"Okupatsioonimõjude (1944-1991) vähendamise meetmete rakendamine, toetamaks Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimist ja levikut“

,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
Peatatud: 45 allkirja

955 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Peatatud: 45 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks Riigikokku saatmiseks vajalikku 1000 allkirja. Kuna allkirjade kogumise algusest on möödas rohkem kui poolteist aastat, pole võimalik enam algatust uuesti allkirjastamisele saata. Seni kogutud allkirjad on ka anonüümitud.

Rahvaalgatus

Võttes aluseks 2. veebruaril 1920 Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel Tartus sõlmitud Tartu rahulepingu, millega lõpetati vabadussõda, määrati Eesti idapiir ning Nõukogude Venemaa tunnustas Eesti Vabariigi iseseisvust ja lähtudes Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulis toodud, läbi aegade eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise tagamise nõudest ning faktilisest asjaolust, et osa Eesti Vabariigi territooriumi on endiselt okupeeritud, esitame alljärgneva rahvaalgatuse.

„Okupatsioonimõjude (1944-1991) vähendamise meetmete rakendamine, toetamaks Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimist ja levikut“

Probleemi olemus ja eesmärk. -okupeeriva riigi kultuurilised mõjutused eestlusele on jätkuvad. - eesmärk on tõsta eestlaste rahvuslikku eneseteadlikust, väärtustada meie õiglast õigust piiritagustele okupeeritud aladele ja hoida ning levitada eestlust kui põliskultuuri. Aastatel 1944-1991 Nõukogude Liidu poolt Eesti Vabariigi suhtes läbi viidud täiemahuline okupatsioon mõjutas eestlaste kultuuriruumi kogu okupatsiooni vältel. Peale omariikluse taastamist oli valdavalt suund reformidele ning fookusest jäid välja okupatsiooniga kaasnenud mõjutused meie kultuuriruumile. Vabaduse joovastuses kadus ka fookus okupeeritud alade vabastamiselt ning tänase seisuga oleme justkui loobunud esivanemate poolt välja võideldud kodumaast, millel tänane agressor laiutab. Eestlastes on kadumas võime tajuda Eestit kogu ulatuses Tartu rahulepingu järgse kodumaana.

Okupeeriva riigi kultuurilised mõjutused eestlusele on jätkuvad.

Okupatsiooni järelmõjud, okupantriigi aktiveerunud agressiivsus ja tänane avatud maailm on loonud olukorra, kus eestlaste kultuur ja keel vajab säilimise tagamiseks täiendavat toetust. Võõrkultuuride osakaal ühiskonnas on tuntavalt tõusutrendis. Harjumuspäraseks on saamas kakskeelsus, mida kohtab nii tänavapilds kui ametites. Kaubanduses on saanud tavapäraseks, et klient peab info saamiseks pöörduma saalitöötaja poole võõrkeeles. Eestlaste keelt, kirjandust ja kultuuri ei hoia ega levita mitte keegi teine peale eestlaste endi.

Ettepanekud

Eesti keele, rahvuse ja kultuuri hoidmise eesmärgil rakendatavad meetmed

1. Avalikus ruumis tuleb piirata võõrkeelte kasutamist. Probleemsed kohad on näiteks helireklaamide kakskeelne esitamine kauplustes, üldine reklaamide kakskeelsus, teenindajate pöördumine kliendi poole esmasena võõrkeeles.

2. Eemaldada õppekavadest viited okupatsiooni raames toodud võõrkultuurile ning okupantide kultuuri heroiseeriv või romantiseeriv kirjandus.

3. Piirilepingu ratifitseerimine tuleb peatada ning Eesti poolsed allkirjad tagasi võtta. Piirijoone tagused maad kuuluvad Eesti Vabariigi koosseisu ning on hetkel anastatud ja okupeeritud Vene Föderatsiooni poolt. Eesti Vabariigi territooriumi kirjeldamisel tuleb alati lähtuda Tartu rahulepingu järgsetest piiridest ning vastavaid piirialasid käsitleda kui "jätkuvalt okupeeritud territooriumid". Jätkuv okupatsioon tuleb viia liitlaste teadvusesse ning liitlaste toel leida lahendused okupeeritud alade vabastamiseks.

4. Poliitikutel ja avaliku elu tegelastel tuleb võtta kasutusele hea tava, et kokkuleppeliselt ei populariseerita vaenuliku okupantriigi keelt ega normaliseerita sellega kakskeelsusesse langemist.

5. Kriminaalkaristust kandvate ning Eesti Vabariigi suhtes vaenuliku võõrriigi kodanike karistusaja lühendamiseks ning kandmata jääva karistuse asendamine deporteerimisega kodakondsuse järgsele kodumaale. Deporteeritavatele isikutele seatakse määratud tähtajaga Eesti Vabariiki sisenemiskeeld.

Alljärgnevad punktid on lisatud ühisloomefaasis.

6.Riigi rahastusel toimivad venekeelsed meediakanalid (nt. ETV+) tuleb sulgeda ning võõrkeelsed meediatarbijad suunata ühesele infoväljale läbi subtiitrite kasutamise võimaluse. Täiendavalt tuleb piirata võõrkeelsetele meediakanalitele antavate tegutsemislubade arvu. Eestikeelse meedia suunamine läbi tõlke ning subtiitrite võõrkeelsete kodanikeni tagab ühtsema info ja võimaldab paremat rahvuste vahelist suhtlemist. Ühtsem meediaväli aitab võõrriigi kodanikel kiiremini omandada eesti keele, väärtustada põliskultuuri säilimist ja omaks võtta välja kujunenud ühiskondlike tavasid.

---

Tänan ette kõiki, kes aitavad vormistada, sõnu seada või täiendavaid meetmeid esitada.

☮️❤️🇪🇪

Kommentaarid

 1. Millest on jutt?

  Автору данной инициативы, во-первых, стоило бы напомнить тот исторический факт, что 2 февраля 1920 года состоялось признание не только Эстонский Республики, но также этим документом и Эстонская Республика признавала Советскую Россию. Во-вторых, каким образом связан вопрос о спорных территориях с вопросом о сохранении народа, языка и культуры? Если по аналогии, для примера, перевести в простую бытовую плоскость данный вопрос, то, когда сосед с соседом спорит о месте прохождения границы между соседскими участками, то, в первую очередь, разве он не обращается к своему соседу и не пытается урегулировать спорный вопрос в процессе переговоров. Или, если автор инициативы так беспокоится о сохранении культуры, языка и народа, то каким образов может влиять на это сохранение запрет на рекламу на других языках товаров в магазинах?

  1. Tänan kaasa mõtlemast! Idee on veel toores ja tõenäoliselt tuleb siin mõningaid sõnastuse muudatusi. Selgitan veel ka algatuse mõtet - Okupeeriva riigi poolt anastatud aladele asustatud elanikkonna osakaal on osutunud koormavaks põliskultuurile ning põliskultuur vajab tugevamat kaitset.

 2. oop

  veel üks haige* patriot*

  1. Lisatud p. 6

   Riigi rahastusel toimivad vene keelsed meediakanalid (nt. ETV+) tuleb sulgeda ning võõrkeelsed meediatarbijad suunata ühesele infoväljale läbi subtiitrite kasutamise võimaluse. Täiendavalt tuleb piirata võõrkeelsetele meediakanalitele antavate tegutsemislubade arvu. Eesti keelse meedia suunamine läbi tõlke ning subtiitrite võõrkeelsete kodanikeni tagab ühtsema info ja võimaldab paremat rahvuste vahelist suhtlemist. Ühtsem meediaväli aitab võõrriigi kodanikel kiiremini omandada eesti keele, väärtustada põliskultuuri säilimist ja omaks võtta välja kujunenud ühiskondlike tavasid. --- Kas antud küsimus, või veel mõned olulised küsimused on otstarbekas eraldi algatusena vormistada? Näiteks on idee vaadata üle N-Liidu lahkumisel siia leppega jäetud kõrgemad sõjaväelased et. nn 5 kolonni. -- Kui kõik kokku panna, on puder ja kapsad. --- On kellelgi mõtteid v kogemusi jagada? Avalik arutelu on teretulnud, aga kui soovi, siis võib ka BIO's viidatud Twitteri sõnumina saata.

   1. Mitte "vene keelsed meediakanalid", vaid "venekeelsed meediakanalid". Mitte "eesti keelse meedia", vaid "eestikeelse meedia". Algatus on suurepärane. Soovin sellele ka ise alla kirjutada. Võiks aga olla ilma vigadeta. Tegin ise algatuse, et Eestimaa kinodes peaksid filmid olema ilma venekeelsete subtiitriteta: https://rahvaalgatus.ee/initiatives/56ee0864-e818-452f-b294-2c2d77737c17

  2. Rumalus

   Keelamisega ei solva Te mitte midagi -- see on otsetee diktatuuri. Keelamine on kergeim ja kiireim viis saavutada oma poliitilisi (või mingeid muid) eesmärke, aga see on ohukoht meie demokraatia jaoks. Terveslikum oleks Eesti kultuuri ning riigi edasi arendada, et inimesed ise valisid keelt õppida ja keskkonda integreeruda. (ma räägin nt Ida-Virumaast, kus Eesti riik isegi ei katsetas kultuuri ega keelt arendada, kus lapsed lõpetavad kooli 0 keele teadmisega) Oma ettepanekuga teete Te lihtsalt rohkem kahju meie keskonna jaoks. Meie eesmärk on Eestit ühtlaseks teha vaid mitte seda rohkem lahutada. However, ma olen nõus võõrkeelsete meediakanalite rahastamise küsimusega. Seda võib teha näiteks see riik, kus räägitakse antud keelt või näiteks saab seda teha samuti ka eraisik, kui leidub sellist.

   1. Tänan viitamast!

    Piret Kivi

    1. Ettepanekud ja mõtted

     Ma arvan, et laheks paremini, kui enne teha uuringu ja jägada petitsiooni nii, et iga teemal oleks oma petitsioon. Näiteks keegi nõus piiri küsimuse peatamisega ning vastu ETV+ kinni panemise küsimusele ehk eraldi koostatud petitsioonid annaksid võimaluse, et mõned punktid saavad vajalikud allkirjad. Mina hea meelega allkirjastaks piiri teemat, aga see peaks olema väga ilusti koostatud petitsioon, et selgitada vajaduse ning mis hetkel valesti on. Mina arvan, et seda tuleb peatada ja hakkata arutlema siis kui Putin läheb ära või sureb ära. Siis uuesti Venemaaga tõsta seda teemat.

     Olen lugenud läbi algatuse ""Okupatsioonimõjude (1944-1991) vähendamise meetmete rakendamine, toetamaks Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimist ja levikut“" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
     NimiIsikukoodAllkiri