Lõpetada katuseraha jagamine Riigikogus

Alari Rammo,

Algatus on Riigikogus. Vaata menetlust.

17.12.2018 • 1080 allkirjaga
Vabaühenduste liit teeb ettepaneku lõpetada läbipaistmatu katuseraha jagamine.

Ettepanek

Kehtestada riigieelarve seadusega reegel, et regionaalseid investeeringutoetusi võib anda üksnes avaliku konkursi alusel.

Põhjendus

Aastaid on  parlamendiliikmed jaganud vahetult enne riigieelarve vastuvõtmist maksumaksja raha konkreetsetele objektidele ja organisatsioonidele enda äranägemisel. 2017. aastal anti niisuguseid toetusi üle 500, kokku enam kui nelja miljoni euro eest. Üle poole neist sai avalik sektor, peamiselt omavalitsused. Alla poole läks vabaühendustele, kellest hulgale oli see tegevustoetus, mitte investeering, nagu katuseraha kutsutakse. Tegevustoetusi peaksid andma aga ministeeriumid oma strateegilistele partneritele. Vt avaliku rahastamise põhimõtteid https://goo.gl/tqo9bj

Niisugune rahastamine on vale, sest:
 • toetusele pole kõigil võimalik võrdselt ja läbipaistvalt konkureerida
 • see tekitab vabaühendustes ootuse tegevustoetuse jätkumisele
 • seeläbi halvenevad suhteid ühingute ja ametnike vahel, kuna otsus tuli parlamendist
 • teenib eelkõige poliitikute huve järgmistel valimistel, mitte riigi kui terviku
 • võimaldab (ja seda on ka ära kasutatud) raha saata iseendaga seotud isikutele – korruptsioon
 • võimaldab (ja seda on ka ära kasutatud) poliitilist lehmakauplemist opositsiooniga
 • parlamendiliige peab Riigikogus seisma kogu Eesti, mitte oma valimispiirkonna eest.

Kuna erakonnad ei suuda aumeeste kombel kokkuleppele jõuda, teeme ettepaneku täiendada riigieelarve seadust pakutud või muu sobiva sättega, mis paneks investeeringu-, projekti- ja tegevustoetuste andmisel kohustuse kohelda võimalikke saajaid võrdselt. Keegi ei saa ega taha keelata parlamendil riigieelarvesse muudatusettepanekuid tegemast, aga kusagil lünki nähes tuleks suunata rohkem raha valdkonda, ja mitte nimeliselt. Konkreetsed organisatsioonid tuleb valida konkursiga.

Alternatiiv

Mis nende miljonitega siis edasi saaks, kuidas jagataks? Katuseraha ei istu tegelikult kusagil kasutamist oodates, vaid võetakse muudatusettepanekuga riigieelarve eelnõule kas muude kulude arvelt või reservist. Edaspidi jääkski see raha millelegi muule, vastavalt arengukavadele ja eelarveläbirääkimistele nagu kõigi muude kuludega. Idee, et Riigikogu võiks ise konkursi korraldada ja olekski kõik läbipaistev, ei ole siiski hea ja riivab võimude lahususe põhimõtet – parlamendi töö on küll riigieelarve kinnitada, aga mitte täitevvõimu teostada, mida nii konkreetsed rahastusotsused sisuliselt tähendavad.

