Ilutulestik ilma ohvriteta!

Erakond Eestimaa Rohelised,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Arhiveeritud
2001 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Erakond Eestimaa Rohelised teeb riigikogule ettepaneku täiustada pürotehniliste toodete müügi ja kasutamise regulatsiooni. Ilutulestikud on levinud üle maailma, kuid aina enam võetakse sõna nende piiramiseks. Põhjus on lihtne: ilutulestikul on rida kahjulikke kõrvalmõjusid keskkonnale, inimestele ja loomadele, rääkimata mõttetust rahakulust. Kuna Eestis, erinevalt paljudest teistest riikidest on  pürotehniliste toodete müük lubatud aastaringselt, algab stiihiline paugutamine juba novembris ja kestab  jaanuari keskpaigani. 

Ettepanekud

1.      Lubada F2 ja F3 kategooria pürotehniliste toodete müüki eraisikutele ainult ajavahemikus 29.12–31.12. 
2.      Lubada F2–F4 kategooria pürotehniliste toodete kasutamist ainult ajavahemikus 31.12 kl 18.00–1.01 kl 02.00. Muul ajal võib pürotehnilisi tooteid kasutada kohaliku omavalitsuse kirjalikul loal.
3.      Keelata  pürotehniliste toodete kasutamine loomade varjupaikade, loomaaedade, loomaparkide, haiglate, hoolde- ja vanadekodude, lasteasutuste jt haavatavate sihtgruppide vahetus läheduses. Samuti loodus- ja maastikukaitsealadel ning hoiualadel ja nende läheduses.
4.      Soovitada kohalikel omavalitsustel aastavahetuse ilutulestiku asemel finantseerida keskkonnasõbralikumaid valguslahendusi. Näiteks Espoos toimus eelmisel aastavahetusel ilutulestiku asemel lasershow.
5.      Keelustada Eestis hiina laternate müük ja kasutamine.

Põhjendused

Müra ja valgus

 
Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) soovituslike standardite järgi võiks standardmüratase olla öösel 40 detsibelli (dB). Üle 85 dB tugevusega müra võib kahjustada kuulmist. Ilutulestikurakettide tekitatud müratase võib ületada 140 dB.
Mürast ja valgussähvatustest enim ohustatud grupid on näiteks väikelapsed ja haiged (epileptikud, posttraumaatilise stressihäire all kannatajad). Müra ja valguse suhtes on tundlikud ka loomad. Koerad võivad võtta paugutamist rünnakuna ja tunnevad end ohustatuna. Varjupaikade täituvus on aastavahetusel alati suurem, sest paanikas koerad põgenevad kodust. Kuna koeral on inimesest palju teravam kuulmine, võib tugev heli tekitada talle isegi füüsilist valu. Heal juhul satuvad eksinud koerad varjupaika, halvimal juhul hukkuvad võõras keskkonnas.
Hollandis viidi läbi uurimus, kus ilutulestiku ajal jälgiti kolmel järjestikusel aastal lindude käitumist. Selgus, et tuhanded linnud tõusid uusaastaööl lendu ja maandusid alles 45 minuti pärast, seega järeldati, et linnud kogesid tugevat häiringut. Ilutulestiku mõju lindudele hakati rohkem uurima peale 2011. aastat, kui USA-s Arkansases pimestusid ja sattusid müra ning valgusefektide tõttu paanikasse tuhanded linnud, hinnanguliselt hukkus seal kuni 5000 isendit.
Uuringus helireostuse mõjust lindudele järeldati, et juba 40 detsibelline mürareostus mõjutab lindude arvukust piirkonnas, nende käitumist, valvsust, toiduotsimist, ellujäämust ning koosluste struktuuri. Ilutulestiku müratase on sageli aga üle 150 detsibelli.

Saasteained

 
Pürotehnilistest toodetest välja paiskuvad ained on mürgised ja kantserogeensed.
Keskkonnaõiguse Keskuse analüüsis sedastatakse: „Mitmed uuringud on näidanud, et pärast ilutulestike kasutamist suureneb õhus tahkete osakeste PM10 ja PM2,5 kontsentratsioon. 2016. aastal pärast uusaastapidustusi olid Saksamaal välisõhu saastetasemed EL soovitatud määrast ligikaudu 26 korda kõrgemad. Tahkete osakeste ning lämmastikdioksiidi ja vääveldioksiidi sissehingamine võib põhjustada hingamisteede probleeme ja on seotud südame-veresoonkonna haigustega. Rasedad naised, lapsed ja astmahaiged on enim ohustatud grupid. Suitsus hõljub ka väikesi metallosakesi (nt vask, baarium, strontsium), mida kasutatakse ilutulestikus värviefekti saavutamiseks. Metallosakesed ja oksüdeerija perkloraat võivad sattuda veekogudesse ja põhjavette ning sealtkaudu veeloomade ja inimeste organismi.“.

Jäätmed

 
Pärast aastavahetust vedelevad tühjad raketihülsid tänavatel tihti kevadeni. Pürotehnika jäätmed kuuluvad ohtlike jäätmete nimekirja ja nende koristamine jääb KOV-i ning vabatahtlike õlule.

Raha põletamine

 
Kui eraisikutel ja eraettevõtetel on vaba voli oma raha kulutada, mille peale iganes, siis kohalikud omavalitsused võiksid kaaluda absurdse raiskamise lõpetamist ja eelarves ilutulestikule mõeldud raha suunata kasvõi loomade varjupaikade toetuseks või üldiseks heakorraks.
 

Õnnetused

 
Igal aastal juhtub ilutulestiku oskamatust kasutamisest raskeid õnnetusi. Ka hiina laternad (taevalaternad) põhjustavad tulekahjusid ja reostust, olles surmavaks ohuks metsaelanikele, kes allakukkunud laternasse lõksu võivad jääda.
 

Teised riigid

 
Paljudes EL riikides on  pürotehniliste toodete kasutamine rangelt piiratud. Saksamaal on pürotehniliste toodete müük tarbijatele lubatud vaid 29.–31. detsembril. Inglismaal on eraisikutel igal ajal keelatud kasutada ilutulestikku avalikes kohtades (tänaval, teedel, parkides). Soomes on rakettide müük eraisikule keelatud vahemikus 1.–26. dets. Eestis kehtis kuni 2010. aastani keeld müüa teatud kategooria pürotehnilisi tooteid 01.11–26.12, niisiis ajalised piirangud tulevärgi müügis ei ole Eestis ennekuulmatud.
On arusaamatu, miks Eestis pürotehniliste toodete müügi ajalistest piirangutest loobuti. Suvaline paugutamine kestab seni, kuni tooted on igal hetkel kättesaadavad. Eestimaa Rohelised on varemgi ilutulestiku teemal sõna võtnud. Palun anna allkiri ilutulestiku täiendavate regulatsioonide sisseviimiseks, et keskkond muutuks puhtamaks, ohutumaks ja rahulikumaks!

Viited

 

Pürotehniliste toodete liigitus

Ilutulestikuks mõeldud pürotehnilised tooted jaotatakse järgmistesse kategooriatesse:
 1) F1-kategooria – väga madala ohutasemega ja minimaalse müratasemega pürotehniline toode, mis on ette nähtud kasutamiseks piiratud alal ning elamu siseruumis;
 2) F2-kategooria – madala ohutasemega ja madala müratasemega pürotehniline toode, mis on ette nähtud kasutamiseks väljas piiratud alal;
 3) F3-kategooria – keskmise ohutasemega pürotehniline toode, mis on ette nähtud kasutamiseks väljas suurel avatud alal ja mille müratase ei kahjusta inimese tervist;
 4) F4-kategooria – kõrge ohutasemega pürotehniline toode, mida võib kasutada üksnes erialateadmistega isik ja mille müratase ei kahjusta inimese tervist. https://www.riigiteataja.ee/akt/112122018051
1.      Siim Vahtrus, Merlyn Mannov, Pille Priks, Kaarel Relve. Õiguslik analüüs ilutulestiku kasutamise piiramise võimalustest. – Keskkonnaõiguse Keskus, veebruar 2019 http://www.k6k.ee/k6k/uudised/ilutulestiku-kasutust-on-voimalik-piirata?fbclid=IwAR3Lp4cAxrhG-q9-NOaRpXfWqCrW5T3NE92xEu2UDfhQCPZ5KkCj17M8WPA 
2.      Eeva Nugis. Aastavahetuse ilutulestik võib loomadele füüsilist valu tekitada.- Lõuna-Eesti Postimees, 31.12.2016
https://lounapostimees.postimees.ee/3963899/aastavahetuse-ilutulestik-voib-loomadele-fuusilist-valu-tekitada
3.      Malle-Liisa Raigla. Ilutulestik tekitab loomades hirmu.- Lääne Elu, 30.12.2017https://online.le.ee/2017/12/30/ilutulestik-tekitab-loomades-hirmu 
4.      Judy Shamoun-Baranes, Adriaan M. Dokter, Hans van Gasteren, E. Emiel van Loon, Hidde Leijnse, Willem Bouten. Birds flee en mass from New Year’s Eve fireworks. - Behavioral Ecology, Volume 22, Issue 6, Nov-Dets 2011, lk 1173–1177. https://academic.oup.com/beheco/article/22/6/1173/218852 
5.      Hanneli Rudi. Päästeamet soovitab taevalaternaid mitte õhku lasta. – Postimees Tarbija, 28.08.2015
https://tarbija24.postimees.ee/3308747/paasteamet-soovitab-taevalaternaid-mitte-ohku-lasta
6.      Lennart Ruuda. Inseneril sai mõõt täis: aastavahetuse ilutulestik meenutab sõja tallermaad. - Postimees Heureka, 12.12.2018. https://heureka.postimees.ee/6475367/teadlasel-sai-moot-tais-aastavahetuse-ilutulestik-meenutab-soja-tallermaad
7.      Tuul Sepp. Tondikakk ja ilutulestik. – Zooloogid 2.0, 16.12.2018. https://zooloogiablogi.ee/blogi/tondikakk-ja-ilutulestik/
8.      A synthesis of two decades of research documenting the effects of noise on wildlife. - Biological Reviews, 26.06.2015. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/brv.12207 
9.      Jäätmete ohtlike jäätmete hulka liigitamise kord. - Riigiteataja https://www.riigiteataja.ee/akt/732770 
10.   Raketid tekitavad igal aastal raskeid vigastusi. - Pealinn, 30.12.2016
http://www.pealinn.ee/koik-uudised/raketid-tekitavad-igal-aastal-raskeid-vigastusi-n182968
11.   Dead owl found trapped in Chinese lantern. - BBC News. 24.10.2011
https://www.bbc.com/news/uk-england-gloucestershire-15439322
12.   Tallinn otsib viise ilutulestikukahjude leevendamiseks. – ERR uudised, 04.01.2019
https://www.err.ee/892152/tallinn-otsib-viise-ilutulestikukahjude-leevendamiseks
13.   Tallinna Rohelised linnavalitsusele: Ettepanek aastavahetuse ilutulestiku asjus.- Erakond Eestimaa Rohelised kodulehekülg, 22.12. 2018.
https://www.erakond.ee/tallinn/tallinna-rohelised-linnavalitsusele-ettepanek-aaastavahetuse-ilutulestiku-asjus/

Menetlusinfo

 1. Kiri Riigikogult

  PealkiriKollektiivse pöördumise arutelul otsustatust - Kollektiivne pöördumine Ilutulestik ilma ohvriteta
  Saaja
  • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium - majandus- ja taristuminister Taavi Aas
 2. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

  Otsustati lahendada pöördumises püstitatud probleem muul viisil.

 3. Arutelu Majanduskomisjonis

  Otsustati lahendada pöördumises püstitatud probleem muul viisil.

 4. Algatus menetlusse võetud

  Algatus on edastatud menetlemiseks Majanduskomisjon-ile.

 5. Algatus jõudis Riigikokku

 6. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 7. Algatus kogus 1000 allkirja

 8. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. Toetan

  Toetan!

  1. Toetan ka kuid kahjuks ma ei saa digiallkirja anda, mobiili-id ka ei saa kasutada, mul pole nn. tarka telefoni ja ei tahagi seda, piisab täiesti kui saan helistada ja sms-e saata ja neid vastu võtta, seega jääb allkiri andmata.

 2. Ilutulestik

  Kohalik ilutulestik Lasnamäel Pae tn piirkonnas on võtnud juba sõja mõõtu. Nii juba aastaid. Sellised arutud paugutamised tuleb lõpetada( ei kujuta ette, kuidas teatud rahvusega see õnnestu)

  1. postitus on üleval ka Lasnamäe elanike teated FB grupis. Tule räägi kaasa :) See on jaa õudne! sama seis on ka Lasnamäe lõpu pool :( kohutav :'(

 3. ilutulestiku algatusele lisaks!

  Sellesse nimekirja tuleks lisada kindlasti ka hobusetallid ja muud hobustega majapidamised (ratsatalud jms), sest ka hobused on iga aasta sellest meeletult traumeeritud.

  1. Aitäh, Pamela Talzi, see on hea mõte!

 4. Venekeelne petitsioon

  ... on loetav siin: https://drive.google.com/file/d/1OC-NFXUf5L6rsTTXsXy02xTulUQFhkcs/view?usp=sharing

  1. kindlasti toetan! =)

   Aitäh petitsiooni tegijale! Juba eelmine aasta mõtlesin, et võiks teha selle. Suur aitäh! See on õudne mis toimub! Eelmine aasta nägin üht koera poe ukse taga kes nii ehmatas paugu peale ja nuttis ja kargas rihma otsas. See aasta astusime lapsega ise poest välja ja käis ilge pauk, mõlemad lapsega ehmatasime. No milleks on vaja paugutada enne (no 28.dets) või 29/30 dets. ??? Nii inimesed kui ka loomad ehmuvad ja kardavad. See pole mingi vau kui lahe! 31.dets tõesti on, aga enne seda, milleks traumeerida nii elanikke kui ka loomi. Palun keelake nende müük vähemalt enne 20/25/30.dets. ära! Palun! (Tallinn)

   1. Aitäh kommentaari eest! Keegi pidi sellise petitsiooni lõpuks koostama, sest kui ise midagi ei tee, siis midagi ka ei muutu. Loodame, et riigikogus rahva tahtega arvestatakse ja järgmisel aastal on pühad juba tunduvalt rahulikumad.

  2. Lõpetame kiusamise

   See paugutamine on ju tegelikult kiusamine. Vanad inimesed värisevad ja käivad vaatamas, kas maja pole juba põlema läinud. Neile tuleb meelde sõda, kuid ka rahuajal on raketid õnnetusi põhjustanud. Kahjuks kasutavad lapsed pauguteid ka otseselt kaasinimeste ehmatamiseks ja tunnevad sellest rõõmu.

   1. Pürotehnika

    Ka võiks takistada pürotehnika kraami aastaringse ja kiig varajase müügi kauplustes ja piirata lastele selle kättesaadavust.Vanemad vastutama selle eest kasvõi tugeva trahviga. Ka kauplejatele rangemad kontrollid ja nõuded ja karistused rikkumiste eest!

    1. Pürotehnika

     Veel üks ettepanek. Pürotehnika ja paugutite müük võiks toimuda nii,nagu lotopiletite müük,id kaardi alusel. Ja ka mujal Eestis võiks tegutseda Mupo,kes kontrolliks paugutite ja pürotehnika müügi ja kasutustingimuste rikkumisi. Ega muidu midagi ei muutu ja kontrolli alla ei saa selles osas.

     1. ESPOO LASERSHOW

      Seda saab vaadata siit: https://youtu.be/kINgIIOFE_g Lugege selle kommentaare: Onko nuo nyt tosissaan :D oon helvetin pettyny Naurettavaa paskaa. Hahahahaah mitä skeidaa! 100e pataki ois vienny tät ku litran mittaa Ois parempi jos ei järjestettäs yhtään mitään, VMP!

      1. Ajas kaduv kunstivorm ja PIDU EESTI MOODI

       Aastalõpu lähenedes hakatakse aina rohkem rääkima ilutulestikest. Paljud oskavad pürotehnikaga tehtud imetööd hinnata ja hoiavad pilgu taevas, kui mõni suurem tuledemäng rahva rõõmuks särama lüüakse. Mõnede jaoks on tegu aga tülika, häiriva ja täiesti mõttetu kaaskodanike tüütamise ning raha tuulde loopimisega. Loomulikult on igaühel õigus oma arvamusele ja täit tõde polegi olemas. Kujutage ette, et oleme mõne sündmuse kulminatsioonihetkel nagu ka aastavahetus seda on, loendame numbreid, mis suurhetkeni jäänud ja peale numbrit null järgneb kas šhamanja pudeli korgi „plõks“ või täielik vaikus. On ikka masendav küll. Meenutagem kasvõi meie riigi 100 sünnipäeva. Vaadatud sai sõjatehnikat, mõned omavalitsused pakkusid hernesuppi ja siis kiiresti tuppa Läti viina saatel „pingviinide paraadi“ vaatama. Kas see ongi EESTI PIDU? Rahvas ühtsustunde loomine? Mis on siis see rahva ühendav osa või mis meie ihukarvad emotsioonist püsti ajab? Olen seda ise ühendavat osa kogenud näiteks laulupidude lõpulaulude aegu, kus kaasa laulda ei saa, kuna klomp on kurgus. Samuti olen kogenud seda välismaal olles suurüritustel ilutulestike finaali vaadates. Kindlasti lisab emotsioonile kaasa ka massiefekt, rahva rohkus ja KOOS TEGEMISE RÕÕM, kas siis kätest kinni hoides, koos vaadates etteasteid või ka koos lauldes. Inimese loomuses on avastada, kogeda ja unistada millestki, mida pole veel kogetud. Nii ka need laseršhowd, millest paljud viimasel ajal räägivad. Et jätame ilutulestikud ära ja asendame selle maagilise laseršhowga, mida keegi pole seni näinud. Alati on seal parem kus meid pole ja see parem mis seni tundmatu. Vähemalt on see meie unistustes parem. Kumb see siis parem on, 50 euroga ennast täis juua, pärast järgmine päev pead valutada või saada sama raha eest minuti emotsionaalset naudingut? Aga kas me oleksime kuule lennanud kui poleks olnud neid poisse, kes ilutulestikuga oma katsetusi teevad on raske öelda. Vanasõnagi ütleb, et me lõikame seda mida külvame. Kui me õpetame oma lastele iga päev näiteks puutööd, siis uskuge või mitte, aga paganama palju häid puuseppasid on tulevikus oodata. Kui õpetame arvutitega mängimist ja natuke ka programmeerimist, siis ka sealt saame vilju lõigata. Olen samuti veendunud, et kui võtame ära meie ühiskonnast ilutulestiku tegemise ja laskmise võimaluse… siis tulevikus oleme me millegi osas vaesemad. Kas ei tule meist raketiinsenere või poisid kardavad sõjaväes pauku ja lähevad sellest paanikasse, on raske ette öelda. Aga kindlasti see kõik mõjutab meid. Igal tegevusel on tagajärg. ...järgneb vol 2

