Euroopa kodanikualgatus

Euroopa kodanikualgatus annab sarnaselt Rahvaalgatusele kodanikele võimaluse oma murega otse otsustajateni jõuda. Euroopa demokraatias osalemine on iga ELi kodaniku õigus — olgu see siis kodanikualgatuse loomine, sellega ühinemine või sellele alla kirjutamine.

Mis on Euroopa kodanikualgatus?

Euroopa kodanikualgatus võimaldab kõigil Euroopa kodanikel võtta aktiivselt osa ELi poliitikakujundamisest. Vähemalt miljoni ELi kodaniku allkirjaga algatus edastatakse otse Euroopa Komisjonile.

Alates 2012. aasta 9. maist, mil registreeriti esimene Euroopa kodanikualgatus, on loodud 89 algatust, millest 6 on edukalt lävendi ületanud ja Euroopa Komisjonilt ka vastuse saanud. Kokku on allkirju antud üle 16 miljoni.

Mida on võimalik saavutada?

Miljoni allkirja kogumisel tekib algatajal võimalus Euroopa Parlamendis oma algatust tutvustada ning Euroopa Komisjonil tekib kohustus kujundada selle kohta põhjendatud seisukoht.

Isegi kui miljon allkirja kokku ei koguta, võimaldab tuhandete inimeste mobiliseerimine ja avalik tähelepanu alustada dialoogi ning luua otsekontakt Euroopa Liidu institutsioonidega. Näiteks rändlustasude algatus, mis 2013. aastal lävendit ei ületanud, aitas alustada debatti, mis viis 2017. aastal rändlustasude kaotamiseni ELis.

Kuidas algatust luua?

  1. Algatuse loomiseks peate esmalt kokku saama korraldajate rühma, mis koosneks vähemalt seitsme erineva ELi liikmesriigi püsielanikust kodanikust (riigid peavad olema erinevad, ent kodakondsus ei pea kõigil erinev olema).

  2. Seejärel peate komisjonile esitama registreerimistaotluse. Enne kavandatava algatuse registreerimist kontrollib komisjon selle vastavust erinevatele õiguslikele kriteeriumidele ning ka seda, kas ettepanek kuulub valdkonda, mis on Euroopa Komisjoni pädevuses.

  3. Kui algatus on registreeritud, saate kindlaks määrata kuupäeva, mil hakkate kodanikelt toetusallkirju koguma.

Mis saab edasi?

Kui teie algatus on kogunud vähemalt miljon allkirja, edastatakse need kontrollimiseks liikmesriikide allkirjade verifitseerimisega tegelevatele asutustele (Eestis on selleks Siseministeerium) ning seejärel Euroopa Komisjonile.

  1. Ühe kuu jooksul kohtuvad algatajate korraldajaterühmaga ELi ametnikud.
  2. Kolme kuu jooksul korraldatakse Euroopa Parlamendis avalik kuulamine, milles saate oma algatust selgitada.
  3. Kuue kuu jooksul esitab komisjon ametliku vastuse, milles selgitab, miks ta esitab teie algatusel põhineva uue õigusakti ettepaneku või miks ta seda ei tee.

Eesti Koostöö Kogu demokraatia valdkonna ekspert täidab Euroopa kodanikualgatuse saadiku rolli. Euroopa kodanikualgatuse saadikud levitavad teadmust Euroopa kodanikualgatuse kohta, edendavad selleteemalisi arutelusid ja võimestavad kodanikke südamelähedastel teemadel sõna võtma. Saadikud on pärit erinevate ELi riikide organisatsioonidest, mis tegelevad riiklikul või piirkondlikul tasandil osalusdemokraatia teemadega.

Telli Euroopa kodanikualgatuse igakuine uudiskiri.