Nõuame 5G tehnoloogia paigaldamise peatamist Eestis!*

Liis Ellert,
581 allkirja
ALLKIRJASTA

419 häält puudu riigikokku saatmiseks. Hääletamise tähtaeg: .

Nõuame Eestis 5G tehnoloogia paigaldamise peatamist, kuni sõltumatud teadlased saavad kinnitada, et 5G ja raadiosageduslike elektromagnetväljade (5G koos 2G, 3G, 4G ja wifiga) tekitatava kiirguse kogutase ei ole inimestele, eriti imikutele, lastele ja rasedatele, ega ka keskkonnale kahjulik.

Ettepanek 

5. generatsiooni tehnoloogia ehk 5G paigaldamine tuleb peatada, kuni selle tehnoloogia võimalikke ohtlikke mõjusid inimtervisele ja keskkonnale on täielikult uuritud tehnoloogiaärist sõltumatute teadlaste poolt ning oleme saanud neilt kinnituse, et see tehnoloogia on ohutu nii inimestele kui ka keskkonnale. 

Põhjendus 

Lisandudes juba olemasolevale andmesidetehnoloogiale (2G, 3G, 4G, wifi jne) tõstab 5G olulisel määral inimeste kokkupuudet raadiosageduslike elektromagnetväljadega, mille kahjulik mõju inimestele ja keskkonnale on tänaseks veenvalt tõestatud.

 • 1. 5G toob kaasa juhtmevaba kiirgusega vältimatu kokkupuute massiivse suurenemise.


5G tehnoloogia toimib hästi vaid lühikestel vahemaadel ja see läbib kehvasti tahket materjali. Seepärast tuleb paigaldada palju uusi antenne ja saatjaid - linnaaladel igale 10.-12. majale -, mis suurendab hüppeliselt vältimatut kokkupuudet kiirgusega. 5G saatjad paigaldatakse isegi majadesse, poodidesse ja haiglatesse sisse ning asjade interneti ehk värkvõrguga lisandub hinnanguliselt 10-20 miljonit ühendust (1) (külmkappide, pesumasinate, turvakaamerate, isesõitvate autode ja bussidega jne). Kõik see põhjustab raadiosageduslike elektromagnetväljadega pikaajalise kokkupuute märkimisväärse suurenemise kõigi inimeste jaoks.

 • 2. Raadiosageduslike elektromagnetväljade kahjulik mõju on juba tõestatud 


Üle 230 teadlase enam kui 40 riigist (2) on väljendanud oma tõsist muret elektriliste ja juhtmevabade seadmete tekitatava kõikjal oleva ja suureneva EMVdega kokkupuute üle juba enne 5G paigaldamist. Nad viitavad faktile, et “arvukad viimase aja teadusartiklid näitavad, et elektromagnetkiirgus mõjutab elusorganisme enamikest rahvusvahelistest ja riiklikest kiirgusnormidest oluliselt madalamatel tasemetel“. Nende mõjude hulka kuuluvad suurenenud vähirisk, rakustress, kahjulike vabade radikaalide arvu suurenemine, geneetilised kahjustused, reproduktiivsüsteemi struktuurilised ja funktsionaalsed muutused, õpiraskused ja mäluhäired, neuroloogilised kõrvalekalded ja negatiivne mõju inimeste üldisele heaolule. Negatiivsed mõjud ei puuduta üksnes inimesi, kasvav hulk tõestusmaterjali näitab kahjulikku mõju (3) ka taimedele (4) ja loomadele (5).

 2011. aastal nimetas WHO alla kuuluv Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur (IARC) elektromagnetväljad sagedusvahemikus 30 KHz – 300 GHz inimeste jaoks võimalikuks vähitekitajaks (grupp 2B) (6). Kuid uuemad uuringud, sh viimased uuringud mobiiltelefonide kasutamise ja ajuvähi riskidest, kinnitavad, et raadiosageduslike elektromagnetväljade kiirgus on inimestele kindel vähitekitaja (7).
 
Euroopa Keskkonnaakadeemia juhistes EUROPAEM EMF Guideline 2016 (8) märgitakse, et “on olemas tugev tõestusmaterjal selle kohta, et pikaajaline kokkupuude teatud elektromagnetväljadega on selliste haiguste nagu teatud vähkkasvajad, Alzheimeri tõbi ja meessoo viljatus riskifaktorid… Elektroülitundlikkuse levinud sümptomid on peavalud, keskendumisraskused, unehäired, depression, energiapuudus, väsimus ja gripilaadsed sümptomid.” Seepärast pole ime, et aina suurenev osa Euroopa elanikkonnast kannatab terviseprobleemide all, mida teaduskirjanduses on juba pikemat aega seostatud EMVde ja juhtmevaba kiirguse ekspositsiooniga.

 • 3. Ettevaatuspõhimõte


2005. aastal võttis EL vastu UNESCO ettevaatuspõhimõtte (9): ”Juhul, kui inimtegevused võivad kaasa tuua moraalselt vastuvõetamatut kahju, mis on teaduslikult võimalik, kuid pole kindel, tuleb astuda samme selle kahju vältimiseks või vähendamiseks.” 

Euroopa Nõukogu Resolutsioon nr 1815 (2011) (10) soovitab: ”Võtta kasutusele kõik mõistlikud meetmed, et vähendada kokkupuudet elektromagnetväljadega, eriti nendega, mida tekitavad mobiiltelefonide raadiosagedused, ja eriti laste ja noorte kokkupuudet, kelle risk haigestuda ajukasvajasse näib olevat suurim..." Assamblee soovitab tõsiselt, et kohaldataks ALARA (as low as reasonably achievable ehk nii madal kui mõistlikult saavutatav) põhimõtet, mis puudutab elektromagnetväljade või kiirguse nii termilist (soojuslikku) kui ka mittetermilist (mittesoojuslikku) või bioloogilist mõju.

Nürnbergi koodeks (1949) (11) kehtib kõikidele inimkatsetele, mis seetõttu hõlmab ka 5G paigaldamisega kaasnevat uut ja suuremat kokkupuudet raadiosageduslike elektromagnetväljadega. Kõik seesugused katsed ”peaksid põhinema juba olemasoleval teabel (näiteks eeldused loomade peal läbiviidud katsete põhjal), mis katset õigustavad. Mitte ühtegi katset, kus aprioorselt on alust uskuda, et sellega võib kaasneda surm või kahjustav vigastus, ei tohi läbi viia, väljaarvatud ehk need katsed, kus eksperimenteerivad arstid on ise samuti katsealusteks.” (Nürnbergi koodeks p. 3-5). Juba avaldatud teaduslikud uuringud näitavad, et "aprioorne alus uskumaks" reaalsetesse ohtudesse tervisele on olemas. 

Euroopa Keskkonnaagentuur (12) hoiatab “igapäevaseadmetest tuleneva kiiritusriski eest”, hoolimata sellest, et kiirgus on kehtivatest normidest väiksem. “On palju näiteid, kus minevikus on eksitud ettevaatusprintsiibi vastu, mis on kaasa toonud tõsise ja sageli pöördumatu kahju tervisele ja keskkonnale… Kahjulik kokkupuude võib olla laialdaselt levinud enne, kui on olemas veenvad tõendid pikaajalise kokkupuute kahjulikkuse kohta ja bioloogiline arusaam sellest, kuidas see kahju tekib.” 

 • 4. Kehtivad kiirgusnormid kaitsevad tööstust, mitte tervist 


Eestis kehtivad kiirgusnormid tuginevad Rahvusvahelise ICNIRPi (mitteioniseeriva kiirguse kaitse rahvusvaheline komisjon) ohutusjuhenditele, mis ei ole adekvaatsed ega kaitse inimeste tervist. Vastasel juhul ei saaks ilmneda kahjulikud tervisemõjud, mida tänaseks on suurel hulgal dokumenteeritud. Eksitavate juhendite põhjuseks on ICNIRPi liikmete huvide konflikt nende suhete tõttu telekomi- või elektrifirmadega (13), mis õõnestab erapoolikust, mis peaks valitsema mitteioniseeriva kiirguse avalikkuse ekspositsiooninormide regulatsiooni puhul.
Praegused ICNIRPi elektromagnetväljade juhised toetuvad iganenud hüpoteesile, et raadiosageduslike elektromagnetväljade kriitiline mõju inimtervisele ja ohutusele seisneb kiirgusega kokkupuutes oleva koe kuumenemises (14). Teadlased on aga tõestanud, et paljud eri tüüpi haigused ja kahjustused tekivad ilma kuumenemiseta kiirgustasemetel, mis jäävad kõvasti alla ICNIRPi juhistes määratud tasemete (15). 


Kõike eelnevat arvesse võttes nõuame 5G tehnoloogia edasiarenduse ja paigaldamise peatamist, kuni sõltumatud teadlased kinnitavad, et 5G ja raadiosageduslike elektromagnetväljade (5G koos 2G, 3G, 4G ja wifiga) tekitatava kiirguse kogutase ei ole inimestele, eriti imikutele, lastele ja rasedatele, ega ka keskkonnale kahjulik.


* Algatuse tekst tugineb eri riikide teadlaste ja arstide üleskutsele 5G tehnoloogiale moratooriumi kehtestamiseks Euroopa Liidus (2017), mille autoriks on emeriitprof. Rainer Nyberg ja prof. Lennart Hardell (MD, PhD). Vt lähemalt (originaalüleskutse koos allkirjastajate nimekirjaga): http://www.kiirgusinfo.ee/teadlased-ja-arstid-hoiatavad-5g-voimalike-tosiste-tervisemojude-eest/ .
Loe lisaks 5G kohta: http://www.kiirgusinfo.ee/?s=5G

Viited

(1) Mark P. Mills “The Internet Of Things Won’t Be Big It’ll Be Huge”. Forbes, Sep 28, 2016.
https://www.forbes.com/sites/markpmills/2016/09/28/the-internet-of-things-wont-be-big-itll-be-huge/#3d685839915f
(2) International Appeal: Scientists call for Protection from Non-ionizing Electromagnetic Field Exposure. Initial release date: May 11, 2015.
https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal
(3) Henrietta Nittby, Arne Brun, Susanne Strömblad, Mehri Kaviani Moghadam, Wenjun Sun, Lars Malmgren, Jacob Eberhardt, Bertil R. Persson, Leif G. Salford. Nonthermal GSM RF and ELF EMF effects upon rat BBB permeability. The Environmentalist, June 2011, Volume 31, Issue 2, pp 140–148.
https://link.springer.com/article/10.1007/s10669-011-9307-z
(4) Waldmann-Selsam C., Balmori-de la Puente A., Breunig H., Balmori A. Radiofrequency radiation injures trees around mobile phone base stations. Sci Total Environ. 2016 Dec 1;572:554-569. doi: 10.1016/j.scitotenv.2016.08.045. Epub 2016 Aug 24.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27552133
(5) Alfonso Balmori. Electromagnetic pollution from phone masts. Effects on wildlife. Pathophysiology, Volume 16, Issues 2–3, August 2009, Pages 191-199.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928468009000030
(6) Non-Ionizing Radiation, Part 2: Radiofrequency Electromagnetic Fields, Volume 102. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Lyon, France – 2013.
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol102/mono102.pdf
(7) Michael Carlberg, Lennart Hardell. Evaluation of Mobile Phone and Cordless Phone Use and Glioma Risk Using the Bradford Hill Viewpoints from 1965 on Association or Causation. Biomed Res Int. 2017; 2017: 9218486.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5376454/
(8) Belyaev I, Dean A, Eger H, Hubmann G, Jandrisovits R, Kern M, Kundi M, Moshammer H, Lercher P, Müller K, Oberfeld G, Ohnsorge P, Pelzmann P, Scheingraber C, Thill R. EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses. Rev Environ Health. 2016 Sep 1;31(3):363-97. doi: 10.1515/reveh-2016-0011.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27454111
(9) Precautionary Principle website: http://www.precautionaryprinciple.eu/
Precautionary Principle: http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/precautionary_principle.html
(10) Resolution 1815 (2011) Final version. The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment.
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994
(11) THE NUREMBERG CODE: https://history.nih.gov/research/downloads/nuremberg.pdf
(12) Radiation risk from everyday devices assessed. EEA. Published 17 Sep 2007 Last modified 21 Jun 2016.
https://www.eea.europa.eu/highlights/radiation-risk-from-everyday-devices-assessed
(13) Lennart Hardell. World Health Organization, radiofrequency radiation and health – a hard nut to crack (Review). International Journal of Oncology June 21, 2017.
https://www.spandidos-publications.com/ijo/51/2/405
(14) ICNIRP. High Frequency 100 kHz – 300 GHz. 
http://www.icnirp.org/en/frequencies/high-frequency/index.html
(15) THE BIOINITIATIVE REPORT 2012. RF Color Charts. 
http://www.bioinitiative.org/rf-color-charts/  
    
    
    
581 allkirja

419 häält puudu riigikokku saatmiseks. Hääletamise tähtaeg: .

Anna sellele algatusele oma allkiri!

Allkirjastada saad ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Ennast identifitseerimata ei saa algatusele häält anda.

Kommentaarid

 1. Piret Noodapera

  kahjulikud kiirgused inimestele .

  tunnen et se kiirgus mõjub halvasti

  1. Martin Strutinski

   Kas te lugesite artikli läbi ?

   Hetkel seda artiklit ja petitsiooni läbi lugedes tekib tunne et inimene ei saa püstitatud argumentidest ise ka aru või inimesel on puudulik eesti keelest arusaamine. Argumendid räägivad kohe alguses et 5G ja kõik sellised kiirgused ei ole mitte kellelegile kahjulikud. Siis millest tuleneb soov antud võrkude paigaldamise katkestamine ?

   1. Liis Ellert

    Martin, äkki täpsustaksid, kust saab välja lugeda, et sellised kiirgused ei ole mitte kellelegi kahjulikud?

    Tsiteerin algatust: "Lisandudes juba olemasolevale andmesidetehnoloogiale (2G, 3G, 4G, wifi jne) tõstab 5G olulisel määral inimeste kokkupuudet raadiosageduslike elektromagnetväljadega, mille kahjulik mõju inimestele ja keskkonnale on tänaseks veenvalt tõestatud." Mulle tundub, et veel selgemalt ei saa seda välja öelda.

    1. Jakob Leib

     Wifi street lamps with 5G technology are causing insomnia, nosebleeds and stillbirths?

     https://www.lifeenergysolutions.com/blog/street-lamps-with-5g-technology-causing-insomnia-nosebleeds-and-stillbirths/