Ei Nursipalu harjutusväljaku laiendamisele!

MTÜ Kagu-Eesti Loodusrahvas, Kaia-Kaire Hunt,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Arhiveeritud
11590 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Ei Nursipalu harjutusväljaku laiendamisele!

Kaitseministeeriumi plaan laiendada märkimisväärselt Nursipalu harjutusväljakut, mis hõlmaks edaspidi suuri maa-alasid Antsla, Rõuge ning Võru vallas, põhjustab otsest kahju nii kohalikele inimestele, loodusele, ettevõtlusele, eriti turismile.

Nursipalu harjutusväljaku laiendamine puudutab otseselt 21 majapidamist, mille elanikud peavad oma kodudest lahkuma. Riik ei ole suuteline pakkuma samaväärseid elamistingimusi oma kodudest loobuma sunnitud inimestele. Harjutusväljaku kaudne mõjuala on aga oluliselt suurem, ulatudes Karula rahvuspargi ja Haanja looduspargi külje alla ning hõlmates Timmase ja Keretü looduskaitsealasid. Kavandatava polügooni mürareostus levib kümnete kilomeetrite kaugusele mõjutades otseselt tuhandeid inimesi, kodu- ning metsloomi, sealhulgas I ja II kaitsekategooria aluseid liike. Juba olemasolevate harjutusväljakute ja polügoonide mõju tasakaalustamiseks tuleks nende ümber metsa majandada püsimetsana (ilma uuendusraieteta), mis summutab müra ja pakub harjutusväljaku rajamise ja kasutamisega sealt taanduma pidanud liikidele elupaiku.

Harjutusväljaku suurendamine mõjub negatiivselt piirkonna ettevõtlusele, seda eriti Võru maakonnale olulises turismisektoris, aga ka muudes valdkondades, muudab Võrumaa oluliselt vähem atraktiivseks sihtkohaks potentsiaalsetest maksumaksjatest uutele elanikele ning võimendab veelgi ääremaastumist ja elutähtsate teenuste piirkonnast kadumist. Eelnevat arvesse võttes on planeeritaval harjutusväljakul oht piirkonna julgeolekut pigem vähendada - majandus- ja looduskeskkonda ning kodanikuväärikust kahjustades.

Mõistame, et praegune julgeolekuolukord on keeruline. Ometi ei suurenda Eesti kaitstust inimeste usalduse vähenemine riigi vastu taolise kodanike eluliste huvidega mitte arvestava käitumise tõttu. Riigikaitselisi kitsaskohti ei saa ega tohi lahendada kohalike inimeste, ettevõtluse ning unikaalse looduskoosluse arvelt.

Võrumaa on unikaalne maakond, kus kohtuvad kaks kultuuriruumi (võro ja seto) ning mille märksõnadeks nii kohalike kui ka turistide jaoks on rahu, vaikus, kogukond, traditsioonid ning eripärane, liigirikas ja puhas loodus (unikaalne kogu Euroopa kontekstis).

Kõiki eelnimetatud asjaolusid arvesse võttes nõuame riigikaitseks vajaliku taristu korrektset planeerimist koos asukoha eelvaliku, vastavate analüüside ja mõjuhinnangute ning kaasava diskussiooniga. Nursipalu harjutusväljaku laiendamisele on kohalikke elanikke, ettevõtlust ja loodust vähem kahjustavaid alternatiive, mida peab kindlasti analüüsima ja arvesse võtma.

Nõuame Nursipalu harjutusvälja laienduse protsessi peatamist ja riigikaitseks vajaliku harjutusala lahenduse leidmise protsessi uut algatamist heade planeerimis- ja kaasamistavade kohaselt.

MTÜ Kagu-Eesti Loodusrahvas

MTÜ Eesti Metsa Abiks

MTÜ Päästame Eesti Metsad

MTÜ Niilusoo

Aivar Ruukel

Anne Maasik

Anneli Palo

Eda Veeroja

Epp Petrone

Hendrik Noor

Heiki Trolla

Imbi Paju

Inga Raitar

Jaan Tootsen

Jalmar Vabarna

Kadri Giannakaina Laube

Kadri Kõusaar

Kaia-Kaire Hunt

Kairi Leivo

Kaspar Kurve

Kauksi Ülle

Kerttu Rakke (Kadi Kuus)

Kristel Vilbaste

Lauri Sommer

Maarika Niidumaa

Mari Kalkun

Marju Kõivupuu

Mihkel Kangur

Mihkel Kunnus

Olavi Ruitlane

Peeter Laurits

Piret Räni

Rainer Kuuba

Rea Raus

Remo Savisaar

Tiia Kõnnusaar

Tiia Morfin

Toomas Trapido

Viljar Kavant

Õie Sarv

Menetlusinfo

 1. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

  Otsustati esitatud ettepanek tagasi lükata.

 2. Arutelu Riigikaitsekomisjonis

  Otsustati esitatud ettepanek tagasi lükata.

 3. Arutelu Riigikaitsekomisjonis

  Otsustati jätkata arutelu komisjonis.

 4. Arutelu Riigikaitsekomisjonis

  Kutsutud
  • Riigikogu liige Mihhail Lotman
  • MTÜ Kagu-Eesti Loodusrahvas esindaja Kaia-Kaire Hunt; MTÜ Eesti Metsa Abiks esindajad Helena Eenok ja Mati Sepp; Seltsing Loodus inimene ja sõjavägi esindaja Katrin Kull; MTÜ Niilusoo esindaja Martin Laansalu; SA Võrumaa Arenduskeskus esindaja Tiit Toots; MTÜ Meie Nursipalu esindajad Katrin Press
  • Maarika Niidumaa ja Margus Kurm; Setomaa vallavanem Raul Kudre
  • Setomaa valla volikogu esimees Urmas Sarja; Rõuge vallavanem Britt Vahtre
  • Rõuge valla volikogu esimees Mati Kuklane.

  Otsustati jätkata arutelu komisjonis.

 5. Kutse riigikaitsekomisjoni 21.02.2023 avalikule istungile kell 14.00

  Riigikogu riigikaitsekomisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja: "Antsla Vallavalitsus Rõuge Vallavalitsus Võru Vallavalitsus Setomaa vald MTÜ Kagu-Eesti Loodusrahvas MTÜ Eesti Metsa Abiks MTÜ Päästame Eesti Metsad MTÜ Niilusoo MTÜ Meie Nursipalu SA Võrumaa Arenduskeskus Seltsing Loodus, inimene ja sõjavägi Austatud Võrumaa kohalike omavalitsuste juhid ja kodanikeühenduste esindajad Seoses Võrumaa kohalike omavalitsuste juhtide ja osade kodanikeühenduste esindajate ettepanekuga ning vastavalt riigikaitsekomisjoni esimehe Raimond Kaljulaidi volitusele palun Võrumaa valdade vallavanemaid ja volikogude esimehi ning kodanikeühenduste esindajaid riigikaitsekomisjoni 21.02.2023 avalikule istungile, mis toimub algusega kell 14.00 Riigikogu konverentsisaalis. Arutusele tuleb kollektiivne pöördumine "Ei Nursipalu harjutusväljaku laiendamisele!" Riigikogu konverentsisaalis on ühise laua taga istekohtade arv piiratud, seetõttu palume, et lisaks vallavanematele ja volikogude esimeestele esindaks iga kodanikeühendust kuni kaks inimest. Ülejäänud teemast huvitatud isikud saavad riigikaitsekomisjoni 21.02.2023 avalikku istungit jälgida otseülekandena lingilt: https://www.riigikogu.ee/live/2/et Korralduslikud küsimused Kuna osalejate arv on suur, siis toimub Riigikogu hoonesse sisenemine nimekirja alusel Riigikogu parempoolsest (väikesest vestibüülist). Selleks on vajalik hiljemalt k.a 15. veebruariks saata e-posti aadressile: riigikaitse.ametnik@riigikogu.ee osalejate nimed koos isikukoodidega. Istungi päeval palume saabuda Riigikogu parempoolsesse vestibüüli hiljemalt kell 13.45 ning igal osalejal palume kaasa võtta isikut tõendava dokumendi."

 6. Kiri Riigikogule

  PealkiriPalve pöördumise arutamiseks
  Saatja
  • Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu - Anti Allas
 7. Vastuskiri: Pöördumine võetakse päevakorda uue, peale valimisi moodustatava riigikaitsekomisjoni poolt

  Väljavõte vastuskirjast: "Oleme seisukohal, et Nursipalu harjutusvälja laiendamise teema vajab põhjalikku arutelu ja riigikaitsekomisjon peab selle käigus käsitlema riigikaitselisi, õiguslikke ja majanduslikke asjaolusid. Komisjon peab kuulama ära kõik seotud osapooled ning kaasama arutellu rahvaalgatuse esindajad, kohalikud omavalitsused ja teemaga seotud riigiasutused. Riigikaitsekomisjoni arutelus oldi konsensuslikult arvamusel, et Nursipalu kogukonnal ning pöördumisele allakirjutanutel peab edasises menetluses olema kindlus, et harjutusvälja laiendamisest mõjutatute huvid on kaitstud ja ühiste arutelude käigus tuleb saavutada inimestele õiglasena tajutav lahend. Komisjon leidis, et kui arutelude käigus ilmneb, et kehtivad seadused ei taga mõjutatud isikute õiglast kohtlemist, siis tuleb vajadusel teha ettepanekud vastavate seaduste muutmiseks. Antud rahvaalgatuse menetlemisel tuleb arvesse võtta asjaolu, et Riigikogu XIV koosseisu volitused lõppevad peagi ning valitakse uus Riigikogu koosseis, mis mõistagi tähendab ka seda, et tuleb uus riigikaitsekomisjoni koosseis ning määratakse uued komisjoni liikmed ja valitakse juhid. Komisjoni praegusele koosseisule on menetluses olevate eelnõude ja muude küsimuste lõpuni käsitlemiseks jäänud neli töönädalat. See seab komisjoni keeruka valiku ette. Alustades pöördumise menetlust vahetult enne valimisi, on täiesti selge, et parimal juhul jõuab komisjoni praegune koosseis harjutusvälja laiendamise asjaoludega osaliselt tutvuda ning kuulata ära pöördumise algatajate seisukohad – otsuse langetamiseni tõenäoliselt praegune komisjon ei jõua. See aga tähendab, et pöördumise osas hakkab seisukohta kujundama uus komisjoni koosseis, mis aga ei ole saanud osaleda pöördumisega seotud asjaolude varasemas arutelus. Sellest tulenevalt leidis komisjon konsensuslikult, et kõige korrektsem käitumisviis on see, et pöördumine võetakse päevakorda uue, peale valimisi moodustatava riigikaitsekomisjoni poolt ning uus komisjoni koosseis viib menetluse katkemata lõpuni. Avaldan kahetsust, et selle tulemusel pöördumise menetluse algus viibib, kuid olen seisukohal, et see on siiski kujunenud olukorras otstarbekam kui menetlusega kiirustamine."

 8. Algatus menetlusse võetud

  Algatus on edastatud menetlemiseks Riigikaitsekomisjon-ile.

 9. Algatus jõudis Riigikokku

 10. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 11. Algatus kogus 1000 allkirja

 12. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. sõnastusettepanekud

  1 "Samaväärseid elamistingimusi pole riik kodudest loobujatele suuteline pakkuma." - parandada: Kodumajapidamiste asendamiseks pole riik seni suutnud õiglast lahendust pakkuda. 2 Kõiki eelnimetatud asjaolusid arvesse võttes nõuame riigikaitseks vajaliku taristu korrektset planeerimist koos asukoha eelvaliku, vastavate analüüside ja mõjuhinnangute ning kaasava diskussiooniga. Nursipalul on alternatiive, mida peab igakülgselt kaaluma. Nõuame Nursipalu harjutusvälja laienduse protsessi peatamist ja riigikaitseks vajaliku harjutusala lahenduse leidmise protsessi uut algatamist heade planeerimis- ja kaasamistavade kohaselt.

  1. Riik pole suutnud siiani hüvitada omandireformiga ca 80000 inimesele tekitatud kahju. Nagu aru saada ,rahvale antakse ilusaid lubadusi, kui neist kasvõi 10 % täidetakse, siis on see maksimum. Põhiliselt sõidetaise rfahvast lihtsalt õle.

 2. No kas Aegviidu kandist veel ei piisa et rahvast küüditatakse oma kodunt !

  Asukoht ja loodus Wikimedia | © OpenStreetMap Kaitseväe keskpolügoon Kaitseväe keskpolügooni pindala on 11 951 ha, see asub Harjumaal Kuusalu valla idaosas ning piirneb kolme valla ja kahe maakonnaga: idas Kadrina (Lääne-Virumaa), lõunas Tapa (Lääne-Virumaa) ja edelas Anija vallaga (Harjumaa). Idas piirneb ala Ohepalu looduskaitsealaga ning läänes Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealaga. Alast põhja jääb Tallinna–Narva põhimaantee ning sellest omakorda põhja Lahemaa rahvuspark. Ulatus põhjast lõunasse on ligi 17 km ning ulatus läänest itta eri kohtades 3,5–7,5 km. Administratiivses jaotuses asub kogu planeeritav ala Kuusalu vallas Suru (keskus), Tõreska, Pala ja Kolgu külas. Keskpolügooni rajamisel võeti puudest lagedaks see ala, kuhu mürsud langevad, et näha, kas ja kuidas need lõhkevad. Keskpolügooni lõunaosa läbib Valgejõgi, moodustades lääne- ja loodeosas loodusliku piiri Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealaga. Keskpolügooni kirdeosas Läsna mõhnastikus asuvad Nõmmoja Linajärv ja Nõmmoja Kalajärv. Polügooniala edelaosas asuvad keset Pakasjärve raba Pakase järv ja Väike Pakase järv.

  1. Harjutusväljakud

   Meil on eestis 7 harjutusväljakut. Kas sellest meile hetkel ei piisa? Rahu ajal kindlasti piisab. Sõja ajal on terve Eesti üks suur harjutusväli. Lisaks peapolügoonile on ju meil Klooga, Männiku, Sirgala ja Soodla. Võib olla nende lähedal on veel vaba riigimaad kuhu laieneda???

   1. Nursipalu

    Miks on ainult esimesed 40 nime näha?

    1. Nursipalu kaitseks

     Jälle on teatud seltskonnal valitsuses ja Riigikogus näidata endid suurte isamaalastena või Eestimaa kaitsjatena. Mis aga tegelikult toimub. Kui sõjaolukord tekib, on need suured "kaitsjad " esimesed, kes Eestimaa tolmu jalgelt pühivad. Oma inimesed ei maksa Eesti riigis enam punast sentigi. Neist sõidetakse lihtsalt üle. Eestis on juba 7 harjutusväljakut. Kelle või mille kaitseks peame hävitama paljude inimeste kodud, põllumaad ja metsad. Hävitama imeilusat Kagu-Eesti loodust, hävitama meie rikkust, milleks on mets ja puhas õhk. Kas keegi on püüdnud analüüsida, kui palju mürgiseid gaase paisatakse aastas õhku tänu nendele paugatamistele Riik ei hooli juba mõnda aega oma inimestest. Seda kinnitab kasvõi üksteisele järgnevate kriiside tagajärjed. Raha ei ätku meditsiinile ega teedele. VBõib8 olla lisaks metsade hävitamisele kaasnevale ca 1,4 miljardilisele trahvinõudele järgneb veel suurem rahaline väljaminek riigi jaoks, mis on tingitud teedevõrgu nõutavas mahus mitte välja ehitamisega.Meil osatakse ainult hävitada ja lammutada. Mida on valitsus teinud reaalset ettevõtete ja elaniketoimetuleku tagamiseks. Mida on valitsus, Riigikogu ja President teinud, et hakataks täitma NATO ja Venemaa vahel sõlmitud aluslepingut. Rahva hirmutamise, vaenu ja viha õhutamise asemel oleks püütud leida võimalusi sõja ärahoidmiseks, aga sellega meie asjamehed pole hakkama saanud ja pole püüdnudki seda teha. Ja kui kakkiks läheb veel 1000 välisriigi sõduri Eestis viibi9mine. Kas põlistahvas peab hakkama koopas elama, nälgima ha haiguste küüsis virelema. Seda meie riigis valitsust ei huvita. SAga Nursipalu laienmdamisega tekitatakse paljudele inimestele totaalset ülekohut.

     1. Nursipalu kaitseks.

      Olen seal kandis elu jooksul palju käinud ja veendunud, et see pole küll paik kuhu peaks mingi monstrum sõjatandri tegema. Jube mõeldagi, et see looduslikult kaunis paik kus nii paljud inimesed on põlvkondade viisi raske tööga kodu rajanud sodiks tambitakse. Arulage otsus on see kohe kindlasti. Olen kindel, et Vene riigi plaane see meie kaasmaalaste kodudest väljatõstmine ei muuda.

      1. Хватит! Очнитесь уже!

       Такая петиция еще раз подтверждает, что жители Эстонии против вовлечения нашей страны в военные приготовления. С кем воевать готовитесь, дорогие женщины из нашего Правительства? И как воевать будете - сами на полигоне или меня в окопы отправите сидеть ? Очень боюсь, что после такого от Эстонии совсем ничего не останется... Одумайтесь, опомнитесь и прекратите делать то, что вы уже больше чем полгода делаете! Хватит! Пора остановиться!

       1. Vabandust, siin on eesti keele keskkond ja seda loevad eestlased. Palun üles näidata lugupidamist ja kirjutada riigikeeles, et kõik aru saaksid. Meil elab Eestis 200 rahvust. Kui kõik hakkavad siia oma keeles kirjutama, läheb pudru ja kapsaks. Aitäh!

      2. Oleme KOOS!

       Meie liikumine KOOS RAHU EEST EESTIS MTÜ toetab seda algatust täielikult. Oleme koos!

       1. МЫ ЧТО ГОТОВИМСЯ К ВОЙНЕ? ЗАЧЕМ НАМ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ПОЛИГОНОВ ???

        Наше Движение KOOS/ ВМЕСТЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ЛЮДЕЙ И ПЕТИЦИЮ И НЕ ДОПУСТИТ ,ЧТОБЫ 21 ХОЗЯЙСТВО ОСТАЛОСЬ БЕЗ ЖИЛЬЯ ‼️ МЫ ВМЕСТЕ 🇪🇪

        1. Vabandust, siin on eesti keele keskkond ja seda loevad eestlased. Palun üles näidata lugupidamist ja kirjutada riigikeeles, et kõik aru saaksid, eriti antud teemas, mis puudutab eestlasi, Eesti kultuuri, loodust, traditsioone, pärimust jm Meil elab Eestis 200 rahvust. Kui kõik hakkavad siia oma keeles kirjutama, läheb pudru ja kapsaks. Aitäh!

       2. KAS ME VALMISTUME SÕJAKS? MIKS VAJAME VEELGI ROHKEM POLÜGOONE??

        Meie liikumine KOOS /VMESTE toetab inimesi ja petitsiooni ning ei luba 21 majapidamist ilma ELUASEMETA!!! OLEME KOOS 🇪🇪💪

        1. За мир в Эстонии - мы, Коос!

         Мы вместе с жителями Нурсипалу, нельзя уничтожать природу уникального края, леса, животный мир во имя мифической безопасности с дальнобойным вооружением. Это защита или плацдарм?

         1. Vabandust, siin on eesti keele keskkond ja seda loevad eestlased. Palun üles näidata lugupidamist ja kirjutada riigikeeles, et kõik aru saaksid. Meil elab Eestis 200 rahvust. Kui kõik hakkavad siia oma keeles kirjutama, läheb pudru ja kapsaks. Aitäh!

        2. Miks me tapame oma maad???

         Ma saan väga hästi aru, et sõduritel on vaja kusagil harjutada, aga miks peaks see kõik toimuma kohtades, kus elavad meie inimesed ja kus on korralikud põllumaad? Meil on isegi vähe tõeliselt kvaliteetset põllumaad ja nüüd tahab meie "tore" valitsus ka selle vähese ära tappa. Eestis on päris palju surnud piirkondi kuhu võiks sellised polügonid rajada. Kurb on see, et meie valitsus ei hooli ei meie inimestest ega ka meie loodusest. Ja siis tahetakse veel, et inimesed oleksid lojaalsed riigile ja hoiaksid kokku. Viimasel ajal muud ei olegi, kui et pidevalt sõidetakse tavainimestest üle - nii riigi kui omavalitsuste tasandil. Lihtsalt kurb... Varsti ei tahagi enam Eestis elada.

         1. Kas see on siis "roheline suund ja C02 vähendamine?"

          Seaduslik "Kuritegevus" lokkab meie juhtivas valitsuses. Lubamatult käitutakse loodusega ja sundivad tavalist inimest loobuda kõigest, rääkides kui kahjulik on see meie planeedile. Kaua meid peetakse lollideks? Kas see sõda ei õpeta meie valitsust üldse? Loodan et varsti tuleb tasumise tund meie aadlikutele.

          1. Planeerimine on pikaajaline protsess, mida ei tohi teha kiirustades

           Selliselt kiirustades nii suure kaaluga küsimustes otsuseid langetada ei tohi. Tegemist on meie enda inimestega, kelle saatust niimoodi otsustatakse, mis tähendab, et tuleb olla väga delikaatne, anda aega asjaga harjuda, leida kompromisse ja lahendusi jne. See aga tähendab, et ideest> kuni otsuse vastuvõtmiseni peab kuluma piisavalt aega (min 3 aastat), et kõik vajalik saaks inimlikult tehtud. Meil on olnud ca 30 aastat aega, et selliseid asju ette näha, planeerida jne. Milleks meil muidu nii suur hulk igasugu sõjalisi planeerijaid, analüütikuid jms asjamehi KAMinnis palga on? Riik peab siin pakkuma välja individuaalsed lahendused: kes on rahul rahalise kompensatsiooniga, sellele anda raha. Kes aga on nõus ainult lahendusega, et riik annab vastu asendusmaa, kuhu omaniku soovi kohaselt ehitatakse asenduseks hooned+ komp- sellele tuleb see anda. Põhimõtteliselt tuleb kõne all ka see, et omanik läheb Eesti kaardi juurde ja paneb näpu kaardile, ja ütleb, et tema uus kodu saab olema selles piirkonnas+ uued riigi poolt uued ehitatavad hooned saavad olema sellised-ja sellised. Maa asendatakse võrdses väärtuses ja suuruses jne. Abistatakse kolimisel, sh loomade ja vallasvara kolimine. +rahaline komp ebamugavuse tekitamise ja juurte läbilõikamise eest. Selline peab olema õiglane kompensatsioon. Nendele, kes jäävad harjutusväljaku lähedale tuleb hakata maksma komp samamoodi nagu kompenseeritakse tuulikutest tulenev kahju jms. Ühesõnaga, see on pikaajaline protsess, kus kõik nüansid tuleb lahendada ja seda piisava ajaaknaga. Kui aga kohalikest üritatakse lihtsalt jõuga üle sõita, siis on inimestel nõus endakaitsele kõigi vahenditega. Riik võib määrata, mismoodi me peaksime elama; aga iga inimese õiguses ja valikus on valida, mille eest ja kuidas ta sureb...

           1. vene keele kasutamisest antud teema kommenteerimisel

            Venelased teeksid sellele rahvaalgatusele teene, kui nad ei kommenteeriks siin orkistani keeles. Vene keele kasutamine antud teema kommenteerimisel on provokatsioon ja teeb karuteene kogu sellele rahvaalgatusele. Kui te tahate sel teemal sõna võtta, siis tehke seda kas eesti- või inglise keeles! Русские сделали бы одолжение этой народной инициативе, если бы не прокомментировали ее здесь, в Оркистане. Использование русского языка при комментировании этой темы является провокацией и оказывает медвежью услугу всей этой народной инициативе. Если вы хотите высказаться на эту тему, делайте это либо на эстонском, либо на английском языке!

            1. прекратите комментировать здесь по-русски

             Русские сделали бы одолжение этой народной инициативе, если бы не прокомментировали ее здесь, в Оркистане. Использование русского языка при комментировании этой темы является провокацией и компрометирует всю эту народную инициативу.Если вы хотите говорить на эту тему, делайте это либо на эстонском, либо на английском языке!

             1. Эрки, я с Вами не согласен! В Эстонии каждый третий это русский. И раз уж мы живём вместе, то давайте уважать друг-друга. Всем жителям Эстонии не нравиться происходящее в Нурсипалу и у всех есть право об этом высказаться на их родном языке.

            2. Nursipalu asemel sobib Sinimäed paremini

             Eestlased on intelligentsed inimesed, kuid nende valik NATO polügoonile seda ei peegelda. On valitud sõjalise õppuse kära ja sagimise jaoks vaikne ja peidetud Nursipalu, lõuna-eestis. See nõuab rohkem mõtlemist. Eesti riikliku julgeoleku suurimaks murekohaks on Narva piirkond, kus suurem osa elanikkonnast on venekeelne. Putin tahaks kindlasti selle ala annekteerida. See teeb sellest ideaalse koha NATO väljaõppeks. NATO suur kohalolek kindlustaks seal Eesti ala, mis on Vene invasioonile kõige haavatavam. Eesti ja NATO vägede sissevool Narva kanti aitaks kaasa piirkonna devenestamisele. Sõjaliste manöövrite heli peletaks ida poolt sisenemise mõtteid. Sinimäe piirkonnas on ajalooline venelaste vastu võitlemise ajalugu. Sinimäed on koht, kus NATO treening manöövreid teha ja tugevast kohalolekust teada anda, mitte ära peidetud Nursipalu! Se oleks kõige parim lahendus.

             1. Orava mõttel on jumet: tugev ja jõuline riik kehtestaks enda kohaloleku demonstratiivselt Ida-Virumaal, mis on Vabariigi vastase võimaliku mässu kants (Lisaks Tallinnale). Küsimus on, kas Eesti Vabariigil on piisavalt "mune", et ennast selliselt kehtestada? Teine küsimus on, et kas see ei teeks vaenlasel liialt kergeks provokatsioonide korraldamise ja kohalike ülesässitamise kasvõi sellel samal teema vastu? Võib olla oleks ikka kindlam 09.05 munder varna riputada ja tsiviilriided üll panna IRW ;-)

            3. НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ!

             И для этого нам не нужны военные полигоны! Тем более, что для его строительства требуется отбирать чужие земли! Так можно всю Эстонию превратить в военный полигон!

             1. Vabandust, siin on eesti keele keskkond ja seda loevad eestlased. Palun üles näidata lugupidamist ja kirjutada riigikeeles, et kõik aru saaksid. Meil elab Eestis 200 rahvust. Kui kõik hakkavad siia oma keeles kirjutama, läheb pudru ja kapsaks. Väga vastutustundetu ja lugupidamatu siinsete inimeste suhtes, hr Igor, kirjutada vene keeles. Aitäh!

            4. Olge üheskoos

             Saagu Nursipalust ja Rail Balticust uus Eesti RahuRahvarinne, uus Eesti fosforiidisõda, uus Eesti Taastaasiseseisvumine. Vabanemine ametnike diktatuuri ikke alt... https://www.facebook.com/groups/nursipalukaitseks/permalink/1183853192220542/

             1. Eesti elamiskõlbmatuks

              Tundub ,et meie juhtide eesmärk on muuta Eesti maaks kus ei ole võimalik elada. Kuidas on võimalik ,et riik võtab oma elanikelt kodud. Me ei tohi hävitada Võrumaad, ehitage polügon pehkuri akna taha. Meie valitsused, ja eriti praegune, on teinud nii palju halba meie riigile ja rahvale, et seda ei tohi ei andestada ega unustada.

              1. Kas poleks aeg mõelda petitsiooni toetuseks piketi korraldamise?

               Petitsiooni on toetanud juba üle 10 000 inimese. Kas poleks aeg mõelda petitsiooni toetuseks piketi korraldamise? // Петицию поддержали уже более 10 000 человек. Не пора ли подумать об организации пикета в поддержку петиции?

               1. Lp Stepan! Mis side Teil Võrumaaga on, et kutsute meelt avaldama? Miks Te petitsiooni vene keelse tõlke esitate? Siin elavad inimesed ei mõista vene keelt. Meie jaoks on see võõras keel. Keel, mida räägitakse vaenulikus kõrval riigis, kelle tõttu ka kogu see oht.

               2. Ise elate Maardus ja soetate vene kodanikele Eestisse kinnisvara https://www.facebook.com/1329697013/posts/pfbid09A5LwDLtXbF9xnnF2bFVqeH72pewB7skjfs36dRKPULCHw5VwU2mEyDFbQd5t2nPl/ Häbi! Kas Teie tegevust ei peaks uurima Kaitsepolitsei?

              2. Перевод текста Петиции на русский язык.

               Нет - расширению полигона Нурсипалу! План Министерства обороны значительно расширить полигон Нурсипалу, в который в будущем войдут большие участки земли в Антсла, Рыуге и Выру, наносит прямой ущерб местному населению, природе, бизнесу, особенно туризму. Расширение полигона Нурсипалу напрямую затрагивает 21 домохозяйство, жители которых вынуждены покинуть свои дома. Государство не в состоянии обеспечить равноценные жилищные условия людям, вынужденным покинуть свои дома. Однако сфера косвенного влияния полигона значительно больше, простираясь в сторону национального парка Карула и природного парка Хаанья и включая заповедники Тиммас и Керетю. Шум от планируемого полигона будет распространяться на десятки километров, непосредственно затрагивая тысячи людей, домашних и диких животных, в том числе виды, относящиеся к I и II категориям охраны. Чтобы сбалансировать влияние уже существующих тренировочных полей и полигонов, лес вокруг них должен быть постоянным (без рубок возобновления), который подавляет шум и обеспечивает местообитания для видов, которые должны были бы уйти оттуда в связи со строительством и использованием полигона. Расширение полигона отрицательно сказывается на бизнесе в регионе, особенно в сфере туризма, который важен для Вырумаа, а также в других местах, делает Вырумаа значительно менее привлекательным местом для потенциальных налогоплательщиков и новых жителей, и еще больше усиливает потерю сельской жизни и потерю жизненно важных услуг в регионе. С учетом вышеизложенного полигон рискует скорее снизить безопасность региона – нанести ущерб экономической и природной среде, гражданскому достоинству. Мы понимаем, что нынешняя ситуация с безопасностью государства сложная. Однако снижение доверия людей к государству из-за такого поведения, не учитывающего жизненные интересы граждан, не повышает обороноспособность Эстонии. Узкие места национальной обороны не могут и не должны решаться за счет местного населения, бизнеса и уникальной экосистемы. Вырумаа – уникальный уезд, где встречаются два культурных пространства (выро и сету), ключевыми словами которых как для местных жителей, так и для туристов являются мир, покой, общность, традиции и самобытная, богатая видами и чистая природа (уникальная в контексте всей Европы). Принимая во внимание все вышеупомянутые обстоятельства, мы требуем правильного планирования инфраструктуры, необходимой для национальной обороны, вместе с предварительным выбором места, соответствующими анализами и оценками воздействия, а также сопутствующим обсуждением. Существуют менее вредные для местных жителей, бизнеса и природы альтернативы расширению полигона Нурсипалу, которые необходимо анализировать и учитывать. Мы требуем приостановки процесса расширения полигона Нурсипалу и начала нового процесса поиска решения для полигона, необходимого для национальной обороны, в соответствии с надлежащей практикой планирования и взаимодействия. 36 личных подписи и 4 MTÜ

               1. Vabandust, siin on eesti keele keskkond ja seda loevad eestlased. Palun üles näidata lugupidamist ja kirjutada riigikeeles, et kõik aru saaksid. Meil elab Eestis 200 rahvust. Kui kõik hakkavad siia oma keeles kirjutama, läheb pudru ja kapsaks. Aitäh!

               2. Vabandust, siin on eesti keele keskkond ja seda loevad eestlased. Palun üles näidata lugupidamist ja kirjutada riigikeeles, et kõik aru saaksid. Meil elab Eestis 200 rahvust. Kui kõik hakkavad siia oma keeles kirjutama, läheb pudru ja kapsaks. Aitäh!

              3. Mis on I ja II kaitsekategooria alused liigid

               https://keskkonnaamet.ee/elusloodus-looduskaitse/looduskaitse/liigikaitse

               1. Что такое I и II категории защиты видов

                https://keskkonnaamet.ee/ru/zhivaya-priroda-okhrana-prirody/okhrana-prirody/okhrana-vidov

                1. Готовы ли 21 домохозяйство на равноценный обмен земель или на другую недвижимость?

                 Очень большие дискуссии идут из-за этой петиции в других местах. В одном из изданий случайно увидел комментарий такого содержания, - Комментатор: "Ничего плохого в этом нет, если каждому собственнику государство предложит равноценную недвижимость, например, квартиру в Таллине!". Неужели можно сравнить хутор в таком уникальном месте с квартирой в Таллине?

                 1. Palun lugupidamist kohalike inimeste ja riigi suhtes ning mitte diskuteerida vene keeles. Te ei ole usutav, teist ei saada aru ja tekib küsimus - kellele ja mida te tõestada soovite?

                2. Волки и медведи тоже хотят жить!

                 А что будет с медведями и волками, которые живут там в лесу? Их убьют или переселят в зоопарки?

                 1. ... И им вообще без разницы, на каком языке тут комментарии пишут, Эрки Фрейберг!

                 2. Kellele ja mida Te vene keelega tõestada soovite? Siinsed lugejad ei mõista vene keelt. Kas Teilt lugupidamist siinsete inimeste suhtes on palju tahetud?

                3. Loodan, et Eesti kaitsepolitseile ei ole venekeelsed libakommentaatorid

                 ..jäänud märkamatuks!

                 Olen lugenud läbi algatuse "Ei Nursipalu harjutusväljaku laiendamisele!" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
                 NimiIsikukoodAllkiri