E-harta uuendatud versioon aruteluks

Eriigi Harta,

Algatus on veel arutelufaasis. Esita oma kommentaar.

Arutelu lõppenud
Avalike teenuste kasutajad eelistavad üha enam elektroonilisi kanaleid ning ootavad neist oluliselt suuremat mugavust kui lihtsalt e-posti vahendamine. Õigused, mis inimesel on e-riigis asutustega suheldes, on kirjas e-hartas, mille on koostanud Riigikontroll aastal 2008 auditi „Avaliku teenuse kvaliteet infoühiskonnas“ järelmina. Hartas on kirjas ka mõõdetavad kriteeriumid, millele peaksid vastama riigi pakutavad e-teenused. Harta loomiseks saadi inspiratsiooni Hollandi e-kodaniku hartast. Teksti aitas koostada mõttekoda, kuhu kuulusid e-teenuste arendajad, poliitikud, kodanikuühiskonna esindajad. Riigikontroll avaldas e-harta osalusveebis ja oma veebilehel, samuti tutvustas riigikontrolör seda Riigikogu täiskogu istungil ning saatis harta nii riigiasutustele kui ka kohalikele omavalitsustele. 

Et Riigikontroll ja Õiguskantsleri Kantselei soovivad e-riigi hartas kirjeldatud kriteeriume ka edaspidi kasutada avaliku teenuse kvaliteedi hindamisel ning asutustele soovituste andmisel, leppisid riigikontrolör ja õiguskantsler kokku e-harta uuendamises. Uue teksti koostasid Riigikontrolli ja õiguskantsleri ametkonna ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi infoühiskonna arendamise osakonna spetsialistid.

Avaldame tutvumiseks e-harta värskendatud versiooni. Oleme tänulikud kõigile, kes leiavad võimaluse sellega tutvuda - harta tekst on saadaval aadressil http://www.riigikontroll.ee/Riigikontrollipublikatsioonid/Muudpublikatsioonid/Ehartaaruteluks/tabid/305/language/et-EE/Default.aspx
Kui teil on teksti kohta täpsustusi ja täiendamisettepanekuid, palume need saata hiljemalt 28. novembriks e-posti aadressil e-harta@riigikontroll.ee. Pärast teksti korrigeerimist detsembris avaldatakse e-riigi harta uus versioon Riigikontrolli veebilehel.

riigikontrolör Alar Karis
õiguskantsler Ülle Madise

Kommentaarid

  1. Maarja-Leena Saar

    E-kodaniku harta põhimõtted on ettepanekutena lisatud E-riigi hartasse

    Viide E-riigi harta kommenteeritud tekstile https://docs.google.com/document/d/1ZgpQpxj4_TtlFum67VjgnMGTh1P-5RS6EKLN9ty3bpI/edit?ts=5a0c3303 Viide E-kodaniku harta ideekorjele https://rahvaalgatus.ee/initiatives/3043131e-7226-46bc-9a9f-541665c46344#comment-3cad0efc-b281-4237-8337-19068bd66e22