       1. Ajas kaduv kunstivorm ja PIDU EESTI MOODI vol2

        Paljud linnad on nõuks võtnud ilutulestike ärajätmise. Linnades ilutulestiku ärajätmine pigem suurendab lärmi mitte ei vähenda. Kui tehakse üks ja suur ilutulestik, siis paljud tulevad seda vaatama. Lärm on vaid ühes kohas, sest paljud kodanikud jätavad oma ilutule ostmata ja NAUDIVAD LÄHEDASTEGA HETKE. Ära jättes aga paljud ostavad ise põhjendusega, et ise vaadata ei saa ja midagi peab ju (lastele) tegema. Tagajärjeks on lärmi suurenemine igas tänavas. Mis siis parem on kas vaadata ühte ja kontrollitud hästi üles ehitatud tuleetendust , mis on tehtud professionaalide poolt või teha seda võibolla vähem turvalisel viisil üle linna magalates? Aastavahetus on maailmas kõige laialdasemalt tähistatav sündmus. Ilutulestiku ärajätmisega karistatakse kõige rohkem vähekindlustatud ja paljulapselisi peresid, kes ise ei jõua ilutulestikku osta ja naudivad suurejoonelist vaatemängu, mida seni on traditsiooniliselt pakkunud omavalitsused. Miks me aastavahetusel keskväljakule peaks tulema? Et nutiseadme abiga üksteisele Head Uut Aastat soovida? Ilutulestiku puudumisel paljud sinna enam ei tule. Milleks tulla, et vaadata purjus noori? Või miks peaks üldse aastavahetusel kauem üleval olema? Tavaline tööpäev ju. Aga miks me siis keskväljakule üldse tuledesäras jõulukuuse paneme? Annetame parem kuuseraha loomadele nagu ilutulestikuga soovitakse käituda. On imelik, et nüüd on loomadest rohkem hoolima hakatud kui inimestest. Näiteks kui naabri koer haugub 24/7, siis suurt midagi teha ei saa. Samas kui naabri koer ehmub ilutulestiku peale, siis on suur mure lahti. Millest me siis rohkem peame hoolime? Koeraomanikuna ma väga ei usu, et need koerad, kellega igapäevaselt jalutatakse kardavad pauku. Mida sa seda ikka kardad kui pidevalt kuuled? Osad koerad kardavad ka autode signaali või torupilli muusikat, kas siis keelame ära? Kindlasti on siin erandeid, aga kas siis saab loomade pärast elu seisma jääda? Kahju, et me hoolime oma koduloomadest enam kui inimestest. Näiteks erinevalt inimestest kui loom on haige, siis ta pääseb erialaarstile üldjuhul alla näda ja kui jäädavalt valudes, siis on õigus ta saata parematele jahimaadele läbi uinutava süsti. Kas on siis meil, inimestel on samad privileegid kui loomadel? Paljud panevad ilutulestiku keskonnareostust üleüldisesse patta kõige muuga ja teadmata millest räägitakse pillutakse sõnade ja väljenditega. Samal ajal hingame mööduvate sõidukite heitgaase ja tõmbame suitsu. Keskonna reostuselt on ilutulestik üks viimaseid millele viidata kõige muu plasti, kõhugaaside ja autodega võrreldes. Keegi ei tule selle peale, et näiteks uurida klaverite tootmise ekoloogilist jalajälge, küll aga räägitakse ilutulestiku suurest keskonnareostusest teadmata nt. õhuseirejaamade statistikat või muid kinnitatud fakte. Ka tulekahju statistikas on ilutulestik kõige tagumises otsas. Isegi pikendusjuhtmetest ja teekannudest on aastas rohkem tuleõnnetusi tekkinud kui ilutulestikust. järgneb vol 3

        1. Ajas kaduv kunstivorm ja PIDU EESTI MOODI vol3

         Eelmine aasta räägiti ilutulestikust kui luksuskaubast ja sellele luksusmaksu kehtestamisest. Keskmine ilutulestiku ost jääb alla 50 euro. Kui võrrelda nüüd ilutulestikku keskmist hinda ja nt pükste keskmist hinda, soovitan ka pükstele luksmaks kehtestada, kuna need on tihtipeale kallimad ja sellest saab rohkem maksu koguda. MEIL ON VAJA ROHKEM SALLIMIST. Meile on vaja kogemusi, mis oleks suuremad kui elu. Just seepärast käiakse suurtel rock-kontsertidel, hüpatakse langevarjuga või tantsitakse. Adrenaliini ja emotsiooni on vaja. On vaja tunnet, mis läbib kogu meie keha ja endaga kaasa viib. Ilutulestik suudab seda tunnet pakkuda. Selle vaatemängu jõud liidab inimesi ja kingib mälestuse pikaks ajaks, kuigi kaob ise taevavõlvilt vaid sekunditega. Tuletage nüüd kõik meelde mida te oma nooruspõlvest mäletate. Kas teleri ees patjadel veedetud aega või elamusi? Jah, osa elamustest on ka need kus on õues pulli tehtud, aga me mäletame seda tänaseni. Aga mida nüüd tahame mäletada kui meie või meie lapsed kunagi vanaks saame? Kas tahame oma lastest vati sees lumehelbekesi kasvatada. Keelame rahvaste palli, ilutulestiku ja kõik muu ja jätame nutiseadmed ja telekad? Kõik teie, kes te väidate, et ilutulestik teie meeli ei liiguta – tehke südames pisut ruumi ja andke sellele ilule võimalus. Püüdke nautida imelist hetkes kaduvat kunsti. Inimene, kes oskab ilu hinnata, on hingelt suurem.

         1. Mina lahendaks asja veidi teisiti

          Punktis 1 mainitud ajalise piirangu asemel pigem nõuaksin F2 ja F3 kategooria pürotehnika ostjatelt ja kasutajatelt eelnevat koolituse läbimist (mida peab uuendama paari aasta tagant). See vähendaks niisama hetke ajel ostjate hulka ning loodetavasti tagaks, et need, kes paugutavad, ka teavad, mida teevad. Ehk lisaks vähenenud mürale ja saastele oleks ka vähem õnnetusi. Probleem, mida see petitsioon väga ei käsitle, on see, et kui varem olid suured ilutulestikud vaid tõesti rahvarohketes asulates, siis nüüd on ka väiksemad külad ja alevikud selle kombe üle võtnud. See tähendab, et reaalselt ei olegi ühtegi kohta, kuhu aastavahetusel ilutulestiku eest pageda saaks. Ei ole seda metsloomadel, pauku kartvate lemmikute omanikel ega ka pauku kartvatel inimestel endil. Kui vanasti sai kasvõi maale suvilasse varjuda, siis nüüd ei ole sellest mitte mingisugust kasu, ka reaalselt metsa sees elades ei ole võimalik ilutulestikust pääseda. See on nagu vägisi maasikate suhu toppimine. Osa inimesi on õnnelikud, osale ei meeldi ja osade jaoks on lausa ohtlik. Aga vahet pole, milline on su suhe maasikatega, sööma sa neid pead. Kui keegi tuleks vägisi inimestele söötma midagi, mis neile ei meeldi, oleks tegu inimõiguste rikkumisega. Aga ilutulestiku puhul on see justnagu okei, sest aastavahetust peavad ju kõik tähistama, olenemata sellest, kas reaalselt seda üldse tähistada tahadki. Siinkohal tuleb välja ka usuvabaduse konflikt. Kui sina ei usu aastavahetuse tähistamisse, siis peaks olema võimalus seda rahus ka mitte teha. Momendil on see võimalus ka parima tahtmise juures ära võetud, sest lihtsalt ei ole mitte kuhugi minna selle eest. Mida ma öelda tahan, on see, et lisaks petitsioonis mainitutele on veel väga palju põhjuseid, miks praegune ilutulestiku poliitika jätkuma ei peaks. Aastavahetusel pürotehnikaga seotud õnnetused aastavahetust mitte tähistada soovivate inimeste survestamine on vaid kaks näidet.

          Olen lugenud läbi algatuse "Ilutulestik ilma ohvriteta!" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
          NimiIsikukoodAllkiri