Kontakt: Alari Rammo, alari@heakodanik.ee
 1. Vastus kollektiivsele pöördumisele

  Austatud kollektiivse pöördumise esitajate esindaja Tänan Riigikogu rahanduskomisjoni nimel kõiki pöördumisele allakirjutanuid esitatud ettepaneku eest. Rahanduskomisjon arutas Riigikogu juhatuse 2018. aasta 20. detsembri otsusega nr 252 talle menetlemiseks esitatud pöördumist oma käesoleva aasta 11. veebruari ja 10. juuni istungitel. Pöördumises esitatud ettepanekuga nõustus komisjon osaliselt, vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 15212 lõikele 4. Lähtuvalt komisjoni istungil toimunud arutelust otsustas komisjon püüda lahendada probleemi muul viisil, vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 15213 punktile 6. Komisjon jäi seisukohale, et riigikogu liikmel on õigus esitada muudatusettepanekuid riigieelarve eelnõule ning vastavalt nendele muuta kulude tegemist. Riigieelarve muudatusettepanekud peavad vastama Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele ja riigieelarve seadusele. Praktikas kaasneb muudatusettepanekutega konkreetsetele objektidele ja organisatsioonidele erinevate toetuste eraldamisel mitmeid probleeme, eelkõige riigi kui terviku huvidest lähtuvalt ning võrdselt ja läbipaistvalt konkureerimise osas. Rahanduskomisjon otsustas sügisistungjärgul riigieelarve menetluse käigus vaadata tervikuna üle riigieelarvest eraldatavad toetused ja teha ettepanekud süsteemi läbipaistvamaks ning efektiivsemaks muutmiseks. Sealjuures võttes arvesse vajadust tagada võrdne kohtlemine nii vahendite taotlemisel kui nende kasutamise kohta aruandluse esitamisel. Samuti lähtuda muudatusettepanekute koostamisel eesmärgist eraldada vahendeid sihtotstarbelisemalt. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Aivar Kokk esimees https://www.riigikogu.ee/tegevus/dokumendiregister/dokument/b949e916-a37b-4c4a-86b4-7c7c73844195

  Teavitus algatuse jälgijatele saadetud .

 2. Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmine

  RIIGIKOGU JUHATUSE OTSUS nr 252 Lähtudes Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse §-st 152 9. Riigikogu juhatus otsustab: Võtta menetlusse Alari Rammo k.a 17. detsembril algatatud kollektiivne pöördumine „Lõpetada katuseraha jagamine Riigikogus“ ja edastada see menetlemiseks rahanduskomisjonile. Eiki Nestor Riigikogu esimees (allkirjastatud digitaalselt)

 3. Algatus saadeti Riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 4. Algatus kogus 1000 allkirja

 5. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. Agu

  Kõigis riigistruktuurides ja riigi loodud asutustes peab rahastamine toimuma ühtsete põhimõtete alusel.

  Siseministeeriumi tellimusel valmis Ühenduste rahastamise juhendmaterjal: https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/yhenduste_rahastamise_juhendmaterjal_parandatud.pdf Selles on esitatud vabaühenduste rahastamise põhimõtted, mis laienevad kõigile riigistruktuuridele ja asutustele. Nendest põhimõtetest peaks lähtuma ka Riigikogu. Riigikogu peaks olema lausa ausa, läbipaistva ja kõigile ühetaoliselt kättesaadava rahastamise korraldamise järelevalvaja.

  1. Alari Rammo

   Aitäh. Peab mõtlema, kas juhendile endale saab viidata, mil pole selget ja tugevat õigusjõudu, olles rohkem nagu halduseeskiri, kui sedagi. Aga kas Riigikogu peaks üldse kehastama täitevvõimu rolli ehk olema konkreetsete objektide ja ühingute rahastaja?

 2. Kari Käsper

  Katuseraha võimaldab korruptiivset käitumist

  Kuna katuseraha ei ole kuidagi reguleeritud, võimaldab see parlamendisaadikutel suunata riigi raha oma lähikondlastele ning seeläbi rikastuda isiklikult (ja teenida palgalisa perele). Selliseid näiteid on mitmeid.

  1. Alari Rammo

   Täiendasin veidi teksti, aitüma.

 3. Joonas Laks

  Katuserahaga lehmakauplemine

  Riigikogu saadikud peaksid tegelema pika vaatega, mitte mikromajandamise ja peenhäälestamisega. See kuidas Helmed niigi uskumatute presidendivalimiste ajal veel oma häältega parseldasid Keskerakonnalt 100 000€ katuserahasid välja, on juba ilmne liig. Otsused peavad lähtuma objektiivsetest mitte omakasulistest argumentidest. Arutada pole midagi, katuserahad tuleb erakondadelt ära võtta!

  1. Kalevkesler

   See on ju vale, Keskerakonnaga polnud neil tegelikult mingeid presidendivalimiste kokkuleppeid. EKRE ei ole omakasupüüdev erakond. Nii et paluks mitte lahmida.

  2. Alari Rammo

   Helme ise ju tunnistas, et nad said katuserahast keskerakonna osa. Niisama seda ei antuks, midagi saadi vastu ka.