Sõnaväega perevägivalla vastu

MTÜ Eluliin, Eda Mölder, Reet Laja, Piret Piirsoo, Anastassia Dratšova, Dagmar Lamp,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Arhiveeritud
3189 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Eesti keelesVene keeles (tõlge)

Austatud Riigikogu liikmed

Meie, allakirjutanud, nõuame Riigikogu liikmetelt tähelepanu pööramist perede heaolu ja turvalisuse tagamisele.

Perekonna kui ühiskonna alustoe ja kõikide selle liikmete turvalisus peab olema kaitstud.

Perevägivalda peab tõkestama.

Perevägivalla all mõistame igasuguseid füüsilise, seksuaalse ja psühholoogilise vägivalla akte, mis leiavad aset perekonnas, koduseinte vahel, endiste või praeguste abikaasade või partnerite vahel, sõltumata sellest, kas vägivallatseja elab või on elanud koos ohvriga samas elukohas.

Eestis peavad olema kaitstud inimeste õigused, turvalisus ja heaolu ning selleks tuleb tõsta teadlikkust inimõigustest ja võrdsest kohtlemisest. Inimene peab olema oma perekonnas kaitstud vanusest ja soost sõltumatult.

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 26 järgi on igaühel õigus perekonna- ja eraelu puutumatusele, kuid riik võib sekkuda eraellu tervise, kõlbluse, avaliku korra või teiste inimeste õiguste ja vabaduste kaitseks, kuriteo tõkestamiseks või kurjategija tabamiseks.

Meie ettepanekud:

- luua selgelt eristatav riiklik vägivalla ennetamise strateegia;

- vägivallaennetuse meetmed peavad põhinema Eesti teadus- ja soopõhistel uurimustel;

- tagada vägivallavastaste programmide ja tegevuste terviklikkus ja järjepidevus,

- võtta arvesse valdkondadeülest vaadet perekonnale, arvestades meeste ja naiste olukorda, vajadusi ja seni elluviidud tegevuste soolist mõju;

- kaasata valdkondadeülesesse vägivallaennetuse kokkuleppesse kõik vanuserühmad;

- luua vägivallast teatamise anonüümne telefoniliin;

- süsteemselt arendada vägivallast loobumise teenuseid, kus nõustatakse, abistatakse ja kuulatakse ära vägivallatsejaid;

- panna kohalikele omavalitsustele kohustus luua vägivallatsejate kodust eemaldamise võimalus ja tagada selleks vastavad vahendid.

Tuleb lõhkuda perevägivalla surnud ring.

Peame kummutama müüdi, et perevägivald on isiklik ja peresisene asi.

Kutsume kõiki Eesti poliitika kujundajaid, kodanikeühendusi, erialaorganisatsioone, spetsialiste ja kõiki Eesti elanikke avalikult petistiooni toetama.

Menetlusinfo

 1. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

  Otsustati lahendada pöördumises püstitatud probleem muul viisil.

 2. Arutelu Õiguskomisjonis

  Otsustati lahendada pöördumises püstitatud probleem muul viisil.

 3. Arutelu Õiguskomisjonis

 4. Arutelu Õiguskomisjonis

  Kutsutud
  • Mittetulundusühing Eluliini esindajad Eda Mölder ja Merle Haruoja
  • Eesti Naisuurimus ja Teabekeskuse esindajad Reet Laja ja Marion Ründal
  • Havas AS esindajad Dagmar Lamp ja Piret Piirsoo
  • justiitsministeeriumi analüüsitalituse nõunik Anu Leps
  • karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik Anne Kruusement
  • analüüsitalituse nõunikud Britt Tammiste ja Laidi Surva
  • siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunikud Ain Peil ja Barbara Haage
  • sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna ohvriabi poliitika juht Kristiina Luht
  • Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja Jan Trei.

  Otsustati jätkata arutelu komisjonis.

 5. Algatus menetlusse võetud

  Algatus on edastatud menetlemiseks Õiguskomisjon-ile.

 6. Algatus jõudis Riigikokku

 7. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 8. Algatus kogus 1000 allkirja

 9. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. Tingimusteta põhisissetulek ehk kodanikupalk kui perevägivalda nõrgestav meede

  Teen ettepaneku lülitada algatusse ka ettepanekud leida võimalused kehtestada kodanikupalk, mis võrdub vähemalt ühe kuu keskmiste standardkulutustega lapse kohta. 2021. aasta lõpu seisuga on see suurusjärgus 400 eurot kuus. kodanikupalga kehtestamise korral leida võimalused elatisraha nõudmise lõpetamiseks perest lahutatud vanematelt MIKS? Kodanikupalga üks eesmärke on tagada üksikisikule iseseisvus ja valikuvabadus, vabastada ta sõltuvussuhetest. Vägivaldsest suhtest lahkumist takistab pahatihti see, et perevägivalla ohver on vägivaldsest elukaaslasest majanduslikult sõltuv. Kodanikupalk tagab, et sellisest suhtest lahkujal ei teki majanduslikke ellujäämisraskusi. Kuna ka elatise maksmine on üks sõltuvussuhete ilminguid, siis sellest "traditsioonist" loobumine teeb abielu lahutajatele üksnes head. Kodanikupalk annab võimaluse sellest loobuda, kuna kodanikupalk on mõeldud igale üksikisikule alates sünnist ning järelikult laekub see sinna, kus laps reaalselt elab. Tõsine soov pakkuda perevägivalla ohvritele reaalset kaitset eeldab kodanikupalga idee toetamist. Kuna praegu kogutakse toetusavaldusi Euroopa kodanikualgatusele "Tingimusteta põhisissetulekud kogu ELis", siis kutsun ühtlasi seda toetama - https://sign.eci-ubi.eu

  1. Soovitaksin informeerivat pealkirja

   Antagu mulle andeks veel üks mõte, aga hetkel on algatuse pealkiri liiga poeetiline ega mõju seetõttu tõsiseltvõetavalt. See võiks olla näiteks "Perevägivalla ennetamise strateegia koostamisest ja perevägivalla vastasest meetmetest"

   Olen lugenud läbi algatuse "Sõnaväega perevägivalla vastu" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
   NimiIsikukoodAllkiri