Narva linnale

Заявление с инициативой о принятии решения Городским Собранием г.Нарвы "Об установке памятников в г.Нарва”/Algatuse avaldus Narva Linnavolikogu otsuse vastuvõtmiseks "Mälestusmärkide paigaldamise...

Stanislav Maksimov,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Arhiveeritud
2053 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Eesti keeles (tõlge)Vene keeles

Городское управление г.Нарва Городское собрание г.Нарва 19.08.2022 Заявление с инициативой о принятии решения городским собранием.

В соответствии с KOKS Статья 32 не менее одного процента избирателей г.Нарва имеют право выступить с инициативой о принятии решения городским собранием. Избиратели г.Нарва передали в городское собрание проект решения 06.08.2022 “Решение городского собрания г.Нарва “О монументе "Танк Т-34" Избиратели г.Нарва передают в городское собрание и городское управление дополнительный проект решения “Об установке памятников в г.Нарва” Избиратели г.Нарва предлагают городскому собранию г.Нарвы принять следующее решение.

Подписавшиеся избиратели г.Нарва доверяют быть их представителем Максимову Станиславу Юрьевичу, г.рожд 11.04.1979 с правом знакомиться с документами и списком подписантов и передоверять/передавать свои права другим лицам по своему усмотрению.

Решение городского собрания г.Нарва “Об установке памятников в г.Нарва” Обоснование и обстоятельства 16.08.2022 правительство ЭР провело полицейско-военную спецоперацию и уничтожило без согласия города все памятники и монумент Танк Т-34 установленные в г.Нарва до 1991 года. Правительство противоправно и без согласия города забрало у города Танк Т-34, который стоял на монументе и отдало танк третьему лицу Viimsi Sõjamuuseum. Перечисленные выше действия являются незаконными, грубо нарушают Конституцию ЭР ст. 154, закон о местных самоуправлениях и право самоуправления г.Нарва на независимое управление всеми вопросами на территории самоуправления г.Нарва и на распоряжение собственностью и движимым имуществом. В соответствии с Конституцией ЭР Статья 154 все вопросы местной жизни решаются и организуются местными самоуправлениями, которые действуют самостоятельно на основании законов. Обязанности на самоуправление могут быть возложены только на основании закона или по соглашению с самоуправлением.

На основании вышеизложенного и исходя из Конституции ЭР Статья 154 городское собрание г.Нарвы решило: 1. Обязать городское управление незамедлительно послать правительству ЭР и Viimsi Sõjamuuseum требование о возврате танка Т-34 и другого имущества, снятого с памятников и монумента, а также произвести другие действия по возврату имущества. 2. Признать, что действия правительства и учреждений по уничтожению памятников и монумента Танк Т-34 в г.Нарва являются незаконными и были произведены без согласия г.Нарва. 3. Обязать городское управление незамедлительно подать жалобу в административный суд на действия правительства и учреждения с требованием признания их действий незаконными и взыскания с правительства нанесённого ущерба и востребования возврата забранного имущества.

4. Обязать городское управление незамедлительно начать строить новые памятники на месте уничтоженных правительством и в первую очередь монумент Танк Т-34.

5. Установить на монументе "Танк Т-34" и памятниках новые информационные таблички, в которые написать дополнительно к тексту разъяснение, что они является символом победы над фашизмом в 1945 году. Городскому управлению в течение 7 дней предоставить городскому собранию предложения по содержанию нового текста в информационных табличках. 6. Городскому управлению незамедлительно опубликовать на Интернет странице города, на странице в Фейсбуке, в СМИ статьи с разъяснением настоящего решения городского собрания.

Narva Linnavalitsus Narva Linnavolikogu

19.08.2022 Algatuse avaldus Narva Linnavolikogu otsuse vastuvõtmiseks.

Vastavalt KOKS-i artiklile 32 vähemalt ühel protsendil Narva linna valijatest on õigus teha algatus Narva Linnavolikogu otsuse vastuvõtmiseks. Narva linna elanikud esitasid 06.08.2022 Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu "Monumendi "Tank T-34" kohta". Narva linna valijad esitavad Narva Linnavolikogule ja Narva Linnavalitsusele täiendava Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu "Mälestusmärkide püstitamise kohta Narva linnas".

Narva linna valijad teevad Narva Linnavolikogule ettepaneku võtta vastu järgmise otsuse.

Narva valijad volitavad olla nende esindajaks ning tutvuda dokumentidega ja allakirjutanute nimekirjadega 11.04.1979 sündinud Stanislav Jurjevitš Maksimovi, kellel on õigus edasivolitada/üle anda oma õigused teistele isikutele oma äranägemuse järgi. Narva Linnavolikogu otsus "Mälestusmärkide paigaldamise kohta Narva linnas".

Põhjendus ja asjaolud

16.08.2022 Eesti Vabariigi viis läbi politsei-/sõjaväelise erioperatsiooni ja ilma Narba Linna nõusolekuta hävitas kõik mälestusmärgid ja monumendi "Tank T-34", mis olid püstitatud Narvas enne 1991. aastat. Valitsus ebaseaduslikult ja ilma Linna nõusolekuta võttis Linnalt monumendil paigaldatud tanki T-34 ära ja andis selle omandisse kolmandale isikule Viimsi Sõjamuuseumile. Need toimingud on õigusvastased ja jämedalt rikuvad Eesti põhiseaduse § 154, kohaliku omavalitsuse korralduse seadust ning Narva linna õigust iseseisvalt korraldada kõiki küsimusi Narva linna omavalitsuse territooriumil ja käsutada oma omandi ja vara.

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 154 kohaselt kõiki kohaliku elu küsimusi otsustavad ja korraldavad kohalikud omavalitsused, kes tegutsevad seaduste alusel iseseisvalt. Kohalikule omavalitsusele võib panna kohustusi ainult seaduse alusel või kokkuleppel kohaliku omavalitsusega.

Lähtudes eeltoodust ja tuginedes Eesti Vabariigi põhiseadusele, Narva Linn otsustab:

1. Kohustada Narva Linnavalitsust viivitamatult saatma Eesti Vabariigi Valitsusele ja Viimsi Sõjamuuseumile nõue tanki T-34 ja muu mälestusmärkidelt ja monumendist eemaldatud vara tagastamiseks ning tegema muud vajalikud toimingud vara tagastamiseks.

2. Tunnistada, et Valitsuse ja asutuste toimingud Narva linnas asuvate mälestusmärkide ja monumendi Tank T-34 hävitamisel on õigusvastased ja teostatud ilma Narva Linna nõusolekuta.

3. Kohustada Linnavalitsust viivitamatult esitama halduskohtusse kaebuse Vabariigi Valitsuse ja asutuste tegevuse peale, nõudega tunnistada nende tegevus õigusvastaseks ja Valitsuselt tekitatud kahju väljamõistmiseks ning Linnale vara tagastamiseks.

4. Kohustada Linnavalitsust viivitamatult alustama uute mälestusmärkide ehitamist Valitsuse poolt hävitatud mälestusmärkide asemele ja eelkõige monumendi Tank T-34.

5. Paigaldada monumendile "T-34 tank" ja mälestusmärkidele uued infotahvlid koos lisatekstiga, mis selgitab, et need on 1945. aastal fašismi üle saavutatud võidu sümbol. Linnavalitsusel 7 päeva jooksul esitada Linnavolikogule ettepanekud infotahvlite uue teksti kohta.

6. Linnavalitsusel viivitamatult avaldada Linna veebilehel, Facebooki lehel ja meedias artiklid, kus selgitada Linnavolikogu otsust.

Menetlusinfo

 1. Vastus EKK teabepäringule

  Narva linnasekretär: Okupatsioonisümbolitega seotud eelnõude menetlemine on tarbetu kuna riik on need avalikust ruumist kõrvaldanud.

 2. Digiallkirjade kontroll on teostatud

  Narva linnakantselei elanikkonna perekonnaseisu ja registreerimise büroo peaspetsialist: "Digiallkirjade kontroll on teostatud"

 3. Algatus saadeti menetlusse

 4. Algatus kogus 565 allkirja

 5. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. Уважаемые жители города Нарвы !

  Друзья ! Прошу подписать проект решения. Необходимы минимум 500 подписей. Вместе мы сможем восстановить справедливость !

  1. Дополнительная информация

   на канале в телеграмме За Будущее Нарвы https://t.me/+gNiK_dXy59ViZjI0

   1. Пора открывать голосование!

    Обсуждение произошедшего уже состоялось, все понятно. Надо действовать, открывайте голосование! Люди ждут этого уже несколько дней!

    1. А где подписать то?

     Помему не открыто?

     1. Александр

      Поддерживаю полностью хоть я не из Нарвы.

      Olen lugenud läbi algatuse "Заявление с инициативой о принятии решения Городским Собранием г.Нарвы "Об установке памятников в г.Нарва”/Algatuse avaldus Narva Linnavolikogu otsuse vastuvõtmiseks "Mälestusmärkide paigaldamise..." ja avaldan toetust oma allkirjaga.
      NimiIsikukoodAllkiri