Haigekassa hüvitised peale vanemahüvitist korda!

Airon Roosalu,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Arhiveeritud
2662 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Eesti keelesVene keeles (tõlge)

Компенсации больничной кассы после отпуска по уходу за ребёнком в порядок!

На данный момент в нашей стране ситуация, где родитель, который получал пособие по уходу за ребёнком, по окончанию отпуска по уходу за ребёнком получает компенсацию по болезни или компенсацию по уходу за ребенком на основе минимальной зарплаты. Таким образом, если пособие по уходу за ребёнком заканчивается, например в июне, возникает ситуация, где 1,5 года надо ходить родителю на работу, чтобы сумма пособия нормализовалась, так как пособие рассчитывают на основании социального налога, уплаченного за прошлый календарный год.

100% точно, что проблема касается всех семей, где растут маленькие дети, так как при первых годах, когда ребенок посещает детский сад, дети часто заболевают. По словам медиков, абсолютно нормально, что маленькие дети 7-8 раз в году из-за вируса болеют.

Рекомендуемое время восстановления 1-2 недели. Получается в среднем 7-16 недель в году может ребёнок болеть. На этот 7-16 недельный период государством предусмотрено прировнять получение социального налога к минимальной зарплате и выплачивать из них 80%. Из этой, на основе минимальной зарплаты вычисленной, компенсации по уходу за ребёнком снимают 20% налога. 100% точно, что эта мера не будет стоить 300 миллионов. 100% точно, что в большей или меньшей степени это касается всех семей с маленькими детьми.

Выписка из статистики больничной кассы за 2021 год:

 • На больничном листе по уходу за больным ребёнком моложе 12 лет было 50748 человек
 • Больничный лист по уходу за больным ребёнком был выдан 123054 раза
 • В среднем 2,42 листа на человека, общей суммой 28 562 496€
 • Средняя продолжительность листа была 8,17 дней

Данные по поводу сколько было людей по окончанию отпуска по уходу за ребёнком отсутствуют.

Давайте cделаем вместе предложение Рийгикогу:

 • Рассчитывать компенсацию по болезни на основе пособия по уходу за ребёнком
 • Рассчитывать компенсацию по уходу за ребёнком моложе 12 лет на основе пособия по уходу за ребёнком

Прекратим ситуацию, где родитель или ребёнок приходит в рабочий- или детсадовский коллектив полу здоровым так как не может себе финансово позволить полностью выздороветь и купить себе лекарства.

Исправим половинчатое решение вместе!

Menetlusinfo

 1. Hilisemad sündmused

  Ravikindlustuse seadust täiendati: § 551. Kalendripäeva keskmise tulu arvutamine vanemahüvitist saanud isikule (1) Kindlustatud isikule, kellele on töövõimetuslehel märgitud töö- või teenistuskohustuste täitmisest vabastuse alguspäeva kalendriaastale eelnenud kolmel kalendriaastal makstud vanemahüvitist perehüvitiste seaduse alusel ja kelle eest on samal ajavahemikul maksnud sotsiaalmaksu riik sotsiaalmaksuseaduse § 6 lõike 1 punkti 1 alusel, arvutatakse kalendripäeva keskmine tulu käesoleva seaduse §-s 55 sätestatud korras, arvestades käesolevas paragrahvis sätestatud erisusi. (2) Käesolevas paragrahvis sätestatud kalendripäeva keskmise tulu arvutamise erisusi kohaldatakse kindlustatud isikule, kellele makstakse ajutise töövõimetuse hüvitist töövõimetuslehe alusel, millele märgitud töö- või teenistuskohustuste täitmisest vabastuse alguspäeva kalendriaastale eelnenud kalendriaastal on kindlustatud isik viibinud vanemapuhkusel. (3) Sotsiaalkindlustusamet edastab Tervisekassale perehüvitiste seaduse § 33 tähenduses vanemahüvitist saama õigustatud kindlustatud isiku jagatava vanemahüvitise ühe kalendripäeva tulu suuruse (edaspidi vanemahüvitise kalendripäeva tulu), mis on välja arvutatud perehüvitiste seaduse §-s 39 sätestatud korras. (4) Tervisekassa võrdleb kindlustatud isiku vanemahüvitise kalendripäeva tulu samale isikule käesoleva seaduse § 55 alusel arvutatud kalendripäeva keskmise tuluga ja võtab kindlustatud isikule ajutise töövõimetuse hüvitise maksmisel aluseks isikule soodsama kalendripäeva tulu.”. https://www.riigiteataja.ee/akt/115122023002

 2. Kiri Riigikogult

  PealkiriHaigus- ja hooldushüvitise regulatsioonist
  Saaja
  • Sotsiaalministeerium
 3. Sotsiaalkomisjoni vastuskiri

  Väljavõte sotsiaalkomisjoni vastuskirjast: "Komisjon leidis, et tõstatatud teema on oluline. Muuta oleks vaja haigus- ja hooldushüvitise maksmise tingimusi vanemapuhkuselt tööle naasmise järgsel aastal, arvutades nendele lapsevanematele haigus- ja hooldushüvitis vastavalt tema töövõimetus- või hoolduslehele jäämise päevale eelneval päeval kehtivalt töötasult (sotsiaalmaksuga maksustatavalt tulult). Hooldushüvitisega seotud probleeme tuleks lahendada komplektselt. Komisjon otsustas istungil konsensuslikult esitatud kollektiivse pöördumisega osaliselt nõustuda kuna leiab, et haigus- ja hooldushüvitise regulatsioon vanemapuhkuselt tööle naasmise järgsel aastal vajab muutmist. Komisjon otsustas pöörduda vastavasisulise kirjaga Sotsiaalministeeriumi poole selle vajaliku teema tööplaani võtmiseks. Täname Teid veel kord teema tõstatamise ja aktiivse kaasarääkimise eest."

 4. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

  Otsustati edastada ettepanek pädevale institutsioonile seisukoha võtmiseks ja lahendamiseks.

 5. Arutelu Sotsiaalkomisjonis

  Otsustati edastada ettepanek pädevale institutsioonile seisukoha võtmiseks ja lahendamiseks.

 6. Arutelu Sotsiaalkomisjonis

  Kutsutud
  • kollektiivse pöördumise esitaja Airon Roosalu
  • Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna tervisevõrdsuse poliitika juht Lii Pärg ning laste ja peredega osakonna nõunik Merlin Murumets
  • Lastekaitse Liidu lapse õiguste programmi koordinaator Helika Saar
  • Eesti Haigekassa juhatuse liige Pille Banhard
  • õigusosakonna juhataja Ergo Pallo ja ravikindlustushüvitiste osakonna juhataja Avely Raid-Lelov

  Otsustati jätkata arutelu komisjonis.

 7. Otsus

 8. Algatus jõudis Riigikokku

 9. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 10. Algatus kogus 1000 allkirja

 11. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

  Olen lugenud läbi algatuse "Haigekassa hüvitised peale vanemahüvitist korda!" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri