Narva linnale

Noorte osaluse ja erivajadustega noortega kaasatöö parandamine Narvas

Siluan Babarõkin,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Menetluses
  4. Järelkaja
Peatatud: 6 allkirja

430 allkirja puudu Narva linnale saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Peatatud: 6 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks kohalikku omavalitsusse saatmiseks vajalikku 436 allkirja. Rahvaalgatus.ee säilitab kogutud allkirju maksimaalselt poolteist aastat allkirjastamise algusest, juhuks kui algatus taasavatakse.

Eesti keeles (allkirjastamisel)Vene keeles (tõlge)

Resolutsioon

Inkliusiivse lähenemise tugevdamine ja arendamine noorsootöös sotsiaalsema integreerumise, eneseteostuse ja erivajadustega noorte õppe edendamiseks Narva territooriumil

§1. Eesmärk ja kohaldamisala

Käesoleva resolutsiooni eesmärk on tugevdada ja arendada inkliusiivset lähenemist noorsootöös Narva territooriumil sotsiaalsema integreerumise, eneseteostuse ja erivajadustega noorte õppe edendamiseks. Käesolevat resolutsiooni kohaldatakse kõikidele noorsootöö asutustele, kes tegutsevad Narva territooriumil.

§2. Inkliusiivse lähenemise rakendamine noorsootöös

2.1. Noorsootöö asutused Narva territooriumil peavad oma tegevust ellu viima kooskõlas inkliusiivse lähenemise põhimõtetega, tagades võrdsed võimalused erivajadustega noortele. 2.2. Noorsootöö asutused Narva territooriumil peavad välja töötama ja rakendama inkliusiivseid programme ja üritusi, arvestades noorte erivajadusi. 2.3. Noorsootöö asutused Narva territooriumil peavad toetama oma töötajate koolitust ja ettevalmistust seoses inkliusiivse lähenemisega ja tööga erivajadustega noortega.

§3. Rahastamine

3.1. Käesoleva resolutsiooni rakendamine toimub Narva kohaliku eelarve vahenditest ning muudest rahastamisallikatest, mis on ette nähtud inkliusiivse noorsootöö toetamiseks.

§4. Vastutus ja kontroll

4.1. Vastutus käesoleva resolutsiooni täitmise eest lasub Narva Kultuuriosakonnal. 4.2. Narva Kultuuriosakond teostab kontrolli resolutsiooni rakendamise üle ja osutab vajalikku tuge noorsootöö asutustele.

§5. Jõustumine

5.1. Käesolev resolutsioon jõustub päeval, mil see avaldatakse ametlikult Narva kohaliku omavalitsuse poolt.

Kommentaarid

    Olen lugenud läbi algatuse " Noorte osaluse ja erivajadustega noortega kaasatöö parandamine Narvas" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri