Sõnaväega perevägivalla vastu

MTÜ Eluliin, Eda Mölder, Reet Laja, Piret Piirsoo, Anastassia Dratšova, Dagmar Lamp,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Arhiveeritud
3189 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Eesti keelesVene keeles (tõlge)

Уважаемые члены Рийгикогу!

Мы, нижеподписавшиеся, требуем от членов Рийгикогу обратить внимание на обеспечение благополучия и безопасности семей.

Должна быть обеспечена безопасность семьи как столпа общества и всех ее членов.

Нужно предотвращать насилие в семье.

Под насилием в семье мы подразумеваем различные насильственные акты физического, сексуального и психологического характера, которые происходят между бывшими или нынешними супругами или партнерами, в их семьях, домах. Независимо от того, живет ли лицо, применяющее насилие, вместе с жертвой или нет.

В Эстонии должны быть защищены права, безопасность и благополучие человека, а для этого необходимо повысить уровень информированности людей о правах человека и равном обращении. В своей семье человек должен быть защищен независимо от возраста и пола.

Согласно статье 26 конституции Эстонской Республики, каждый человек имеет право на неприкосновенность семейной и частной жизни. Однако государство вправе вмешиваться в частную жизнь с целью защиты здоровья, нравственности, общественного порядка и других прав каждого человека, а также если необходимо предотвратить преступление или задержать преступника.

Наши предложения:

- создать четкую государственную стратегию предупреждения насилия;

- меры по предупреждению насилия должны основываться на результатах проведенных в Эстонии научных и гендерных исследований;

- обеспечить целостность и последовательность программ и действий, направленных на предупреждение насилия;

- смотреть на семью с позиций разных областей и с учетом ситуации, в которой находятся мужчины и женщины, их потребностей, а также зависимости совершенных ими действий от их пола;

- привлечь к участию в предупреждении насилия с позиций разных областей все возрастные группы;

- создать анонимную телефонную линию для оповещения о насилии;

- системно развивать службы, помогающие отказываться от применения насилия, которые будут консультировать, помогать и выслушивать лиц, применяющих насилие;

- обязать местные самоуправления создать возможность отдаления лиц, применяющих насилие, от дома и обеспечить наличие соответствующих средств для этого.

Нужно разорвать порочный круг насилия в семье.

Мы должны опровергнуть миф о том, что насилие в семье – это личное внутрисемейное дело.

Призываем всех лиц, участвующих в формировании политики Эстонии, гражданские общества, профессиональные организации, специалистов и всех жителей Эстонии публично поддержать данную петицию.

Menetlusinfo

 1. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

  Otsustati lahendada pöördumises püstitatud probleem muul viisil.

 2. Arutelu Õiguskomisjonis

  Otsustati lahendada pöördumises püstitatud probleem muul viisil.

 3. Arutelu Õiguskomisjonis

 4. Arutelu Õiguskomisjonis

  Kutsutud
  • Mittetulundusühing Eluliini esindajad Eda Mölder ja Merle Haruoja
  • Eesti Naisuurimus ja Teabekeskuse esindajad Reet Laja ja Marion Ründal
  • Havas AS esindajad Dagmar Lamp ja Piret Piirsoo
  • justiitsministeeriumi analüüsitalituse nõunik Anu Leps
  • karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik Anne Kruusement
  • analüüsitalituse nõunikud Britt Tammiste ja Laidi Surva
  • siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunikud Ain Peil ja Barbara Haage
  • sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna ohvriabi poliitika juht Kristiina Luht
  • Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja Jan Trei.

  Otsustati jätkata arutelu komisjonis.

 5. Algatus menetlusse võetud

  Algatus on edastatud menetlemiseks Õiguskomisjon-ile.

 6. Algatus jõudis Riigikokku

 7. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 8. Algatus kogus 1000 allkirja

 9. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. Tingimusteta põhisissetulek ehk kodanikupalk kui perevägivalda nõrgestav meede

  Teen ettepaneku lülitada algatusse ka ettepanekud leida võimalused kehtestada kodanikupalk, mis võrdub vähemalt ühe kuu keskmiste standardkulutustega lapse kohta. 2021. aasta lõpu seisuga on see suurusjärgus 400 eurot kuus. kodanikupalga kehtestamise korral leida võimalused elatisraha nõudmise lõpetamiseks perest lahutatud vanematelt MIKS? Kodanikupalga üks eesmärke on tagada üksikisikule iseseisvus ja valikuvabadus, vabastada ta sõltuvussuhetest. Vägivaldsest suhtest lahkumist takistab pahatihti see, et perevägivalla ohver on vägivaldsest elukaaslasest majanduslikult sõltuv. Kodanikupalk tagab, et sellisest suhtest lahkujal ei teki majanduslikke ellujäämisraskusi. Kuna ka elatise maksmine on üks sõltuvussuhete ilminguid, siis sellest "traditsioonist" loobumine teeb abielu lahutajatele üksnes head. Kodanikupalk annab võimaluse sellest loobuda, kuna kodanikupalk on mõeldud igale üksikisikule alates sünnist ning järelikult laekub see sinna, kus laps reaalselt elab. Tõsine soov pakkuda perevägivalla ohvritele reaalset kaitset eeldab kodanikupalga idee toetamist. Kuna praegu kogutakse toetusavaldusi Euroopa kodanikualgatusele "Tingimusteta põhisissetulekud kogu ELis", siis kutsun ühtlasi seda toetama - https://sign.eci-ubi.eu

  1. Soovitaksin informeerivat pealkirja

   Antagu mulle andeks veel üks mõte, aga hetkel on algatuse pealkiri liiga poeetiline ega mõju seetõttu tõsiseltvõetavalt. See võiks olla näiteks "Perevägivalla ennetamise strateegia koostamisest ja perevägivalla vastasest meetmetest"

   Olen lugenud läbi algatuse "Sõnaväega perevägivalla vastu" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
   NimiIsikukoodAllkiri