[IDEEKORJE] Mida saab riik teha selleks, et inimesed ei lahkuks terviseprobleemide tõttu enneaegselt tööturult?Uus Eakus

Liisi Uder,

Kommentaarid

Tervislik ja aktiivne vananemine füüsilise aktiivsuse läbi

Üks võimalus püsida kõrge eani vitaalne ja terve on olla füüsiliselt aktiivne. Euroopas ning mujal maailmas on aktuaalne rääkida tervislikust ja aktiivsest vananemist (active and healthy ageing). Ehk võiks uurida ja õppida, mida mujal on juba selles vallas tehtud ning võtta eeskuju teiste riikide kogemustest (vastavaid suuniseid ja juhiseid pakuvad nt WHO, OSCE, Euroopa Komisjon jne). Üheks võimaluseks on riigi tasandil töötada välja vastav poliitika, meetmed jmt - nt terviseedenduse kampaaniad tervisliku vananemise teemal, soovitused tervislikuks ja aktiivseks vananemiseks, aga näiteks ka pensionäride toetamine treeningutel osalemiseks, treeningvõimaluste loomiseks vanemaealistele jmt. Teisalt saab siin tulla riigile ja avalikule sektorile partneriks erasektor (spordi- ja fitnessklubid), pakkudes spetsiaalseid treeninguid ja teenuseid vanemaealistele. Samuti olles partneriks riigi poolt korraldatavates tervisekampaaniates (nt loengud-seminarid vanemaealistele). Et pensionärid on väga hinnatundlikud, siis riigi ja/või kohaliku omavalitsuse tasand võiks toetada pensionäride treeningutel osalemist rahaliselt (toetus treeningutel osalemiseks); samas toetada ka spordi- ja fitnessklubisid spetsiaalselt vanemealistele mõeldud treeningute ja teenuste disainimisel ning läbiviimisel (esialgu katsetada kasvõi näiteks projektipõhiselt). Ehk, tegu oleks ühe avaliku ja erasektori koostöökohaga (riigi poolt aktiivse ja tervisliku vananemise kontseptsiooni propageerimine, terviseedenduse kampaaniad jmt; erasektori poolt spetsiaalsed teenused ja pakkumised vanemaealistele). Treeningutes osalemine pakub vanemaealiste lisaks füüsilisele aktiivsusele ka võimaluse olla sotsiaalselt aktiivsem (suhtlemine ja ühised ettevõtmised eakaaslastega, kuuluvustunne) ning hoiab vaimu värske (vajalik töötamiseks ja õppimiseks). Tervisliku vananemise kontseptsiooni propageerimine võib olla võimalus nii riigile (tervelt elatud eluaastate kasv; inimesed on kauem terved ja töövõimelised) kui ka erasektorile (nt uus sihtgrupp spordiklubidele).

  1. Ideed arutatakse teemaseminaril. Loe mõjuanalüüsi siit:https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/6c353b46-4aea-48a0-8ca4-c8636e8948bd