru ei saa, et kui ma räägin katkiste juurtega lastest, siis loomulikult ei mõtle ma seda, et nad lasteaiast tormaksid kasvõi saatesse "Sind otsides". Eks nad teevad seda ikka siis, kui puberteet läbi on elatud ja südames ka "tühjale vihale" juba kohta on.

   5. Näha on, et sa ei võta midagi omaks nii, et astume tagasi. Kas sa oskad sõnastada selgelt ja lühidalt miks sa oled samasooliste õiguse vastu abieluda. Kena oleks ka kui sa oma väidetele allikaid tooks. Ma tean, et sa oled pea igale inimesele siin vastanud, aga ma ei hakka igat sõnumit lehel läbi lugema. Klaarime asja siin ära.

   6. Naeruväärne, Jan-Erik. Sul omal nagu natukenegi loogilist arutlemisvõimet pole, et tahad pimesi uskumiseks allikaid, mida "tähtsamad ninad" on öelnud-kirjutanud? Minu sõnad on kui sitt ja Sinu omad kuld? Kui Sa ei suuda mõista pikemaid seletusi, mida lisaks minule on siia kirja pannud ka teised, siis mis lühiloosungitest arusaamisest me siin räägime? Hoopis Sina ei võta midagi omaks. Mina püüan argumenteerida, Sinu "vastuargumenteerimine" piirdub mulle valede sõnade suhupanekus ja oletamises. Ainsad samasooliste abielu pooldajate (ja mitte keegi pole veel öelnud, miks neile ei sobi lihtsalt seadustatud kooselu) argumendid on need, et omasooiharus on kaasasündinud ja et asi on õiglustundes. Aga tead - ma võin Sulle pajatada mõlemast nii mõndagi. Tundub, et te (pean silmas omasooabielude kaitsjaid) näikse arvavat, et omasooiharus on ainus kaasasündinud seksuaalhälve. Kõik muud - pedofiilia, zoofiilia, nekrofiilia, sadomaso, polügaamia ja mis iganes veel - näikse olevat elu jooksul kujunenud? Või mis? Kui nii, siis millest küll selline arvamus? Mõni link ehk? Aga kui ka need teised hälbed on kaasasündinud, siis miks ei anta neile rohelist tuld? Tundub kuidagi silmakirjalik? Olgu - nende kolme esimese puhul saame esiti väita, et ilmselt puudub vastastikune kokkulepe, kuigi ka see on tegelikult arutluse koht, aga las ta praegu olla. Ei ole mõtet juhet kokku ajada inimestel, kel puudub elementaarne loogilise mõtlemise harjumus ja kes lähtub pelgalt dogmade najal kosuvatest emotsioonidest. On väga lühinägelik ja silmakirjalik sajandeid kestnud abieluinstitutsiooni muutmisel sellisel juhul mitte sisse viia ka võimalust abielluda X arvul suvalistel inimestel, või legaliseerida orja ja orjapidaja suhe, sest üllatus-üllatus - maailmas leidub päris palju neid, kes oleksid nõus taolise kokkuleppe järgi elama. Ja sellist diskrimineerimist nimetate te õigluseks!? On kummaline, et vana head kamašokolaadi ei tohi kutsuda Euroopa Liidu nõuete järgi šokolaadiks, vaid peab kutsuma ilma šokolaadi nime suhu võtmata - näiteks tahvliks - kamatahvliks. Pidavat olema muidu eksitusseviiv. Samas samasooliste abieluga pole probleemi. Ei eksita kedagi, kuigi abielu võiks olla - või vähemalt on ta sajandeid olnud - selline kahe täiskasvanu liit, kellelt vähemalt teoreetiliselt saaks oodata soo jätkamist. Kooselavad inimesed tehku mis tahavad - jätkaku või mitte - neil pole seda ühiskondlikku ootust...

   7. Jah jah sa oled tubli poiss ja ei ole midagi vihjanud oma tekstis. Maa tean et teeb haiget kui su õrna maailmavaadet kritiseeritakse aukudega mis selles peituvad, sest ma olin kord täpselt nagu sina, aga sa ei pea nüüd keskenduma ainult sellele, et ma nägin sügavamaid mõtteid su jutus. Võta asja rahulikult. Ma isiklikult ütleksin, et teaduslik konsensus on jah usutavam kui mu enda veenumused, sest teaduse institutsioonid, mis on läbi ajaloo arenenud ning mille liikmed on pühendanud tihti kogu oma elu spetsiifilistele alaledele on targemad kui mina või sina. Vanasti arvati, et valgus liigub läbi "eetri" mille olemasolu hiljem ümber lükati teadusliku analüüsiga. Seda tegid need samad "tähtsamad ninad" kellest sa räägid. Kui sa väidad, et nende sõnad on tühjad siis võid ju tagasi koopasse minna, sest me vaidleme üle interneti tänu neile. Kui aus olla sellega, et sa ütlesid, et ma olen rumal, sest ma usun neid "tähtsaid ninasi" pimesi on see vaidlus läbi. Sind ei saa enam tõsiselt võtta. Ma isegi ei pea tõestama, et sa ei tea millest sa räägid, sest sa ise just eitasid teadust. Ma tean, et sa eitad seda aga las keegi kes seda loeb otsustab ise. Mida ma pean omaks võtma kusjuures. Kui ma sain tõesti millegist valesti aru siis selgita mulle millest, mitte ära hakka ründama igas sõnumis. Hoolimata sellest, et sulle "tähtsad ninad" ei meeldi ning ma tean, et sinuga vaidlemine on nagu seinaga rääkimine lükkan ma su väited ümber teaduslike allikatega. Kui nüüd rääkida nimetatust. pedofiilia, zoofiilia, nekrofiilia ning sadomaso on seksuaalsed fetišid. Seksuaalne fetiš on omadus mille tagajärjel rahuldus on seotud liigse määraga konkreetse eseme, omaduse, kehaosa, jne suhtes. Nendega muidugi tõmmatakse piir selle juures mis on mõistlik ning keegi ei ütle, et näiteks pedofiilid väärivad õigusi. Keegi ei võitle seksuaalvahekorra läbiviimise nõusoleku andmise õiguse vanust langetada. Fetišite ilmumine võtab astet puberteedi eas või natuke enne puberteeti ning konsensus on, et fetišid tekivad peale sündi nooruses juhtunu tagajärjel. https://www.psychologistanywhereanytime.com/sexual_problems_pyschologist/psychologist_fetishism.htm Homoseksuaalsus on seksuaalne orientatsioon. Miks see ei ole fetiš? Mõtle nüüd kui see oleks siis oleks ka heteroseksuaalsus fetiš. Sellegipoolest on siin kaks uurimust mis räägivad homoseksuaalsuse arengust. Rõhutaks siin, et homoseksuaalsuse areng on üleüldises pildis aksepteeritud bioloogilisel enne sündi toimuva nähtusena, sest vastupidised teooriad on kordades augulisemad. https://www.researchgate.net/publication/301639075_Sexual_Orientation_Controversy_and_Science https://books.google.ee/books?id=3fjGjlcVINkC&redir_esc=y Mis puutub polügaamiass. Sellega pole otseselt mingit probleemi, pole mingit põhjust miks me peaksime ühe partneriga olema, see on lihtsalt ühiskonna norm. Viimasena ütleks veel, et nii homoseksuaalsus kui polügaamia on asjad mis on igas kutuuris mingil määral olemas olnud.

   8. Sa mainisid ka vastastikust kokkulepet. :D Hakkab juba nupp nokkima. Ma olen nõus kusjuures, mitu inimest võiksid abielluda. Polügaamia on igas ühiskonnas läbi ajaloo eksisteerinud. Orja ja orjapidaja suhe on tõesti osade inimeste fetiš ning kokkulepeliselt on võimalik palgata endale "orjapidaja" kes sind häbistab isikut jne. Kui sa mõtled mingit eluaegset asja siis otsi üks inimene kes tahab olla eluaegselt seadusekohane ori. Tegemist on rollimänguga. Nonii vaatame viimase asja kiirelt üle. 1 samast soost paaris on ikka võimelised lapsi saama ja arvestdes, kui palju nad peavad läbima, et kunstliku viljastamise luba saada oleksid nad tõenäoliselt paremad vanemad kui paar kes tegi ühel õhtul vea. 2 lastekodu lapsed oleksid kordades õnnelikud peres kui kodus, ma loodan, et ma ei pea sulle seda tõestama uurimustega. 3 Homoseksuaalsed inimesed ei saaks nkn lapsi omavahel ning ei hakkaks vastu tahtmist elama vastassoost partneriga nii, et neile abielu keelamine ei tõsta mingeid numbreid pigem langetab. Oli pikk teekond aga ma loodan, et kui sa midagi sellest oled õppinud siis faktid ei hooli su emotsioonidest ;).

  3. Tule taevas appi

   Homode eitamine/tõrjumine ja vähem väärtuslikuks pidamisega eitame ka loodust ja loodusseadusi. Loomariigis on samasooliste pesaehitamine tõestatud ning eks oleme meiegi osa loodusest. Samuti ei ole enam tänapäeval OK arvata, et seksitakse vaid järglaste pärast. Head homofoobid, tulge ometi mõistusele ja tunnistage et aeg ei seisa vaid on pidevas muutumises. Kui me oma noortele ka peale surume vanasid dogmaid, siis tahame peatada aega ja arengut, mis meile sobib- paraku aga mitte uutele põlvedele. Kas tõest peab siin pidama põlvkondadevahelist "sõda" või laseme ajal, loodusel ja lastel areneda vastavalt muutuvale ajale ja loodusseadustele. Kui me ise oleme oma tegevusega loodust ja selle toimimist sandistunud- tuleb peeglisse vaadata. ja aktsepteerida seda.

   1. Looduses on homosuhetest rohkem siiski polügaamseid suhteid ja just selle eest tuleb hea seista.

   2. Hea Ülle. Loodusseadused ei muutu, ka aeg ise mitte. Aeg kulgeb. Aja kulgemisega olud muutuvad. Kui tõmbad homode eitamise ja tõrjumise vahele võrdusmärgi, siis on aeg Sul tuduprillid eest tõmmata ja vaadata maailma natuke ka lahtiste silmadega. Loomulikult ei seksi inimesed ainult järglaste saamiseks. Küsimus on, kas selleks seksiks on tarvis niipalju hüsteeriat, vikerkaarevärvilist seakisa ja kogu ühiskonna kaasamist? Millistel samasooliste paaride lastel Sa lased areneda? Kust küll sellised lapsed tekivad?Teadupärast on lapsed nn. programmeeritavad oma elu esimesel seitsmel aastal, kui suurem osa toodetud energiast suunatakse aju arengusse. Kas Sa tõesti arvad, et kui väikesel lapsel on nunnud samasoolised vanemad, siis laps ei saa mingitki soodumust sellest eeskujust oma edasiseks eluks? Sitasti arvad siis lastest. Lapsed on kodu peegel - loodetavasti oled vähemalt sellegagi nõus? Aga Ardiga olen täiesti nõus. Milleks selline silmakirjalikkus ja panustada ainult samasooliste kooselule. Mida suurem pere, seda tugevam...

   3. Kus selline pesaehitamine tõestatud on?1 paar miljonist teeb loomariigis nii ja siis on hea võrdlus kohe või?

  4. Tegelikkusest

   homoseksuaalsus, erinevalt sallimatusest, ei ole õpitud, vaid kaasasündinud. Seda fakti võib püüda nii- ja naapidi väänata, aga tulemuseks on tühi energiakulu. Kindlasti mõjutab samasoolise paari hoolealusena kasvamine lapse psühholoogiat. Näiteks on oluliselt raskem sellist inimest homomüütide ja ühiskonna lagunemisega hirmutada ja manipuleerida.

   1. Mnjah, Markus. Energiakulu osas on Sul õigus, aga Sa väidad midagi, mida on praktiliselt võimatu kontrollida. Eneseõigustuseks on inimesed muidugi valmis väitma mida iganes ja selleks isegi loogikat väänates. Paraku me ei tea, millise soodumusega lapsed sünnivad. Küsida äsja oma sõnavarasse 500 sõna saanud rüblikult, keda ta eelistab - kas poisse või tüdrukuid, on ju tegelikult mõttetu. Pigem siiski saavad mingil määral aju sünapside ülesehitusel määravaks just lapse nii vanemate, kui ka tema teiste ümbritsevate inimeste käitumine. Kui väike tüdruk näeb, et isa või mõni teine tema lähikondlasest meesisend on käitumiselt vastik ja suisa tropp, jätab see paratamatult jälje mälusoppi, mis kinnistub sinna peale puberteeti juba jäädavalt. Sama on ka poiste puhul, kui tal on näiteks tore isa, kes temaga tegeleb ning iialgi mitte millegiga rahul olev ning vinguv ema, kes ka isaga ilmaski rahul pole, siis pole imestada, millisele soole kuulub poolehoid. Või vaidled vastu? Jah - see tähendabki seda, et ka heterokooselus kasvanud lastest võivad kujuneda, ja eks nad praegu veel suuresti sealt ju kujunevadki, omasooeelistustega isendid. Mul pole omasooliste kooselu vastu mitte midagi ja selleks tulekski vastu võtta kooseluseadus juba sellisel kujul, et seal oleks arvestatud ka näiteks polügaamiaga, sest miks siis nemad peaksid olema ebavõrdsemad? Neid peaks ka seadus kaitsma. Ainuke erinevus, mida mina näeksin abielu ja kooseluseaduse vahel, on see, et viimase järgi elavatele ei tohiks anda täielikku lapsendamisõigust. Nad võivad adopteerida, ehk siis ühise nimetaja alla panna, kas ainult oma bioloogilisi lapsi - s.t. et vähemalt üks kooselav isik peab olema lapse bioloogiline vanem või adopteerida last siis, kui see on andnud oma nõusoleku, ehk siis jõudnud teatavasse ikka, mil tema sõna ka seaduse ees maksab. Vaata, Markus. Meile meeldib mõelda, et inimesed on ilusad ja head. On nii? Meil ei peaks olema üldse mingeid seadusi. Las inimesed teevad, mida tahavad. Tahad, tapa, tahad, varasta. Aga ei - meil on mingid faking seadused, mis keelavad seda teha, kuigi osad inimesed saavadki oma loomuselt nii hakkama, et nad ei pea kippuma kellegi elu või vara kallale, aga osad juba sünnivad nii, et neil pole ei au-, ega häbitunnet. Kas need seadused hoiavad neid tagasi? Natuke ikka. Kleptomaan ei ole ju ka süüdi selles, et ta süüdimatult näppab. Ikka karistame. Miks küll? Ma ei väsi kordamast - mul pole mitte midagi selle vastu, kui omasoolised koos elavad või inimesed mis tahes viisil oma sugukirge rahuldavad vastasikusel nõusolekul. Ma võin tolereerida neid isegi tänavapildis, aga kohe - kui nad kuulutavad, et see on normaalsus ja hakkavad paraade korraldama ning oma "õiguseid" taga ajama - tänan, ei.

   2. See "kaasasündinud" on liialt vaieldav, "õpitud" aga näib ilmselge liialdusena. Pigem oleks loogilisem rääkida, et kaasasündinud pole orientatsioon ise, vaid mingid eeldused selle tekkeks ning juba varajases lapsepõlves olevatest "päästikutest", mis võivad käivitada nö väärprogrammi, tekitada väärseoseid. Siin pole aga kaasasündimise üle mõtet vaielda - lihtsalt osa kiikse on tolereeritavad (samasoolised paarid), osad mitte (nt pedofiiilia). See viimatinimetatu peaks küll olema mitte vangla, vaid hullumaja teema. Ma ei näe mingit põhjust jätta samasoolised paarid ilma neist puhtpraktilistest õigustest, mis praegu üksnes abieluga kaasnevad. See "abielusõda" on siiski rohkem kultuurisõda (kas meie kultuuriruum on nõus abielu mõistet siduma samasooliste paaridega jne). Omaette lugu on küll lapsendamisega. Kui sellist võimalust anda, siis äkki alates sellisest east, mil laps saab aru, kuhu ta õigupoolest läheb? Ja ta peab seda siis mõistagi ette teadma. Mõtteaineks.

  5. Gunnarile

   Sa analüüsid ja argumenteerid loogiselt aga sa teed ühe väga erilise vea. Sa eeldad, et homosoksuaalsus ei ole looduse poolt kaasa sündinud nii nagu heteroseksuaalsus ja seepärast kogu sinu edasine analüüs tugineb sellele, justkui homoseksuaalsus tekib vanemate mõjul voi keskonnast ja kasvatusest. Tead, ma arvan, et enamik inimesed on bi-seksuaalsed, ehk siis teise inimese armastamine on inimesele väga loomulik omadus. Pigem kasvatus, vanemad ja keskkond õpetavad seda, mis on õige ja mis on vale. Seeparast osad, kes kalduvad juba noorelt aru saama, et neile on omast soost inimesed väga sümpaatsed, püüavad seda varjata teiste eest ja eitada seda iseendas, sest teavad ühiskonna hukkamõistu. Aga... seksuaalsust ei saa ise valida, ühel hetkel sa oled lihtsalt selle fakti ees, et sa pead endale tunnistama, kes sa oled. See on kaasa sündinud ja sa ei saa mingil viisil sundida ennast nautima vastaspoolt, kui sul seda tunnet ei ole vastaspoole vastu. See on sama hea, kui peaksid olema kellegagi, kes sulle huvi ei paku. Seksuaalsus on loodudlik valik. Me elame 21 sajandil ja tahaks, et inimesed ei peaks enam ennast tundma halvasti voi sooritama enesetapu pelgalt teiste ehk ühiskonna hukkamõistu pärast, et ta armastab samast soost inimest. Soovin et 2 et 2 täiskasvanut inimest, kes teineteist armastavad, voivad oma liidu ka ametlikult vormustada, kui see soov neil on, sõltumata sellest, mis on nende sugu.

   1. Helina - vahet tegelikult pole, kas kaasa sündinud, või lapsepõlves kujunenud. Ma siiski jään oma teadmiste põhjal truuks arvamusele, et inimene sünnib enamvähem valge lehena ja peale imemisinstinkti toitumiseks ning mõningase eneseväljendusoskuse häälitsemise ja näoilmete näol, on edasine siiski suurel määral puhas pikk õppimis- ja kujunemisprotsess. Erinevalt väga paljudest teistest loomadest, kes väga lühikese ajaga on iseseisvaks eluks valmis. Hea, et tõid jutuks bi-seksuaalsed. Just nende pärast ongi tarvis, et inimesed ei läheks kergema vastupanu teed, vaid natukene ka ühiskonna nimel pingutaksid. Sest just nendel oleks võimalus valida abielu ja kooselu vahel, mis samasoolistel paaridel ei tohiks olla võimalik. Ja kui neil kahel ühiselul kasvõi laste osas vahet pole, või valikus on ainult sajanditepikkuseid traditsioone eirav abielu, siis kiirendame me seda ebanormaalsust ju ise silmnähtavalt. Kordan veel - ka mul pole mitte midagi selle vastu, kui samasoolised inimesed saaksid oma kooselu seaduse silmis kinnitada. Seda nad saavad tegelikult praegugi. Mingu notari juurde ja lasku käia. Sõlmigu milliseid lepinguid ise tahavad. Täiskasvanud inimesed. Mul on omasooliste abielu osas ainult kaks murekohta: Lapsed ja silmakirjalikkus. Ma soovin, et ükski laps ei satuks sellisesse - tegelikult mitte nii normaalsesse, nagu samasoolised väidavad - keskkonda, kui ta pole just otsene järeltulija. Ja ühtlasi soovin, et automaatselt võiksid abielluda ka hulgikooslused, ehk siis mitmenaise- või -mehepidajad ja kasvõi kommuunid, kus mehi ja naisi on suvaline X/Y hulk. Ja kui nüüd mõni omasooihar peaks piiksuma, aga see on ju puhta lollus, siis minu küsimus on et: MIKS KÜLL? Kui seadust muuta, siis juba nii, et ei peaks teisest mõne aasta pärast jälle üle käima...

  6. Helinale

   Väga nõus ja hästi põhjendatud.

   1. Allkirjastamisest

    Tere. Andsin oma allkirja esimesel päeval, olin esimeste seas ja uhke selle üle. Täna käisin oma ema juures, rääkisin sellest petitsioonist ja veensin ka teda allkirja andma. Seda smart id-ga tehes tuli siin lehel tekst, täname, aga olete juba allkirjastanud. Kuidas kommenteerite?

    1. Enda SmartID-ga ei saa ju teise inimese eest allkirja anda :-)

    2. Jaanus Nurmoja: Mina andsin ikka enda telefonilt enda smart-idga enda allkirja ja minu ema andis oma telefonilt oma smart idga oma allkirja. Aga seda tehes tuli nimetatud tekst.

    3. Nagu näha,siis nii mõnigi allkiri on saadud vaba tahte vastaselt!Kas su ema ei suuda ise otsustada,et pead teda just veenma siia allkirja andma?Kas see allkiri ikka oli vabatahtlik?

   2. Gennarile veel

    Minu meelest sul on jälle vale eeldus, sest sa eeldad, et homoseksuaalsus ei ole normaalne ja biseksuaalseid peaks kaitsma, et nad ei satuks homoseksuaalsete hulka. Millest selline arvamus, et homoseksuaalsus on ebanormaalne? Ega ometi ainult laste sigitamise pärast? Enamik inimesi seksib maailmas muudel põhjustel kui laste sigitamise soovil ja õnneks iga heteroseksuaalse aktiga ei eostata last, meie maailm oleks ülerahvastatud. Pealegi arenenud ühiskonnas on laste saamiseks tõsine soov. Laste eostamine ei saa olla eesmärk omaette, ilma hoolitsemise soovita ja armastuseta. Teadlikult soovitud lapsed on hoitud ja armastatud, ükskoik millisel viisil nad on saadud. Seega, seksuaalakt on enamasti tunnete väljendamiseks kahe täiskasvanu vahel ja ei ole vahet mis soost keegi on. Vabandan, kui ma solvan kellegi religioosset lähenemist aga maailm on mitmekesisem kui üks inimene isekeskis voib arvata ja seeparast tuleb normaalseks ja ebanormaalseks nimetamise juures alati hoolimalt kaaluda, kas tegemist ei ole pelgalt subjektiivse hinnanguga, religioosse dogmaga voi arhailiste uskumustega jne Ütlen siis selgelt välja oma mõtte, et kahe täiskasvanu vahelises armastuses on täiest normaalne tunnete väljenduseks seksuaalakt kui mõlemad seda soovivad, soltumata isikute soost. Armastuses ei ole mitte midagi ebanormaalset, see kuulub inimese juurde.

    1. Oeh - Helina. Ma saan aru, et Sa pole lugenud minu teisi siinseid kommentaare ja vastuseid, sest vastasel korral Sa ei kirjutaks seda, mida kirjutad. Ei - biseksuaalseid ei pea kartma, sest looduse seisukohalt on nendega kõik okei - nad on võimelised elu edasi viima. Ka homoseksuaale ei pea kartma, aga nad on kõrvalekalle normaalsusest, väida Sina mida iganes tahad, sest nad lihtsalt pole elu edasikandmise osas jätkusuutlikud. Ei muud midagi. Sinu jutt on kõik õige ja vähemalt mind Sa ei solva, aga aru ma ei saa, kes keelab neil omasoolistel armastada ja olla? Ma polegi väitnud, et miskit on ebanormaalne. Kõrvalekalle normaalsusest võib muidugi kergesti emotsionaalsel inimesel olla võrdne ebanormaalsusega. Fakt on aga see, et see kõrvalekalle normaalsusest ei saa kunagi normaalsuseks - unistagu need omasoolembed sellest palju tahavad, sest enne sureksid inimesed lihtsalt välja. Aga pole hullu - tegelikult kirjutad Sa ju laias laastus just seda juttu ja jagad samu mõtteid, mida minagi. Mõned nüansid väljaarvatud. :)

    2. Loodusseaduste järgi on seksi esmane eesmärk ikkagi soetada järglased.See,et inimesed hakkasid kasutama vahendeid selle takistamiseks ei mängi siin mingit rolli.Seega loodusseaduste järgi on homoseksuaalsus ebanormaalne ja hälve kuna selle tagajärjel pole võimalik paljuneda.

   3. Почему эти права важны:

    Некоторые тут не понимают почему это надо. Объясняю. То, что вы говорите, что мы представители ЛГБТ хотим усыновлять детей - это не правда. Конечно кто-то хочет, а кто-то нет. Лично среди моего окружения никто не хочет и я не хочу детей совсем. Для меня важно чтобы, если мой парень попадет в больницу, то я был для него не чужой человек, которого не пустят к любимому, а что бы я был членом его семьи! - это раз. А во вторых, у нас есть общее имущество, которое копилось много лет и так как мы официально сейчас никто, то это имущество что-то принадлежит мне, а что-то ему. В случае если с кем-то из нас умрет, то имущество переходит не второму, а либо государству либо членам семьи. Очень жаль, что гомофобы думают не головой и начинают выплескивать свои глупые фантазии! Люди разные - не судите по себе!

    1. Да, я вас хорошо понимаю, но уже сейчас есть возможность заключить договор собственности. Да, самое тревожное сейчас - это доказать, что ты член семьи. Это нужно решать, это нужно было делать давно, но это не требует изменения характера брака.

   4. Helinalt

    Tänapäeval soovivad nii vähesed inimesed abielluda ja osad neistki lahutavad. Anname siis neile koigile voimaluse, kui see teeb kedagi önnelikumaks, kes soovivad abielluda, neid niigi vähe. Mina andsin juba oma allkirja, anna sina ka.

    1. Kõigil on võimalus abiellumiseks olemas,selleks ei pea looms kellegile eritingimusi!Abielu jäägu perekonna juurde,mitte leibkonna!

    2. Helina, aga mis sa samal põhjusel e ole andnud oma häält polügaamses suhtes abiellumise poolt?

   5. дискриминация должна быть устранена

    Gunnar, окей. Но обьясните пожалуйста, почему разнополые пары получают все эти права просто по факту, а однополым парам нужно искать дополнительные варианты? это немного похоже на то, что кто-то луюди первого сорта, а кто-то второго. это вс не смущает?

    1. Это не в моих силах объяснить. Все, что я могу предположить, - это то, что, если бы однополые пары не вторглись в гетеросексуальную полю так жестоко и не угрожали их дорогому институция брака, положения закона о сожительстве, которые вы хотите, были бы реализованы и реализованы давно.

   6. все еще не понимаю

    я все еще не понимаю как и кто именно вторгается. в чем это проявляется?

    1. Вот и я не пойму как мы к кому вторглись и куда :D Я вот знаю, что я плачу налоги так же как и Гуннар, но почему то права мои ущемляются. Верните тогда всем гомосексуальным парам уплаченные налоги,оставьте мне только соц налоги.. Но знаете на это бы я не согласился, так как любимый человек дороже! Вам Гуннар видимо не понять, вы может мало понимаете в любви, а я вот знаю и люблю. На всякий случай повторю - ЛЮБВИ, а то снова кто перевернет мои слова на тему секса. Всегда интересно было, вот я когда говорю ГЕТЕРОСЕКСУАЛ, то имею в виду человека, семью и тд, а когда гомофобу говоришь ГОМОСЕКСУАЛ, то там фантазия настоящих извращенцев просыпается, все трусы гомосексуальные трусы перенюхают. И тут всегда у меня возникал вопрос, почему гомофобы такие извращенцы, но при этом переводят стрелы на гомосексуалистов :D Вот так же и в вопросе о браке, мы говорим о том, что хотим равных прав, а гомофобская извращенная фантазия опять на нас наговаривают, сами вопят, истерят. Вот сколько можно еще ныть, гомофобы, как истерички :-/ Я смотрю на них и понимаю я гей, но я больше мужик, чем они :) и да я не извращенец, как они... Я просто люблю своего человека и хочу чтобы нас не ущемляли в правах. Мы не ошибка природы, и не больные, я здоровее их всех вместе взятых и умнее, судя по их комментариям и недальновидности. Они даже на ПЕТИЦИЮ умудряются писать: "а, почему нет голоса Против" :D или еще веселее читал от нескольких: "да там и иностранцы подписывают... ага дигитально :D ну вот как с этими людьми можно общаться на одном уровне? :D Вот как у них есть все права, а у меня нет. Читаешь и думаешь "вот он социальный уровень"...

   7. Abielluge kui tahate.

    Kui tahate, siis abielluga ja sõtkuge üksteise tagumikus/vagiinas palju tahate. Aga jätke lapsed ja teised inimesed oma eraelust eemale. Homod on enamasti nii tähelepanunäljas, et peavadki kogu aeg kellelegi närvidele käima. See ei ole kaasasündinud vaid see on hälve ja neid inimesi tuleks tegelikult ravida, mitte julgustada. Kas mõni siin allkirja andnud inimene julgustaks mõnda skisofreenikut või mõnda teist vaimuhaiget?

    1. Mille põhjal sa väidad, et homoseksuaalsus ei ole kaasasündinud?

   8. Abielluda tahan....

    ... Tunnen juba pikka aega sooje tundeid nii külmkapi, kui ka ahju suunal. Elan eelnevatega juba aastaid koos, kuid nüüd tahaks mõlemaga abielluda. Kas ja kuidas seda korraldada? Noh ja saaksime siis koos ühise tuludeklaratsiooni MTA-le esitada ning vooluarvetelt tulumaksu tagasi. Kas LGBT või Lapiku Maa Liit on minu soove toetavad? Teeks petitsiooni või kuidas ma oma õiguseid teostama pääsen?

    1. Gunnarile

     Tsiteerin: "Fakt on aga see, et see kõrvalekalle normaalsusest ei saa kunagi normaalsuseks". Jah, ei saa. Kas aga peab diskrimineerima teistsuguseid ja eirama põhiseadust, on küsimus, mitte selles, et ms on normaalsus. Kas sinuarust peab siis diskrimineerima? Vene ajal loeti vasaku käega kirjutamisest ebanormaalsuseks ja sunniti kõiki ümber õppima paremakäelisteks. Kas see on ok?

     1. Kahju, Mati, et oled nii piiratud mõtlemise ja silmaklappidega. Aga ära muretse - Sa ei erine enamusest. Kui kasvõi kõik inimesed oleksid vasakukäelised, ei sureks inimesed välja. Kui kõikidest inimestest saaksid lõpuks omasoolembed - sureksid nad välja. Sa siin vahet näed? Tore - ära siis palun aja lollust suust välja. Jah - ilmselt ei saaks kunagi kõigist vasakukäelisi ja kõik ei muutuks ka omasooiharateks, aga kui saaks ja muutuks, oleks tagajärjed täiesti erinevad ja mitteüldsegi võrreldavad... Ja ei - see ei ole ok, kuidas mingid ajupeetud oma arust tähtsat, kuid tegelikult täiesti tähtsusetut inni järjepidevusega ajavad. Vähemalt seda suudad Sa huvitaval kombel mõista. Samamoodi pole mõtet ara lörtsida sajandeid püsinud traditsioonilise pere mõistet. Mis oleks viga kooseluseadusel? Miks peavad kõik olema vägisi paremakäelised ja abielluma, kallid omasooiharad ja nende tulihingelised kaitsjad? Kui te olete teistmoodi, siis abieluinstitutsiooni rüppe pugemine ei tee teid teistega sarnaseks. Katsuge nüüd sellest lihtsast asjast ükskord aru saada. Olge, kes te olete, ajage seljad sirgu ja olge uhked enda üle, mitte ärge varjuge abielu "kaitsva" sirmi taha, mis tegelikult ei tee teist paremaid inimesi vaid näitab ainult teie haavatavust, mida inimesed (kes paraku kõik pole ilusad ja head) rõõmuga ära kasutavad, seda enam, et te ju sõna otseses mõttes ründate traditsioone. Ja nii nagu küla koerale, nii ka koer külale - ärge seda unustage...

     2. Kes ja keda diskriminiseeris?

    2. о "вековой" концепции брака

     Гуннар, будьте поосторожнее с требованиями сохранить традиции. у человечества их очень много было, например много веков была обычной практика обязательного брака вдовцом или вдовой, если брат или сестра умершего были свободны. или может стоит вернуть еще более традиционную форму когда пару подбирали родители, вслепую, с уплатой выкупа? какую из этих вековых традиций вы хотите сохранить? или вы просто нашли "удобный" для своего мировоззрения вариант и назвали его традиционным, хотя таковым он не является, а для некоторых народов мира считался неприемлемым еще лет сто назад?

     1. все еще не понимаю в чем катастрофа

      для государства брак это запись в регистре народонаселения. что случится страшного если в регистре будут записи для людей одного пола? чем это вас так пугает? люди уже живут такими парами как хотят, просто дайте им тот же юридический статус, и все. больше они ничего не просят

      1. Traditsioonid?

       Ilmselt ajaloolased oskavad seda minust paremini seletada, aga traditsioonid muutuvad ajast aega, nii nagu inimeste tõekspidamisedki. Kogu inimajaloole tagasi vaadates saab aga nentida, et inimühiskond pürgib selle poole, et saada sisemiselt kuidagi üllamaks ja teistega arvestatamaks. Põhimõtted, mis takistavad sellist progressi, muutuvad ja kaovad ajalukku, need kes ei suuda uute pohimotetega kaasa minna, jäävad lõpuks vähemusse. Osades riikides ei ole samasooliste abiellumine ammu enam küsimus, kellelegi ei tule enam pähegi mõte, et see võiks ebanormaalne olla. Järelikult ongi tekkinud uus no traditsioon, et koik inimesed saavad abielluda, soltumata soost. Keegi ei tunne ennast selleparast teistest halvemini. Eestis on EKRE tõttu inimesed vastandunud ja paljudel homofoobidel ei ole ei teadmisi ega kokkupuudet samasooliste paaridega. Homoseksuaale kujutatakse ette ainult seksitseenides voi paraadil napis riietuses vikerkaare lippudega. Tervet moistust kasutades peaks aga iga inimene aru saama, et see on ebareaalne maailmapilt homoseksuaalidest. Homoseksuaalid on tavalised inimesed, koikides oma igapäeva toimingutes ja tegevustes, ega eristu heteroseksuaaludest. See, kelle kaissu iga inimene õhtul poeb, on iga inimese enda asi. Ainuke haiguse ilming ongi siin see, kui tuntakse ülemäärast huvi kellegi seksuaalelu vastu. Abiellumise tähendus aga ei soostu ju seksuaalsusega, vaid yhiskonnas tunnustatud kooselu ametliku formuleerimisena. Miks peaks siin üldse keegi takistama kahe inimese soovi abielluda. Kui jätta emotsioonid ja dogmad ja religioossed arusaamad kõrvale, siis terve mõistus peaks ütlema, et inimese sugu ei ole takistuseks pere loomises kaasaegses ühiskonnas, seega ka abiellumine on koigile loomulik voimalus. See on iga inimese vaba valik. Paljud ei tahagi tanapaeval perekonda, eelistavad vabad olla. Milleks takistada inimesi pere loomisel? Lastel on tähtis armastus, hoolimine ja turvatunne, nad saavad selle armastavast kodust. Ei ole vahet, kes selle kodu ja pere loovad.

       1. Ehh, Helina. Jah - traditsioonid muutuvad, kuid laste saamise viisid ja traditsioonid pole VEEL drastiliselt muutunud. Ikka on vaja kahte komponenti erinevatest allikatest - munarakku ja seemnerakku. Kus või kelle sees need kasvama pannakse, on jah juba tänapäeval natuke võimalusterohkem. Tõepoolest - ajaloolased võiksid rääkida näiteks Rooma riigi tõusust ja langusest, et mis ja kuidas. Tegelikult võiks seda vähegi haritud inimesed isegi teada. Rääkida, et millegi või kellegi tõttu on inimesed vastandunud, on tänases päevas ju selge vihakõne. :D Kas EKRElastel (ja tead - üllatus,üllatus - ma ise pole mingilgi määral nende tulihingeline pooldaja) ei võigi olla oma arvamust? Miks küll? Kus jääb see vana hea - "Vale vaob ja tõde tõuseb.", kui ühele lahknenud poolele keelatakse nende tõe rääkimine? Homoseksuaale pole tarvis ette kujutada paraadil napis riietsuses, sest see pole mitte fantaasia, vaid täielik käega katsutav reaalsus, ehk siis avalik rünne. Sa räägid, et lastele on tähtis armastus, hoolimine ja turvatunne. Loomulikult on, aga millistele lastele? Katkiste juurtega lastele? Lastele, kellel on ainult üks bioloogiline vanem, või pole ühtegi ja kes ilmselgelt mingil ajal hakkavad oma juurte vastu huvi tundma. Miks küll inimesed ei suuda te natukenegi ettepoole vaadata ja näha, et igal teol on tagajärjed. Antud juhul katkised hinged nii taolistel lastel, kui ka osadel nende bioloogilistel vanematel! Maailm ju kubiseb sellistest lugudest. Pere on siiski vanem(ad) ja lapsed. Või vaidled vastu? Kas kaks täiskasvanud inimest on ka pere? Perepiletile nad miskipärast ei kvalifitseeru. Ehk on nad vaid eeldus perekonna tekkeks? Jah - ka lastekodu on üks suur pere, aga kas nad peaksid olema abielus? Jutt ju sellest käibki, et kaks samasoolist ei saa luua tervet peret. Ja selle terve all pean ma silmas seda, et lastel ei tekiks tulevikus identiteediküsimusi, et millised nende juured tegelikult on. Veri on paksem kui vesi. Kui Sa suudad seda traditsiooni või siis loodusseadust väänata, siis tasub asja üle edasi diskuteerida, sest diskussiooni siin ju isegi praegu ei toimu kahjuks. Selleks on ka teist poolt vaja, kes vastaks argumenteeritult väljatoodud probleemidele, mitte ei korruta lihtsalt ühte ja sama mantrat kogu aeg. See pole diskussioon. Mis krt on viga omasoolistel, et neile ei kõlba kooseluseadus, kus oleksid nende varalised ja hooldusõigused kaitstud. Pulmi saavad nad ju pidada iga kell, sest pulmasid on praegugi mitut-setut erinevat tüüpi - malevapulm, koertepulm, mis pulm iganes veel. Isegi paavst ei räägi mitte abielust kahe samasoolise vahel, vaid kooselust. Aga noh - see paraku pole minu tassike teed. Lihtsalt jutu jätkuks mainisin, sest usuleigemat inimest kui mina, annab ikka otsida.

       2. Perverdid ei ole võimelised looma tervet perekonda! Ei saa toetada asju, mis väärastavad ja õõnestavad ühiskonda.

       3. /Kui jätta emotsioonid ja dogmad ja religioossed arusaamad kõrvale, siis terve mõistus peaks ütlema, et inimese sugu ei ole takistuseks pere loomises kaasaegses ühiskonnas, seega ka abiellumine on koigile loomulik voimalus./ Pere saab vaid olla siis kui paaril on omavahel võimalik bioloogiliselt saada järglasi.Kui mitte,siis saavad nad moodustada vaid leibkonna!

      2. Nimekiri

       Miks ei ole võimalik näha allkirjastatute nimesid??? Petitsioon.ee peal on seda võimalik näha aga siin on see salastatud! Järelikult ei ole siinne tegevus aus ja läbipaistev ja hääletada saavad ka n.n. "robotid"!!!

       1. Robotitele antakse ID-kaarte Eestis?

       2. Ei - Sigrid, ei anta, aga robot saab lihtsalt seda häältenumbrikest kruvida vaikselt ülespoole. Eriti tark robot (loe: selleks õpetatud robot) seob need isegi inimeste ID-dega, kui tarvis. Vaata kasvõi ülevalt poolt Jaanuse postitust. Kui mina oleks selle lehe haldaja, siis ma teeks mis iganes, et tema poolt esitatud küsimusele vastata, sest vastasel korral on kogu see siinne hääletamine lihtsalt üks rahvaalgatuse farss, kui mitte pettus ja seetõttu isegi kuritegu.

       3. Avalikult ja nimeliselt ei saagi kõik toetajad siin saidil oma nime avaldada. Arvata võib mis siis kollektiivides, parteides, koolides jne. pihta hakkab. Mõne inimese psüühika ei pea seda mõnitamist vastu.

       4. Samal põhjusel miks presidendi ja erakonna valimised on anonüümsed...???? Härra Saarna, kas Teiega on kõik korras?

      3. to Sulev Saarna

       Aga miks ei ole võimalik näha Riigikogu valimistel, kes kelle poolt hääletas?

       1. ain

        Robotitele ID-kaarte ei jagata, küll jagatakse välismaalastele e-residentsust, mis võimaldab Eestis dokumente allkirjastada, miks siis mitte petitsioone. 26 000 allkirja käesoleval petitsioonil ja 23 000 e-residenti ei pruugi olla juhuslik kokkusattumus.

        1. Undoubtedly, all these people received residency precisely in order to one day enforce gay marriage in Estonia. That was exactly their plan. All 23 000 as ONE. )))

        2. "Toetusallkirja andnute nimekiri on nähtav Riigikogu Kantselei vastutavale töötajale, kes kontrollib rahvastikuregistrist, et digiallkirjad on andnud vähemalt 16 aastased Eesti alalised elanikud."

        3. Sigrid - see ju puhta lollus, mis Sa nüüd üles leidnud oled. E-riik, my ass. Kas siis tõesti sisselogimisel pole võimalik kätte saada isiku vanust? Ja ärge tulge nüüd rääkima andmekaitseseadusest! Kuidas siis see luust ja lihast kantselei töötaja käsitööd tehes võib vanust kontrollida ja teha tühja tööd, aga anonüümne süsteem, millel pole mingeid huvisid, seda kohe teha ei tohi, et "oot - Sa pole piisavalt vana, kõtt!" See on ju naeruväärne... Aga samas - kui nüüd mõtlema hakata, siis on vähemalt sellel Riigikogu Kantselei vastutaval töötajal midagigi teha. PALJU ÕNNE! Kuigi jah - mitte vastutada - seda ta küll ei tee.

        4. Of course, after all, a true estonian cannot say "YES" to gay marriages, this is probably a wrong estonian (gay maybe), child or migrant )))

        5. Eestis on ca 18% elanikkonnast kogenud vaimse tervise probleeme ja see on täpselt sama suhtarv kui ühe teatud erakonna toetajaskond küsitlustes. Kas ka ainult kokkusattumus?

       2. petitsioon.com

        See on ju hoopis naljanumber - laseb facebooki kontoga häält anda. Teed omale võltskonta ja voilaa...

        1. ooh, really? )) and how? )

        2. Oleg, seal ju praegu üks sellele vastupidine petitsioon ning mõne puhul on silmnähtavalt vale nimi

        3. No, you cant sign this with facebook and etc. You must have ID card for this. Not e-residence, not visa D, read ID card with personal number.

        4. Oleg, ma ei räägi siinsest keskkonnast, vaid ühest teisest samasugusest

       3. Ei sellisele jurale!

        Homoseksuaalsus on vaimne hälve ja mitte valik! -õige, et ei panda enam sundravile, kuid nüüd on tegemist juba teistpidise äärmusega. Kui see jama läbi läheb, siis on juba järgmised hälvikud järjekorras, pannakse paika kvoodid, et kui mitu pedofiili võib sinu last vägistada, et ka nende õigused kaitstud saaks. Kui ära sureme, siis lähme nekrofiilide kätte jne... Peale sofiilide õigusi meie loomad enam järelvalveta hoovis ei liigu... Dolerantsus on ilus omadus, kuid tänapäeval on selle sõna sünonüümiks sõna RUMAL. Kas perverssus on tänapäeval uus norm?

        1. And according to Bible, a woman is a man's property. Literally. Maybe you want add this to constitution?

        2. Pole perverssustel häda midagi - senikaua, kuniks neid peale ei sunnita. Need on eksisteerinud samakaua, kui inimmõistus. Tehku kaks või enam täiskasvanut omavahel vastastikusel kokkuleppel kasvõi tuhandete asjasthuvitatute silme all mida iganes. Vahepeal ongi hää pingeid maandada ja lollusi teha, aga ära roni sellega avalikult lavale nende silmade alla, kes seda kuulda ega näha ei taha. Kas neil polegi mingeid õigusi? Alles kümmekond aastat tagasi oli see võimalik ja nüüd järsku enam pole? Nõuavad õiguseid? Milliseid? Anname ka alkohoolikutele õigused. See samamoodi ajuhälve. Las joob ja laaberdab avalikus kohas - peaasi, et ennast hästi tunneb. Ka alkoholismile on kaasasündinud soodumused. Kõige kurvem ongi see, et need omasoolised paarikesed mõtlevad ainult endi heaolu peale.Nad ei mõtle näiteks üldse "oma" võimalike laste tuleviku peale (loe ühte minu eelmist kommentaari kommentaari siin), mis teebki kogu selle ürituse abielu kaaperdada eriti silmakirjalikuks. Abiellu astumine ei tee neist karvavõrdki paremaid inimesi, ega muuda nende orientatsiooni ja neid talutavamateks praegustele "vaenajatele". Kuidas see neid küll aitab, mida kooseluseadus teha ei suuda? No võta nüüd kinni. Kas kompromiss poleks kuidagi võimalik? Jätgu omasoolembed heterode abielu rahule ja heterod ei haugu ja ei urise kui samapaarid õnnelikult koos elavad ja oma õiguseid naudivad kooseluseadusele tuginedes... Ja üldse - mis me siin ketrame - ehk oleks mõistlik ära oodata kevadine abielureferendum. Vaadates siin neid numbreid (kui need ikka on õiged) - pole kahtlustki, et abielluda võivad kõik, kesiganes seda aga omavahel tahavad. Või noh - me saame seda näha. Seniks aga leebet meelt, kuna mõistuse häält me hetkel ei kuule seetõttu, et emotsioonid ja mõistus pole kunagi kokku sobinud, sest me kõik teame, et armastus on pime, aga armastus on ju ka ometegi emotsioon ja seda va armastust neil omasoolistel paarivõitlejatel ikka jagub...

        3. Ei ole midagi hälve. Ma tegelt juba kirjutasin,et mõelge ennem,kellel on lapsed...kui teie laps tuleb koju ja on kaasas samasooline sõber/sõbranna ja ta teatab sulle et nad armastavad... mida sa siis teed?

       4. Gunnarile

        Gunnar, Ma mõistan vajadust demagoogitseda, aga väitlemiseks tuleks kasutada siiski fakte, mitte arvamusi. Esiteks, alkoholism on haigus. Homo olemine pole haigus. Kui ei usu, vaata WHO haiguste nimekirja. Samas, tõsi, ma ei tea sellest midagi. Olen hetero ja laste isa. Ent ma ei tunne, et abielu vajab kaitset millegi eest. Selleks, et lapsi kaitsta millegi eest, peab kõigepealt aru saama, kas probleem üldse olemas. Seega, kui sa väidad, et probleem on, siis viska siia üks link teaduslikule uuringule heterote vs samasooliste paaride laste heaolu kohta ja tõesta, et see on probleem. Parafraseerides sinu teksti, samasooliste abiellu astumise mittevõimaldamine ei tee ka heteroid millegi poolest paremateks inimesteks. Ja ei roni need samasoolised ka kuskile su nina alla oma akte sooritama, vähemalt minu nina alla pole roninud. Okei, nad korraldavad paraade, et võidelda oma õiguste eest. Ma pole nendel päevadel linna sattunud. Pole kordagi näinudki neid paraade. Probleem lahendatud. Isegi kui sa oled sattunud sinna paraadile, on täiesti võimalik keerata ots ringi või paari tänava kauguselt mööda minna. Kogu see su võitlus millegi vastu meenutab sketši, kus mees kõnnib mööda tänavat ja näeb suurt reklaami: “kitarritunnid, hind see ja asukoht too”. Mees jääb reklaami ette seisma ja vibutab vihaselt rusikaga ja hakkab karjuma: aga ma ei taha kitarritunde!

        1. Mati - milline mõnus võimalus süüdistada kedagi demagoogias, kui midagi asjalikku enam öelda pole. Kõva sõna. Aga palun aita ka mul mõista minu seda Sinu poolt külge kleebitud vajadust. Ma ise nagu küll ei tunne mingit vajadust selleks ja üritan argumenteerida - sellest ka minu kordades pikemad tekstid, kui tavalistel loosungiteloopijatel. Ilmselgelt pole Sa lugenud kõiki minu kirjutisi siin, sest muidu Sa ei kirjutaks seda, mida kirjutad, või pole Sa kahjuks eriti analüüsivõimeline. Tead - mind absoluutselt ei koti see WHO haiguste nimekiri. Ma püüan olla hästi kannatlik ja seletan veelkord. Kui - puht hüpoteetiliselt - oletada, et inimkond näiteks tänasest koosnekski ainult omasooiharatest - mis siis sellest ühiskonnast saaks? Kas see oleks jätkusuutlik ja normaalne? Kui poleks, siis on ju ilmselge, et see on kõrvalekalle, mis on surmav, ehk igavikku kaduv. Tegelikult on see samalaadne ajuhälve nagu alkoholism. Jaa - loomulikult me elame nendega koos, aga kas ka võrdsetel alustel ja võrdseid õigusi pakkudes? Purjus peaga me ei luba ju alkohoolikutel ometegi sõita, aga omasooiharate räige propaganda on okei? Kes krt keelab neil elada oma elu? Tõsi - alkohoolikuid on võimalik mingil määral ravida, omasooiharust väidetavalt pole, seetõttu pole seda ka haiguste nimekirjas. Jah - me saame nendega koos elada, aga kui me anname neile võimu ja nad lõpuks ütlevad, et hoopis Sina oled ebanormaalne, mis siis teeme? Ma ei hakka Sinu eest kodutööd ära tegema, aga ühe lingi ikka panen: https://www.theamericanconservative.com/dreher/no-families-no-children-no-future-lgbt-30-percent-carle-c-zimmerman/ See kõik ootab meid veel ees, aga me ju ei õpi teistelt - kaugel sellest - meile meeldivad samad rehad ja me oleme uhked nende saadud sinikate üle... Ma ei tea, kui lahtiste silmadega Sa maailma vaatad, aga neid juhtumeid, kus lapsed otsivad oma bioloogilisi vanemaid ja vastupidi, on maailmas juba praegu väga palju, ja me alles oleme sellel teelahkmel, kus neid tänu sellistele abieludele tuleks kordades rohkem. Aga ma saan aru, et see pole Sinu mure. Sind ei huvita, et kõigepealt on põhjus ja siis alles tagajärg. Kui Sinu kolmas, kaherealine lõik, pole demagoogia, siis mis see on? Oled Sa kindel, et see mittevõimaldamine ei tee heteroid paremaks? Kui see ei tee neid halvemateks inimesteks, on see ju juba isegi väga hea? Või mis? Ma ei hakka ennast kordama, sest olen siia lehele eelnevalt juba niigi küllalt omast arust selliseid argumenteeritud fakte puistanud, mida pole üritatudki ümber lükata, vaid nendest on lihtsalt taksikoera tuimusega mööda vaadatud. Ja Sinu viimane lõik on muidugi demagoogi šedööver - Sa oled ikka võrratu. :) See ainult kinnitab seda, et Sa ei ole lugenud teisi minu siinseid tekste. Sest ma olen seda kirjutanud, miks abielu seadustamine kahe samasoolise vahel on ohtlik vähemalt kahest aspektist, aga neid pole mitte keegi ümber lükanud. Ka Sina mitte. Mul ei ole samuti mitte midagi homode ja lesbide vastu, aga ... UPS - tähelimiit

       5. Matile

        No täpselt, mina heteromehena ja laste isana ei tunne küll, et minult midagi ära ei võetaks, kui homoseksuaalsed saaks abielluda. Ja püüan oma lapsi ka nii kasvatada, et nad ei eristaks inimesi nende seksuaalse sättumuse järgi.

        1. Ka praegu saavad homoseksuaalsed abielluda,aģ seda vastassugupoolega nagu heteroseksuaalsed!Miks väidetakse kogu aeg,et nad ei saa abielluda?

       6. Gunnarile

        Okei Gunnar, su argumendid on lihtsalt nii head, et pole enam võimalik vastu vaielda. Viidatud artikkel avas mu silmad! Ma võtan oma allkirja tagasi ja kahetsen oma tegu. Konservatism on ainuõige lahendus, et päästa abielu.

        1. Naljatilk! Aga see on hää, et sarkasm pole Sulle võõras. Minu masti mees. :D

       7. Gunnarile

        Minu jaoks ei kõla selline inimene kuidagi tõsiseltvõetavana ja asjalikuna, kellel on päevast päeva aega kommenteerida ja lobiseda petitsiooni leheküljel. Jääb mulje nagu saaks sellise tegevuse eest tasu 😂 No jõudu tööle!

        1. Helina!? Ja see on Sinu argument? 😂 No palju õnne. Sellisel juhul oled ka Sina üks vähestest rikkuritest, kellel näikse olevat aega. Tere tulemast klubisse. Aga erinevalt Sinust kõlavad mulle asjad siiski vähemalt selles osas sootuks teistmoodi. Jah - ma saan aru, et piinapealsus on see, mis inimesi võlub ja millele ka enamasti toetutakse, kui üritatakse midagi läbi suruda a'la - Sõidame lihtsalt peale ja üle - need lambad ju niikuinii millestki aru ei saa. Aga aitäh. Jõudu on ikka tarvis, kuid mitte töö jaoks, sest ma olen ilmselt vähemusse kuuluv (ja ei nurise), kelle töö konti ei murra ja kes saab raha, tehes seda, mis talle meeldib ja seetõttu ei pea päevagi tööd tegema. NB! See on muidugi kerge ilukirjanduslik liialdus, aga mõte jääb samaks.

       8. Sarimõrvarid ja teised vaimsete hälvetega inimesed soovivad ka vähemuste õiguseid.

        Sarimõrvarid ja teised vaimsete hälvetega inimesed soovivad ka vähemuste õiguseid. - algatada petitsioon, et homoseksuaalsus on vaimne hälve ja rahu saab majja. Praegu käib mingi sihikindel Maailma väärastamine. Haigused ei ole levitamiseks! -homoseksuaalsus on praegu mingi vaimne koroona.

        1. Tuleks leppida reaalsusega

         Enamikel Eesti inimestel on tänapäeval sügavalt savi, kes kellega abiellub ning koos elab, kuni tegemist on kahe täiskasvanud inimesega. See pole ega tohikski olla teiste asi! Ateistlikus riigis on abielu üldises mõistes eelkõige seaduslik liit ja mitte PÜHA liit, individuaalsete inimeste jaoks on see ülim armastuse avaldus. Pühaks võivad abielu pidada kirikud ja see jäägugi sinna koguduste sisse ja seda ei pea ülejäänud kodanikele peale suruma. Eesti on sekulaarne riik! Usuinstitutsioonid ja seadused on LAHUS. Selle asemel, et looduse normaalse talitluse vastu vahtu pritsida võiks keskenduda looduse päästmisele, majanduse- ning töökohtade säilitamisele ning tulevikule, aga mitte levitada mingit propagandat, nagu hakkaksid kõik kohe omasooiharateks ning maailm sureb kohekohe välja. Vaadake abielude graafikuid riikides, kus see seadustatud on. Seal on registreerimiste vahekord täpselt sama, nagu eelmistel aastatel. Mitte mingit "homoabielude plahvatust" pole kuskil toimunud. Ja veel...Lihtne matemaatika: Kui näiteks 10% elanikkonnast on homofoobid, siis on nagu mõttetu hakata tegema referendumit, mille sisusuline küsimus on: "Järsku tahad ka homofoobiks hakata?". Kui see tuleb, siis saab sellest kõige suurema hääletusaktiivsusega referendum Eesti ajaloos, kuna kui seatakse otsesesse tagakiusamise ohtu mingi grupp Eestlasi, kes ühiskonnale mingit ohtu ei kujuta, kes ei kiusa kedagi taga, siis astume KÕIK nende kaitseks välja, nagu me astume välja ükskõik, mis vähemusgrupi kaitseks, kui NEILE üritatakse liiga teha või nende vastu viha õhutada või neid hälvikuteks tembeldada! Ja veel väike märkus: Kui erapooletul inimesel on valida, kas ta pooldab mõnda vähemusgruppi või pooldab mõnda teist vähemusgruppi, kes vähemusi vihkavad, siis ta valib vähemusgrupi, kes kaitset vajab, kuna tal endal viha nende vastu sees ei ole ja niisama naljalt seda ka ei teki lihtsalt selle peale, et keegi ytleb, et "mulle ei meeldi, sulle võiks ka mitte meeldida". Võiks kogu selle viha energia suunata kohtadesse, mis päriselt ühiskonnaelu edasi viivad, mitte raisata energiat asjadele, mille puhul on juba eos teada, et selle koha pealt mingi õiguse taga ajamine on perspektiivitu.

         1. Kooseluseadusest ja invapandustest

          Vaatasin, et siin tehakse juttu teemal "normaalsus". Nojah, sõltumata selles, kas ja kelle arvates on homoseksuaalsus normaalne või ebanormaalne 1) mina isiklikult ei ole vaimustuses mõttest, et abielu mõiste seostataks samasooliste paaridega. AGA ... 2) eelnev EI TÄHENDA, et samasoolistel paaridel ei tohiks olla abielupaaridele võrdselt mugavat ligipääsu mingitele puhtpraktilisele hüvedele (pärimisega seonduv, õigus saada teavet teise tervisliku seisundi kohta jne). Vastupidi . on kohe väga õigus! Vaieldav on muidugi, kas lapsendamist saab iga täiskasvanud inimese õiguseks pidada. 3) mõttemänguks küsimus: kas liikumispuue kui selline on normaalne või mitte? Sõltumata sellest, kuidas sa sellele küsimusele vastad, kujutle end võitlemas liftide ja/või invapanduste vastu, et kaitsta treppi ümberdefineerimise eest. 4) Mõeldud? Nüüd küsimus - kas kooseluseaduse vastu võitlemine oli mõistlik või oleks tulnud keskenduda selle sisule või mõnele aspektile, näiteks lapsendamise küsimus? Algatajatele olen juba püstist pöialt näidanud. Kümned tuhanded toetusallkirjad näitavad ka midagi muud - ja minu jaoks isegi olulisemat - kui lihtsalt toetust igaühe õigusele abielluda :)

          1. Jaanus, ka mina pole abielu ümbernimetamise mõttest otseselt VAIMUSTATUD. Kuulun ka nende hulka, kelle jaoks abielu on lihtsalt õiguslik liit. Kuid veel vähem olen ma vaimustatud ebavõrdsetest õigustest ning ebaõiglusest ning kellegi tagakiusamisest. Ehkki mul pole lapsendamise kogemust vaid olen bioloogiline isa, on mulle erinevate teemakohaste materjalidega tutvudes jäänud mulje, et lapsendamine on väga pikk ning keeruline ning äärmiselt suure järelvalve all toimuv protsess ka heteropaaride puhul. See ei ole päris nii, et antakse korviga laps üle ukse ja öeldakse head aega, vaadake ise, kuidas kasvatate. Ja kas see pole jällegi erandlik vähemus, kes lapsendavad? Mis puutub sellesse invaliftide näitesse, peaks ikka kehtima sama printsiip, et teiste gruppide elu ei tohi vähemuste jaoks tehtavad muudatused takistama (ja jutt pole häirimisest, vaid TAKISTAMISEST) hakata ning samuti ei tohi midagi enamuste arvelt ära kaotada ja seda pole minuarvates taotletudki. Abielu puhul on see täpselt samamoodi. Heteropaarid ei kaota mitte midagi. Kõik jääb nende jaoks täpselt samaks. Ka minu jaoks näitavad need toetusallkirjad midagi muud, kui see, mis petitsiooniga sisuliselt taotletakse :)

         2. Mks inimesed ei mõtle, vaid kohe on vastu?

          Minu tutvuses on väga lahe gei paar. Tohutult head,lahked ja lahedad inimesed. Nüüd teule kõigile küsimus... Kui teie oma laps tuleb üks päev koju omasoolisega ja teavitab,et ta armastab teda ja hakkavad koos elama. Mida te teete? Viskate lapse majast välja, nagu mingi prügi või? Te mõelge selle peale, ennem kui hakkate teisi maha tegema. Nemad on ka inimesed. Mina olen küll poolt,et nad võivad koos elada ja abielluda ja lapsi lapsendad. Kui palju on lastekodudes lapsi,kes tahavad koju.

          1. Psühhiaatri juurde, kui see ka ei aita, eks peab leppima. Aga surudes seda jura igale poole peale ja nõuda õigusi, see ei tee seda veel normaalseks.

         3. Tehtud!

          Andsin allkirja juba sellepärast, et need ülbed ekre’lased ei meeldi!

          1. Kõik Ekrelased pole ühesugused ning nende seas on väga toredaid ning tarku, kõrgete väärtustega ning tohutult hea ekspertiisiga inimesi, kellele lähevad korda teatud aspektid, näiteks konkreetsus ja selgus, otsusekindlus samal ajal, kui mõni teine jubedalt keerutab mingi teema ümber, aga nagu pihta ei suuda minna. Ja mõne ekrelasega leiaksid mitu väärtuspunkti, olen selles üsna kindel :) Ära nüüd kõiki ekrelasi ka süüdistama hakka :) Nad ei mõtle kõik täpselt ühtemoodi. Nad valisid erakonna, kelle juhid on konkreetsemate väljaütlemistega, kuna sellest oli puudus. Olen üsna kindel, et nii mõnedki Ekre valijatest peavad neid väljaütlemisi praegu natuke liiga radikaalseteks ning tegelikult pole ka neid homofoobe seal 100% kohe kindlasti mitte. Mõned toetasid sellepärast, et seista vastu mitte nahavärvidele või homodele, vaid nad nägid ainukest lubadust pikas nimekirjas, mis nende tõekspidamistega kokku läksid ning ülejäänud lubadused tulid n.ö. kaaasavaraks, kuna mingit vahepealset varianti lihtsalt polnud, teised ei pakkunud ka seda ja oli vaja teha valik :)

         4. Tahan ka võrdsust

          Tahan ka ametlikult kooselu (abielu) näiteks kahe naisega. Miks mina seda ei saa ametlikult? Miks need vikerkaare tegelased minust paremad ( traditsioonilisemad)?

          1. Kui Te leiate kaks naist kes on Teiesugusega nõus olema polüamoorses suhtes ja abielluma, siis miks peaks seadus seda keelustama? Kõik on täiskasvanud ja annavad ju nõusoleku, milles probleem?

         5. Põhiseaduslik õigus

          EV põhiseaduse § 26 sätestab, et "igaühel on õigus perekonna- ja eraelu puutumatusele" ja § 12, et "kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu". Igal süüdival ja täisealisel kodanikul peab olema õigus abielluda teise täisealise ja süüdiva kodanikuga, et tagada õiguslikud hüved ja seeläbi kõrgem elukvaliteet, mida kodanikel on maksumaksjatena õigus riigilt nõuda. Kellega abiellutakse, kuulub juba eraelulise puutumatuse alla. Siin ei ole mitte midagi arutada.

          1. 1)Polegi midagi arutada, oli ja on erisooliste vaheline asi(1+1), jääb nii ka tulevikus. 2)Perekond ja leibkond pole tingimata üks ja sama asi.

         6. Arvamused ei ole tähtsad

          Hoolimata sellest, mida keegi arvab õige või vale olevat, elavad inimesed ikka seda elu, mis nad elavad. Elavad koos 2 naist ja kasvatavad lapsi, elavad koos 2 meest ja kasvatavad lapsi, hoolimata sellest, mida keegu sellest arvab. Lihtsalt küsimus on selles, kas me teeme nende inimeste elu lihtsamaks ja võrdsete voimalustega, et neil ei tuleks nii palju formaalseid probleeme yletada. Kui yhiskonnas on nii palju rumalaid, kes ei mõista, et homoseksuaalsed inimesed on inimühuskonna osa, on olnud ja jääb nii, siis tehakse homopaaridele lihtsalt jätkuvalt haiget, haiget ka nende lastele, kes peavad tänu kellegi rumalale arvamusele tundma et nad ei kasvagi justnagu toredas peres. Tulevikus on homofoobia kadunud nähtus ja uus polvkknd naerab homofoobide arvamuste ja tolgenduste peale. Iga uus polvkond on paratsmatult vanematest targem. Joudu arvamuste avaldajatele aga elu laheb ikka oma loomulikku rada.

          1. Veel veidi

           Koige lihtsamalt oeldes on seksuaalsus inimese omadus nagu hingamine ja toitumine. Ühtedel on üks maitse ja teistel teine. Ühtedele meeldivad vastassugupoole esindajad, teistele omast soost esindajad ja osadele ei oma sugu tähtsust. See ei muutu kunagi, seksuaalsus jääb inimese omaduseks. Lihtsalt rumal on loomulikkust eitada, takistada ja hukka mõista. Aga ajalooliseltvon inimene igasuguseid rumalusi tõeks kuulutanud ja inimelus tarbetuid takistusi loonud, eks see kuulub ka inimese juurde.

           1. Aitähh Helina

            Väga mõistlik ja täiskasvanulik arutelu, Sul Helina. Inimesi on olnud ja on praegu ning tulevikus erinevaid. Ühiskond ja riik ei saa neid sundida muutuma ja seadus või sugulased, vanemad ei ole võimelised armastust keelama või vastupidi. Käsu ja seaduse peale kedagi armastama. Nüüd oleme siis selles kohas, nagu mis on täitsa absurdne. Enamus delegeerib, kuidas vähemus peab elama. See ei ole aus ja eetiline. See on tagakiusamine! Inimesed on erinevad ja nii ongi. Mind ei sega et, mul on kaks tuttavat naist kes elavad koos ja kasvatavad koos lapsi. Mina ei maini üldist arvamust neile, et nagu see nende pere mudel häiriks või segaks kedagi. Ei sega, ja ei sega see kedagi. Samas on mul üks meessugulane, kes pole naist võtnud vaid on olnud suhtes hoopis mehega. Pigem panustab ta töösse ja annab ühiskonnale sellega oma osa. Ja ikka see mind ei häiri. Tegelegu riik parem oma tasandil vajalike otsuste ja valitsemisega. Sellega mis peaks ja tuleks hetkel VÄGA TEGELEDA. Lapaku pädevalt koostatud eelarve kokku. Muidu elame järgmised aastad tohututes võlgades, vaesuses. Juba praegu on näha, et võlgu võetud raha läheb jooksvate kulude katteks. Lakume Martini tehtud mõtlematuid suuri laene. Seda laenuraha maksame meie, me lapsed, aastakümneid tagasi. Õudne. Turismindus, maasektor, kultuuritöötajad, (EVEA väidab, et paljud väikeettevõtted alles hakkavad ridamisi pankrotti minema), kõik vajavad mingit plaani ja abi. Mida aga teeb valitsus? Siseminister peaks hoolima kõigist inimestest, kes siin riigis elavad. Igastühest. Kas tal on plaan sotsiaalseks plahvatuseks? Inimesed kaotavad sissetulekud, töökohti jääb vähemaks. Pankrotid mis praeguses majandusseisus muutuvad tavaliseks, puudutavad paljusid leibkond. Juba praegu elab väga palju inimesi alla vaesuse piiri. Juba hetkel on paljud kriitilises seisus. Kas Mardil on plaan? Tundub, et ei. Ta on pööranud nendele probleemidele selja. Ta tegeleb omas mullis ei tea mis pseudoprobleemidega. Lõhestab ühiskonda. Tahab hoopis kaks miljonit niisama ära kulutada, et kangutada, muuta põhiseadust, mis pole praegu üldse jooksev probleem. Vaadaku ja prognoosigu, mis Eestis juhtuma hakkab. Kohutavad suured numbrid, kes on haigestunud siinsamas naaberriikides. Ja ka surnud inimeste hulk on progreseeruvalt kasvav. Kas Mart arvab, et Eestit see ei puuduta? Kas ehitame nagu Poola, tegi linnastaadionitele välihaiglad. Lilleküla välihaigla. Tartu tamme staadioni välihaigla, jne. On siis Mardi plaan? Kas ta hoolib meie inimestest. On ettenägev? Meditsiinisüsteem lihtsalt kukub kokku, meil pole niipalju arste, õdesid ning hingamisaparaate. Isegi matusteks pole inimestel raha! Niisiis, Mart ei näe midagi. Vahib niisama, et KULUTADA 2 000 000€ pädevalt referendumile ja oma sadatuhat valijat oleks järgmisteks valimisteks kinnistatud ja õnnelikud. Palju siis meid veel elus on? Koroona kriis süveneb iga ööpäevaga. Oh, meil on ikka nii elukogenud inimestega vahva valitsus. Tegeletakse hoopis abieluga! _ jätkan

            1. To: Helina ja paljud teised

             Niisiis, Mart ei näe midagi. Vahib oma plaani, et KULUTADA 2 000 000€ pädevalt, referendumile ja oma sadatuhat valijat oleks järgmisteks valimisteks kinnistatud ja õnnelikud. Palju siis meid veel elus on? Koroona kriis aga süveneb iga ööpäevaga. Oh, meil on ikka nii elukogenud inimestega vahva valitsus. Mitte sooneutralse koos või abieluga ei sureta meie inimeste jätkusuutlikust välja, vaid valitsuse tegevusetus. Inimesed haigestuvad ja paljud surevad lihtsalt ära. Valitsus aga hoiab end soojas kohas ja ei oma asjaliku plaani ega tee midagi, et me selle kriisi üle elaksime! Kunas valitsev võim hakkab kõigist inimestest hoolima? Iroonilised sada torti oli mõttekoht eile. Millise märgi saadame neile järgmisena? Kas see võim on tõesti nii mõnus, et tavaline inimene praegusel kriisi ajal unustatakse ära? Mis on valitsuse plaan, et ei tekiks katastroofi? Majandus kollaps, töötus, vaesus, haigestumine, Covid-19 suremus. Sellest kõigest on väga kahju, et riiki ei osata kriisi ajal juhtida. Abituid inimesi ei aidata! R

             1. Kui annad enda allkirja, suureneb tõenäosus et koalitsioon laguneb

              #SmartID #30sekundit #ekreike #astutagasi Parim meedium valitsust kukutada tundub olevat antud petitsiooniga puid alla kütt, võib soovitada teisi alternatiive ka mis 30 sekundiga teostatav. Ühendu minuga facebookis nt Tanel Juns suuremas pildis peaks minu arvates LGBT kommuunilt lihtsalt küsima mida nad täpselt soovivad ja selle siis neile andma (mitte eelisseisus vaid võrdväärsus). Ma ei ole kindel kas see on üldse abielu, mida nad soovivad. Pigem sotsiaalselt võrdväärsed riigihüved, mida heteropaaridki saavad enda samaväärse maksuraha eest. Ma ei saa aru, miks peaks selle üle korraldama 2m eur viktoriini ja ressursse raiskama, ja mida inimõiguste tagamine kõigile ühiskonnas kaabudega meestelt ära võtab. Lisaks ei peaks "keskmine valija" enda aega raiskama pseudoteemadele ja kaabu-"populismile", mis pmt jah promob "kaabumehi" ennast ja toob neile odavaid hääli, aga ei vii ühiskonda edasi.. Parim viis oleks tagurlikud valitsusjuhid pingile puhkama ja mõtlema saata... Antud petitsioon ilmselgelt lõhestab valitsust, kuna see on "valitsust juhtiva" Ekre soolo, soovin arvata et Jüri Ratas ja Keskerakond isiklikult on siiski avatuma mõtlemisega inimene/erakond.. Lugupidamisega Tanel Juns

              1. SALK jätkab

               Sama asja ajab nüüd ka Sihtasutus Liberaalne Kodanik www.salk.ee

               Olen lugenud läbi algatuse "Petitsioon perekonnaseaduse muutmiseks" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
               NimiIsikukoodAllkiri