Rae vallale

Ühispöördumine Rae vallale seoses Põhjapiirkonna üldplaneeringuga

Rae valla kodanik, Aivar Gusev,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Arhiveeritud
326 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Lugupeetud Rae valla esindajad

Rae vald on vallakodanikele esitanud tutvumiseks ning vastuväidete esitamiseks Põhjapiirkonna üldplaneeringu (Rae vallavolikogu poolt vastu võetud 20.aprillil), milles on muu hulgas määratud ka potentsiaalsete transpordikoridoride (s.h autonoomse ühistranspordi trassi koridori ehk trammitee) paiknemine.

Transpordi lahenduste otsimine on oluline. Hea ühendus Rae valla eri piirkondade ja Tallinna vahel on valla arengut olulisel määral mõjutava tähtsusega. Oluline on ka ühistranpordi korraldamine selliselt, et see teeniks maksimaalselt vallaelanike huve ning vähendaks vajadust isikliku sõiduvahendi kasutamiseks. Toimiva ühistranspordi eelduseks on arvestamine elanikkonna paiknemisega ning transpordi kiirus. Leiame, et praegune Põhjapiirkonna üldplaneeringu trammitee lahendust puudutav osa kumbagi neist eesmärkidest ei teeni.

Peatusterohke koridor nii linna kui ka Jüri suunal (20 peatust kesklinnast Tallinna Suure Ringtee juurde) ei too loodetavat ajavõitu, ristub mitmete oluliste juba väljakujunenud transporditeedega (s.h kõnniteedega) ning vähendab nendel teedel liikumise kiirust ja -ohutust. Uue transpordikoridori lisandumine ei tohi halvendada liikumisvõimalust juba kasutuses olevatel teedel.

Planeeringus olev trammitee ei arvesta elanikkonna paiknemist Peetri alevikus. Praegu planeeritakse trassikoridor Peetri aleviku Tartu maantee poolsesse ossa, kus asuvad valdavalt eramajad, mille elanikel on olemas väga regulaarne, korralik ja kiire transpordiühendus nii Tallinna kui Jüriga mööda Tartu maanteed. Planeeritav trassikoridor on paigutatud eramajade vahetusse lähedusse, mis tõstab oluliselt elukeskonna mürafooni. Kui soovitakse luua Peetri elanikele võimalus liikuda trammiga, siis üks võimalik lahendus paljude teiste seas oleks rajada trammikoridor mööda Vana Tartu maanteed. Sinna äärde jäävad suured kortermajade rajoonid Kopli teel, Küti teel, Vägeva, Uusmaa piirkond, Leerimäe jne. See on reaalne koht, kus elanikkonna tihedus on vähegi piisav õigustamaks trammi kui kalli rajamis- ning hooldusmaksumusega transpordiliigi kasutamist transpordivahendina.

Praeguse planeeringu kohaselt on trassikoridor planeeritud olulisel määral vallakodanike eraomandile - eelkõige Kuldala piirkonnas, kus lisaks eramaja ning korteiühistu kinnistule on tee planeeritud ka eravalduses olevale avalikule pargialale, mis on Põhja piirkonnas üks viimaseid rohelisi puhkealasid ja kohalike elanike poolt väga hinnatud.

Kokkuvõtteks Me ei ole trammitee vastu, aga soovime läbimõeldud ja vajadusepõhist ühistransporditeenust, mis ei oleks eraomandit koormav, elukeskkonda lõhkuv, liiklusohtlik ja ebapraktiline. Soovime, et trammi valda toomisel võetaks arvesse elanikkonna paiknemis- ja liikumismustrit ning elanike soove. Seni seda kahjuks tehtud ei ole. Juhul, kui selline lahendus ei ole võimalik ja majanduslikult tasuv, tuleb ühistranspordi küsimused lahendada trammitee ärajätmisega.

Loodame siiralt, et ei pea oma armsa koduvallaga pöördumatult tülli minema teemal, mille eesmärk peaks ja loodetavasti on ühine. Praeguse planeeringuga ei saa me nõus olla ja ei luba selle jõustumist.

Oma allkirjaga soovin, et minu hääl oleks teiste hulgas võrdselt kuulda ja näha.

Menetlusinfo

 1. Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi seisukoht

  Väljavõte: "Kokkuvõtvalt võib öelda, et AÜTK planeerimisel on püütud saavutada tasakaal keskkonna- ja transpordi vajaduste vahel ning leida optimaalseid lahendusi, mis arvestavad nii elanike kui ka looduskeskkonna huve. Planeeringule on oma kooskõlastuse andnud Terviseamet. Kuna trassi täpne asukoht ei ole hetkel täpselt teada, koostatakse selle täpsemaks kavandamiseks detailplaneering ja ehitusprojekt ning viiakse selleks läbi vastav menetlus, siis käsitletakse nii ohutust, müra, tolmu, haljastust ja muid asjassepuutuvaid küsimusi täpsemalt eelnimetatud menetluste raames, lähtudes kõigist ettenähtud nõuetest. Ministeeriumi hinnangul ja lähtudes esitatud materjalidest on kohalik omavalitsus arvamusi esitanud isikute seisukohti kaalunud ning osaliselt nendega ka arvestanud."

 2. KUTSE: Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu avalikul väljapanekul arvestamata jäetud kirjalike arvamuste kaheksas ärakuulamine

  Väljavõte kutsest: "Tulenevalt PlanS § 90 lõike 3 punktist 2 kutsume ministeeriumite ühishoones (Tallinn, Suur-Ameerika 1, T2, saal SA1 Kirsipuu) 4. juulil 2023 algusega kell 11.00 toimuvale kaheksandale ärakuulamisele. Eelnevate arutelude käigus on ära kuulatud rohevõrgustiku, Tallinna väikese ringtee ja maakasutuse teemal arvamusi esitanud isikud. Kuna autonoomse ühistranspordi koridori küsimustes arvamusi esitanud isikuid oli palju, toimub ärakuulamine sellel teemal kolmes osas. Antud juhul on tegemist kolmanda ärakuulamisega kolmest, mille käigus arutatakse autonoomse ühistranspordi koridoriga seotud arvamusi. Arutelul on võimalik osaleda kas veebi vahendusel või ministeeriumide ühishoones. Liitumiseks arvutis või mobiilirakenduse kaudu saadetakse link ärakuulamisele eelneval päeval. Arutelust osavõtuks palume hiljemalt 03.07.2023: - lisada oma andmed osalejate nimekirja aadressil https://forms.gle/mRborieH9bRvuGW19 või - saata teade e-posti aadressile: kuni 30.06.2023 loona.kangur@fin.ee või alates 01.07.2023 loona.kangur@agri.ee. Juhul, kui arvamuse esitaja on siiski nõus kohaliku omavalitsuse poolt planeeringu menetluse käigus antud vastustega või on valmis oma arvamusest loobuma, siis palume saata vastavasisuline teade e-posti aadressile: kuni 30.06.2023 loona.kangur@fin.ee või seoses ministeeriumite ümberkorraldusega alates 01.07.2023 loona.kangur@agri.ee."

 3. Algatuse "Ühispöördumine Rae vallale seoses Põhjapiirkonna üldplaneeringuga" menetluskäik

  Rahvaalgatus.ee teabepäringule Rae valla vastus algatuse menetlusinfo osas: Avaliku arutelu materjalid on nüüd kodulehel saadaval Põhjapiirkond - Rae vald<https://www.rae.ee/pohjapiirkond>. Lähiajal (ca kuu aja jooksul) lisame sinna ka kõik avalikustamise käigus esitatud arvamuste kokkuvõtte ja arvamuste alusel muudetud korrigeeritud joonised/seletuskirja. Praegu koostatakse kergrööbastranspordi trassile ekspertarvamust, mis valmib märts 2022. Kui selle alusel ei ole vajalik üldplaneeringu põhilahenduse muutmine, siis saadetakse kõik ülesse jäänud arvamused Rahandusministeeriumisse lahendamiseks. Selle tegevuse ajakava kahjuks hetkel ei saa prognoosida.

 4. Kirja vastuseks

  Ühtegi murekohta kirjas ei ole adresseeritud. Esitletud Rae valla seisukohta ei saa aktsepteerida.Ühispöördumise kokkuvõtes oli selgelt öeldud "Praeguse planeeringuga ei saa me nõus olla ja ei luba selle jõustumist.". Ühispöördumisele on andnud allkirja 326 inimest. Ühispöördumist 17. augustil 2021 kl 17.30 ei arutatud, mainitud ega vastatud ühelegi murekohale.

 5. Kiri Rae vallavalitsuselt

  Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu avalikustamine Kuna oleme Peetri piirkonnast saanud olulisel määral arvamusi koridori mittesobivuse osas, tellitakse trassikordori hindamiseks ja teiste lahendusvariantide veelkordseks kaalumiseks täiendav eksperthinnang. Siiski oleme seisukohal, et antud alal kõiki piirkonna elanikke või kinnistu omanikke rahuldava lahenduseni pole võimalik jõuda. Vastavalt planeerimisseaduse § 83 lg 4 on avaliku väljapaneku käigus kirjaliku arvamuse esitanud isikul võimalus loobuda oma arvamusest, teatades sellest detailplaneeringu koostamise korraldajat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Anname teada, et põhjapiirkonna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 17. augustil 2021 kl 17.30 veebikeskkonnas. Lisaks toimub koosolek Peetri kooli aulas. Selleks on vajalik eelregistreering, kuna hetkel kehtivatest riiklikest piirangutest tulenevalt saame saali lubada vaid 50 inimest. Palume registreerida kohapeal toimuvale üritusele vaid neil, kellel ei ole arvutile juurdepääsu või on suurema ühispöördumise või grupi esindaja. Veebiversioon ei erine kohapeal kuulatavast. Registreerimisinfo ja veebilink on leitav rae.ee/pohjapiirkond. Palume jälgida samal lehel aktuaalset infot enne ürituse toimumist. Lugupidamisega Madis Sarik vallavallavanem

 6. Algatus saadeti menetlusse

 7. Algatus kogus 190 allkirja

 8. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. Meie toetame

  Palun lubage minu tagantjärele oma häälega panustada. Usun, et praeguse lahenuse ettepanekul on astuda väikse samm, mis usun, et lisab enam väärtust mõlemale osapoolele. Nii Raudkivi tee 4 elanikele, kui ka Rae vallale veelgi parema lahenuse kujul.

  1. Soovin anda ka lisahääle

   Ma avastasin selle ettepaneku ka veidi hilja, aga soovin anda ka enda hääle.

   Olen lugenud läbi algatuse "Ühispöördumine Rae vallale seoses Põhjapiirkonna üldplaneeringuga" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
   NimiIsikukoodAllkiri