Elektriliste tõukerataste parkimistava on kaootiline ja ohtlik ning liiklusseadus vajab reguleerimist! 

Mari-Liis Jänes,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Riigikogus
  4. Järelkaja
1 päeva jäänud

Arutelu tähtaeg:

Algatus on ühisloomefaasis. Esita oma kommentaar.

Eesti keelesVene keeles (tõlge)

Elektriliste tõukerataste kasutusele võtmine on olnud kiire ja kontrollimatu ning põhjustanud palju kaebusi, et tänavad on ülekoormatud ja elektrilised tõukerattad on pargitud ebaseaduslikult ning hooletult. Ohutuks ja turvaliseks liiklemiseks elektritõukeratastega on Eestis võetud kasutusele mitmeid uusi liiklusreegleid, ent „ sähkude“ parkimist puudutav osa on justkui suurema tähelepanuta jäänud. Täna, aastal 2022, on keset teed vedelevad elektrilised tõukerattad muutunud nähtuseks, mis ei saa linnas liikudes kellelegi märkamata jääda. Olen ka varem öelnud, et ei minu ega teiste liiklejate jaoks ei ole tähtis see, kes selle elektrilise tõukeratta sedasi jättis, kas see, kes sellega viimasena sõitis, tuul või keegi, kes huligaanitses, vaid see, et keset teed vedelev elektriline tõukeratas on ohtlik! Liiklusseadus § 20 lg 4(2) sätestab, et parkides tuleb jätta ka kõnniteel vabaks 1,5 m jalakäijale, samas jalgteel; jalgrattateel; jalgrattarajal ja jalgratta- ja jalgteel parkimise osas ei ole liiklusseaduses konkreetseid norme. LS § 20 lg 4(2) sõnastus on mitmeti tõlgendatav ja muudab seaduse tõlgendamise veelgi segasemaks ( kas vabaks tuleks jätta sõiduteest kaugem või lähim teeserv või võivadki paikneda juhi suva järgi ) ja sellisel kujul paragrahv ei muuda liiklemist ohutumaks, vaid läheneb liiklusolukordadele juriidiliselt vaatenurgast. Arvan, et ei ole tehtud analüüsi, kuidas selline kaootiline parkimine teiste liiklejate ohutust tervikuna mõjutab, kuna isegi kui on jäetud 1,5 meetri laiune käiguriba näiteks jalgratta- ja jalgteel, kuid mitte paralleelselt teega, vaid risti või diagonaalselt – blokeerib see ühe sõidusuuna osaliselt või täielikult, tehes nii liikumise keeruliseks näiteks lapsevankriga ja liikumispuudega liiklejail . Jah, kõik on ju õigesti: vahe on 1,5m aga inimlikus mõttes saab ju igaüks aru, et see tekitab ebamugavust ja on ohtlik. Elektrilised tõukerattad mida ei kasutata ning mis on jäetud keset kõnniteed (jalgteed; jalgratta- ja jalgteed jt ), võivad eriti suurt ohtu ja takistusi põhjustada ka ratastooli kasutajatele, vaegnägijatele ning pimedatele ning arvestades uue sõiduvahendi populaarsust, võib järeldada, et elektriliste tõukeratastega seotud parkimisreegleid vajavad põhjalikumat regulatsiooni. Kas tegemist on seaduseandjale nn “kahe silma vahele” jäänud asjaoluga või ei olegi soovitud seda olukorda seadusega reguleerida, ma ei oska öelda, kuid fakt on see , et ohukohad ei ole lahendatavad jäädes lootma inimeste hoolikusele ning südametunnistusele. Liikluseaduse reguleerib väga üksikasjalikult mootorsõidukite parkimist ja selle erinõudeid, kuid need ei laiene ei kergliikurile. Arvan, et oleme jõudnud sellisesse olukorda, kus on tarvis liiklusseaduse muudatust, mis sätestaks kergliikuritele konkreetsemad parkimise tingimused, kui need käesoleval hetkel on! 1) parkimise ja peatamise tingimused! (Näiteks pikitelg võiks olla rööpne teeäärega; takistuse puudumisel ei tohiks olla x- cm kaugusel teeäärest jne); 2) parkimise ja peatamise keelu tingimused.

Манера парковки электросамокатов хаотична и опасна, а закон о дорожном движении необходимо отрегулировать!

Ввод в эксплуатацию электросамокатов был быстрым и неконтролируемым и вызвал много жалоб на то, что улицы перегружены, а самокаты припаркованы незаконно и халатно. Для безопасного передвижения на электросамокатах в Эстонии введено несколько новых правил дорожного движения, но сегодня, в 2022 году, разбросанные посреди дороги электросамокаты стали таким явлением, которое при передвижении по городу заметит каждый. Я уже и ранее говорила о том, что ни мне, ни другим участникам дорожного движения не важно, кто оставил электросамокат таким образом, — был ли это человек, который последним на нем катался, был ли это ветер или какой-то хулиган, — важно то, что электросамокат, валяющийся посреди дороги, опасен! В действующем на данный момент Законе о дорожном движении сказано, что в парках на тротуаре нужно оставлять 1,5 м свободными для пешеходов, то же самое — на пешеходной тропе; в Законе о дорожном движении нет конкретных норм, касающихся парковки на велосипедных дорожках, велосипедных тропах и велосипедно-пешеходных дорожках. Формулировка ч. 4(2) ст. 20 Закона о дорожном движении может интерпретироваться по-разному, что делает толкование закона еще более запутанным (нужно ли оставлять свободной ту сторону тротуара, которая находится дальше от проезжей части или ту, что ближе к ней), а данная статья закона, представленная в такой форме, не делает движение более безопасным, а всего лишь подходит к дорожным ситуациям с юридической точки зрения. Я думаю, что анализ того, как такая хаотичная парковка влияет на безопасность других участников дорожного движения в целом, не проводился. Даже если полоса шириной 1,5 метра оставлена для пешехода, например, на велосипедно-пешеходной дорожке, но не параллельно дороге, а перпендикулярно или по диагонали, — она полностью блокирует одно направление движения, тем самым затрудняя движение, например, участникам дорожного движения с детской коляской или с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Да, все ведь правильно: расстояние равно 1,5 м, но по-человечески все же понимают, что это создает дискомфорт и является опасным. Кроме того, неиспользуемые электросамокаты, разбросанные посреди тротуара (пешеходных дорожек; велосипедно-пешеходных дорожек и т. д.), могут представлять особенно большую опасность и создавать препятствия для людей, использующих инвалидную коляску, для слабовидящих и незрячих, а, учитывая популярность нового транспортного средства, можно сделать вывод, что правила парковки, связанные с электросамокатами, нуждаются в более тщательном регулировании. Я не могу сказать, идет ли речь об обстоятельстве, которое осталось «незамеченным» законодателем, или же не было желания регулировать эту ситуацию на законодательном уровне, но факт в том, что опасные места нельзя просто оставить, полагаясь на осмотрительность и совесть людей. ПРЕДЛОЖЕНИЕ Просьба изменить правила дорожного движения таким образом, чтобы требования к парковке легковых средств передвижения на тротуаре (пешеходной, велосипедно-пешеходной и велосипедной дорожках), а также запреты на их парковку были сформулированы более конкретно. Здесь я должна признать, что у меня нет хороших идей о том, как организовать парковку легких средств передвижения таким образом, чтобы в случае неисполнения закона могли бы повлиять принудительные меры по обеспечению исполнения закона.

Kommentaarid

  1. Sõidukid peavad olema sõiduteel

    Meil on kergliikurid autsode eest surutud kõnniteele. See konflikt jalakäiatega, mida siin arutatakse on tingitud sellest, et mingid mootori jõul liikuvad 25km/h liikuvad sõidukid suruti autode eest ära kõnniteele. Ehk tehti sõiduteest autotee ja kõnniteest sõidutee. Kergliikurid kui sõidukid sõitku ja parkigu sõiduteel, seal kus on sõidukite koht. Seal on ka ilusti teada, millised on parkimise reeglid. Ehk sõidukid tuleb viia tagasi sõiduteele, siis kaob tasapisi ka arvamus, et need sõidukid on midagi teistsugust kui autod ja jalgrattad. Ja nüüd ronivad ka jalgrattad kergliikureid järgides kõnniteele. Kõnniteed on vaja vabastada ohutuks kõndimiseks, pole vahet kas oht on sõidukite sõitmises või parkimises.