Seadustame Eestis eutanaasia

Erakond Eestimaa Rohelised,

Kommentaarid

Kas Eestis üldse on eutanaasia keelatud?

Selle teemaga seoses on mul varemgi tekkinud küsimus: mille põhjal väidetakse, et Eestis on eutanaasia keelatud? Eutanaasia tähendab karistusõiguslikus mõttes inimese tapmist tema enese nõusolekul. Seega võiks kõne alla tulla karistusseadustiku (KarS) § 113 ehk tapmine. Kui keegi teise inimese tapab, täidab ta tõepoolest selle sätte koosseisu. Aga karistatav on vaid selline tegu, mis mitte üksnes ei täida koosseisu, vaid on ka õigusvastane ja süüline (KarS § 2 lg 3). Kontinentaal-Euroopa õigusruumis (kuhu kuulub ka Eesti) on üldtunnustatud see, et kui keegi on oma õigushüve kahjustamisega nõus, pole selle õigushüve kahjustamine õigusvastane: nt ei vastuta üks poksija teise poksija löömise eest, sest see teine poksija on oma löömisega nõus; või ei vastuta A varguse eest, kui ta sööb ära B koogi (A jaoks võõra vallasasja), mida B talle pakub (B on ära söömisega nõus). Et õigushüve kandja nõusolek välistab vastutuse, on öelnud ka Riigikohus: hiljemalt alates lahendist nr 3-1-1-60-10. Roheliste ettepanekuga seoses on viidatud nt Saksamaale (vt nt https://www.postimees.ee/6948054/roheliste-eutanaasiapetitsioon-on-kogunud-ule-1000-allkirja) ja selles kommentaariumis Šveitsile. Nende riikide karistusseadustikud (Saksamaal § 216 ja Šveitsis art 114) näevad aga ette vastutuse kellegi tapmise eest tema nõusolekul (karistus on märksa leebem kui tapmistel muidu). Niisiis on seadusandjad neis riikides otsustanud, et elu on sedavõrd oluline õigushüve, et selle võtmiseks ei saa karistusõiguslikult kehtivat nõusolekut anda. Aga Eesti karistusseadustikus selliseid erinorme ei ole. Seega võiks väita, et kehtib üldine põhimõte: oma õigushüve võtmiseks saab nõusoleku anda ehk eutanaasia on Eestis praegugi seaduslik. Kas minu argumentatsiooni saab kuidagi ümber lükata?