ÜHISKONDLIKU LEPINGU PETITSIOON

KOOS RAHU EEST EESTIS MTÜ, Stepan Romanov,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
1129 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Eesti keelesVene keeles (tõlge)

ÜHISKONDLIKU LEPINGU PETITSIOON

1. POOLED, LEPINGU ESE JA EESMÄRK.

1.1. Nõuame, et kõigi 2023. aasta valimistel osalevate erakondade kandidaadid, kes on pärast valimisi, aga ka muude järgnevate kohalike omavalitsuste ja parlamendivalimiste tulemusel parlamenti pääsenud, sõlmiksid oma valijatega ÜHISKONDLIKU LEPINGU (edaspidi leping) et lõpetada valijate regulaarne ja järjekindel petmine ühe ja sama, juba välja töötatud skeemi järgi, nimelt: enne valimisi lubatakse üht, aga tehakse hoopis vastupidist; deklareerivad ühtesid väärtusi, kuid tegelikult järgitakse teisi või vastandlikke väärtuseid, pettes oma valijaid mitu aastat järjest.

1.2. Käesoleva lepingu kohaselt on kvalifitseeritud valija (edaspidi Valija) isik, kellel on õigus hääletada parlamendi- ja kohalikel valimistel.

1.3. Lepingu allkirjastajana (leppeosalisena) osalemiseks peab kvalifitseeritud valija hääletama oma elukohajärgses registreerimispunktis (mitte internetis, mitte elektrooniliselt), kirjutama oma andmed (nimi, telefoninumber, e-post) ja panema allkirja erakonna vaatleja poolt hääletusperioodil mis tahes valimisjaoskonnast väljumisel tabelisse "exit-pull" ning esitama kas oma ID-kaardi, selle ekraanitõmmise või foto oma täidetud sedelist.

2. ÜHISKONDLIKU LEPINGU JÕUSTUMISE TINGIMUSED.

2.2. Kuna igal lepingul, seadusel või õigusnormil on kolm põhiosa:

(Hüpotees- normini jõudmise ja selle saavutamise tingimus; dispositsioon- isiku käitumisnorm ja sanktsioonid nõuete täitmata jätmise eest).Sel juhul peavad valijate ja erakondade sõlmitud ühiskondlikud lepingud jõustuma samaaegselt järgmiste tingimuste (hüpoteeside) ilmnemisel, nimelt:

- riigi parlamenti või kohalike omavalitsuste võimuorganitesse sisenemisel;

- ühiskondliku lepingu sõlmimisel iga erakonna ja iga Riigikogu liikme poolt oma valijatega.

3. LEPINGU TÄITMISE PÕHIMÕTTED, DISPOSITSIOON.

3.1. Ühiskondliku lepingu sõlminud saadikud on kohustatud järgima varem valimistel antud lubadusi, lepingutes sätestatud eesmärke ja ülesandeid; saadikul ei ole õigust hääletada ega kiita heaks normatiivaktide vastuvõtmist, mis on otseses või kaudses vastuolus saadikute poolt sõlmitud ühiskondliku lepingu alusel võetud kohustustega.

3.2. Saadikul on keelatud ette valmistada või vastu võtta seaduseelnõusid, normatiivakte või seadusi, mis on vastuolus Eesti põhiseaduse ja riigi elanike huvidega.

3.3. Nõuame, et saadikul puuduks õigus loobuda hääletamisest või hääletada "erapooletu" põhimõttel. Igal riigikogu liikmel peab olema selge ja kindel seisukoht, püüdmata oma hääleõigusega kaubelda, valijaid petta ja kahjustamata või eksitada ning enda poolt sõlmitud ühiskondliku lepingu tingimusi rikkumata.

4. LEPINGU TÄHTAEG.

4.1. Saadikud kohustuvad 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul Riigikogu saadikute koosseisu kinnitamise päevast arvates koostama ja allkirjastama oma valijatega nende valimisprogramme sisaldavad lepingud, mis on nende tingimusteta kohustuseks valijate ees ning on ka lahutamatu osa kummagi osapoole lepingutest ja iga saadiku kohustustest tema poolt hääletanud valijate ees.

4.2. Lepingu tähtaeg on võrdne Eesti Vabariigi Parlamendi iga kinnitatud koosseisu kadentsi lõpuga ja kehtib hetkest, mil lepingule kirjutavad alla kõik Riigikogu saadikud.

5. VASTUTUS LEPINGU TINGIMUSTE MITTETÄITMISE EEST. SANKTSIOONID.

5.1. Nõuame, et kehtestataks rahvasaadiku isiklik kriminaalvastutus poliitiliste vastuvõetud otsuste eest, mis kahjustavad majandust, samuti kõikide või osa Eesti elanike huve. Selle tingimuse täitmiseks nõuame Riigikogu järgmise koosseisu saadikutelt asjakohaste muudatuste, artiklite ja täienduste sisseviimist kehtivasse Eesti seadusandluse nii kriminaal- kui ka haldusseadustikusse.

LEPINGU NÄIDIS

1.LEPINGU POOLED

1.1. Kõik 25 (kakskümmend viis) saadikukandidaati ÜHENDATUD EESTIMAA VASAK PARTEI ja liikumine KOOS ühelt poolt (edaspidi SAADIK) ja teiselt poolt kvalifitseeritud Valija (vt avalduse p 1.2 ja p 1.3) (edaspidi HÄÄLEJA) teisest küljest, edaspidi ühiselt POOLED, on käesolevale AVALIKULE LEPINGULE (edaspidi LEPING) alla kirjutanud järgmiselt:

Käesoleva lepingu raames kohustuvad saadikud täitma, hääletama ja järgima liikumise KOOS kandidaatide (edaspidi saadikud) valimiskampaanias nimetatud eesmärke ja ülesandeid ja mis on kirjas ka Lisas nr. 1 ja on tegeliku lepingu lahutamatu osa.

LISA 1.

1. LIIKUMISE KOOS SAADIKUTE PEAMISED EESMÄRGID, ÜLESANDED JA VÄÄRTUSED.

1.1. Liikumise ja tulevase erakonna KOOS peamisteks eesmärgiks ja ülesandeks on rajada ühiskond, mis põhineb rahvustevahelisel üksmeelel ja harmoonilistel suhetel kõigi Eestis elavate rahvuste ja rahvaste vahel. Kõigil Eesti elanikel peavad olema võrdsed põhiseaduslikud õigused, sealhulgas nende emakeelega seotud õigused, kusjuures Eesti Vabariigi seaduste tõlgendamisel ja kohaldamisel peab olema tingimusteta esikohal eesti keel.

1.2. Liikumise olulisemaiks ülesandeks on Eestis elevate elanike ja mitmerahvuslike inimeste ühendamine, et rahumeelselt ja turvaliselt ületada sisekriis, samuti ennetada võimalikke tulevikus tekkida võivaid kriise.

1.3. Saadikud pooldavad Eesti mitteosalemist sõjalistes ja majanduslikes konfliktides naabritega.

1.4 Saadikud toetavad Eesti Vabariigi valitsuse tegevust eranditult kõigi Eesti elanike huvides.

1.5. Saadikud pooldavad avatud hääletussüsteemi, samuti ennast täielikult diskrediteerinud elektroonilise hääletamise kaotamist, aga ka valimissüsteemi reformi.

1.6. Saadikud nõuavad kõigi riigi jaoks fundamentaalsete, põhjapanevate ja strateegiliste küsimuste lahendamist rahvahääletuste teel.

1.7. Saadikute töös on prioriteediks ausa sotsiaalprogrammi väljatöötamine, et toetada kõiki Eesti elanikkonna segmente.

1.8. Saadikud teevad ettepaneku korraldada ümber riigiaparaadi valitsus selle ametnike arvu vähendamisega.

1.9. Saadikud pooldavad ametnike poole pöördumise põhimõtte kohaldamist ja isikliku vastutuse kehtestamist ametnikele, kelle tegevusega tekitati riigi kodanikele või riigile endale materiaalset, majanduslikku ja mainekahju.

1.10. Saadikud nõuavad riigikogu liikmete ja teiste kõrgete ametnike palkade otsest sidumist riigis kehtiva miinimumpalga suurusega.

1.11. Saadikud nõuavad, et ministrikohtadel oleksid vastava erialase haridusega ametnikud, kellel on vähemalt 5 (viie) aastane kogemus sellel alal.

1.12. Saadikud nõuavad sõnavabadust kõikidele ajakirjanikele, meediale ja ajakirjandusele ning pooldavad ka seda, et riigi inimesed saaksid ise infoallikat valida. Igasugune teabeallika piiramine riigi poolt on vastuvõetamatu.

1.13. Saadikud kohustuvad koostama ja välja töötama riikliku kava laenu tagasimaksmise moratooriumi kehtestamiseks pikaajalise majanduslanguse (6 kuud või rohkem) korral, samuti vääramatu jõu korral, sealhulgas: mis tahes vormis pandeemiad, streigid, hädaolukorrad, ülestõusud, sõjalised konfliktid naaberriikidega, blokaadid, sanktsioonid, üleujutused, epideemiad, piiride sulgemised Eesti Vabariigi valitsuse otsusel, viisapiirangud ja muud vääramatu jõu asjaolud ning valitsuse piiravad poliitilised ja majanduslikud otsused.

1.14. Saadikud nõuavad eraisikute pankrotiseaduse muutmist, et kaitsta inimesi kriitiliste võlgnevuste korral pankade ees, kaitsta neid elukoha, kinnisvara või vara kaotamise eest ning ennetada saatuslikku pangaterrori.

1.15. Saadikud nõuavad, et Eesti valitsusel keelataks kaasata ja organiseerida Eesti riigi osalemist sõjalistes ja majanduslikes konfliktides naabritega.

1.16. Saadikud nõuavad, et valitsust kohustataks tegutsema eranditult vaieldamatult enamike Eesti elanike huvides.

1.17. Saadikud nõuavad Eesti Vabariigi Põhiseaduse artiklite ranget järgimist.

1.18. Saadikud nõuavad Eesti valitsuselt tingimusteta keeldumist sõjaliste kulutuste suurendamiseks, relvade ostmiseks ja riigi militariseerimiseks. Riigi sõjaliste kulutuste lagi ei tohiks ületada 2 protsenti Eesti SKTst.

1.19. Eesti valitsuse ja Riigikogu saadikute igasugune tegevus peab olema suunatud eranditult naaberriikidega piirilepingu sõlmimisele, töökohtade arvu suurendamisele, riigi majanduse arendamisele, suhete parandamisele ja süvendamisele naaberriikidega ning heaolu suurendamisele kõikide Eesti elanike suhtes.

2. MUUD TINGIMUSED.

2.1. Ese, eesmärk, kehtivusaeg, hüpotees, dispositsioon, sanktsioonid ja muud tingimused on juba petitsioonis välja toodud ning on käesoleva lepingu lahutamatu osa.

2.2. See leping on koostatud eesti keeles ühes eksemplaris, millele on lisatud vene keele tõlge ning digitaalselt alla kirjutanud kõik partei KOOS saadikud ja kvalifitseeritud valijad

3. POOLTE ALLKIRJAD

Valija Saadik

Menetlusinfo

 1. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

  Otsustati esitatud ettepanek tagasi lükata.

 2. Arutelu Põhiseaduskomisjonis

  Otsustati esitatud ettepanek tagasi lükata.

 3. Algatus menetlusse võetud

 4. Algatus jõudis Riigikokku

 5. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 6. Algatus kogus 1000 allkirja

 7. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. keeleküsimus

  Kas selle petitsiooi tekst võiks olla ka riigikeelsena vormistatud?

  1. Milleks? Nad suurepäraselt taipamad, kellele kirjutavad.

 2. Tehtud

  Korras.

  1. Olen Nõus

   Väga tähtis asi!

   1. Eesti keeles

    Kes ei näi Eesti keelt pange nuppu EST))

    1. Надежда

     Важнейший договор, неподписание которого скажет о депутате многое: он манипулятор, действует исключительно в своих интересах и ему ни в коем случае нельзя доверять государственное управление, так как он не представляет интересы народа по конституции.

     1. Ответственность

      Удивляюсь, почему до сих пор никто не нёс ответственности за свои действия. На каждой работе работники несут ответственность за то, что они делают. Надеюсь в будущем это станет нормой.

      1. Привыкли депутаты

       Ни за что не отвечать. Так хорошо жили, когда люди равнодушные.И тут на тебе,так как раньше уже не будет.

       1. Надежда Андреева

        Предложения по петиции (исправлено): 1.2. Квалифицированным избирателем (далее по тексту Избиратель) по данному Договору считается гражданин, обладающее правом голоса на парламентских и муниципальных выборах... 2.2. Так как любой договор, закон или любая правовая норма имеет три основные части (Гипотеза - условие существования или наступления нормы; Диспозиция - мера должного поведения гражданина и Санкции - ...

        1. Хорошая идея! Мы выбираем! И нам нужны гарантии!

         Замечательная идея! Это даст гарантии избирателям и ответственность избираемым за свои слова и обещания.

         1. Исправление, это важно

          Исправьте в петиции п. 1.3 ФИО на ИОФ. ФИО пишется на могилах мертвых людей.

          1. Почему в тексте петиции надо заменить "физ.лицо" на "гражданин"

           Есть градация прав и обязанностей по статусу. Физлицо- раб. Вещь инвентарь, подсуден, недееспособный, имеет опекунов Гражданин- имеет права и обязанности перед государством Суверен- неподсуден, имеет права Человек имеет все права, не имеет обязанностей. Если в тексте петиции упомянуто физ.лицо, то получается, что текст относится к недееспособным по статусу, которые не имеют права чего то требовать и тогда весь текст становится ничтожным. То же относится и к упомянутому в тексте ФИО (заменить на ИОФ)

           1. Очень важная для страны петиция

            Чиновники должны быть подотчётны тем, кто отдаёт за них свои голоса и делегирует полномочия.

            1. Олег, Айво! Удачи и успехов, победа за вами

             Всё это конечно хорошо и я поддерживаю (на счёт петиции). Но государство и наши избранники нам всегда врали, врут и будут врать. И они никогда не примут законы в ущерб себе. В такое время мы живём, где правит беззаконие.

             Olen lugenud läbi algatuse "ÜHISKONDLIKU LEPINGU PETITSIOON" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
             NimiIsikukoodAllkiri