Õlitehase ehitusloa peatamine

Laura Kuusk,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Arhiveeritud
1031 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Pöördume Eesti Vabariigi valitsuse poole palvega peatada uue Enefit282 õlitehase ehitusluba ja riigipoolne toetus selle ehitamisele.

Eesmärk:

Näeme Eesti tulevikku teadmistepõhise ökoriigina, kus kaasaegsed tehnoloogiad ja innovaatilised lahendused toetavad tervislikku, jätkusuutlikku ja liigirohket elukeskkonda. Tahame hoida meile paljuski loomupärast loodust hindavat eluviisi. Soovime, et kõigile Eesti elanikele oleks tagatud puhas vesi, puhas õhk ja puhas maa. Seetõttu ootame, et riik toetaks ja arendaks lahendusi, mis võimaldaksid kindlustada järeltulevatele põlvedele elamisväärse keskkonna ning riigina saavutada süsinikuneutraalsuse – see tähendab, et meie kollektiivne kasvuhoonegaaside tootmine ei ületaks süsiniku sidumist, mida põhiliselt teevad meie metsad ja sood.

Olukorra kirjeldus:

Eriolukorra varjus võttis EV valitsus 27. märtsil vastu otsuse toetada uue õlitehase ehitust 125 miljoni euroga. Investeering, millega paralleelselt arutatakse ka uue eelrafineerimistehase rajamise plaane, panustab jätkuvalt Eesti põlevkivitööstusesse, mis on niigi muutnud meid Euroopas üheks kõige kõrgema süsinikuemissiooniga riigiks elaniku kohta. Seega on investeering otseses vastuolus Euroopa Liidu kliimakaitse strateegiaga, olgugi et peaminister Jüri Ratas on avalikult lubanud investeeringuid kliimamuutuse pidurdamiseks.

Uue õlitehase rajamisega rikutakse EV Põhiseaduse paragrahvi 5, mille kohaselt Eesti loodusvarad ja loodusressursid on rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult. Õlitehase rajamine on vastuolus säästva arengu eesmärkide ja Pariisi kliimaleppega võetud kohustustega, tekitades paratamatult küsimuse, milleks investeerida eilsesse päeva.

Otsuse on kohtusse andnud noorte kliimaaktivistide vabaühendus Fridays For Future Eesti. 24 Euroopa keskkonnaorganisatsiooni on selle otsuse kohta esitanud kaebuse Euroopa Liidule, milles juhivad tähelepanu sellele, et Eesti valitsuse plaan laiendada põlevkiviõlitööstust on vastuolus ELi lepingute ja toetustega.

Tulles ühest kriisist välja, seisame silmitsi teise, märksa eksistentsiaalsema kriisiga. Kliimamuutus mõjutab juba praegu kogu maailma ekstreemsete ilmastikuoludega. Näeme selgelt, et Eesti ei ole nendest mõjudest puutumata. Milliseid investeeringuid me sellises olukorras teeme? Senised rahvusvahelised kliima- ja keskkonnaalased kokkulepped näitavad selgelt suunda, kuhu maailm liigub.

Õlitehase näol on tegemist maksumaksja raha investeerimisega pikaks ajaks väga riskantsesse projekti. Nafta hind võib lühiajaliselt olla väga heitlik, mida ilmestas hästi ka järsk toornafta hinna langus koroonakriisi ajal. Põlevkivist õli tootmine ei pruugi olla ka pikas perspektiivis majanduslikult tasuv. Ühest küljest muutub põlevkivi kaevandamine Eesti palgataseme tõusu ja järjest keerulisematest leiukohtadest kaevandamise tõttu kallimaks. Teisalt valitseb suur määramatus fossiilsete kütuste tootmise tulevase maksustamise osas, mis ei sõltu tingimata meist. Elektri tootmine põlevkivist on juba kaotanud konkurentsivõime süsinikuheitme kaubanduse tingimustes. Sama võib juhtuda ka põlevkiviõliga.

Lisaks ei ole siiani tõestatud, et uus põlevkiviõlitehas ei kahjusta idavirumaalaste elukeskkonda. Pigem võib arvata, et uue tehase rajamine sarnaselt kogu põlevkivitööstuse sektoriga pidurdab piirkonna sotsiaalset ja majanduslikku arengut, süvendab looduskeskkonna hävimist ja Ida-Virumaa elanike õhu ja vee kvaliteedi halvenemist (sellest annavad tunnistust Tervise Arengu Instituudi, Praxise jt. läbi viidud põlevkivisektori tervisemõjude korduvad uuringud). Teame, et juba praegu on Ida-Virumaa elanike tervis halvem kui Eestis keskmiselt. Ida-Virumaa kahtlemata vajab uusi investeeringuid ja töökohti, kuid mitte selliseid, mis panustavad põlevkivitööstusse, mis moodustab suure osa Eesti kasvuhoonegaaside heitest ning pole eelkirjeldatud põhjustel jätkusuutlik ega majanduslikult põhjendatud.

Pakutav lahendus:

Eesti vajab investeeringuid põlevkivitööstuses töötavate inimeste ümberõppeks ja uute töökohtade loomiseks mittefossiilsetel kütustel põhinevas energeetikas või muus jätkusuutlikus valdkonnas. Valitsuse ülesanne on töötada välja strateegia, kuidas piirkonna elu fossiilkütustest järk-järgult loobudes õiglaselt ümber kujundada: kõnealust 125 miljonit eurot võiks kasutada just selleks. Nii nagu koroonakriisi lahendamiseks kutsuti kokku ekspertide komisjon, tuleb ekspertide kompetentsi kasutada siingi, et leida olukorrale optimaalne lahendus.

ÜRO kliimapaneeli raporti järgi tuleb maailma majanduse toimimist vältimatult muuta, et ära hoida kliimamuutuse katastroofilisi tagajärgi. Seisame oluliste otsuste lävel, millest sõltub inimelu võimalikkus juba mõne kümnendi pärast. Riigikantselei poolt 2019. aastal tellitud Stockholmi Keskkonnainstituudi uuringus tõdetakse, et “mida kaugemale lükata strateegiliselt olulised otsused ning meetmete rakendamisega alustamine, seda keerukamaks ja kallimaks kliimaneutraalsuse eesmärgi ja üldse kasvuhoonegaaside (KHG) heite ulatusliku vähendamise saavutamine kujuneb”. Koroonakriisi üks õppetunde on olnud, et mistahes kriisi poolt peale sunnitud kiired muudatused mõjutavad väga paljude inimeste elu väga rängalt. Selle asemel, et süvendada järgmise kriisi tõsidust, peaksime tegema kõik, et kriisi ära hoida.

On selge, et vajalike struktuursete muutuste läbiviimine pole lihtne. Just seepärast nõuamegi tungivalt, et Eesti Vabariigi Valitsus järgiks oma tegudes rahvusvahelisi kokkuleppeid ning suhtuks meie ja tulevaste põlvkondade elukeskkonda vastutustundlikult. Soovime, et Eesti liiguks kiiresti edasi suunas, mis muudaks ta oma innovaatiliste lahenduste ja tasakaalustatud keskkonnapoliitikaga eeskujuks kogu maailmale. Õlitehase rajamise lühinägelikust plaanist loobumisega on valitsusel võimalik näidata oma vastutust siinse elukeskkonna tuleviku suhtes. Meie aeg vältida kõige katastroofilisemat stsenaariumi hakkab otsa saama.

Soovime 125 miljonilise investeeringu tagasikutsumist, ehitusloa peatamist ning investeeringu suunamist Ida-Virumaa õiglase ümberkujudamise strateegia koostamiseks.

Menetlusinfo

 1. Hilisemad sündmused

  Riigikohus tühistas Enefit282 õlitehase ehitusloa sest loa andmisel tehti vigu keskkonnamõju hindamisel. Kohus leidis, et linnavalitsus peab jätkama ehitusloa andmise menetlust ja vead keskkonnamõju hindamisel parandama. 2024. aastaks tehti vajalikud keskkonnamõjude hindamised ning saadi uus ehitusluba. https://www.err.ee/1609128908/riigikohus-tuhistas-olitehase-ehitusloa

 2. Kiri Riigikogult

  PealkiriKollektiivne pöördumine õlitehase rajamise vastu
  Saaja
  • Vabariigi Valitsus - Jüri Ratas
 3. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

  Otsustati esitatud ettepanek tagasi lükata.

 4. Arutelu Majanduskomisjonis

  Otsustati esitatud ettepanek tagasi lükata.

 5. Kiri Riigikogule

  PealkiriSelgitused seoses kollektiivse pöördumisega Eesti Energia uue õlitehase rajamise vastu
  Saatja
  • Rahandusministeerium - Martin Helme
 6. Kiri Riigikogult

  PealkiriKollektiivne pöördumine Eesti Energia uue õlitehase rajamise vastu - Õlitehase ehitusloa peatamine
  Saaja
  • Rahandusministeerium - Martin Helme
 7. Algatus menetlusse võetud

  Algatus on edastatud menetlemiseks Majanduskomisjon-ile.

 8. Algatus jõudis Riigikokku

 9. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 10. Algatus kogus 1000 allkirja

 11. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. RUS

  Приостановление разрешения на строительство маслозавода Обращаемся к правительству Эстонской Республики с просьбой о приостановлении разрешения на строительство нового маслозавода «Enefit282» и государственной поддержки его строительства. Цель: Мы видим будущую Эстонию экогосударством, основанном на знаниях, где современные технологии и новаторские решения поддерживают здоровую, жизнеспособную и многообразную среду обитания. Мы хотим сохранить наш, во многом ценящий естественную природу, образ жизни. Хотим, чтобы всем жителям Эстонии была обеспечена чистая вода, чистый воздух и чистая земля. Поэтому мы ожидаем, что государство будет поддерживать и развивать решения, которые позволили бы обеспечить следующим поколениям достойную среду обитания и, как государство, достичь углеродной нейтральности – это означает, чтобы наше коллективное производство парниковых газов не превышало связывания углерода, которое, в основном, осуществляют наши леса и болота.

  1. Описание ситуации I

   Описание ситуации: В тени чрезвычайного положения правительство ЭР приняло 27 марта решение субсидировать 125 миллионами евро строительство нового маслозавода. Инвестиция, параллельно с которой обсуждаются и планы строительства нового завода предварительного рафинирования, продолжает вклад в эстонское производство горючего сланца, которое и так сделало нас государством с одним из самых высоких уровней углеродной эмиссии на душу населения в Европе. Поэтому инвестиция прямо противоречит стратегии защиты климата Европейского Союза, пусть даже премьер-министр Юри Ратас и открыто обещал инвестиции для торможения изменений климата. Строительство нового маслозавода нарушает 5-ю статью Конституции ЭР, согласно которому природные богатства и ресурсы Эстонии являются национальным достоянием, которое нужно использовать бережно. Строительство маслозавода противоречит целям экологического развития и обязательствами Парижского климатического соглашения, неминуемо вызывая вопрос, зачем инвестировать во вчерашний день. На это решение подало в суд свободное объединение молодых климатических активистов «Fridays For Future Eesti». 24 европейские экологические организации подали на это решение жалобу Европейскому Союзу, в которой они обратили внимание на то, что план правительства Эстонии по расширению сланцевого производства противоречит договорам и дотациям ЕС. Выйдя из одного кризиса, мы стоим лицом к лицу с другим, более экзистенциальным. Изменения климата уже сейчас влияют на весь мир, вызывая экстремальные погодные явления. Мы ясно видим, что Эстонии не избежать этого влияния. Какие инвестиции мы будем делать в такой ситуации? Прежние международные климатические и экологические договорённости чётко показывают направление, в котором движется мир. В лице маслозавода мы имеем дело с долгосрочным инвестированием денег налогоплательщиков в очень рискованный проект. Цена на нефть может быть кратковременно очень неустойчивой, что хорошо показало резкое падение цены на сырую нефть во время коронакризиса. Производство сланцевого масла может не быть экономически рентабельным и в долгосрочной перспективе. С одной стороны добыча горючего сланца дорожает, из-за роста уровня зарплат и добычи из всё более труднодоступных мест. С другой, царит большая неопределённость в сфере будущего налогообложения производства ископаемого топлива, которое не обязательно зависит от нас. Производство электричества из горючего сланца уже потеряло конкурентоспособность в условиях торговли углеродными выбросами. То же самое может случиться и со сланцевым маслом.

   1. Описание ситуации II

    Помимо этого, до сих пор не доказано, что новый завод по производству сланцевого масла не повредит среде обитания ида-вирумаасцев. Скорее можно предположить, что создание нового завода, аналогично всему вектору сланцевого производства, затормозит социальное и экономическое развитие региона, увеличит разрушение природной среды и ухудшение качества воздуха и воды для жителей Ида-Вирумаа (об этом говорят повторные исследования влияния на здоровье, проведённые Институтом развития здоровья, «Praxis» и др). Мы знаем, что уже сейчас здоровье жителей Ида-Вирумаа хуже, чем в среднем по Эстонии. Ида-Вирумаа несомненно нуждается в новых инвестициях и рабочих местах, но не в таких, которые делают вклад в производство горючего сланца, которое составляет большую часть выбросов парниковых газов в Эстонии, и по вышеупомянутым причинам не является устойчивым и экономически обоснованным.

    1. Предлагаемое решение:

     Предлагаемое решение: Эстония нуждается в инвестициях для переобучения людей, работающих в сланцевой сфере и создания новых рабочих мест в энергетике не ископаемого топлива или другой жизнеспособной области. Задачей правительства является выработать стратегию по справедливому переформированию жизни региона, постепенно отказываясь от ископаемого топлива: данные 125 миллионов евро можно использовать именно для этого. Как для решения коронакризиса была созвана комиссия экспертов, так и здесь нужно использовать компетенцию экспертов, чтобы найти оптимальное решение для ситуации. Согласно рапорту группы ООН по климату, функционирование мировой экономики требует немедленных изменений, чтобы избежать катастрофических последствий изменений климата. Мы стоим на пороге важных изменений, от которых зависит возможность человеческой жизни уже через пару десятилетий. Заказанное в 2019 году Государственной канцелярией исследование Стокгольмского института окружающей среды признаёт, что «чем дольше откладывать стратегически важные решения и начало применения мер, тем сложнее и дороже будет достижение климатической нейтральности и вообще уменьшение всеобщего выброса парниковых газов». Один из уроков коронакризиса – вызванные каким бы то ни было кризисом быстрые изменения очень серьёзно влияют на жизнь очень многих людей. Вместо того, чтобы усугублять серьёзность следующего кризиса, мы должны сделать всё, чтобы его предотвратить. Ясно, что осуществление необходимых структурных изменений не является простым. Именно поэтому мы настойчиво требуем от правительства Эстонского Государства следования в своих действиях международным соглашениям и ответственного отношения к среде обитания нас и следующих поколений. Мы хотим, чтобы Эстония быстро двигалась и дальше в том направлении, которое бы сделало её примером всему миру в инновационных решениях и уравновешенной экологической политике. Отказавшись от близорукого строительства маслозавода, правительство сможет продемонстрировать свою ответственность за нынешнюю среду обитания. Наше время на избежание самого катастрофического сценария подходит к концу. Хотим отзыва 125-миллионной инвестиции, приостановления разрешения на строительство и направлений инвестиций на составление справедливого переформирования Ида-Вирумаа.

     Olen lugenud läbi algatuse "Õlitehase ehitusloa peatamine " ja avaldan toetust oma allkirjaga.
     NimiIsikukoodAllkiri