Avalik pöördumine Eesti teaduse ja Eesti-uuringute rahastamise asjus

Mari Sarv,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Arhiveeritud
1898 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Teadus- ja haridusasutuste avalik pöördumine, millega taotletakse teadusrahastuse üldist suurendamist, meetmeid Eesti-uuringute laiapõhjaliseks ja stabiilseks rahastamiseks (sh noorteadlaste osas), eesti keele ja kultuuri järjepidevusele suunatud ja avalikke huvisid teenivate teadus- ja arendustegevuste rahastamiseks ning asutuste baasraha jagamise põhimõtete ümbervaatamist nii, et need toetaks rohkem teaduse laiapõhjalisust ja Eesti suunal tehtavat teadustööd.

Avaliku pöördumise esitasid 29. jaanuaril 2020 kuus teadus- ja haridusasutust: Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Keele Instituut, Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning Eesti Rahva Muuseum.

Pöördumisele on andnud toetusallkirja enam kui sada asutust ja organisatsiooni. Rahvaalgatuse lehe vahendusel anname ka eraisikutele võimaluse oma toetust väljendada.

Eesti teaduspoliitika peab oma näo pöörama Eesti poole. Avalik pöördumine Eesti teaduse ja Eesti-uuringute rahastamise asjus

Lugupeetud Eesti Vabariigi President, Vabariigi Valitsus, Riigikogu, haridus- ja teadusminister, kultuuriminister, Teadus- ja Arendusnõukogu, Eesti Teaduste Akadeemia

Pöördume Teie poole murega Eesti teaduse valdkondliku järjepidevuse, Eesti-teemaliste alus- ja rakendusuuringute jätkumise, ja laiemalt ‒ Eesti Vabariigi põhiseaduse täitmise pärast.

Seoses Eesti teaduse üldise alarahastatuse ning rahastuspoliitika orienteeritusega rahvusvahelisele tippteadusele ja tehnoloogilisele innovatsioonile näeme muret tekitavaid arenguid, mis seavad ohtu Eesti teaduse laiapõhjalisuse ja valdkondliku mitmekesisuse, Eesti-alaste uuringute jätkuvuse, rakendusliku teadustöö eesti keele ja kultuuri järjepidevuse tagamiseks ning seeläbi Eesti riigi põhialused.
Oleme veendunud, et Eesti teadus, sealhulgas Eesti-uuringud on rahvusvaheliselt kõrgel tasemel ja seda taset tuleb hoida. Siiski tahame rõhutada, et 1) vähestele tippudele suunatud rahastusmudel ei taga teadusvaldkondade laiapõhjalisust ja järjepidevust; 2) kui teadusprojektide rahastamisel peetakse silmas eelkõige teadustöö rahvusvahelist mõjukust, toob see paratamatult kaasa Eesti-keskse uurimistöö vähenemise ja teadustöö eestikeelsete ja Eesti ühiskonna jaoks oluliste väljundite alaväärtustamise; 3) neid tendentse võimendab praegune baasrahastussüsteem, kus asutuse põhitegevuste rahastamine sõltub otseselt  asutuse projektirahade summast ning rahvusvahelise tunnustusega kõrgetasemeliste artiklite ja monograafiate arvust.
Eesti keelt, kultuuri, ajalugu, ühiskonda, loodust ei uuri ega dokumenteeri meie eest keegi teine ja Eesti riigil on põhiseaduslik kohustus tagada vahendid sellealaste uuringute jätkamiseks. Eesti Vabariigi teaduspoliitika peab rahvusvahelise tipptaseme saavutamise ja tehnoloogilise innovatsiooni kõrval seadma üheks oma põhieesmärgiks ka Eesti-uuringute süstemaatilise rahastamise. Eriti murelikuks teeb meid see, et noorte teadlaste lõimimine teadustöösse on pingelistes rahastusoludes üha keerulisem ning nende karjäärivalikute tee jääb üha kitsamaks. Eesti riik on maailmas ainus, kelle kohuseks on hoolitseda Eesti-uuringute valdkonna teadlaste järelkasvu eest.
 
Meie, allakirjutanud, peame Eesti Vabariigi jätkusuutlikkuse ning keele ja kultuuri säilitamiseks möödapääsmatuks, et
1) teaduse rahastamist suurendataks vähemalt 1%-ni SKT-st, tagades lisanduvate vahenditega muuhulgas Eesti-uuringute rahastamise;
2) loodaks meetmed Eesti-uuringute laiapõhjaliseks ja stabiilseks rahastamiseks, mis ühtlasi tagaks teadlaste järelkasvu kõikides Eesti-uuringute valdkondades (sealhulgas humanitaar- ja sotsiaalteadustes);
3) suurendataks, sealhulgas vastavaid meetmeid luues, eesti keele ja kultuuri järjepidevusele suunatud teadus- ja arendustegevuste rahastust, mis toetaks teadus- ja kultuurikogude avalikkusele vahendamist uurimuste ja muude väljundite kaudu;
4) vaadataks üle teaduse rahastamisskeem, sealhulgas asutustele baasraha arvestamise põhimõtted nii, et need toetaksid paremini teaduse stabiilsust ja jätkusuutlikkust, Eesti suunal tehtavat teadustööd ja eestikeelseid teadusväljundeid (monograafiad, teadusartiklid, akadeemilised allikapublikatsioonid ja sõnaraamatud).

Eesti Iseseisvusmanifest seab riigi eesmärgiks “olla vääriliseks liikmeks kultuurrahvaste peres”. Kultuurrahvaks olemine tähendab eestikeelse (kõrg)haritlaskonna ja teaduse olemasolu ning eesti keele ja kultuuri, Eesti ühiskonna ja elukeskkonna teaduslikku uurimist.

EESTI KIRJANDUSMUUSEUM
EESTI KEELE INSTITUUT
UNDERI JA TUGLASE KIRJANDUSKESKUS
EESTI KUNSTIAKADEEMIA
EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIA
EESTI RAHVA MUUSEUM

Pöördumist toetavad

Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste Instituut, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, Eesti-uuringute Tippkeskus, Eesti Mälu Instituut, Eesti Noorte Teaduste Akadeemia, Eesti Keeleressursside Keskus, CLARIN Eesti, Eesti Keelenõukogu, Eesti Ajakirjanike Liit, Eesti Heliloojate Liit, Eesti Interpreetide Liit, Eesti Kinoliit, Eesti Kirjanike Liit, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing, Eesti Teatriliit, Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit, Eesti Näitlejate Liit, Eesti Arhitektide Liit, Eesti Maastikuarhitektide Liit, Eesti Lavastuskunstnike Liit, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit, Akadeemiline Ajalooselts, Akadeemiline Rahvaluule Selts, Eesti Akadeemiline Usundiloo Selts, Eesti Demograafia Assotsiatsioon, Eesti Geograafia Selts, Eesti Kooriühing, Eesti Looduseuurijate Selts, Eesti Muusikateaduse Selts, Eesti Semiootika Selts, Emakeele Selts, Eesti RakenduslingvistikaÜhing, Õpetatud Eesti Selts, Ühendus Eesti Elulood, Eesti Muusikanõukogu, ICOM Eesti Rahvuskomitee, MTÜ Fenno-Ugria Asutus, MTÜ Eesti Folkloori Instituut, Erakond Eestimaa Rohelised, Eesti Folkloorinõukogu, Eesti Muusika Infokeskus, Liivi Muuseum, Viru Instituut, Seto Instituut, Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts, Ene Mihkelsoni Selts, Velise Kultuuri ja Hariduse Selts MTÜ, MTÜ Eesti Fotopärand, MTÜ Rakendusliku Antropoloogia Keskus, ajakirjad Akadeemia, Eesti Loodus, Horisont, Keel ja Kirjandus, Looming, Res Musica, Tuna, Tutulus, Vikerkaar, Eesti Pärimusmuusika Keskus, Eesti Kohapärimuse Keskus MTÜ, Põlisrahvaste arengu keskus MTÜ, Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda, MTÜ Tartu Nefa Rühm, Kihnumare OÜ, MTÜ Kodavere Pärimuskeskus, MTÜ Virbel Mooste rahvamuusikakool, MTÜ Mulgimaa Noorteorkester, ansamblid Naised Köögis, Lõõtsavägilased, Metsatöll, Oopus, Paberits & Tirmaste, RO:TORO, Rüüt, Strand... Rand, Svjata Vatra, Tintura, Torupilli Jussi Trio, Untsakad, MTÜ Haki Helü, Pillitöökoda Härmoonik OÜ, MTÜ Kandlekoda, MTÜ Hiiu Folk, MTÜ Reval Folk, MTÜ Tartu Folk, MTÜ Sabatants, Leisi Valla Rahvakultuuri Selts Leisi VäRKS, Rahvalauluselts Hellero, Arhailise Meestelaulu Selts, Pärimuslaulu Seltsing, Eesti Kultuuri Koda MTÜ, Hiite Maja SA, MTÜ Eesti Metsa Abiks, Rahvakunstiselts Leigarid MTÜ, Parmupilli Selts MTÜ, Raivo Sildoja Pillitöökoda, Rapla Maakonna Psühholoogiateenistus, Riinimanda Kooristuudio, MTÜ Ulmulised, MTÜ Viljandimaa metsaselts, Wikimedia Eesti MTÜ, MTÜ Jutumaja, OÜ Salamaja, Kultuuride Ristmik MTÜ, Pärandkoosluste Kaitse Ühing, MTÜ Vaba Vanker, MTÜ ModeRato.

Menetlusinfo

 1. Hilisemad sündmused

  1% teadusrahastusest saavutati 2021. aasta riigieelarves: https://www.riigiteataja.ee/akt/103122021023

 2. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

  Otsustati lahendada pöördumises püstitatud probleem muul viisil.

 3. Arutelu Kultuurikomisjonis

  Kutsutud
  • Eesti Keele Instituudi direktor Tõnu Tender
  • Eesti Kirjandusmuuseumi direktor Urmas Sutrop ja vanemteadur Mari Sarv
  • Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse direktor Jaan Undusk
  • Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia õppe- ja teadusprorektor Margus Pärtlas
  • Eesti Kunstiakadeemia teadusprorektor Epp Lankots
  • Eesti Rahva Muuseumi teadusdirektor Pille Runnel ning Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Indrek Reimand

  Otsustati lahendada pöördumises püstitatud probleem muul viisil.

 4. Algatus menetlusse võetud

  Algatus on edastatud menetlemiseks Kultuurikomisjon-ile.

 5. Algatus jõudis Riigikokku

 6. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 7. Algatus kogus 1000 allkirja

 8. Algatus kogus 100 allkirja

 9. Kiri Riigikogule

  PealkiriAvalik pöördumine Eesti teaduse ja Eesti-uuringute rahastamise asjus
  Saatja
  • Eesti Kirjandusmuuseum
  • Eesti Keele Instituut
  • Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus
  • Eesti Kunstiakadeemia
  • Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
  • Eesti Rahva Muuseum

Kommentaarid

 1. Pöördumist toetavate asutuste ja organisatsioonide hulka lisandus

  Akadeemiliste Ametiühingute Nõukogu

  1. Kunstiühing "Pallas"

  2. Eesti Keeletoimetajate Liit

  3. Eesti Vabaerakond

  4. Eesti Akadeemiline Orientaalselts

  5. MTÜ Jaan Tõnissoni Selts

  6. Tapa Muusika- ja Kunstikool

  7. Ajakiri Muusika

  8. Eesti Lugemisühing

  9. Ansambel MeNaiset

  10. Bioneer.ee portaal (MTÜ Ökotark)

  11. ICOMOS Eesti MTÜ

  12. MTÜ Lugu

  13. Eesti Õpetajate Liit

  14. Eesti Emakeeleõpetajate Selts

 2. Miks ma pöördumist toetan?

  Pöördumise lähtepunktiks võib lugeda valitsuse taganemist Teadusleppest. Teadusrahastuse suurendamine 1% SKP-st ei tähenda ainult Eesti teaduse rahvusvahelist mõjukust tõstva konkurentsipõhise grandiraha suurenemist. Suureneks ka baasrahastus, mis tagaks teadlaste töö järjepidevuse ja aitaks selle kaudu hoida ja eestlastele kättesaadavaks muuta selliseid väärtuslikke kogusid nagu Eesti Rahvaluule Arhiiv. Pöördumised, mille eesmärgiks on tuletada meelde Teaduslepet ja suurendada teaduse üleüldist rahastust, selle asemel, et süvendada erinevate teadusvaldkondade omavahelist konkurentsi napi olemasoleva rahastuse üle, väärivad toetamist.

  1. Toetus asutuste ja organisatsioonide nimel

   Algatusrühmaga on ühendust võtnud mitmete asutuste ja organisatsioonide esindajad, väljendades kurvastust, et nende organisatsioon on jäänud nii olulise pöördumise toetajate nimekirjast välja. Selgituseks: info toetusavalduse koostamise kohta levis avaliku Facebooki grupi Ei saa mitte vaiki olla liikmete vahendusel ja ise pöördusime eraldi ainult väga üksikute organisatsioonide poole. Pöördumise teksti valmimise ja trükkitoimetamise vahele jäänud poole päeva jooksul jõudsime ainult laekunud toetusavaldused vastu võtta ja registreerida. Kuni hääletuse lõppkuupäevani on siiski võimalik jätkuvalt avaldada pöördumisele toetust ka asutuste ja organisatsioonide nimel, saates vastava soovi aadressil era@folklore.ee. Laekunud asutuste ja organisatsioonide toetusavaldused edastame riigikogule.

   Olen lugenud läbi algatuse "Avalik pöördumine Eesti teaduse ja Eesti-uuringute rahastamise asjus" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
   NimiIsikukoodAllkiri