Rahvaalgatus.ee platvormist

Rahvaalgatus.ee on arutelude pidamise ja ettepanekute koostamise platvorm, mille kaudu saab Riigikogule kollektiivseid pöördumisi (ehk algatusi) esitada. Rahvaalgatus.ee võimaldab igaühel teha ettepaneku, kuidas ühiskonnaelu parandada või mõnda seadust muuta. Pärast ettepaneku kirjapanemist saab kutsuda teisi kaasa arutlema, arutelu tulemusel pöördumise (ehk algatuse) ühiselt koostada, vähemalt 16aastastelt Eesti elanikelt digiallkirju koguda ning pöördumine ühe klikiga Riigikogule esitada. Platvormis saab jälgida, mida parlamendi komisjon(id) ettepaneku kohta arvavad ja selle võimalikku seaduseelnõuks kujunemist.

Rahvaalgatus.ee võimaldab mugavalt ja läbipaistvalt kasutada õigust esitada Riigikogule kollektiivseid pöördumisi. Nimelt uuendati Rahvakogu ettepanekute tulemusel 2014. aasta kevadel Riigikogu töö- ja kodukorra seadust, mille kohaselt Riigikogu peab menetlema vähemalt 1000 allkirjaga pöördumist, mis on tehtud kehtiva regulatsiooni muutmiseks või ühiskonnaelu paremaks korraldamiseks. Seisuga veebruar 2016 on parlamendile esitatud 12 pöördumist, neist kaks on ka seaduseks saanud.

Kellele on rahvaalgatus.ee mõeldud?

 • ühiskonnaasjadest huvitatud kodanikele arutelude loomiseks ja ettepanekute esitamiseks
 • huvikaitse- ja katusorganisatsioonidele arutelude loomiseks ja ettepanekute esitamiseks
 • huvitatud kodanikele aruteludes osalemiseks ja pöördumiste ühisloomes koostamiseks
 • pöördumiste toetajatele digiallkirja andmiseks

Kes saavad rahvaalgatus.ee-st veel kasu?

 • Riigikogu saadikud ja teised poliitikud, et olla kursis, milliseid arutelusid kodanikud tõstatavad
 • ministeeriumide esindajad, et olla kursis valdkondlike ettepanekutega
 • ajakirjanikud, et noppida üles avalikku tähelepanu pälvivad arutelud ja pöördumised, jälgida pöördumiste saatust

Rahvaalgatus.ee platvormi on püsti pannud ja seda haldab SA Eesti Koostöö Kogu tihedas koostöös Riigikogu Kantseleiga. Rahvaalgatus.ee on ehitatud sihtasutuse Teeme Ära! loodud kogukondliku otsustamise vabavara CitizenOS.com-i peale. Rahvaalgatusveeb on ka riikliku kohustusena Riigikantselei kureeritavas avatud valitsemise partnerluse tegevuskavas 2014-2016.

Rahvaalgatus.ee kasutamise hea tava

Rahvaalgatus.ee kaudu saab Riigikogule koostada kollektiivseid pöördumisi (algatusi) ühiskonnaelu paremaks korraldamiseks või seaduste muutmiseks.

Platvormi kasutamise hea tava on koostatud uskumuses, et argumenteeritud arutelud aitavad luua häid algatusi, mis omakorda parandada elu Eestis.

Rahvaalgatus.ee-d kasutades pean meeles järgmist:

 1. minu ettepanek või algatus on kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseaduse aluspõhimõtetega;
 2. pakutud lahendus peab olema tõestatud ning tõestus omakorda kontrollitav;
 3. ettepaneku või algatuse sisestamisel pakun ka struktureeritud selgitusi, et niimoodi kaasamõtlejaid ja arutajaid juurde meelitada;
 4. olen veendunud, et Riigikogu on minu ettepaneku õige adressaat;
 5. kritiseerin ideid, mitte inimesi. Kriitikas keskendun lahendustele, mitte probleemidele;
 6. kaasan teisi inimesi arutellu ja arvestan nende argumentidega lõpliku pöördumise (algatuse) koostamisel;
 7. kasutan platvormi juhul, kui mul puuduvad teised kanalid ettepanekute ja seadusemuudatuste esitamiseks.

Rahvaalgatus.ee-s pole seega teretulnud vihakõne ega muud solvavad ütlemised, samamoodi pole see platvorm loodud parlamendis esindatud erakondadele.

Rahvaalgatus.ee-d haldaval Eesti Koostöö Kogul on õigus eemaldada hea tava vastu eksivad postitused (vihakõne, isiklikud solvamised jms) ilma põhjendusteta.

Kui vajad nõu või kahtled, kas rahvaalgatus.ee on sobiv koht oma ettepaneku esitamiseks, küsi abi info@rahvaalgatus.ee.

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmed on rahvaalgatus.ee platvormil sisestatud kasutaja kohta käivad andmed. Rahvaalgatus.ee kasutaja annab platvormi haldajale õiguse tema poolt sisestatud isikuandmete töötlemiseks. Juhul kui kasutaja soovib rahvaalgatus.ee poolt isikuandmete töötlemise lõpetamist, võimaldab rahvaalgatus.ee kasutajal oma kasutajakonto ja kõik sinna juurde kuuluvad andmed kustutada.

Kasutajakonto on vaja luua algatuse loomiseks ja kommentaaride andmiseks. Kasutajakontode haldamiseks kasutame CitizenOS API (omanik Teeme ära SA) teenust. CitizenOS API teenuse tingimused on avalikult üleval siin.

Toetusallkirja andmise jaoks ei ole vaja endale kasutajakontot luua. Toetusallkirja andmisel salvestatakse nimi ja isikukood. Andmeid töödeldakse üksnes kollektiivse pöördumise esitamiseks ning töötlemine toimub märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse 3. peatüki regulatsiooni alusel.

Toetusallkirja andnute nimekiri on nähtav algatuse autori(te)le pärast hääletusaja lõppemist, mil autorkond saab alla laadida digiallkirjadega konteineri. Samuti on allkirjastanute nimed näha Riigikogu Kantselei vastutavale töötajale, kes kontrollib rahvastikuregistrist, et Riigikogule saadetud pöördumise toetajad on vähemalt 16aastased Eesti alalised elanikud.

Andmeid hoitakse konfidentsiaalsena ning kõiki isikuid, kellel on õigus isikandmeid töödelda, on teavitatud isikuandmete konfidentsiaalsest olemusest. Toetusallkirja andjaid rahvaalgatus.ee avalikult ei kuva, kuid selline tehniline arendus on avatuse nimel plaanis. Kui tehniline arendus valmib, siis tagasiulatuvalt seda ei rakendata ning kasutajal on võimalik ise määrata, kas ta toetus on avalik või mitte.

Kui isik leiab, et tema õigusi on põhjendamatult piiratud või rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtusse.

Teavitame rikkumisest Andmekaitse Inspektsiooni põhjendamatu viivituseta ja võimaluse korral 72 tunni jooksul pärast rikkumisest teadasaamist, v.a juhul, kui rikkumine ei kujuta endast tõenäoliselt suurt ohtu füüsilise isiku õigustele ja vabadustele. Suure ohu korral andmesubjekti õigustele ja vabadustele teavitame andmesubjekti, et tal oleks võimalik kohe vajalikud meetmed võtta.

Kasulikke linke

 • kollektiivsete pöördumiste esitamisest Riigikogu kodulehel
 • Riigikogule alates 2014. aastast esitatud kollektiivsed pöördumised
 • arutamise, otsustamise ja otsuste digiallkirjastamise platvorm CitizenOS.com (mille peale rahvaalgatus.ee on ehitatud)