Välistudengite ja -töötajate võimalus Eestis õppida ja töötada

Jana Levitina,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Arhiveeritud
1011 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Soovime säilitada välistudengite ja -töötajate võimalust Eestis õppida ja töötada nende päritolust olenemata praegu olemasoleval tasandil ning tagada nende laste ja abikaasade elamisloa saamist. Ettepanek puudutab nii praegust koroonaviiruse tõttu tekkinud olukorda kui ka tulevat 'normaalset' välistudengite ja -töötajatega seotud olukorda.

Välistudengid rahastavad õppeasutusi, kus õpivad, ning pakuvad oma ekspertiisi saadud hariduse põhjal. Välistöötajad rikastavad Eesti majandust pakkudes oma tööjõudu. Piirates päritolust sõltuvalt välistudengite ja -töötajate õigusi ning nende võimalusi Eestis õppida ja töötada takistame Eesti arengut ning toetama ksenofoobilisi vaateid.

Soovime jääda riigiks, kus hinnatakse inimesi vastavalt nende oskustele ja potentsiaalile, mitte nende päritolule, eriti seaduslikul tasandil.

Ettepanek:

 • Jätta kõigile välistudengitele ja -töötajatele päritolust sõltumata õigus saada elamisluba ja viisa õpinguteks või tööks; koroonakriisi ajaks kehtestada 14-päevane karantiini nõue riiki saabumisel; koroonakriisi möödudes lõpetada sellega seotud piirangud.
 • Jätta kõigile välistudengitele ja -töötajatele päritolust sõltumata õigus oma pereliikmetele elamisluba saada; koroonakriisi ajal kehtestada 14-päevane karantiini nõue riiki saabumisel; koronakriisi möödudes lõpetada sellega seotud piirangud.
 • Juhul, kui koroonaviiruse tõttu kehtestatakse Eestisse liikumispiiranguid, peavad need olema ajaliselt piiritletud ning faktiliselt põhjendatud. See tähendab, et piirangud peavad lõppema koroonakriisi möödudes ning kehtima ainult kõrge koroonaviiruse riskifaktoriga riikidele, mitte kõigile riikidele väljaspool Euroopa Liitu ja Schengeni piire.

Põhjendus:

Siseministeeriumi välistudengite ja -töötajatega seotud seaduse muutmise ettepanek tuli juba 2019. aasta detsembris (1) ning endiselt ei ole faktide ega uuringutega põhjendatud. Praegu näeme siseministeeriumist sarnast ettepanekut, mis jälle ei vasta praeguses olukorras nõutavatele tingimustele, vaid piirab põhjenamatult teatud riikidest Eestisse õppima ja töötama tulekut.

Rääkides välistudengite ja -töötajate pereliikmetele elamisloa saamise piirangust, ei esita siseministeerium faktipõhiseid argumente, miks ja kuivõrd on see kasulik Eestile ja Eesti elanikele.

“Vaadake, missugused on Eestis kõige kiiremini kasvavad kogukonnad – nigeerlased, bangladeshlased. Ja nad ei ole sugugi kõik kõrgelt haritud IT-spetsialistid või üliõpilased, vaid ongi täpselt nii, et tullakse siia ja kasutatakse seda, et ollakse nii-öelda legaliseeritud üliõpilased. Sugulased tuuakse siia, aga pärast ülikooli enam ei minda." - Mart Helme (1)

Ülaltoodud seisukoht ei ole tagatud statistika, uuringute või muude faktidega, mis tõendaks, et selline seaduse kuritarvitamine valitseb välistudengite ja -töötajate seas. See on vaid arvamus ning seadused ei saa tühjal arvamusel põhineda.

"Vastavad muudatused välistavad automaatselt näiteks üksikvanemad, kes ei saa Eestisse töötama või õppima asumisel lähtuda vaid võimalusest, et nende pere liikmetel on õigus neid Eestis külastada. Samuti võivad antud isikutel olla piisavad rahalised vahendid koos laste või abikaasaga Eestis toimetulekuks,"- Kaimar Karu ja Taavi Aas (2)

Ülaltoodud näide illustreerib selgelt, kuidas vastavad muudatused võivad kahjulikult mõjutada välistudengeid ja -töötajaid, kes muul juhul võiksid rikastada Eesti turgu ning mitte ainult saada Eestis haridust, vaid ka jätkata Eestis tööd, rakendades oma erioskusi ja -teadmisi Eesti turu rikastamiseks.

"Igaljuhul tuleb arvestada riigi kohustusega kaitsta ennekõike Eesti inimesi. Kui ei ole usaldusväärseid andmeid olukorra kohta viiruse levikul kolmandis riigis, siis lihtsalt olukord ongi muutunud, maailm on muutnunud. Me ei saa enam arvestada selliste reeglitega, mis veel kolm kuud tagasi kehtisid. Igaljuhul tuleb arvestada riigi kohustusega kaitsta ennekõike Eesti inimesi. Kui ei ole usaldusväärseid andmeid olukorra kohta viiruse levikul kolmandis riigis, siis lihtsalt olukord ongi muutunud, maailm on muutnunud. Me ei saa enam arvestada selliste reeglitega, mis veel kolm kuud tagasi kehtisid." - Ruth Annus (3)

Eeltoodud seisukohaga näeme mitut probleemi:

 • Need, kes tulevad Eestisse õppima või töötama jäävad riiki suhteliselt kauaks, sellega ei kujuta ennast koroonaviiruse sissetoomise ohtu peale saabumist ning 14 päeva karantiinis viibimist.
 • Kui rääkida aga majanduslikust kaitsest, siis välistudengitest loobumine tooks Eesti haridusele rahastamisprobleeme, mille eest maksavad Eesti tudengid või õppejõud, kes ei saaks korraliku haridust või palka, või Eesti maksumaksjad, kes peaksid kinni maksma tekkinud rahapuuduse, ning see mõjutab nii praegust olukorda, kui ka tulevikku:

"Kui räägime esmakursuslastest ja kolmandate riikide tudengitest, siis see tähendab ühe semestri puhul tõenäoliselt umbes poolemiljonilist auku, kui räägime pikemast ajast ja kõigist välistudengitest, siis see tähendab ikkagi mitmeid miljoneid," - Aune Valk (4)

 • Kuna sarnane ettepanek sai siseministeeriumist avaldatud juba 2019. a detsembris, saame aru, et siseministeerium arvestab endiselt “selliste reeglitega, mis veel kolm kuud tagasi kehtisid” - või pigem reeglitega, mis siseministeeriumi meelest pidid kehtima ka 6 kuud tagasi koroonaviirusest sõltumata. Seega ei tundu, et käesolev siseministeeriumi seadusemuudatuse ettepanek on vaid praeguse kriisiolukorraga seotud.

Viited:

1. https://www.err.ee/1016086/siseministeeriumi-plaan-raskendaks-valistudengite-ja-tootajate-pereelu

2. https://www.err.ee/1025739/ekre-minister-ei-kooskolastanud-helme-valismaalaste-seaduse-muudatusi

3. https://www.err.ee/1094179/kolmandatest-riikidest-parit-tudengid-ei-pruugi-sugisel-eestisse-paaseda

4.https://www.err.ee/1094918/kolmandate-riikide-tudengite-piiramine-laheks-koolidele-miljoneid-maksma

Menetlusinfo

 1. Hilisemad sündmused

  Seadusmuudatus jäi valitsuse lagunedes ära: https://www.riigiteataja.ee/akt/106072023120

 2. Arutelu Põhiseaduskomisjonis

  Otsustati lahendada pöördumises püstitatud probleem muul viisil.

 3. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

  Otsustati lahendada pöördumises püstitatud probleem muul viisil.

 4. Arutelu Põhiseaduskomisjonis

  Otsustati jätkata arutelu komisjonis.

 5. Algatus menetlusse võetud

  Algatus on edastatud menetlemiseks Põhiseaduskomisjon-ile.

 6. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 7. Algatus kogus 1000 allkirja

 8. Algatus jõudis Riigikokku

 9. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. Translation of the offer

  We wish to retain the possibility of foreign students and workers to come to Estonia regardless of their country of origin on the level that currently exists, and provide a possibility for their children and spouses to get living permits. This concerns both the current coronacrisis situation and the future ‘normal’ situation regarding foreign students and workers. Foreign students finance the institutions in which they study and provide their expertise upon receiving their degrees. Foreign workers enrich the Estonian market by offering their workforce. By restricting the rights of foreign students and employees based on their origin, and their opportunities to study and work in Estonia, we hinder Estonia's development and support xenophobic views. We want to remain a country where people are valued according to their skills and potential, not their origin, especially at the legal level. THE OFFER: To reserve the right for all international students and workers, regardless of origin, to obtain a residence permit and visa for study or work; to introduce a 14-day quarantine requirement on arrival during the coronary crisis; end the restrictions upon the end of the corona crisis. To reserve the right to a residence permit for all members of their families, regardless of their origin; to introduce a 14-day quarantine requirement on arrival during the coronary crisis; end the restrictions upon the end of the corona crisis. If border restrictions in Estonia are imposed due to the coronavirus, they must be limited in time and factually justified. This means that the restrictions must end after the coronary crisis and apply only to countries with a high-risk factor for the coronavirus, not to all countries outside the European Union and the Schengen borders. Explanation: The proposal to amend the law on foreign students and employees of the Ministry of the Interior came as early as December 2019 (1) and is still not substantiated by facts or research. At the moment, we are seeing a similar proposal from the Ministry of the Interior, which again does not meet the conditions required in the current situation, but unreasonably restricts coming to Estonia to study and work from certain countries. Speaking about the restriction of obtaining a residence permit for family members of foreign students and employees, the Ministry of the Interior does not present fact-based arguments as to why and to what extent it is beneficial for Estonia and Estonian residents. “See what are the fastest growing communities in Estonia - Nigerians, Bangladeshis. And they are by no means all highly educated IT professionals or students, but it is precisely the way to come here and use it to be, so to speak, legalized students. Relatives are brought here, but do not go after university. "- Mart Helme This position is not supported by statistics, research, or other facts that would prove that such abuse of the law prevails among foreign students and employe

  1. Translation of the offer-2

   This position is not supported by statistics, research, or other facts that would prove that such abuse of the law prevails among foreign students and employees. It is just an opinion and laws cannot be based on empty opinions. "Relevant changes automatically exclude, for example, single parents who cannot start working or studying in Estonia solely on the basis that their family members have the right to visit them in Estonia. These persons may also have sufficient financial resources to cope in Estonia with their children or spouse," Kaimar Karu and Taavi Aas The above example clearly illustrates how the respective changes may adversely affect foreign students and employees, who could otherwise enrich the Estonian market and not only get an education in Estonia, but also continue working in Estonia, applying their special skills and knowledge to enrich the Estonian market. "In any case, the state's obligation to protect the Estonian people must be taken into account. If there is no reliable data on the situation in the third country, the situation has simply changed, the world has changed. We can no longer take into account the rules that were in place three months ago. "If there is no reliable data on the situation with the spread of the virus in a third country, then simply the situation has changed, the world has changed. We can no longer take into account the rules that were in force three months ago." - Ruth Annus (3) With the above view, we see several problems: Those who come to Estonia to study or work for a relatively long time do not pose a risk of introducing the coronavirus upon arrival and quarantine for 14 days. When it comes to economic protection, abandoning foreign students would lead to funding problems for Estonian education, which are paid for by Estonian students or teachers who do not receive proper education or salary, or by Estonian taxpayers, who would have to pay for the lack of money in the future: "If we talk about freshmen and third-country students, it probably means about half a million holes in one semester, if we talk about a longer period of time and all international students, it still means several million," - Aune Valk As a similar proposal was published by the Ministry of the Interior as early as December 2019, we understand that the Ministry of the Interior still considers “rules that were still in force three months ago” - or rather rules that the Ministry of the Interior thought should have been in force 6 months ago regardless of the coronavirus. Therefore, this proposal to amend the law of the Ministry of the Interior does not seem to be related only to the current crisis situation.

   1. Corroboration of offer

    This is to mention that the law being proposed by the Ministry of Interior undermines the internationalization of Estonia. It is important to treat the application of every potential student, worker or family on a case by case basis rather than create a non-existent barrier to the development of the nation. As earlier mentioned in the translation of the offer above, there are no statistics to show that the law is indeed, in response to the current pandemic nor postulations of strain proposed prior to the crisis. Therefore, this proposal to amend the law of the Ministry of the Interior does not seem to be related only to the current crisis situation.

    Olen lugenud läbi algatuse "Välistudengite ja -töötajate võimalus Eestis õppida ja töötada" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri