Rahvaalgatus.ee platvormist

Rahvaalgatus.ee on arutelude pidamise ja ettepanekute koostamise platvorm, mille kaudu saab Riigikogule ja kohalikele omavalitsustele esitada kollektiivseid pöördumisi (ehk algatusi). Rahvaalgatus.ee võimaldab igaühel teha ettepaneku, kuidas muuta kehtivat regulatsiooni või ühiskonnaelu paremini korraldada. Pärast ettepaneku kirjapanemist saab kutsuda teisi kaasa arutlema, arutelu tulemusel pöördumise ühiselt koostada, vähemalt 16aastastelt Eesti elanikelt digiallkirju koguda ning pöördumine ühe klikiga Riigikogule või kohalikule omavalitsusele esitada. Platvormi vahendusel saab jälgida, mis algatusest edasi saab, mida parlamendi komisjon(id) ettepaneku kohta arvavad ja mil viisil ettepanekus välja toodu lahendatakse.

Rahvakogu ettepanekute tulemusel uuendati 2014. aasta kevadel Riigikogu töö- ja kodukorra seadust, mille alusel peab Riigikogu menetlema vähemalt 1000 allkirjaga pöördumist, mis on tehtud kehtiva regulatsiooni muutmiseks või ühiskonnaelu paremaks korraldamiseks. Rahvaalgatus.ee võimaldab alates 2016. aasta kevadest mugavalt ja läbipaistvalt Riigikogule kollektiivsete pöördumiste esitamise õigust kasutada. Alates 2020. aasta augustist on Rahvaalgatus.ee vahendusel võimalik teha pöördumisi ka kohalikele omavalitsustele.

Kellele on rahvaalgatus.ee mõeldud?

 • ühiskonnaasjadest huvitatud kodanikele arutelude loomiseks ja ettepanekute esitamiseks
 • huvikaitse- ja katusorganisatsioonidele arutelude loomiseks ja ettepanekute esitamiseks
 • huvitatud kodanikele aruteludes osalemiseks ja pöördumiste ühisloomes koostamiseks
 • pöördumiste toetajatele digiallkirja andmiseks

Kes saavad rahvaalgatus.ee-st veel kasu?

 • Riigikogu saadikud ja teised poliitikud, et olla kursis, milliseid arutelusid kodanikud tõstatavad
 • ministeeriumide esindajad, et olla kursis valdkondlike ettepanekutega
 • kohalikud poliitikud, et olla teadlikud teemadest ja probleemidest, mis kohalikku kogukonda kõnetavad
 • ajakirjanikud, et noppida üles avalikku tähelepanu pälvivad arutelud ja pöördumised, jälgida pöördumiste menetlust

Rahvaalgatus.ee platvormi on püsti pannud ja seda haldab SA Eesti Koostöö Kogu tihedas koostöös Riigikogu Kantseleiga.

Rahvaalgatus.ee platvorm on ka riikliku kohustusena Riigikantselei kureeritavas avatud valitsemise partnerluse tegevuskavas 2016-2018.

Rahvaalgatus.ee kasutamise hea tava

Platvormi kasutamise hea tava on koostatud uskumuses, et argumenteeritud arutelud aitavad luua häid algatusi, mis soodustavad omakorda Eestis eluolu parandamist.

Rahvaalgatus.ee-d kasutades pean meeles järgmist:

 1. minu ettepanek või algatus on kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseaduse aluspõhimõtetega;
 2. pakutud lahendus peab olema tõestatud ning tõestus omakorda kontrollitav;
 3. ettepaneku või algatuse sisestamisel pakun ka struktureeritud selgitusi, et niimoodi kaasamõtlejaid ja arutajaid juurde meelitada;
 4. kritiseerin ideid, mitte inimesi. Kriitikas keskendun lahendustele, mitte probleemidele;
 5. kaasan teisi inimesi arutellu ja arvestan nende argumentidega lõpliku pöördumise (algatuse) koostamisel;
 6. kasutan platvormi juhul, kui mul puuduvad teised kanalid ettepanekute ja seadusemuudatuste esitamiseks.

Rahvaalgatus.ee-s pole teretulnud vihakõne, samamoodi pole see platvorm loodud parlamendis esindatud erakondadele.

Rahvaalgatus.ee-d haldaval Eesti Koostöö Kogul on õigus eemaldada hea tava vastu eksivad postitused (vihakõne, isiklikud solvamised jms) ilma põhjendusteta.

Kui vajad nõu või kahtled, kas rahvaalgatus.ee on sobiv koht oma ettepaneku esitamiseks, küsi abi info@rahvaalgatus.ee.

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmed on rahvaalgatus.ee platvormil sisestatud kasutaja kohta käivad andmed. Rahvaalgatus.ee kasutaja annab platvormi haldajale õiguse tema poolt sisestatud isikuandmete töötlemiseks. Juhul kui kasutaja soovib rahvaalgatus.ee poolt isikuandmete töötlemise lõpetamist, võimaldab rahvaalgatus.ee kasutajal oma kasutajakonto ja kõik sinna juurde kuuluvad andmed kustutada.

Kasutajakonto on vaja luua algatuse loomiseks ja kommentaaride andmiseks.

Toetusallkirja andmise jaoks ei ole vaja endale kasutajakontot luua. Toetusallkirja andmisel salvestatakse nimi ja isikukood. Andmeid töödeldakse üksnes kollektiivse pöördumise esitamiseks ning töötlemine toimub üldiste isikuandmete töötlemise nõuetest lähtuvalt ning märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse 3. peatüki regulatsiooni alusel.

Riigikogule esitatud pöördumisele toetusallkirja andnute nimekiri on nähtav Riigikogu Kantselei vastutavale töötajale, kes kontrollib rahvastikuregistrist, et digiallkirjad on andnud vähemalt 16aastased Eesti alalised elanikud.

Kohalikule omavalitsusele esitatud pöördumisele toetusallkirja andnute nimekiri on nähtav omavalitsuse registripidajale, kes kontrollib rahvastikuregistrist, et digiallkirjad on andnud vähemalt 16aastased vastava kohaliku omavalitsuse elanikud.

Andmeid hoitakse konfidentsiaalsena ning kõiki isikuid, kellel on õigus isikandmeid töödelda, on teavitatud isikuandmete konfidentsiaalsest olemusest. Toetusallkirja andjaid Rahvaalgatus.ee avalikult ei kuva.

Kui isik leiab, et tema õigusi on põhjendamatult piiratud või rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtusse.

Teavitame rikkumisest Andmekaitse Inspektsiooni põhjendamatu viivituseta ja võimaluse korral 72 tunni jooksul pärast rikkumisest teadasaamist, v.a juhul, kui rikkumine ei kujuta endast tõenäoliselt suur ohtu füüsilise isiku õigustele ja vabadustele. Suure ohu korral andmesubjekti õigustele ja vabadustele teavitame andmesubjekti, et tal oleks võimalik kohe vajalikud meetmed võtta.

Kasulikke linke