Rahvaalgatus.ee platvormist

Rahvaalgatus.ee on arutelude pidamise ja ettepanekute koostamise platvorm, mille kaudu saab Riigikogule ja kohalikele omavalitsustele esitada kollektiivseid pöördumisi (ehk algatusi). Rahvaalgatus.ee võimaldab igaühel teha ettepaneku, kuidas muuta kehtivat regulatsiooni või ühiskonnaelu paremini korraldada. Pärast ettepaneku kirjapanemist saab kutsuda teisi kaasa arutlema, arutelu tulemusel pöördumise ühiselt koostada, vähemalt 16aastastelt Eesti elanikelt digiallkirju koguda ning pöördumine ühe klikiga Riigikogule või kohalikule omavalitsusele esitada. Platvormi vahendusel saab jälgida, mis algatusest edasi saab, mida parlamendi komisjon(id) ettepaneku kohta arvavad ja mil viisil ettepanekus välja toodu lahendatakse.

Rahvakogu ettepanekute tulemusel uuendati 2014. aasta kevadel Riigikogu töö- ja kodukorra seadust, mille alusel peab Riigikogu menetlema vähemalt 1000 allkirjaga pöördumist, mis on tehtud kehtiva regulatsiooni muutmiseks või ühiskonnaelu paremaks korraldamiseks. Rahvaalgatus.ee võimaldab alates 2016. aasta kevadest mugavalt ja läbipaistvalt Riigikogule kollektiivsete pöördumiste esitamise õigust kasutada. Alates 2020. aasta augustist on Rahvaalgatus.ee vahendusel võimalik teha pöördumisi ka kohalikele omavalitsustele.

Kellele on Rahvaalgatus.ee mõeldud?

 • ühiskonnaasjadest huvitatud kodanikele arutelude loomiseks ja ettepanekute esitamiseks
 • huvikaitse- ja katusorganisatsioonidele arutelude loomiseks ja ettepanekute esitamiseks
 • huvitatud kodanikele aruteludes osalemiseks ja pöördumiste ühisloomes koostamiseks
 • pöördumiste toetajatele digiallkirja andmiseks

Kes saavad Rahvaalgatus.ee-st veel kasu?

 • Riigikogu saadikud ja teised poliitikud, et olla kursis, milliseid arutelusid kodanikud tõstatavad
 • ministeeriumide esindajad, et olla kursis valdkondlike ettepanekutega
 • kohalikud poliitikud, et olla teadlikud teemadest ja probleemidest, mis kohalikku kogukonda kõnetavad
 • ajakirjanikud, et noppida üles avalikku tähelepanu pälvivad arutelud ja pöördumised, jälgida pöördumiste menetlust

Rahvaalgatus.ee platvormi on püsti pannud ja seda haldab SA Eesti Koostöö Kogu tihedas koostöös Riigikogu Kantseleiga.

Rahvaalgatus.ee kasutamise hea tava

Osalusportaali Rahvaalgatus.ee kasutamise hea tava lähtub eesmärgist, et argumenteeritud arutelud aitavad luua pöördumisi, mis soodustavad Eestis eluolu parendamist.

Heale tavale vastavaid kollektiivseid pöördumisi ja nende koostamist kirjeldab järgnev:

 1. pöördumises tehtud ettepanek on kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseaduse aluspõhimõtete ja välislepingutest tulenevate Eesti Vabariigi rahvusvaheliste kohustustega;
 2. ettepanekule on lisatud kuni kolmeleheküljeline põhjendus, miks kehtiv olukord ei rahulda ning kuidas pöördumises esitatud ettepanek olukorda parandaks;
 3. ettepanekus on välja toodud konstruktiivseid põhjendusi ja selgitusi;
 4. pöördumises välja toodud ettepanekud ei sisaldada roppusi, õhuta rahvaste ja rasside vahelist vaenu, sõda, kutsu üles narkootikumide ja relvade kasutamisele, riigi kukutamisele või reetmisele või konkreetsete isikute suhtes füüsilisele vägivallale, levita valet või halvusta põhjendamatult teisi isikuid;
 5. algatajatel palume arvestada lõpliku pöördumise koostamisel (enne allkirjastamisele saatmist) kaasamõtlejate argumentide ja mõtetega;
 6. pöördumise koostamisele kaasamõtlejatel tuleb hoiduda kommentaaridest, mis pole teemaga seotud või sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist ja halvustamist;
 7. kritiseerida võib arvamusi ja ideid, kuid mitte inimesi.
 8. meie platvorm lubab ka võõrkeelsete algatuste loomist, kuid lisada tuleks eestikeelne tõlge. Nii saavad ka näiteks vene või inglise keelt mitteoskavad inimesed rahvaalgatuses kaasa lüüa. Võõrkeelset algatust ilma eestikeelse tõlketa Riigikokku või kohalikku omavalitsusse saata ei ole võimalik.

Riigikogus esindatud erakondadel ja Riigikogu liikmetel soovitame arutelu algatamiseks kasutada osalusportaali asemel oma parlamendi mandaati ning kodu- ja töökorrast tulenevaid võimalusi ja meetmeid.

Rahvaalgatus.ee ei vastuta algatuste ega neile antud kommentaaride sisu eest.

Portaali haldaja suhtub ettepanekutesse demokraatlikult, eelistades modereerimise asemel nõustamist. Hea tava vastu eksivad postitused on portaali haldajal õigus eemaldada aga ilma põhjenduseta.

Kui vajad nõu või kahtled, kas Rahvaalgatus.ee on sobiv koht oma ettepaneku esitamiseks, küsi abi info@rahvaalgatus.ee.

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmed on Rahvaalgatus.ee platvormil sisestatud kasutaja kohta käivad andmed. Rahvaalgatus.ee kasutaja annab platvormi haldajale õiguse tema poolt sisestatud isikuandmete töötlemiseks. Isikuandmete vastutav töötleja on Rahvaalgatus.ee portaali haldav SA Eesti Koostöö Kogu. Juhul kui kasutaja soovib Rahvaalgatus.ee poolt isikuandmete töötlemise lõpetamist, võimaldab Rahvaalgatus.ee kasutajal oma kasutajakonto ja kõik sinna juurde kuuluvad andmed kustutada.

Kasutajakonto on vaja luua algatuse loomiseks ja kommentaaride andmiseks.

Toetusallkirja andmise jaoks ei ole vaja endale kasutajakontot luua. Toetusallkirja andmisel salvestatakse allkirjastaja ees- ja perenimi, isikukood, allkirjastamise kellaaeg, ligikaudne asukoht ja krüptograafiline allkiri. Kasutajal on võimalik sisse logida ning allkirjastamise faasis oleval algatusel oma allkiri iga hetk alla laadida või kustutada.

Kui algatus on kogunud Riigikogule või kohalikule omavalitsusele saatmiseks piisavalt allkirju ning algataja on otsustanud selle vastavale institutsioonile edastada, saadetakse digiallkirjad koos algatuse tekstiga Riigikogule või vastavale kohalikule omavalitsusele. Seal töötleb toetusallkirjade nimekirja vastutav ametnik, kes kontrollib digiallkirjade kehtivust ning kinnitab rahvastikuregistri vahendusel, et allkirja on andnud vähemalt 16-aastane Eesti alaline elanik. Kohalikes omavalitsustes kontrollib ametnik lisaks vanusele rahvastikuregistri vahendusel ka allkirjastaja registreeritud elukohta.

Andmeid töödeldakse Riigikogus üksnes kollektiivse pöördumise esitamiseks ning kohalikes omavalitsustes üksnes algatuse esitamiseks. Töötlemine toimub üldiste isikuandmete töötlemise nõuetest lähtuvalt ning märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse 3. peatüki regulatsiooni alusel.

Algatusele saab allkirju koguda maksimaalselt 18 kuud. Nii kaua säilitatakse ka algatusele antud allkirju. Selle aja täitudes või varem, kui algatus kogub allkirjad kiiremini kokku ning see esitatakse vastavale institutsioonile, eemaldatakse allkirjadelt isikuandmed. See tähendab, et kustutatakse krüptograafiline allkiri ja säilitatakse vaid isikukoodi 3 esimest numbrit (allkirjastaja sugu ja sünniaasta), allkirjastamise kellaaeg, ligikaudne asukoht ning viide algatusele. Anonüümitud andmete põhjal on võimalik väljastada statistikat.

Andmeid hoitakse konfidentsiaalsena ning kõiki isikuid, kellel on õigus isikandmeid töödelda, on teavitatud isikuandmete konfidentsiaalsest olemusest. Toetusallkirja andjaid Rahvaalgatus.ee avalikult ei kuva.

Rahvaalgatus.ee töös hoidmiseks kogub Eesti Koostöö Kogu annetusi. Maksevahendajaks ja andmete volitatud töötlejaks on Maksekeskus AS, kellele edastatakse maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed.

Kui isik leiab, et tema õigusi on põhjendamatult piiratud või rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtusse.

Teavitame rikkumisest Andmekaitse Inspektsiooni põhjendamatu viivituseta ja võimaluse korral 72 tunni jooksul pärast rikkumisest teadasaamist, v.a juhul, kui rikkumine ei kujuta endast tõenäoliselt suur ohtu füüsilise isiku õigustele ja vabadustele. Suure ohu korral andmesubjekti õigustele ja vabadustele teavitame andmesubjekti, et tal oleks võimalik kohe vajalikud meetmed võtta.

Kasulikke linke