UMBUSALDAME PEAMINSTER KAJA KALLAST

Kenno Põltsam,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Arhiveeritud
3497 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Eesti keelesVene keeles (tõlge)

„Reformierakonna juhitud valitsus on näidanud üles saamatust koraanakriisiga toimetulemises; mille tulemusel kasvas hüppeliselt viirusesse haigestumine. Ometi on lahenduste otsimine kulgenud ähvarduste, vabanduste otsimise, eelmise valitsuse süüdistamise ja kõrvaliste tegevuste tähe all,“ nõnda on kirjas petitsioonis „Kaja Kallase valitsus peab tagasi astuma“ - mille Riigikogu Põhiseaduskomisjon 8. juunil tagasi lükkas; põhjendusega et antud petitsioonis viidatud umbusalduse avaldamine Vabariigi Valitsusele ei too üldjuhul kaasa Riigikogu erakorralisi valimisi.

4. mail Riigikogule edastatud petitsioon, millega koguti 2765 digitaalset allkirja, avaldas kollektiivse pöördumisega soovi, et Riigikogu XIV koosseis umbusaldaks Kaja Kallase valitsust ning annaks võimaluse Riigikogu erakorralisteks valimisteks. Petitsiooni otsene eesmärk oli Reformierakonna poolt juhitud valitsuse umbusaldamine: petitsioonis olev viide Riigikogu erakorraliste valimiste toimumise kohta, polnud eesmärk iseeneses, vaid üks võimalustest mis Valitsuse umbusaldamise järel paratamatult tekib. Riigikogu põhiseaduskomisjon leidis mugava õigustuse, miks kollektiivne pöördumine tagasi lükata, ignoreerides pöördumises väljatoodud põhjuseid, nagu:

1) Tsiviilkontrolli puudumine Kaitsepolitsei ja Prokuratuuri tegevuse üle ning puudulik kohtunike tagasikutsumise kord. Kehtib nõukogude aegne julgeolekuasutuste sisene ringkäendus.

2) Enne 1934a. riigipööret kehtinud otsedemokraatia mehhanismid: Rahvaalgatus- ja hääletusõigus ning Presidendi otsevalimiste võimalus on Eesti Vabariigi kodanikele põhiseadusliku korrakohaselt mittelubatud: antud õigused on rahvale tagasiandmata.

3) Valitsus algatas nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise, mis annab terviseametile ning politsei- ja piirivalveametile ohtliku nakkushaiguse leviku peatamiseks täiendavaid volitusi juurde. https://www.riigiteataja.ee/akt/122052021003

4) Reformierakonna valitsus pärssis erinevate meetmete rakendamisega 2000-ndete aastate lõpus Eesti majanduse tegevust: kasinusmeetmete ja regulatsioonide kasutuselevõtt, samal ajal kui ülejäänud Euroopa seljatas majanduskriisi hõlpsamini kui Eesti seda teha suutis– meie valitsus koosttöös võõrkapitalistidega hävitas elanike elukvaliteeti; enam kui 150 tuhat eestlast sunniti selletõttu kodumaalt lahkuma. Ka nüüd pärsib valitsus tahtlikult (või tegevusetuse tõttu) riigi majandustegevust: kallis elekter ja bensiiniliiter ning tahtmatus mittekompenseerida ettevõtetele mis kannatavad kontrollmeetmetest tulenevate piirngute tõttu, rahalist kahju.

5) Perekonna institutsioon lammutamine Reformierakondlikus võtmes, jätkub üha kiirenevas tempos: kooseluseadus, abielu teemalisele referendumile vastutöötamine ja nüüd soov võrdsustada mehe ja naise abieluliit samast soost paaride kooseluvormiga. Ka LGBT jms propaganda on jõudnud haridusasutustesse.

6) Enam kui kümme aastat on maksumaksja vahendeid Sotsiaalministeeriumi kaudu suunatud võltskodanikeühendustele: https://objektiiv.ee/fookuses-sotsiaalministeeriumi-kaudu-on-kuhveldatud-homoaktivistidele-rohkem-kui-miljon-eurot/

7) Meediateenuste seaduse muutmine eelnõu: Reformierakond ei näe probleemi selles, kui Eesti õigusruumis kohaldatakse Euroopa Liidu audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi. (antud punkti pole küll otseselt 4. mail Riigikogule edastatud pöördumises välja toodud, aga see kattub kaudselt eelneva punkt 3-ga. Valitsus tegeleb seaduseelnõude muutmisega, selleks et piirata vabadust) https://objektiiv.ee/saptk-riigikogule-meediateenuste-seaduse-muudatused-on-tosiseks-ohuks-sona-ja-ajakirjandusvabadusele/

8) Eelmise rahandusminister Martin Helme eestvedamisel algatatud uurimine, mis selgitab välja erinevate pankade poolt toimepandud rahapesu: leping USA advokaadi Louis Freeh'ga lõpetati Kallase valitsuse poolt.

Kollektiivse pöördumise algataja peab 4. mail Riigikogule edastatud pöördumisega seoses kinni järjepidevusest ja edastab uue pöördumise parlamendile. Põhjuse selleks annab jätkuvalt Reformierakonna juhitud valitsuse suutmatus õigesti valitseda ja valitsuse all eksisteerivate allasutuste juhtide amoraalne pale.

Peaminister K. Kallase juhitud valitsus on muutumas üha enam režiimi sarnaseks, mis antud ajahetkel kasutab COVID-19 epideemiast tulenevaid probleeme, ideoloogilise diktatuuri kehtestamiseks. Erinevaid piiranguid vabale liikumisele ei kehtestata eesmärgiga kaitsta elanike viiruse eest, vaid nende kontrollimiseks.

Me ei tea täpselt mil määral on antud tervisekriis tahtlikult kellegi poolt tekitatud, kuid see pole antud juhul oluline. Antud kriis on näidanud meile, et Eesti Vabariigi võimustruktuurides tegutsevad inimesed, kellel on ihalus totalitarismi järele ning võimalik et ka psühhopaatilised kalduvused.

Antud petitsiooni allkirjastajad pole nõus Vabariigi Valitsuse kehtestatud täiendavate kontrollmeetmetega, mis tunnistavad kehtetuks ainsa nakkusohutust tõendava meetme, milleks on negatiivne test. Leiame et nõnda alandatakse üha enam kodanikuväärikust ja hävitakse majandust. Survestada nõnda inimesi end vaktsineerida laskma, kaotab riigivõim viimsegi usaldusväärsuse.

Me pole ka nõus Politsei- ja piirivalveameti juhi Elmar Vaheri seisukohaga mille Ta usutluses Eesti Päevalehele välja tõi, et ka toidupoodidesse ja kirikuisse hakkab avalik võim lubama täiesti tervetel inimestel siseneda vaid juhul, kui nad on lasknud endale nõutud aineid süstida.

Ja leiame et hiljuti Valitsuse pressikonverentsil Peaministri poolt tehtud repliik vaktsineerimata inimestele: „Palun, ärge minge välja ja ärge kohtuge kellegagi!“ kannab endas ebaadekvaatsuse ning paranoilisuse märke.

Austatud Riigikogu XIV koosseis! Leiame et Vabariigi Valitsus ei tegutse Eesti elanike heaolu arvesse võttes: erinevad kontrollmeetmed teenivad valitseva kliki huve ja kahjustavad pikemas plaanis Eesti julgeolekut. Peaminister Kaja Kallas peab astuma oma ametist tagasi. Me ei soovi näha Reformierakonda uues valitsuskoalitsioonis.

§ 97. Riigikogu võib avaldada Vabariigi Valitsusele, peaministrile või ministrile umbusaldust otsusega, mille poolt hääletab Riigikogu koosseisu enamus.

Menetlusinfo

 1. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

  Otsustati esitatud ettepanek tagasi lükata.

 2. Arutelu Põhiseaduskomisjonis

  Kutsutud
  • Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste poliitika osakonna juhataja Mart Uusjärv ja õigusnõunik Olivia Taluste

  Otsustati esitatud ettepanek tagasi lükata.

 3. Arutelu Põhiseaduskomisjonis

  Otsustati jätkata arutelu komisjonis.

 4. Algatus menetlusse võetud

  Algatus on edastatud menetlemiseks Põhiseaduskomisjon-ile.

 5. Algatus jõudis Riigikokku

 6. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 7. Algatus kogus 1000 allkirja

 8. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. Valitsus peab tagasi astuma

  Valitsus peab tagasi astuma

  1. JAH JUBA LASTEAIJAS MANGISIMI NIISUGUSEID MANGE

 2. Muudatus/parandusettepanekud

  Lp. algataja, siin mõned küsimused ja ettepanekud, mis minu arvates aitaksid parandada algatuse kvaliteeti, muudaks selle sisulisemaks, et adressaadini jõudes oleks rohkem infot millega töötada. Lisaks aitaks parem kvaliteet Rahvaalgatus.ee külastajal teha sisulisema otsuse. Peab arvestama, et Rahvaalgatus.ee külastajatel on väga erinev taust ja sellest lähtuvalt ehk on abiks kui mõtted natuke laiemalt lahti kirjutada. Küsimused/ettepanekud: "1) Tsiviilkontrolli puudumine Kaitsepolitsei ja Prokuratuuri tegevuse üle " Kas võite lisada mõne idee, konkreetsema ettepaneku, kuidas see võiks välja näha? Kas on ehk viiteid, kus see Teie arvates hästi toimib? "2) Enne 1934a. riigipööret kehtinud otsedemokraatia mehhanismid, mis on kodanikule põhiseadusliku korra kohaselt mittelubatud" Kas võite täpsustada, mida te selle all mõtlete? "3) Valitsus algatas nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise, mis annab terviseametile ning politsei- ja piirivalveametile ohtliku nakkushaiguse leviku peatamiseks täiendavaid volitusi juurde." Kas võite viidata antud algatusele, et Rahvaalgatus.ee külastaja saaks hõlpsasti muudatuste sisuga tutvuda? "4) Majandus lasti hukka ja rahvas sunniti kodumaalt selletõttu lahkuma, " Kas võite viidata materjalidele, mille põhjalt Te sellise järelduse teete? Kui palju inimesi lahkus? Kuhu nad lahkusid? "5) Perekonna institutsioon lammutamine jätkub üha kiirenevas tempos" Kas võite täpsustada, mis tegevused või tegematajätmised lammutavad perekonna institutsiooni? "6) Enam kui kümme aastat on maksumaksja vahendeid suunatud võltskodanikeühendustele." Kas võite tuua näiteid, millised ühendused Teie arvates on võltskodanikuühendused, millele on eraldatud maksumaksja vahendeid? "7) Meediateenuste seaduse muutmine eelnõu: Reformierakond ei näe probleemi selles, kui Eesti õigusruumis kohaldatakse Euroopa Liidu audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi. (antud punkti pole küll otseselt 4. mail Riigikogule edastatud pöördumises välja toodud, aga see kattub kaudselt eelneva punkt 3-ga. Valitsus tegeleb seaduseelnõude muutmisega, selleks et piirata vabadust)" Kas võite viidata EL direktiivile ja võimalusel seaduseelnõule/arutelule? "8) Eelmise rahandusministri sõda mastaapsele rahapesule, „leping USA advokaadi Louis Freeh'ga lõpetati“, lõpetati Kallase valitsuse poolt." Kas võid parandada selle lausestust, et tuleks paremini välja probleem või viga, mis on tehtud? Edu, jõudu ja jaksu! Lugupidamisega, Mikk Andresen

  1. Mikk Andresenile

   Tänan muudatusettepanekute eest. Aga muudatusettepanekutest nähtub, et teie arust ei ole teinud valitsus vigu ja kõik laabub probleemideta. Kas võite täpsustada või kinnitada oma seisukohta muudatusettepanekute tegemisel? Või siis lisada ise võimalikud puudujäägid antud rahvaalgatusele. Ja kui algatus ei meeldi, siis ära kirjuta alla. Edu algatuse parandamisel Margus Tamme

   1. Lp. Margus Tamme. "Aga muudatusettepanekutest nähtub, et teie arust ei ole teinud valitsus vigu ja kõik laabub probleemideta." Ma arvan, et see on vale järeldus. Rahvaalgatus.ee hea omadus on see, et olemas ühisloome faas, kus iga kodanik saab kaasa rääkida. Kaasa rääkida ettepaneku sisus ja kvaliteedis. Tore, et inimesed valideerivad esitatud ettepanekut. Väga tore on ka, et inimesed ühisloomes aitavad paranda ühisloome kvaliteeti, et kui asi Riigikokku jõuab, siis on sisu mida arutada. Küsimused, mida ma esitasin tulevad kindlasti üles Riigikogu komisjonis, kes hakkab teemat käsitlema. Mida paremini on asi ettevalmistatud, seda suurem on tõenäosus, et algatus omab mingit effekti. "Kas võite täpsustada või kinnitada oma seisukohta muudatusettepanekute tegemisel? Või siis lisada ise võimalikud puudujäägid antud rahvaalgatusele. Ja kui algatus ei meeldi, siis ära kirjuta alla." Minu arvates peab väiteid/ettepanekuid tõestusmaterjaliga varustama väidete esitaja, huvitatud osapooled. Samuti peab esitama oma tõestusmaterjali oponeerija. Mina pole hetkel algataja ega oponeerija. Mina olen Rahvaalgatus.ee külastaja, kes vaatab algatust, ja kaalub kas allkirjastada. Mida vähem on algatuses sisu (väited + tõestus), seda raskem on mul algatusega kaasa minna. "Edu algatuse parandamisel" Suur tänu! Teen endast parima, et huvitatud osapooltel aidata algatuse kvaliteeti tõsta. Lugupidamisega, Mikk Andresen

  2. Puudub allkirjastamise võimalus

   Kas ma olen ainuke kes ei saa seda allkirjastada? Lugupidamisega

   1. Lp. Ervin Ševtšuk. Arutelu on hetkel ühisloomes ja hääletamist ei toimu. Päises olev graafika kujutab algatuse erinevaid faase ja selle järgi hakkab hääletus 2 päeva pärast. Lugupidamisega, Mikk Andresen

   2. Lp. Ervin Ševtšuk. Märkasin, et mobiilis antud graafika puudub ja seal pole võimalik aru saada, mis faasis algatus on. Rahvaalgatus.ee-le saab teha GitHub keskkonnas parendusettepanekuid. Tegin nähtavuse parendamiseks ettepaneku - https://github.com/rahvaalgatus/rahvaalgatus/issues/321 Lugupidamisega, Mikk Andresen

  3. Lisaküsimused/täpsustused

   Lp. algataja! Suur tänu, et lisasid algatusse lisainfo, mis tegi sisu ja ettepanekud selgemaks. Siiski võib-olla vajaks lisainfot mõni punkt. "4) Reformierakonna valitsus pärssis erinevate meetmete rakendamisega 2000-ndete aastate lõpus Eesti majanduse tegevust: kasinusmeetmete ja regulatsioonide kasutuselevõtt, samal ajal kui ülejäänud Euroopa seljatas majanduskriisi hõlpsamini kui Eesti seda teha suutis– meie valitsus koosttöös võõrkapitalistidega hävitas elanike elukvaliteeti; enam kui 150 tuhat eestlast sunniti selletõttu kodumaalt lahkuma. Ka nüüd pärsib valitsus tahtlikult (või tegevusetuse tõttu) riigi majandustegevust: kallis elekter ja bensiiniliiter ning tahtmatus mittekompenseerida ettevõtetele mis kannatavad kontrollmeetmetest tulenevate piirngute tõttu, rahalist kahju." Kas on näidata kuidas number 150 000 kokku tuli? Kuhu toimus rahva liikumine? Elektri hind - kui suurel määral ja mis vahenditega on Riigil võimalus börsil kaubeldava elektri hinda mõjutada? Bensiiniliitri hind - kui suurel määral ja mis vahenditega on võimalus Riigil mõjutada bensiiniliitri hinda? Kas on mingi komponent väljaspool toornafta hinnatõusu maailmaturul, mis on tõstnud oluliselt bensiiniliitri hinda? Ehk siis, kui suur osa bensiini liitrihinnast on reaalselt tõusnud valitsuse tegevusest/tegevusetusest? Veelkord suur tänu täienduste eest! Tervitades, Mikk Andresen

   1. Mendid on hakkanud üle-kätte minema

    vaadake mis toimub meedias ja reaalsuses mendid on otseselt selle reziimiga seotud ja peavad kunagi vastutama oma tegude eest

    Olen lugenud läbi algatuse "UMBUSALDAME PEAMINSTER KAJA KALLAST" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri