Isikuandmete kaitse Riigikogu erikomisjoni algatamine

MTÜ Kriisiuuringute Keskus, Hannes Nagel,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
248 allkirja
ALLKIRJASTA

752 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Eesti keeles (allkirjastamisel)Vene keeles (tõlge)Inglise keeles (tõlge)

Lp Riigikogu,

Taotleme Riigikogus isikuandmete kaitse erikomisjoni loomist, mis selgitaks välja rahvastikuregistris isikuandmete hoidmise, töötlemise ja kolmandatele osapooltele edastamise õiguspärasus ning turvariskid pidades silmas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR) lähtuvaid kohustusi, sh. tagasiulatuvalt määruse rakendamisest alates (2018).

Andmeid, eriti delikaatseid isikuandmeid turvatakse kõikjal maailma demokraatlikes õigusriikides põhjusega. Seejuures kehtivad andmekäitlejatele ranged reeglid, sest andmete valedesse kätesse sattumine võtab inimestelt või inimgruppidelt privaatsuse ning muudab nad ähvardades andmete avaldamisega halvemal juhul ka mõjutatavaks, mis võib omakorda riigikaitselistel ametikohtadel töötavate inimeste puhul muutuda julgeolekuohuks. Selliseid ohte näeb ette ja püüab maandada ka seadusruum - nt põhiseadus (pere- ja eraelu puutumatus), isikuandmete kaitse seadus ja selle rakendusseadus, Euroopa tasemel ka isikuandmete kaitse üldmäärus.

Hiljutise Eesti naistele suunatud teadusuuringust on selgunud, et kümnete tuhandete andmekaitsesubjektide isikuandmed on saadud rahvastikuregistrist õigusvastaselt. On ka leitud, et Rahvastikuregistris on inimeste andmed tehtud vaikimisi kättesaadavaks inimese nõusolekuta, st. ei rakendata vaikimisi andmekaitset, mida nõuaks GDPR ehk Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus juba aastast 2018. See tähendab, et nii täiskasvanute, aga ka alaealiste laste andmed on olnud vaikimisi kättesaadavad. Leiame, et see osutab laialdasemale probleemile ja turvariskile riigi- ja elanikkonnakaitses.

Seoses eelpool tooduga taotleme Riigikogult kõigi Eesti elanike ja kodanike põhiseaduslike õiguste ja isikuandmete kaitse tagamiseks Riigikogu andmekaitse erikomisjoni loomist ja järgnevate asjaolude välja selgitamist:

 1. Kas Siseministeeriumi haldusalas olevate isikuandmete kaitse on tagatud vastavalt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud põhimõtetele ja normidele?
 2. Millal, millise institutsiooni poolt ning millisele seadusele tuginedes seadistati e-rahvastikuregistris inimeste isikuandmete kättesaadavus vaikimisi kolmandatele osapooltele lubatuks (nii uuringute kui reklaami tarbeks) algseadistuse näol vabalt kättesaadavaks?
 3. Milline pädev komisjon ja/või töörühm seda otsustas ning kas sellele eelnes ka avatud ühiskondlik debatt koos kodanikuühiskonna organisatsioonide osalusega?
 4. Kas Siseministeerium on avalikkust informeerinud sellest, et igal kodanikul on võimalik rahvastikuregistri portaalis enda isikuandmete kaitseks ja heaperemehelikuks kasutamiseks peatada neile kolmandate osapoolte vaba juurdepääs? Kui seda tehtud ei ole, siis millistel põhjustel on hoidunud Siseministeerium ja/või Andmekaitse Inspektsioon selle informatsiooni avalikust levitamisest?
 5. Kuivõrd on Eesti elanikud kaitstud poliitiliselt motiveeritud mõttekodade psühhoprofileerimise eest?
 6. Kas Siseministeeriumi tegevus isikuandmete pealt tulu teenimisega on kooskõlas Euroopa Liidu GDPR regulatsiooniga?
 7. Miks rakendab Siseministeerium GDPR regulatsiooni vastast põhimõtet, kus rahvastikuregistris ei rakendada vaikimisi andmekaitset ehk inimene peab ise soovi korral hoopis andmete töötluse mittelubamiseks linnukesi kuhugi kasti tegema?

Eestis elab Statistikaameti andmetel 2023. aasta seisuga 1 365 884 inimest, kelle isikuandmed on usaldatud heas ususu siseministeeriumi hoida ja kaitsta. Leiame, et erikomisjoni loomine aitab tuua selgust rahvastikuregistris sisalduvate isikuandmete kaitses varitsevatele turvariskidele. Viimase väljaselgitamine on kõigi Eesti elanike, aga ka riigi huvides ning on osa laiapindsest elanikkonnakaitsest.

248 allkirja

752 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

Anna sellele algatusele oma allkiri!

Allkirjastada saab vähemalt 16-aastane Eesti alaline elanik.
🚫Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta.🚫

Menetlusinfo

 1. Адвокатура Эстонии: правила защиты данных должны применяться ко всем в равной степени

 2. НЕОЖИДАННОСТЬ ⟩ Государство открыто делится данными жителей Эстонии

 3. Начался сбор подписей за создание специального комитета по защите персональных данных в Рийгикогу

 4. Начался сбор подписей за создание спецкомитета по защите персональных данных

 5. Нагель: прозвучавшие в СМИ обвинения нуждаются в расследовании

 6. Начат сбор подписей за создание спецкомитета по защите данных

 7. Algatus kogus 100 allkirja

 8. ASI SELGEKS | Kas riik müüb inimeste andmeid erafirmadele või mitte? Kuhu see raha lõpuks läheb?

 9. Isikuandmed ei tohi vaikimisi kättesaadavad olla. Siseministeerium: tuleb seadust muuta

 10. Vandeadvokaat: rahvastikuregistri seadus on Euroopa Liidu õigusega vastuolus

 11. Министр внутренних дел инициировал внеочередную проверку по факту выдачи персональных данных из регистра народонаселения

 12. Kogutakse allkirju isikuandmete kaitse erikomisjoni loomiseks riigikogus

 13. Siseminister algatas rahvastikuregistrist isikuandmete välja andmise osas erakorralise auditi

 14. Algas allkirjade kogumine isikuandmete kaitse erikomisjoni loomiseks riigikogus

Kommentaarid

  Olen lugenud läbi algatuse "Isikuandmete kaitse Riigikogu erikomisjoni algatamine" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri