Põhja-Pärnumaa vallale

Põhja-Pärnumaa tuuleparkide rajamise tingimuste täpsustamine

Raiko Gustavson, Koit Raud, Janne Sarap, Piret Tiirusson, Priit Ruberg, Jaak Soosalu, Heldi Raude, Arvo Junti, Kermo Toobal, Hardi Nigulas,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Arhiveeritud
140+ allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

PÕHJA-PÄRNUMAA VALLAVALITSUS PÕHJA-PÄRNUMAA VALLAVOLIKOGU

RAHVAALGATUS

„Põhja-Pärnumaa tuuleparkide rajamise tingimuste täpsustamine“ 18-03-2022.a.

1. Kohustada Põhja-Pärnumaa Vallavalitsust Vallavolikogu 16.12.2020 otsusega nr 41 algatatud „Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" tuuleparkide eriplaneeringu menetlemisel ära oodatama ning arvestama Keskkonnaministeeriumi poolt tellitud „Üle-eestiline maismaalinnustiku analüüs“ tulemustega;

2. Kehtestada Põhja-Pärnumaa valla territooriumil tuulegeneraatorite minimaalseks vahekauguseks elu- ja ühiskondlikest hoonetest ning loomapidamishoonetest minimaalselt tuulegeneraatori kümnekordne kõrgus maapinnast kuni selle rajatise kõrgeima punktini, kaasa arvatud tehnilised ehitusdetailid, eelkõige rootor koos rootorilabadega (tuulegeneraatori kogukõrgus);

3. Kehtestada Põhja-Pärnumaa valla territooriumil tuulegeneraatori talumistasu (kompensatsiooni) minimaalseks suuruseks 1 €/MWh võrku müüdava elektrienergia eest. Talumistasu (kompensatsioon) tuleb väärtuse säilimise huvides kord aastas ümber arvutada ehk indekseerida;

4. Kohustada Põhja-Pärnumaa Vallavalitsust enne tuuleparkide eriplaneeringute lähteülesande (töökava) kinnitamist ja avaldamist korraldama lähteülesande läbiarutamise kogukonnaga ning esitama vastava kokkuvõtte volikogule;

5. Kohustada Põhja-Pärnumaa Vallavalitsust viivitamatult valmistama ette eelnõud vajalike muudatuste tegemisteks kehtivatesse Põhja-Pärnumaa valla õigusaktidesse, mis tulenevad käesoleva algatuse punktidest 1,2,3.

RAHVAALGATUSE SELGITUS

Põhja-Pärnumaa valla tuuleenergeetika eriplaneeringu KSH VTK-s on ette nähtud teostada linnustiku uuring, mille eesmärgiks on uurida tuuleparkide rajamisega kaasnevat võimalikku mõju ümbruskonna linnustikule, kuid arvestades kirjeldatud metoodikat ja uuringuala suurust, ei anna see Keskkonnaameti ja kogukonna hinnangul eeldatavalt laiemat pilti (st ka keskkonnamõjusid ei saa hinnata terviklikult) linnustiku peamistest rändeteedest, ööbimis-, puhke- ja toitumisaladest. Seevastu „Üle-eestiline maismaalinnustiku analüüs“ töö eesmärk on koondada olemasolevate andmete põhjal üle-eestiline teave maismaa linnustikust (peamised rändeteed, ööbimis-, puhke- ja toitumisalad) analüüsina ja kaardikihtidena, mis aitab paremini planeerida potentsiaalseid tuuleenergiaks sobivaid maismaa-alasid ilma loodusväärtusi kahjustamata ja vastuollu minemata riiklike ning rahvusvaheliste kohustustega.

Soovime, et Põhja-Pärnumaa vald oleks jätkuvalt oma soode, karstialade, metsade ja viljaka pinnasega looduskaunis ning elurikas paik. Soovime, et meie turvaline ja puhas elukeskkond säiliks tulevastele põlvkondadele.

Soovime, et Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus ja Vallavolikogu toetaks meie looduskeskkonna, meie elukeskkonna ning elanike maksimaalse sotsiaalmajandusliku heaolu nimel käesolevat omaalgatust.

Menetlusinfo

 1. Algataja: Rahvaalgatusel põhinev eelnõu hääletati maha

  Algataja saatis üleslaadimiseks kaks dokumenti: Algataja: 1. Tuuleparkide koondskeem - joonis. *Kommentaar: praegu on Põhja-Pärnumaa valla territooriumil eristaadiumis menetlemisel kokku 87-153 elektrituulikut, millele lisandub veel juurde teadmata hulk elektrituulikuid üldplaneeringuga. 2. 17-08-2022.a. volikogu koosoleku protokoll *O T S U S T A T I: 7 poolt- ja 12 vastuhäälega ei leidnud meie rahvaalgatusel põhinev eelnõu toetust. NB! Rahvaalgatuse töörühma poolt soovime tänada neid volikogu liikmeid, kes olid meie eelnõu poolt.

 2. Arendaja seisukoht rahvaalgatusele

  Volikogule ja vallavalitsuse liikmetele 02.05 saadetud arendaja seisukoht. Väljavõte vastusest. "Käesolevaga selgitab Utilitas Wind OÜ („Utilitas Wind“) KOV EP menetluse huvitatud isikuna, et ei saa kuidagi eelnõu vastuvõtmisega nõustuda ning vastuvõtmisel oleks tegemist ilmselgelt õigusvastase otsusega. KOKS § 32 lg 1 sätestab, et vähemalt ühel protsendil hääleõiguslikel valla- või linnaelanikel, kuid mitte vähem kui viiel hääleõiguslikul valla- või linnaelanikul on õigus teha kohaliku elu küsimustes valla- või linnavolikogu või -valitsuse õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks algatusi, mis võetakse arutusele hiljemalt kolme kuu jooksul. KOKS § 32 lg 2 kohaselt esitatakse KOKS § 32 1. lõikes ettenähtud algatus valla- või linnavalitsusele vastava eelnõuna, millele lisatakse allkirjadega varustatud algatuse esitajate nimekiri. Kui algatatud küsimus kuulub volikogu pädevusse, esitab valitsus selle ühe kuu jooksul volikogule lahendamiseks koos omapoolse seisukohaga. Mistahes rahvaalgatuse või muu eelnõu menetlemine ei tähenda volikogu kohustust seda otsusena vastu võtta. Vastupidi – volikogu saab tegutseda üksnes seaduse piirides. Kohtupraktikas on selgitatud, et olenemata mingi osa vallaelanike tahtest peab volikogu tegutsema kooskõlas õigusnormidega ja õiguse üldiste põhimõtetega ja ka rahva tahet tuleb ellu viia nendes raamides."

 3. Algataja info edasiminekutest

  1. Esitasime Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusele parandatud (parandasime talumistasu sõnastust) eelnõu koos seletuskirjaga (lisatud). 2. Peale üleeilest (31.05) vallavalitsuse istungit, saime eile (01.06) volikogust sellise teate, mille alusel on alust arvata, et meie rahvaeelnõu läheb hääletamisele juuni volikogus: Tere! Juuni kuu volikogu istungile on planeeritud eelnõu (lisatud manusena) tuulikute teemal. Hetkel on valminud üks eelnõu ja vallasekretäri selgitus selle juurde on järgmine: Tuuleparkide osas ei tule valitsuse poolt enam mingit alternatiiveelnõud, ehk et jääb see üks. Küll aga on siiski valitsuse soov, et enne volikogu istungit toimuks suurem ümarlaud teemal, kuhu kutsutakse kokku ministeeriumi esindajad, arendaja, volikogu liikmed v esindajad jne. Ettevõtmine kavandati 13.06. Seega on komisjonidel mõtlemise koht, kas seda küsimust eelnevalt üldse arutavad või ootavad kokkusaamise ja seejärel võtavad seisukoha. Kokkusaamise korraldamine jäi Reet Olevile. Nimelt on eelnõus kindlasti vaidluse kohti, mille lahendamiseks puudub ka minul pädevus. Näiteks on õigusvaidlust võimalik pidada antud eelnõu kontekstis ka siis, kui selle sisulised põhjendused nt tuulikute kauguse vm küsimuse osas (seaduslik regulatsioon siinkohal puudub) on argumenteerimata. Paljus on siin määravaks ainult targad tehnilised argumendid. Kindlasti ei oska ja ei peagi oskama ma aidata niisuguste põhjenduste ja argumentide koostamisel, sest ma ei tunne tuulikute rajamise põhimõtete, nende kõrguste, kauguste mõjude, mõjude olulisuse või ebaolulisuse tänaseid praktilisi aspekte, tõhusate või ebatõhusate leevendusmeetmete olemasolu või nende puudumist jm taolisi nüansse. Kuna kaalutlusotsuste puhul tuleb otsust põhjendada, siis sellised põhjendused peavad töörühma liikmed ise leidma. Kui antud küsimuses peaks tekkima vaidlus huvitatud isikuga, ei ole siin eelnõu põhieesmärgi osas õiget või vale lahendust, vaid on nõrgad ja tugevad argumendid. Palun eelarve- ja majanduskomisjoni ja keskkonnakomisjoni esimeestel otsustada millal soovite oma komisjone kokku kutsuda. Lisaks tuleb juuni kuu volikogu istungile arutamisele valla arengukava (I lugemine), mida peavad volikogu kõik komisjonid arutama. Arengukava dokumendid täpsustuvad homseks, 02.06.2022, misjärel edastan materjalid kõikidele komisjonide esimeestele

 4. Vallavalitsuse vastus vaidele

  Vallasekretär toob vastuses muuhulgas välja: "1. Algatus oli laekunud (küll mitte eelnõu kujul, kuid ka selle puuduse me koostöös kõrvaldasime) 31.03.2022. Vallavalitsus edastas vastuse juba 07.04.2022. Asjaolu, et vastuse sisu ei olnud ehk kooskõlas rahvaalgatuse töörühma liikmete nägemusega, et tähenda õiguslikult, et vallavalitsus ei menetlenud rahvaalgatust. Tegevusetusega on tegemist siis, kui haldusorgan ei ole haldusakti andmise ajaks menetlust alustanud ehk ei ole teinud ühtegi menetlustoimingut. 2.Põhja-Pärnumaa Vallavalitus ei ole minu andmetel Ettepanekuid ühegi dokumendiga tagasi lükanud. Vallavalitsuse vastuses ei olnud märget, et ettepanekuid üldse ei käsitleta ja neid ei arvestata. Kirja sisult käsitleti neid lihtsalt teisiti, kui rahvaalgatuse raames oodati ja neid Ettepanekuid peeti pigem lähteseisukohtade teise ringi ettepanekutena, mitte vallavolikogu eelnõuna. 3. Minu hinnangul on vallavalitsusel hetkel eelarve- ja majanduskomisjoni ja keskkonnakomisjoni poolt antud ülesanne eelnõu edasi menetlemisega tegeleda. Vallavalitsus ei saa siinkohal teha ise endale ettekirjutust ja hetkel tegeleme tugigrupiga ühiselt eelnõu täpsustamisega leidmaks lahenduse selle suunamiseks juunikuu korralisele istungile. "

 5. Raiko Gustavson: edasiminekud algatusega

  1. Saadan meie eelnõu volikogule otsustamiseks 18-05-22. (Selle eelnõu vaatas valla poolt üle vallasekretär 05-05-2022, sh kohendas preabula teksti). Märkus: koostasime eelnõu rahvaalgatuse töörühma poolt ise seetõttu, et vallavalitsus oli rahvaalgatuse oma varasemas kirjas (Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse vastuskiri 7.04.2022) taandanud rahvaalgatuse eriplaneeringu ettepanekuteks ning volikogule eelnõud ei koostanud. 2. Vallavalitsus esitas oma alternatiivse eelnõu samale 18-05-22 volikogule "Vallavalitsuse poolt esitatav eelnõu rahvaalgatuse korras esitatud eelnõu alternatiiviks". See eelnõu baseerub pealtnäha rahvaalgatusel kuid sisuliselt on tegemist hoopis millegi muuga. Üks rahvaalgatuse oluline punkt (vahekaugus) on väljas ning talumistasu punkti on muudetud (kaotati indekseerimine). 3. Lisaks saatis vallaarhitekt Reet Olev volikogu keskkonna- ja eelarve- ja majanduskomisjonile rahvaalgatuse eelnõud mahategeva kirja. (oli Olga Kaljuste, Vallavolikogu aseesimees, keskkonnakomisjonile ning eelarve- ja majanduskomisjonile saadetud 5.05.2022 e-kirja manuses koos eelnõudega). 4. 09-05-22 toimus keskkonnakomisjoniga ning eelarve- ja majanduskomisjoniga esitatud eelnõude arutelu, kus tekkis vastasseis rahvaalgatusliku eelnõu ja vallavalitsuse alternatiivse eelnõu vahel. Kokkuvõttes soovisid volikogu liikmed teha eelnõudele õigusliku hinnangu ning eriplaneeringuga enne mitte edasi liikuda kui volikogu ei ole rahvaalgatuse osas otsust teinud. 18-05-22 volikogu koosolekul esitatud eelnõude üle ei otsustata.

 6. Algatajate vaie vallavalitsuse otsuse vastu

  Väljavõte vaidest: "Palume: 1. Tunnistada õigusvastaseks Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse tegevusetus esitatud rahvaalgatuse „Põhja-Pärnumaa tuuleparkide rajamise tingimuste täpsustamine“ menetlemisel. 2. Tunnistada õigusvastaseks rahvaalgatusega „Põhja-Pärnumaa tuuleparkide rajamise tingimuste täpsustamine“ esitatud haldusakti andmise taotluse tagasilükkamine 3. Teha ettekirjutus Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusele haldusakti andmiseks, millega esitada rahvaalgatus „Põhja-Pärnumaa tuuleparkide rajamise tingimuste täpsustamine“ Põhja-Pärnumaa Vallavolikogule lahendamiseks. 4. Rahuldada vaie."

  • VaieDigidoc, 120.95KiB.
 7. Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse vastuskiri

  Väljavõtted vastuskirjast:"Kokku sai algatus 195 toetusallkirja, mis läksid arvesse." "Põhja-Pärnumaa vallaarhitekt Reet Olevi hinnangul on oma sisult esitatud ettepanekud eriplaneeringu lähteseisukohtade muudatusettepanekud. Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu on 21.02.2018 otsusega nr 10 delegeerinud üld-, eri,-teema,- ja detailplaneeringute koostamise korraldamise Põhja Pärnumaa vallavalitsuse pädevusse. TEATAME, et 05.04.2022 on Põhja-Pärnumaa valla kodulehel avaldatud teade AVALIK ETTEPANEKUTE KÜSIMINE PÕHJA-PÄRNUMAA VALLA TUULEENERGEETIKA ERIPLANEERINGU LÄHTESEISUKOHTADE JA KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE VÄLJATÖÖTAMISE KAVATSUSE KOHTA, mille esitamist oodatakse 02.05.2022. Leiame, et Teie esitatud ettepanekud on vaadeldavad lähteseisukohtade teise ringi ettepanekutena vastavalt planeerimisseaduse § 103 lõikele 2 ja vallavalitsus kinnitab, et loeme Teie ettepanekud esitatuks eelpool esitatud teate alusel." "Rahandusministeeriumi planeerimisosakonna poolt on korraldatud tuuleparkide teemaline ümarlaud 14. aprillil 2022, kuhu on saadetud arutelule ka Teie poolt esitatud rahvaalgatus õigusliku seisukoha võtmiseks. Seega aprillikuu vallavolikogu istungile ei ole antud ettepanekut eelnõu kujul võimalik otsustamiseks esitada."

 8. Algatus saadeti menetlusse

 9. Algatus kogus 100 allkirja

 10. Algatus kogus 83 allkirja

Kommentaarid

  Olen lugenud läbi algatuse "Põhja-Pärnumaa tuuleparkide rajamise tingimuste täpsustamine " ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri