Seadustame Eestis eutanaasia

Erakond Eestimaa Rohelised,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Arhiveeritud
2246 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Seadustame Eestis eutanaasia

Erakond Eestimaa Rohelised teeb Riigikogule ettepaneku seadustada Eestis eutanaasia. Erakond Eestimaa Rohelised ja allakirjutanud soovivad, et Riigikogu ja Valitsus töötaks välja seadused, mis lubavad inimestel otsustada oma elu lõpu üle nii, et see ei oleks piinarikas.

Ettepanek

Palume Riigikogul seadustada eutanaasia, mis lähtub inimese tahteavaldusest.

Põhjendus

Me leiame, et kõigil on õigus valutule ja väärikale elu lõpule.
Passiivne eutanaasia on eutanaasiavorm, kus  loobutakse piinarikka elu kunstlikust pikendamisest, pakkudes vajaduse korral valuravi.
Aktiivne eutanaasia on valutu, inimene justkui uinub. Aktiivne eutanaasia tähendab elu lõpetavate ja valutustavate ainete andmist või võimaldamist meedikute poolt - samuti patsiendi selgel, dokumenteeritud ja reeglitele vastaval soovil. 
Passiivsele eutanaasiale sarnane aktiivse ravi lõpetamise otsus on arstide konsiiliumi nõusolekul Eestis lubatud. Me soovime, et arstid saaksid lähtuda varasemalt kirjalikult vormistatud elutestamendist või tulevikujuhistest, mis Lääne-Euroopa riikides on väga levinud. Inimese elu üle peaks otsustama inimene ise, arstide koormamine on liigne kohustus arstidele. Elutestamendis või tulevikujuhistes saab inimene täpsustada näiteks elustamiskeelu tingimusi ja muid üksikasju ning need oleks digi-haigusloo osaks.
Mistahes väärika elulõpu seadustamine ei vabasta meid kohustusest oma tervishoiusüsteemi oluliselt paremini rahastada ja arendada, eakatekodude ehitamisest ja haigete eakate hooldamise kohustusest. 
Eutanaasia eri vormide lubamine on iseloomulik eelkõige väga tugeva tervishoiusüsteemiga riikidele. Kindlasti pole meil õigus selle küsimuse arutelu taaskord määramatusse tulevikku lükata - meie seas on igal hetkel inimesi, kes sooviksid oma kannatustele väärikat lõppu, kui lootust väärikale elule enam üldse pole. Süsteem peab olema mitmekordse väga range eelkontrolliga ning põhinema inimese selgelt väljendatud ja läbimõeldud soovil ja meedikute loal, nagu see Euroopa riikides on. Eestimaa elanik peaks saama väärikalt surra oma kodumaal, mitte reisima surmaturistina.

Viited

              
https://et.wikipedia.org/wiki/Eutanaasia             
              
https://heureka.postimees.ee/3895859/pohjalik-ulevaade-kus-on-surmaabi-lubatud-ja-kuidas-seda-tehakse
              
https://arhiiv.err.ee/vaata/esimene-stuudio-margus-tsahkna-ja-priit-sibul
              
https://www.err.ee/904026/margit-sutrop-eutanaasia-kui-eetiline-miinivali
              
https://www.err.ee/903048/poliitikud-tahavad-eutanaasia-teemal-uhiskondlikku-arutelu
              
https://www.juridica.ee/article_full.php?uri=2017_5_vestlusring_elutestamendiga_arvestamise_v_imalikkus_praktikas_&pdf=1

Vene keeles

Узаконим в Эстонии эвтаназию 

Партия «Зелёные Эстонии» предлагает Рийгикогу узаконить эвтаназию в Эстонии. «Зелёные Эстонии» и нижеподписавшиеся желают, чтобы Рийгикогу и Правительство разработали законы, позволяющие безболезненно уходить из жизни неизличимо больным людям. 

Предложения: 
Просим Рийгикогу узаконить эвтаназию, основанную на волеизъявлении человека. 

Пояснения: 
Считаем, что у каждого человека есть право на достойный и безболезненный уход из жизни. 

Пассивная эвтаназия — это форма эвтаназии, при которой намеренно прекращается продление жизни смертельно больного пациента, обеспечивая при необходимости обезболивание. 
Активная эвтаназия — это быстрая и безболезненная процедура, человек как будто засыпает. Врачи вводят или позволяют ввести умирающему соответствущие медикаменты. Этот процесс происходит по определённым правилам и только по просьбе или предварительно задокументированному согласию пациента. 

В Эстонии разрешён аналог пассивной эвтаназии — прекращение активного лечения после согласия консилиума врачей. Желаем, чтобы доктора могли действовать согласно оформленному заранее письменному завещанию или инструкции. Такая практика широко распространена в Западной Европе. Человек должен сам решать такие вопросы, на медицинских работниках и так лежит большая нагрузка. В завещании или инструкции человек мог бы уточнить, например, условия реанимации и прочие детали, которые будут записаны в цифровую историю болезни. 

Узаконивание любой разновидности достойного ухода из жизни не освобождает нас от обязательств улучшать нашу систему здравоохранения, повышать финансирование, строить дома по уходу и хорошо заботиться о пожилых пациентах. 

Разрешение различных форм эвтаназиии естественно, прежде всего, для государств с сильной системой здравоохранения. Разумеется, у нас нет права в очередной раз откладывать обсуждение этого вопроса на неопределённое будущее — каждый миг среди нас находятся люди, которые желают достойно прекратить свои страдания, если больше нет надежды на нормальную жизнь. Система должна быть со строгим и многократным предварительным контролем и основываться как на хорошо продуманном и ясно выраженном желании человека, так и на разрешении медиков, так же как и в европейских странах. Житель Эстонии имеет право достойно умереть у себя на родине, а не быть эвтаназийным туристом.

Menetlusinfo

 1. Kiri Riigikogule

  PealkiriVastus toetus- ja palliatiivravi kättesaadavuse teemal - Kollektiivne pöördumine Seadustame Eestis eutanaasia
  Saatja
  • Sotsiaalministeerium - Tanel Kiik
 2. Kiri Riigikogule

  PealkiriEesti Arstide Liidu teavitus töögrupi moodustamisest
  Saatja
  • Eesti Arstide Liit - Katrin Elmet
  • Jaan Sütt
 3. Kiri Riigikogult

  PealkiriEttepanekud tulenevalt kollektiivse pöördumise Seadustame Eestis eutanaasia aruteludest
  Saaja
  • Sotsiaalministeerium - Tanel Kiik
 4. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

  Otsustati esitatud ettepanek tagasi lükata.

 5. Arutelu Sotsiaalkomisjonis

  Otsustati esitatud ettepanek tagasi lükata.

 6. Arutelu Sotsiaalkomisjonis

  Otsustati jätkata arutelu komisjonis.

 7. Arutelu Sotsiaalkomisjonis

  Otsustati jätkata arutelu komisjonis.

 8. Arutelu Sotsiaalkomisjonis

 9. Arutelu Sotsiaalkomisjonis

  Otsustati jätkata arutelu komisjonis.

 10. Arutelu Sotsiaalkomisjonis

  Otsustati jätkata arutelu komisjonis.

 11. Algatus menetlusse võetud

  Algatus on edastatud menetlemiseks Sotsiaalkomisjon-ile.

 12. Algatus jõudis Riigikokku

 13. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 14. Algatus kogus 1000 allkirja

 15. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. Eutanaasia reguleerimine hoiab ära nii mõnegi enesetapu

  Muideks, ma olen veendunud, et selline võimalus hoiab ära mõnegi enesetapu, mis tehtud õudse või piinarikka lõpu hirmus. Kui on kindlustunne, et mind asjatult piinlema ei jäeta, siis pole ju põhjust endalt ennatlikult elu võtta.

  1. 80% Postimehe küsitlusele vastanutest toetas eutanaasia seadustamist

   Küsimusele, kas Eestis võiks olla seadustatud eutanaasia, vastas positiivselt 80% vastajatest; 7% eitavalt ja 13 % ei omanud seisukohta.

   1. Eesti vajab eutanaasiaseadust

    Eutanaasia ja abistatud suitsiid tuleb kiiremas korras Eestis seadustada. Paranemislootuseta haigel inimesel peab olema võimalus väärikalt elust lahkuda ka kodumaal, selleks ei peaks sõitma Šveitsisse. Igal kodanikul on õigus väärikale elu lõpule ning riik peaks seda arvestama ja osutama abi. Eriti vajalik on eutanaasia seadustamine dementsetele inimestele. Dementsus pole ravitav ja kui inimene dementsena ei tunne enam ära oma pereliikmeid, ei saa enam millestki aru, rebib puruks oma mähkmed ja vähkreb oma roojas, siis pole see enam kuigi ilus ja väärikas elu lõpp. Paljud inimesed valiksid sel juhul eutanaasia. Muidugi peab inimene eelnevalt, veel täie mõistuse juures olles, panema notari juures oma elutestamenti kirja, et tema dementseks jäämisel valib ta eutanaasia. Vajadusest seadustada Eestis eutanaasia on ajakirjanduses korduvalt kirjutatud. Ka küsitluste järgi on eutanaasia seadustamisel rahva hulgas suur toetus. Miks pole Riigikogu rahva soovile vastu tulnud ja eutanaasia seadust vastu võtnud?

    1. Kas Eestis üldse on eutanaasia keelatud?

     Selle teemaga seoses on mul varemgi tekkinud küsimus: mille põhjal väidetakse, et Eestis on eutanaasia keelatud? Eutanaasia tähendab karistusõiguslikus mõttes inimese tapmist tema enese nõusolekul. Seega võiks kõne alla tulla karistusseadustiku (KarS) § 113 ehk tapmine. Kui keegi teise inimese tapab, täidab ta tõepoolest selle sätte koosseisu. Aga karistatav on vaid selline tegu, mis mitte üksnes ei täida koosseisu, vaid on ka õigusvastane ja süüline (KarS § 2 lg 3). Kontinentaal-Euroopa õigusruumis (kuhu kuulub ka Eesti) on üldtunnustatud see, et kui keegi on oma õigushüve kahjustamisega nõus, pole selle õigushüve kahjustamine õigusvastane: nt ei vastuta üks poksija teise poksija löömise eest, sest see teine poksija on oma löömisega nõus; või ei vastuta A varguse eest, kui ta sööb ära B koogi (A jaoks võõra vallasasja), mida B talle pakub (B on ära söömisega nõus). Et õigushüve kandja nõusolek välistab vastutuse, on öelnud ka Riigikohus: hiljemalt alates lahendist nr 3-1-1-60-10. Roheliste ettepanekuga seoses on viidatud nt Saksamaale (vt nt https://www.postimees.ee/6948054/roheliste-eutanaasiapetitsioon-on-kogunud-ule-1000-allkirja) ja selles kommentaariumis Šveitsile. Nende riikide karistusseadustikud (Saksamaal § 216 ja Šveitsis art 114) näevad aga ette vastutuse kellegi tapmise eest tema nõusolekul (karistus on märksa leebem kui tapmistel muidu). Niisiis on seadusandjad neis riikides otsustanud, et elu on sedavõrd oluline õigushüve, et selle võtmiseks ei saa karistusõiguslikult kehtivat nõusolekut anda. Aga Eesti karistusseadustikus selliseid erinorme ei ole. Seega võiks väita, et kehtib üldine põhimõte: oma õigushüve võtmiseks saab nõusoleku anda ehk eutanaasia on Eestis praegugi seaduslik. Kas minu argumentatsiooni saab kuidagi ümber lükata?

     Olen lugenud läbi algatuse "Seadustame Eestis eutanaasia" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
     NimiIsikukoodAllkiri