Haigekassa hüvitised peale vanemahüvitist korda!

Airon Roosalu,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Arhiveeritud
2662 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Eesti keelesVene keeles (tõlge)

Hetkel on meil riigis olukord kui lapsevanem on olnud vanemahüvitise saaja ning ta peaks ise haigeks jääma peale vanemahüvitise saamist, siis arvestatakse haigushüvitis või hooldushüvitis miinimumpalga järgi. Ehk kui vanemahüvitis lõppeb näiteks juunis, tekib olukord kus 1,5 aastat tuleb tööl käia, et hüvitise suurus normaliseeruks, sest hüvitist arvestatakse eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksu laekumise järgi.

100% kindel probleem puudutab kõiki peresid kus kasvamas väike laps, sest esimestel lasteaia-aastatel haigestuvad lapsed väga tihti. Meedikute sõnul on täiesti normaalne, et väikelapsed on 7-8 korda aastas viiruste tõttu „rivist väljas“.

Soovituslik toibumise aeg on 1-2 nädalat. Seega 7-16 nädalat aastas võib keskmine väikelaps olla haige. Selle 7-16 nädalase perioodi eest on riik ette näinud võrdsustada sotsiaalmaksu laekumine miinimumpalgaga ning maksab sellest välja 80%. Ja ka sellest miinimumpalgast arvestatud hooldushüvitisest peetakse kinni 20%. 100% on kindel, et see meede ei lähe maksma 300 miljonit. 100% on kindel, et see on mõjutanud rohkemal või vähemal määral kõiki lastega peresid.

Väljavõte haigekassa 2021 statistikast:

 • Hoolduslehel alla 12a. lapsega oli 50 748 inimest.
 • Hoolduslehti alla 12a. lapsega väljastati 123 054 korda.
 • Keskmiselt 2,42 lehte inimese kohta, kogusummas 28 562 496€.
 • Keskmine lehe pikkus oli 8,17 päeva.

Andmed puuduvad kui paljud hoolduslehed olid peale vanemahüvitise lõppemist.

Teeme koos riigikogule ettepaneku

 • Arvestada haigushüvitist vanemahüvitise järgi.
 • Arvestada alla 12aaastaste laste hooldushüvitist vanemahüvitise järgi.

Lõpetame olukorra kus peale vanemahüvitise lõppemist vanem tööle asudes ei saa lubada enese ega lapse haigestumist.

Lõpetame olukorra kus vanem või laps naaseb töö- või lasteaiakollektiivi pooltervena sest ei saa endale haigusest toibumist ja ravi majanduslikult lubada.

Teeme pooliku lahenduse kõik koos korda!

Menetlusinfo

 1. Hilisemad sündmused

  Ravikindlustuse seadust täiendati: § 551. Kalendripäeva keskmise tulu arvutamine vanemahüvitist saanud isikule (1) Kindlustatud isikule, kellele on töövõimetuslehel märgitud töö- või teenistuskohustuste täitmisest vabastuse alguspäeva kalendriaastale eelnenud kolmel kalendriaastal makstud vanemahüvitist perehüvitiste seaduse alusel ja kelle eest on samal ajavahemikul maksnud sotsiaalmaksu riik sotsiaalmaksuseaduse § 6 lõike 1 punkti 1 alusel, arvutatakse kalendripäeva keskmine tulu käesoleva seaduse §-s 55 sätestatud korras, arvestades käesolevas paragrahvis sätestatud erisusi. (2) Käesolevas paragrahvis sätestatud kalendripäeva keskmise tulu arvutamise erisusi kohaldatakse kindlustatud isikule, kellele makstakse ajutise töövõimetuse hüvitist töövõimetuslehe alusel, millele märgitud töö- või teenistuskohustuste täitmisest vabastuse alguspäeva kalendriaastale eelnenud kalendriaastal on kindlustatud isik viibinud vanemapuhkusel. (3) Sotsiaalkindlustusamet edastab Tervisekassale perehüvitiste seaduse § 33 tähenduses vanemahüvitist saama õigustatud kindlustatud isiku jagatava vanemahüvitise ühe kalendripäeva tulu suuruse (edaspidi vanemahüvitise kalendripäeva tulu), mis on välja arvutatud perehüvitiste seaduse §-s 39 sätestatud korras. (4) Tervisekassa võrdleb kindlustatud isiku vanemahüvitise kalendripäeva tulu samale isikule käesoleva seaduse § 55 alusel arvutatud kalendripäeva keskmise tuluga ja võtab kindlustatud isikule ajutise töövõimetuse hüvitise maksmisel aluseks isikule soodsama kalendripäeva tulu.”. https://www.riigiteataja.ee/akt/115122023002

 2. Kiri Riigikogult

  PealkiriHaigus- ja hooldushüvitise regulatsioonist
  Saaja
  • Sotsiaalministeerium
 3. Sotsiaalkomisjoni vastuskiri

  Väljavõte sotsiaalkomisjoni vastuskirjast: "Komisjon leidis, et tõstatatud teema on oluline. Muuta oleks vaja haigus- ja hooldushüvitise maksmise tingimusi vanemapuhkuselt tööle naasmise järgsel aastal, arvutades nendele lapsevanematele haigus- ja hooldushüvitis vastavalt tema töövõimetus- või hoolduslehele jäämise päevale eelneval päeval kehtivalt töötasult (sotsiaalmaksuga maksustatavalt tulult). Hooldushüvitisega seotud probleeme tuleks lahendada komplektselt. Komisjon otsustas istungil konsensuslikult esitatud kollektiivse pöördumisega osaliselt nõustuda kuna leiab, et haigus- ja hooldushüvitise regulatsioon vanemapuhkuselt tööle naasmise järgsel aastal vajab muutmist. Komisjon otsustas pöörduda vastavasisulise kirjaga Sotsiaalministeeriumi poole selle vajaliku teema tööplaani võtmiseks. Täname Teid veel kord teema tõstatamise ja aktiivse kaasarääkimise eest."

 4. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

  Otsustati edastada ettepanek pädevale institutsioonile seisukoha võtmiseks ja lahendamiseks.

 5. Arutelu Sotsiaalkomisjonis

  Otsustati edastada ettepanek pädevale institutsioonile seisukoha võtmiseks ja lahendamiseks.

 6. Arutelu Sotsiaalkomisjonis

  Kutsutud
  • kollektiivse pöördumise esitaja Airon Roosalu
  • Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna tervisevõrdsuse poliitika juht Lii Pärg ning laste ja peredega osakonna nõunik Merlin Murumets
  • Lastekaitse Liidu lapse õiguste programmi koordinaator Helika Saar
  • Eesti Haigekassa juhatuse liige Pille Banhard
  • õigusosakonna juhataja Ergo Pallo ja ravikindlustushüvitiste osakonna juhataja Avely Raid-Lelov

  Otsustati jätkata arutelu komisjonis.

 7. Otsus

 8. Algatus jõudis Riigikokku

 9. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 10. Algatus kogus 1000 allkirja

 11. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

  Olen lugenud läbi algatuse "Haigekassa hüvitised peale vanemahüvitist korda!" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri