LASKE MEIL HINGATA! KOHTLA-JÄRVE LINNA ELANIKE PÖÖRDUMINE Riigikogu poole

Olga Kurdovskaja,
617 allkirja

LASKE MEIL HINGATA! KOHTLA-JÄRVE LINNA ELANIKE PÖÖRDUMINE Riigikogu poole


Meie, Kohtla-Järve linna elanikud, palume peatada seadusevastane olukord linna õhu saastamise osas! Kutsume üles kõiki selle probleemi eest vastutajaid – riiki, linna ja ettevõtteid – seda viivitamatult lahendama. Õhusaaste ja ebameeldiv hais mürgitavad juba aastaid keskkonda ja seavad ohtu linnaelanike tervise. 
Aastate vältel on Järve linnaosa inimesed pidanud taluma  jubedat ja lämmatavat lehka. See ei ole saladus, et peamiseks haisu allikaks on kohalikud tööstusettevõtted. Kohtla-Järve elanikud, sealhulgas lapsed, on sunnitud sisse hingama solgihaisulist õhku. Õhus on kohutav lehk nii päeval kui ööselgi. Viimasel ajal on lisaks kõigele muule tunda ka gaasihaisu. Aknaid ei ole võimalik avada. Väljas pole võimalik sportida. Keskkonnainspektsiooni numbrile 1313 helistamine ei anna mingeid tulemusi, mistõttu on kadunud usaldus ametkondade vastu. Mingeid tõhusaid meetmeid heitmete õhkupaiskumise peatamiseks ei ole ette võetud. 
Kõige enam oleme mures heitgaaside mõju pärast linna elanikkonna tervisele. Meie mured pole tühiasi! 
Näiteks Terviseameti ja Tartu Ülikooli koostöös läbiviidud põlevkivisektori tervisemõjude uuringust selgus, et idavirulaste tervis on võrreldes kaasmaalastega mitme näitaja poolest kehvem. Olulise põhjusena nimetati piirkonna saastatust põlevkivitööstuse tõttu. Oodatav eluiga on Ida-Virumaal madalam kui mujal Eestis. Kui Eesti keskmine oodatav eluiga sünnihetkel oli 2011. aastal meestel 70,5 ja naistel 81,3 aastat, siis Ida-Virumaal oli meeste oodatav eluiga sünnihetkel lühem 3,7 aasta võrra ning naistel 2,2 aastat. Kuigi aastate jooksul on Ida-Virumaa keskkonnaseisund oluliselt paranenud, näitavad Statistikaameti andmed, et Ida-Virumaal sündinud lapse oodatav eluiga on endiselt pea viis aastat lühem kui Tartus või Tallinnas sündinud lapsel. Veelgi tõsisemaks probleemiks on väga paljudel lastel kõrged (üle 30 ppb) väljahingatava lämmastikoksiidi (FeNO) väärtused, mis on hingamisteede põletiku markeriks. Kõrged FeNO väärtused võivad viidata nii astmale, atoopiale (immuunglobuliin-E vahendatud ülitundlikkusele teatud allergeenide suhtes), hingamisteede hüperreaktiivsusele kui ka atoopilisele astmale.
Oleme teadlikud, et lõhnaainete esinemise vähendamise kava kohaselt tuleb OÜ Järve Biopuhastusel hiljemalt 2022. a suveks rajada uus settekäitluskompleks, mille tulemusena paraneks ka välisõhu kvaliteet Kohtla-Järve linnas.  OÜ Järve Biopuhastus juht Vladislav Korzakov mainis meedias (3.04.2017 rus.postimees.ee), et tehnoloogiaks, mis lahendaks halva lõhna, jäätmete utiliseerimise ja desinfektsiooni probleemid täies mahus, on ilmselt vaid ehitiste rajamine, kus jäägid kuivatataks ja põletataks. Taolise projekti realiseerimine on võimalik vaid koostöös riigiga ja Euroopa Liidu rahalise toetuse abil. Tekivad asjakohased küsimused: “Kas mingisugused muutused on üldse võimalikud enne aastat 2022?” ja “Milliseid meetmeid rakendatakse nende heitmete puhul, millel puudub lõhn?”
Seni, kuni kestab lõputu tühja jutu ajamine, näitavad õhusaaste andmed jätkuvat normide ületamist. Nii oli viimase kuu jooksul mitmeid kordi fikseeritud peenosakeste (PM) normi ületamine. PM osakestel  puudub nimelt lõhn ning teiste õhku saastavate ainetega kombineerimisel on need inimese tervisele kõige ohtlikumad. PM mõju negatiivseteks tagajärgedeks on ka hingamis- ja vereringeelundite haigused ning kopsuvähk.
Linnaõhu kvaliteedikontroll ei tõota head – konkreetseid korrarikkumisi igal konkreetsel juhtumil ei tuvastata ning elanikkond ei saa informatsiooni.
Seoses ülalmainituga nõuame: 
1. kutsuda korrale ametkonnad ja ettevõtted, mis vastutavad linnaõhu puhtuse eest, vajadusel rakendage Eestis kehtestatud trahvide süsteemi keskkonna saastamise eest.
2. rakendada kõik võimalikud meetmed, et mõjutada  filtrite õigeaegse puhastuse ja keskkonnasäästlike tehnoloogiate kasutamise eest vastutavaid osapooli. 
3. töötada välja strateegia Ida-Virumaa elanike keskmise eluea tõstmiseks.
4. tõsiselt pöörata tähelepanu Terviseameti (koostöös Maailma Terviseorganisatsiooni ekspertidega) välja töötatud soovitustele. Eriti huvitab meid, milline mõju ja tagajärjed inimeste tervisele on erinevatel tehnoloogiatel, mis on kasutuses paljudes ettevõtetes – sealhulgas ka põlevkivitööstuses ja keemiatehastes.
 
On aeg probleem ära lahendada! Laske meil hingata!
 

ДАЙТЕ НАМ ДЫШАТЬ!
 
ОБРАЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА КОХТЛА-ЯРВЕ К РИЙГИКОГУ
 
Мы, жители города Кохтла-Ярве, просим остановить беспредел по загрязнению воздуха в Кохтла-Ярве и незамедлительно призвать всех ответственных по данному вопросу (государство, город и предприятия) к решению проблемы. Просим также предпринять меры по устранению неприятного запаха, который царит в городе на протяжении уже многих лет, отравляя жизнь людям и ставя ПОД УГРОЗУ ЗДОРОВЬЕ ЖИВУЩИХ ЗДЕСЬ ЛЮДЕЙ.
На протяжении многих лет в Ярвеской части города стоит жуткий и удушающий запах. Не секрет, что основными источниками вони являются местные предприятия. Жители города, в том числе дети, вынуждены дышать канализационным смрадом. Запах стоит и днем, и ночью. В последнее время ко всему прочему пахнет газом. Окна не открыть. На улице невозможно заниматься спортом. Неоднократные обращения на номер 1313 уже не вызывают доверия, так как ничего не меняется. Никаких эффективных мер для сокращения выбросов загрязняющих веществ не предпринимается. 
Больше всего мы обеспокоены влиянием выбросов на здоровье жителей города. И беспокойства наши cовсем не пустяк. Так, например, из исследования влияния cланцевого сектора на здоровье, которое было проведено при сотрудничестве Департамента здоровья и Тартуского университета выяснилось, что здоровье ида-вирумаасцев по сравнению c cоотечественниками по многим показателям хуже. Существенной причиной загрязнения воздуха называют сланцевую промышленность. Ожидаемая продолжительность жизни в Ида-Вирумаа ниже, чем в других местах в Эстонии. Если средняя продолжительность жизни от момента рождения в 2011 году у мужчин была 70,5 лет и у женщин 81,3 года, то в Ида-Вирумаа ожидаемая продолжительность жизни от момента рождения у мужчин была на 3,7 года и у женщин на 2,2 года короче. Несмотря на то, что со временем экологическое  положение значительно улучшилось, как свидетельствуют данные Департамента статистики, у детей, рожденных в Ида-Вирумаа ожидаемая продолжительность жизни по-прежнему на 5 лет короче, чем в Тарту или в Таллинне. Еще одна серьезная проблема связана с тем, что у очень многих детей высокие (выше 30 ppb) показатели выдыхаемые оксида азота (FeNO), которые служат маркером при воспалении дыхательных путей. Высокие показатели фракции выдыхаемого оксида азота могут указывать как на астму, атопию  (уменьшенная сверхчувствительность иммуноглобулина класса E к известным аллергенам), гиперактивность бронхов, так и на атопическую астму. 
Мы осведомлены, что cогласно программе по уменьшению присутствия ароматных веществ не позднее летнего периода 2022 года OÜ Järve Biopuhastus построит новый комплекс по обращению c осадочными  отложениями, результатом которого станет также улучшение качества воздуха. Учитывая, что в медиа (3.04.2017 rus.postimees.ee) руководитель предприятия OÜ Järve Biopuhastus Владислав Корзанов упоминал о том, что технология, которая решила б проблему запаха, утилизации и обеззараживания в полном объеме, наверное, решает только строительство сооружений по высушиванию с последующим сжиганием осадка, а реализация подобного проекта возможна только при содействии государства и финансовой поддержке со стороны Евросоюза, встает резонный вопрос: «А будут ли вообще какие-либо изменения не позднее 2022? » и «Каким образом ведется борьба с выбросами, которые не имеют запаха?».
Пока идут бесконечные и пустые разговоры, данные о загрязнении воздуха продолжают превышать норму. Так, за последний месяц превышение норм частицами PM было зафиксировано не один раз. Частицы PM как раз не имеют запаха и при комбинации с другими загрязнителями воздуха являются наиболее опасными для здоровья человека. Среди негативных последствий воздействия РМ — респираторные, сердечно-сосудистые заболевания и рак легких.
Контроль качества воздуха оставляет желать лучшего - конкретные нарушители загрязнения воздуха  в каждом конкретном случае,  не устанавливаются, население информации не получает. 
В связи с вышеизложенным требуем:
 1.  призвать к порядку предприятия, отвечающие за чистоту воздуха в городе, при необходимости     применять принятую в государстве систему штрафных санкций за загрязнение окружающей среды;
 2.  применить все необходимые меры воздействия на ответственных за своевременную чистку фильтров и использование технологий с уменьшением влияния на окружающую среду;
 3.  разработать стратегию по повышению средней продолжительности жизни в Ида-Вирумаа;
 4.  обратить серьезное внимание на рекомендации, разработанные Департаментом здоровья при сотрудничестве с экспертами Всемирной  организацией здравоохранения, и провести     исследование по влиянию выбросов загрязняющих веществ на здоровье горожан. Нас особенно волнует, какое влияние и какие последствия на здоровье людей могут оказывать или уже     оказывают, действующие промышленные предприятия (в т.ч. сланцевые) и химические заводы.
 
Пора решать проблему! Дайте нам дышать!
 
 
Anna sellele algatusele oma allkiri!

Allkirjastada saad ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Ennast identifitseerimata ei saa algatusele häält anda.

ID-card

Mobile ID

Kas tahad selle algatuse edasise käekäiguga kursis olla?

Kommentaarid

 1. Teet Randma

  Väga tore, et selline algatus on sündinud!

  Inimeste tervise kahjustamine s.h. otseselt eluea vähendamine peaks olema põhiseaduse ja inimõigust vastane. Ma töötan Eesti Rohelises Liikumises põlevkivi teemadega, juhul kui võimalik, siis võiks millalgi proovida kokku saada ja arutada, kuidas võiks saada õhu puhtaks!

  1. Olga Kurdovskaja

   Miks mitte, võiks proovida kokku saada :)