II samba väljamaksete alguseks võiks saada valida pensionilemineku aja [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

Eesti Koostöö Kogu,
Arutelu lõppenud

Arutelu tähtaeg:

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Esitaja: Renna Truus

Idee sisu
Pensioni II samba väljamaksed võiksid alata pensionieast. Praegu hakatakse väljamakseid tegema vanaduspensioni east, mitte siis kui oled soodustingimustel pensionär.

MÕJUHINNANG

Mis on idee esitaja taotletav eesmärk või tõstatatud probleem(id), millele lahendust pakutakse?
Suurem paindlikkus pensionivara kasutamisel.

Milliste seaduste muutmist ettepaneku rakendamine eeldaks?
Pensionikindlustuse seadus, kogumispensionite seadus.

Kas ettepanek on Eesti süsteemi sobiv või eeldab selle rakendamine teisi põhimõttelisi muudatusi?
Riiklik pensionikindlustuse süsteem (RPKS) on üles ehitatud selliselt, et soodustada inimesi tööturul olema võimalikult kaua. 
RPKSi kohaselt on võimalik jääda vanaduspensionieast varem pensionile kas 
1)  soodustingimustel vanaduspensionile õigust omades (laste kasvatamise eest) või 2) soodustingimustel vanaduspensionide seaduse alusel, olles töötanud teatud erialadel, mis võimaldab varem pensionile jääda. Teise variandi alusel makstavaid pensione kavatseb Vabariigi Valitsus pensionireformi raames ümber vaadata.
Kehtiva korra alusel ei ole II samba väljamaksed võimalikud enne kehtestatud vanaduspensioniiga. 
Ettepanek on rakendatav, kuigi selle edasi menetlemiseks on vaja ära oodata  sooduspensionite reformiga seonduvad edasised arengud. 

Milliseid tagajärgi ettepaneku rakendamine kaasa tooks?
Edaspidi võib kaaluda II samba pensioni maksmist koos ennetähtaegse vanaduspensioniga. Kuna ennetähtaegne vanaduspension on mõeldud vanadusriski katmiseks, võiks siin aktsepteerida ka II samba pensioni väljavõtmist.  Tulevikus on plaanis muuta I samba pensionile minekut paindlikumaks (osaline pension, pensioni varasem ja hilisem minek, pensioni peatamine), sarnast paindlikkust võib kaaluda ka II sambas. Ilmselt oleks II samba pensioni eeltingimusena vajalik ka ennetähtaegsel vanaduspensionil olek, st et ainult II samba pensioni ilma riikliku pensionita ennetähtaegselt kasutada ei oleks võimalik. Arvestama peab, et kuna II samba väljamaksete periood on sellisel juhul pikem, on ka II samba pension (nagu ka I samba pension) selle võrra väiksem.

Kas on olemas rahvusvahelisi analooge?  Mida neist on teada?
-

Millised on taotletava eesmärgi saavutamise teised, realistlikumad või süsteemsuselt sobivamad variandid?
Vabariigi Valitsus on otsustanud muuta pensionisüsteemi paindlikumaks. Inimesed saavad ise valida pensionile siirdumise aja ning otsustada, kas võtta pension välja täies mahus või selle maksmine ajutiselt peatada. Paindlikule pensionile võib minna enne üldist pensioniiga ja pärast üldist pensioniiga. Täpsemad tingimused on väljatöötamisel ning reguleeritakse riikliku pensionikindlustuse seaduse eelnõus.

Eksperdid: Liisi Uder, Siiri Tõniste, Mart Jesse, Agne Nettan-Sepp

Kommentaarid

  1. Idee kiideti teemaseminaril heaks

    teemaseminaril leiti, et idee võiks sõnastada ümber järgnevalt: "Kehtestada võimalus sõlmida II samba kindlustusleping pensionile minekul." Loobuda nõudest, et II samba väljamaksed saavad alata alles vanaduspensionieast. II samba kasutamine paindlikkus võiks olla seotud I samba reeglitega. Arvestades Vabariigi Valitsuse kavandatavat pensionireformi ja selles kavandatavat pensionilemineku paindlikkust, võiks selle idee lahendada samuti reformi käigus.

    Olen lugenud läbi algatuse "II samba väljamaksete alguseks võiks saada valida pensionilemineku aja [MÕJUANALÜÜS]" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri