Saaremaa vallale

Pöördumine Saaremaa volikogule seoses rahvamajade struktuurimuudatusega

Kai Prostang,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Arhiveeritud
1166 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Saaremaa Vallavalitsus on algatanud eelnõu uue allasutuse Saaremaa Kultuur moodustamiseks. See ettepanek toob kaasa rahva kaugenemise rahvamajast ning plaanitav muudatus ei kanna edasi rahvamajade võrgustiku eesmärki. Meie ettepanek on pidurdada rahvamajade struktuuri kergekäeline ja kiire muutmine. Andke võimalus algatada dialoog erinevate poolte vahel.

Sellise struktuurimuudatuse aluseks peab olema suhtlemine erinevate kogukondadega. Kaardistamata on piirkondlik olukord ja eripärad, ära kuulamata kohalike, kultuuris osalevate inimeste nägemus. Vastutustundetu on eelnevalt välja selgitamata otsustada, kas kogukond soovib ja tunneb vajadust, et toimuks ülesaaremaaline ühtlustamine. Rahvamajade tegevus on väga erinev, erinev on ka kultuuri eest vedavate isikute käekiri. Jääb mõistmatuks, miks lõhkuda senine süsteem ja luua uus struktuur seal, kus selleks põhjendatud vajadus puudub.

Vallavalitsuse otsus kultuuritöö ümber korraldada on tehtud kiirustades ja läbi mõtlemata. Kindlasti on kuskil kogukondi, kus muutusi oodatakse ja inimesed on taoliseks reformiks valmis, kuid lõhkuda kogu süsteem ja see siis nullist uuesti üles ehitada kõigis piirkondades, kindlasti mõistlik ei ole. Iga kogukond on eriline. Selles seisnebki meie väärtus.

Exceli tabelid on tugevad tööriistad, kuid kahjuks ei kuva need numbrid ühegi rahvamajja astuva inimese väärtust. Lisaks ei ole võimalik panna numbritesse seal loodavaid, saadavaid emotsioone. Kõik rahvamajja kogunenud inimesed tulevad siia enda vabast ajast ja tahtest, mis tähendab, et tehakse enda hinge ja vaimu toitvaid tegevusi koos sarnaseid väärtusi hindavate inimestega. Sellest tulenevalt on kõik, mida vastu oodatakse, soe ja südamlik vastuvõtt rahvamaja poolt.

Küla kogukondades on olemas sotsiaalne turvavõrgustik, inimesed teavad kohalugu ja kombeid, nad tunnevad, et on piirkonna püsimajäämise eest vastutavad ja tegutsevad selle nimel. Piirkonnas, kus on järjepidevalt üle 100 aasta lauldud, tantsitud ja näitemängu tehtud, ei tohi traditsioon katkeda mõne võõra inimese nägemusest, kuidas kogukond peaks toimima. Sellist süsteemi ei saa juhtida kaugelt ning teha järeldusi numbrite põhjal.

RAHVAMAJA = RAHVA MAJA.

Oleme kõik uhked, et laulu- ja tantsupidu on traditsioonina jõudnud UNESCO maailmapärandi nimistusse. Aga kuidas jõuavad lauljad-tantsijad suure laulukaare alla või tantsustaadionile? Suures osas ikka rahvamajadest. Tõsi, hetkel ei ole plaanis rahvamajasid sulgeda ning peatada ringide kooskäimist, kuid oluline on eestvedaja. Väikese kogukonna poolt ei ole aktsepteeritav juhuslik süsteemi juhtiv inimene. See juht peab olema kogukonda vastu võetud, usaldatud, missioonitunde ja südamega tööd tegev rahvamaja juhataja.

Kui kultuuritööd asub juhtima sobimatu inimene, kes rahvast ei suuda kaasata, järgneb sellele huviringide töö hääbumine ja sellele omakorda juba rahvamajade sulgemine, sest ega tühjalt seisvat maja ülal pidada pole arukas.

Kultuuritöö on saanud paari viimase pandeemia-aastaga tugeva löögi, millest taastumiseks on vaja aega. Öeldakse ju, et maaslamajat ei lööda...

Loodame, et selle algatuse toel pidurdatakse asjade kulgu ja ei tehta rumalaid otsuseid, mida tagasi võtta ei saa, kui kahju juba tehtud.

Taritu rahvamajas toimunud kogukonnakõnelustel kõlas järgnev mõte:

„Rahvamaja on nagu meri. Sa ei pruugi teda iga päev vaatamas käia. Vahel ei juhtu sinna isegi nädalaid, kuid sul on kindel teadmine, et seal metsatuka taga on ta siiski olemas. Teadmine, et ta on sinu jaoks olemas, pakub turvatunnet ja meelekindlust.”

Pöördumine algatatud Taritu piirkonna kogukonnakõnelustel 15.10.22

Menetlusinfo

 1. Saaremaa valla vastuskiri EKK teabepäringule

  Väljavõte teabepäringu vastusest: "„Pöördumise Saaremaa volikogule seoses rahvamajade struktuurimuudatusega” allakirjutanute puhul on kontrollitud, kui palju oli allakirjutanute seas vastavalt rahvastikuregistri andmetele Saaremaa valla elanikke. Pöördumises käsitletud küsimuses on Saaremaa Vallavolikogu otsuse teinud. Volikogu esimees vastas pöördumise algatajate kontaktisikule 30. detsembril 2022. a kirjaga nr 1-10/79-3. Pöördumisega seonduva eelnõu menetluskäik ja lahendus on selles vastuskirjas ära toodud." Väljavõte vastuskirjast: "Pöördumine seondub volikogu otsuse „Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Saaremaa Kultuur moodustamine“ ja volikogu määruse „Saaremaa Kultuuri põhimäärus“ eelnõudega. Otsuse eelnõu oli esimesel lugemisel volikogu 27. oktoobri 2022. a istungil (pp nr 4). Abivallavanem Koit Voojärv teavitas Teid 24. novembril 2022. a kirjaga nr 1-10/79-2, et Saaremaa Kultuuri põhimääruse esimene lugemine lükati edasi detsembrikuu volikogu istungile eesmärgiga pikendada perioodi, mil saab läbi viia arutelusid üle terve Saaremaa kogukonnakogudes, osavallakogudes ja rahvamajade kultuurikõnelustel. Abivallavanem teavitas Teid ka ülevaatlikult nende arutelude tulemustest. Otsuse eelnõu oli teisel lugemisel volikogu 22. detsembri 2022. a istungil (pp nr 3). Pöördumine lisati eelnõu teise lugemise materjalidele ja see märgiti ära volikogu istungil. Volikogu võttis sellel istungil otsuse „Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Saaremaa Kultuur moodustamine“ vastu hääletustulemusega 16 poolt, 13 vastu, erapooletuid ei olnud, üks volikogu liige ei hääletanud. Samal istungil (pp nr 4) võttis volikogu vastu ka määruse „Saaremaa Kultuuri põhimäärus“ hääletustulemusega 16 poolt, 10 vastu, erapooletuid ei olnud, neli volikogu liiget ei hääletanud. Ülalnimetatud otsus on jõustunud ja määrus jõustub 1. jaanuaril 2023. a. Seega on volikogu selles küsimuses otsused teinud. Otsuse kohaselt moodustatakse 1. jaanuaril 2023. a Saaremaa Vallavalitsuse hallatav asutus Saaremaa Kultuur. Praeguse 16 Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Orissaare Kultuurimaja ning Aste, Eikla, Karja, Kihelkonna, Kärla, Laimjala, Lümanda, Mustjala, Pärsama, Salme, Sandla, Taritu, Tornimäe, Valjala rahvamajade ja Nasva Rahvamaja „Nasva klubi“ tegevus asutustena lõpetatakse 31. märtsil 2023. a ning need ühendatakse 1. aprillil 2023. a Saaremaa Kultuuriga. Volikogu nimel tänan Teid ja kõiki pöördumisele alla kirjutanud inimesi selle pöördumise eest. Teie seisukohad aitasid väga palju kaasa Saaremaa valla kultuuritöö ümberkorralduste aruteludele piirkondlikes kogudes, erinevatel kõnelustel ja volikogus."

 2. Algatus saadeti menetlusse

 3. Algatus kogus 315 allkirja

 4. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

  Olen lugenud läbi algatuse "Pöördumine Saaremaa volikogule seoses rahvamajade struktuurimuudatusega" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri