Kaitseme lapsi seksuaalkurjategijate eest!

Erakond Eestimaa Rohelised,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Arhiveeritud
5031 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Eesti keelesVene keeles (tõlge)

Erakond Eestimaa Rohelised ja allakirjutanud teevad ettepaneku muuta Karistusseadustikku, et kaitsta lapsi pedofiilide tegevuse ja muu seksuaalse ärakasutamise eest. Selleks palume Riigikogul tõsta lapse ja täiskasvanu vahelise seksuaalvahekorra vanusepiiri seniselt 14. eluaastalt 16. eluaastale. Praegune piir, 14 aastat pole osutunud piisavaks.

Ajal, mil Euroopa riigid nagu Soome, Läti, Leedu, Suurbritannia ja paljud teised on tõstnud seksuaalse enesemääramise vanuse 16.eluaastani, ei ole Eesti seadusandjad sellega tegeleda märganud. Oleme olukorras, kus pensioniealine pedofiil võib elada seksuaalelu 14-aastase teismelisega ja politsei ning sotsiaalkaitsesüsteem on puuduliku õigusloome tõttu võimetud last aitama. Seksuaalne väärkohtlemine kahjustab lapse psüühilist kui ka füüsilist arengut. Laste seksuaalne väärkohtlemine on väga varjatud kuritegevuse liik kogu maailmas.

Kuna seksuaalkurjategijate ravivõimalused väljaspool vanglasüsteemi pole paranenud, kutsume valitsust panustama ennetustegevusse ning tegutsema jõuliselt seksuaalkurjategijate raviprogrammide loomisel ja rahastamisel, sest see vähendab retsidiivsust.

Teeme ettepaneku teha parandused ja täiendused Karistusseadustiku järgmistesse paragrahvidesse:

§ 145. Suguühendus lapseealisega

(1) Täisealise isiku poolt noorema kui kuueteistaastase isikuga suguühendusse astumise eest - välja arvatud juhul, kui täisealise ja alaealise vanusevahe on kuni neli aastat – karistatakse kuni viieaastase vangistusega.

§ 146. Sugulise kire rahuldamine lapseealisega

(1) Täisealise isiku poolt noorema kui kuueteistaastase isiku kaasamise eest suguühendusest erineval viisil sugulise kire rahuldamisele - välja arvatud juhul, kui täisealise ja alaealise vanusevahe on kuni neli aastat – karistatakse kuni viieaastase vangistusega.

Eestimaa Rohelised tegid sarnase ettepaneku riigikogule juba 2010. aastal, kuid teised parlamendierakonnad lükkasid Roheliste eelnõu tagasi. Loodame, et seekord arutatakse ettepanek sisuliselt läbi ja tehakse seadustes vajalikud muudatused.

Viide uuringule: https://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/krimipoliitika/files/elfinder/dokumendid/laste_ja_noorte_seksuaalse_vaarkohtlemise_uuring_2020_euk.pdf

Muud viited:

Erakond Eestimaa Rohelised eelnõu aastast 2010

https://m.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/f9d8597b-56b2-d501-732b-ca4f3fb00ea3

https://tv.postimees.ee/6462854/karm-tegelikkus-eestis-vagistatakse-100-last-aastas

https://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/krimipoliitika/files/elfinder/dokumendid/seksuaalkurjategijate_kompleksravi_analuus_2016.pdf

https://www.cambridge.org/core/journals/european-psychiatry/article/clinical-characteristics-associated-with-paedophilia-and-child-sex-offending-differentiating-sexual-preference-from-offence-status/51AD308E2CEE6EABE06B8930BCCBFDAC

Ennetusprojektid: https://en.wikipedia.org/wiki/Prevention_Project_Dunkelfeld ja https://www.bbc.com/news/magazine-33464970

Menetlusinfo

 1. Hilisemad sündmused

  Lapse ja täiskasvanu vahelise seksuaalvahekorra vanusepiir tõsteti toonaselt 14. eluaastalt 16. eluaastale (va juhtudel, kus eavahe on viis aastat või vähem). § 145. Suguühe või muu sugulise iseloomuga tegu lapseealisega [RT I, 13.12.2013, 5 - jõust. 23.12.2013] (1) Täisealise isiku poolt noorema kui kuueteistaastase isikuga suguühtesse astumise või muu sugulise iseloomuga teo toimepanemise eest, välja arvatud juhul, kui täisealise isiku ja neljateist- kuni kuueteistaastase isiku vanusevahe ei ole suurem kui viis aastat, – karistatakse kuni viieaastase vangistusega. https://www.riigiteataja.ee/akt/106072023040

 2. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

  Otsustati lahendada pöördumises püstitatud probleem muul viisil.

 3. Arutelu Õiguskomisjonis

  Otsustati lahendada pöördumises püstitatud probleem muul viisil.

 4. Arutelu Õiguskomisjonis

  Otsustati jätkata arutelu komisjonis.

 5. Algatus menetlusse võetud

  Algatus on edastatud menetlemiseks Õiguskomisjon-ile.

 6. Algatus jõudis Riigikokku

 7. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 8. Algatus kogus 1000 allkirja

 9. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

  Olen lugenud läbi algatuse "Kaitseme lapsi seksuaalkurjategijate eest!" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri