Jõelähtme vallale

Loo veoautovabaks!

Loo veoautovabaks töögrupp, Loo Veoautovabaks,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Järelkaja
259+ allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

KAS LOO ALEVIK ON AASTAL 2025 PARIMA ELUKESKKONNAGA TALLINNA LÄHEDANE ALEVIK?*

Kas alljärgnev vastab sellele lubadusele? 1. Puhas loodus, mis tagab tervisliku ja kvaliteetese elu- ja puhkekeskkonna: - ärkad öösel või hommikul varakult raskeveoki müra peale - aknaklaasid ja kodu värisevad raskeveoki müra peale - 6550 sõidukit, millest 300 on raskeveokid, läbivad aleviku keskust iga päev

2. Hea maine, mis tugineb kaalutletud ressursikasutusel, turvalisusel ning hästi arenenud sotsiaalsel infrastruktuuril: - sa ei julge oma last tänavale lasta - su laps ei julge teed ületada - liiklustihedus alevikus on nagu suurlinnas

3. Kaasaegne infrastrukuur, mida iseloomustavad korrastatud teedevõrk, puhas joogivesi, säästlik energiakasutus ning alternatiivsete energiaallikate kasutamine - sind häirib tolm ja muu saaste sinu kodus ja aias - magad kasutades kõrvatroppe - sinu aknad on mustad ja ei paista läbi - väljasõit koduhoovist või -tänavalt on riskantne

Kui eeltoodu tuleb tuuav ette, siis jätka lugemist ja liitu meie rahvaalgatusega et seda muuta!

Rahvaalgatus Loo elanike kaasamiseks raskeliikluse ümbersuunamiseks Loo alevikust.

Meil on Loo alevikus kaks liiklusega seonduvat probleemi:

Probleem 1: Aina suurenev Loo alevikku läbiv raskeliikluse voog: mõõtmiste järgi läbib hetkel Loo alevikku iga päev sisuliselt 8km pikkune raskeveokite kolonn. Kuid see arv suureneb iga aastaga, arvestades Loo vahetusse ümbrusse rajatavate tööstushoonete rohkust.

Probleem 2: Jõelähtme vallavalitsuse plaan suunata kogu raskeliiklus Vibeliku tee kaudu Eesti Traadi hooneni ja sealt edasi uue rajatava Sule tee kaudu nö vana Linnuvabriku territooriumile, arvestamata läheduses olevaid elumaju, lasteaeda ning jõeäärset puhkeala. Sule tee hankelepingu eeldatav tähtaeg on juba 01. oktoober 2021.a.

Rahvaalgatuse eesmärk on kogukonna informeerimine, raskeveoste ümbersuunamisel kõikidele Loo elanikele kvaliteetse elukeskkonna tagamiseks uue lahenduse leidmine, avaliku arutelu ja koostöö algatamine Jõelähtme vallavalitsusega ja Sule tee ehituse peatamine.

Kutsume üles kõiki üle 16 aastaseid Loo aleviku elanikke andma oma digiallkirja käesolevale rahvaalgatusele.

Kui Teil ei ole digiallkirjastamise võimalust, siis kirjutage meile aadressil looveoatovabaks@gmail.com. Lisaks siinsele digikeskkonnale kogume allkirju ka paberkandjale.

*Jõelähtme valla arengukavas (2020–2026) toodud arenguvisioon aastaks 2026: “Aastal 2025 on Jõelähtme vald parima elukeskkonnaga Tallinna lähedane vald, mida iseloomustab tasakaalustatud ja jätkusuutlik areng“. Vallavalitsuses planeeritav liikluslahendus ei toeta kahjuks arenguvisiooni eesmärke tervislikuks ja kvaliteetseks elukeskkonnaks Loo alevikus.

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4191/1202/0001/M-66%20Lisa.pdf#

Näiline lahendus niivõrd olulises küsimuses ei ole see, millega peaks 2021.a. kohalike valimiste eelsel mainekujundust looma. Rasketranspordi suunamine alevi elu- ja puhkealade piirkonda toob kaasa suure kahju kõigile alevi elanikele läbi halveneva elukeskkonna.

Põhjalikum ülevaade raskeliiklusest Loo alevikus ja ettepanekud vallavalitsusele:

Meie 1. probleem: Seoses viimase 10-15 aasta jooksul Loo ümbruses jõudsalt elukeskkonna arvelt arenenud tööstusparkidega oleme seismas silmitsi kurva tõdemusega, et rahulikust elukeskkonnast on kujunenud ümberkaudsete transiitkoridor - olgu selleks siis liikumine otse läbi keskuse mööda Saha teed või siis kerge paindega mööda Vibeliku teed Eesti Traadi tootmishoone suunas.

Kujunenud liikluskorraldus on toonud endaga kaasa kontsentreeritud müra- ja saasteallika kogu alevile koos ohtliku liiklustiheduse ning liikumiskiirusega (möödasõidud) aleviku elupiirkonnas asuvatel teedel- Loo tee, Saha tee ja Vibeliku tee. Teedel, mida peavad igapäevaselt ületama meie kallid lapsed. Mainitud tänavate ääres ja mõjualas elab väga suur hulk alevi elanikest ning kogu alev on otseselt mõjutatud sellest, et alevi peamist puhkeala (jõeäärsed looduspaigad) on muust elupiirkonnast ära lõigatamas planeeritava transiitteega.

2020. aastal teostatud liiklusloenduse andmetel sõidab iga päev Loo alevikku 6550 sõidukit, millest 287 on erinevad raskeveokid. Kui ühe keskmise raskeveoki pikkuseks on 14 meetrit ja iga veok läbib Loo´d kaks korda (nii saabudes kui ka lahkudes), siis igapäevaselt peavad Loo elanikud taluma 8 kilomeetri pikkust veoautode kolonni, mis ajas aina kasvab nagu kasvavad ka ümbritsevad tootmisettevõtted.

Selle juures on selge, et lahenduseks ei saa olla selle 8 kilomeetri pikkuse veokite rongi suunamine ühelt asula siseselt teelt teisele, vaid mõelda tuleb pikaajaliselt ning jätkusuutlikult.

Probleem on olnud teada aastaid ja eluväärse aleviku säilitamiseks tuleb välja töötada liikluslahendus, mis võimaldab tööstusaladele pääseda ilma Loo aleviku elu- ja puhkealasid läbimata!

See viib meid kõiki kohalikke elanikke mõjutava teise probleemini.

Meie 2. probleem: Jõelähtme vallavalitsusel on olnud viimastel aastatel töös plaan lahendamaks valla suurima keskuse raskeveokiliikluse probleemi pelgalt läbi kunstliku parendamise, kus aleviku keskselt teelt suunatakse transiitliiklus lihtsalt aleviku teiste elu- ja puhkealade suunas. Samas kui raskeliiklusega kaasnevad probleemid jäävad alevisse ning kahjulikud mõjud ajas vaid süvenevad.

Plaani elluviimise tegelikest mõjudest ei ole Loo aleviku inimesi teavitatud. Sõnum on olnud vaid alljärgnev:

"Sule tee väljaehitamise eesmärgiks on raskeliikluse ümbersuunamine Loo aleviku keskusest eemale. Veoautode liiklus suunatakse Saha teelt piki projekteeritavat Sule teed Lagedi tee ja Lõuna tee rismikule."

https://joelahtme.kovtp.ee/uudised/-/asset_publisher/5o8VvVk4Pd0R/content/joelahtme-vallavalitsuse-infokiri-25-02-–09-03-2021

https://joelahtme.kovtp.ee/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/5o8VvVk4Pd0R/content/uue-liikluspinna-nimetamine-loo-alevikus

Siin peitubki meie teine probleem:

2021. aasta kohalike omavalitsuste valimiste eelsel ajal üritatakse meile justkui pakkuda lahendust, mõtlemata pikemalt valla ja eelkõige Loo alevi arenguperspektiividele ning mida selline lühiajaline probleemide lahendamine endaga siinsele elukeskkonnale kaasa toob:

 • Rajatavat keerukat liikluskorraldust järgivate raskesõidukite tulemusel kasvab veelgi kohalik saaste nii müra kui ka heitgaaside tõttu, sest seni aleviku ühte piirkonda läbiv teelõik vaid asendatakse aleviku teisi piirkondi läbivate pikemate teelõikudega, millel on mitmeid keerukaid ristmikke, mis panevad raskeveokid pikemaks ajaks pidurdavasse-seisvasse-kiirendavasse sõiduolekusse. Rasketranspordi teepikkus Loo alevikus kasvab seeläbi umbes 3 korda ehk ka kaasnev elukeskkonna saaste suureneb pea kolm korda.
 • Planeeritud liikluskorraldus mööda Sule teed saab toimida ainult kasutades olemasolevaid Loo aleviku elamu- ja puhkealasid läbivaid tänavaid (Loo tee, Saha tee ja Vibeliku tee), mis ei ole rajatud sedavõrd intensiivset raskeveoliiklust silmas pidades. Seega ei ole arvestatud elanike õigustega tervislikule elukeskkonnale.

 • Arvestades juba Loo alevikku läbivat liikluskoormust nii veokite kui ka sõiduautode näol ning uusi algatatud tööstusalade projekte ja elukondliku kinnisvara arendusi (näiteks jõeäärne piirkond), toob planeeritud lahendus endaga kaasa igapäevased ummikud mõjutatud ristmikele ja pikemad ooteajad mitme tänava väljasõitudele. Kahjuks on vallavalitsus valinud lähenemise, et probleemide ennetamisele eelistatakse lahendada tagajärgi ning otsuseid tehakse antud küsimuses vaid lühikese perspektiiviga.
 • Näiteks: maailma üks suuremaid termotöödeldud puidu tootjaid Thermory kasvatab aastal 2021 tootmismahtu kaks korda, millega lisandub 40 töötajat) ja veelgi enam Loo alevikku läbivat liikluskoormust nii veokite kui ka sõiduautode näol, aga ka elukondliku kinnisvara arendusi (näiteks jõeäärne piirkond) toob planeeritud lahendus endaga kaasa igapäevased ummikud ristmikele või pikemad ooteajad mitme tänava väljasõitudele. Eelkõige Loo tee-Vibeliku tee ristmik (Saha tee 1 maja nurgal), Vibeliku-Pärna tee ristmik, Vibeliku-Kase tee ristmik, Vibeliku-Pirita tee ristmik, Vibeliku-Spordi tee ristmik, Lagedi tee-Lõuna tee ristmik (kus raskeveokid hakkavad seisma rivis keeruka vasakpöörde ootuses), Lõuna tee-Sule tee ristmik ning Sule tee-Saha tee ristmik. Ka Loo tee-Proosa tee-Kuusiku tee ristmikule planeeritud ringristmik ei lahenda sealset liikluskorraldust pikaajaliselt kui raskeveokiliiklust ei suunata Loo alevist väljapoole.
 • Rajatav Sule tee jätab raskeliikluse Loo lasteaia hoovist u. 160 m kaugusele. Kui plaan teostatakse, möödub sealt iga päev 8 kilomeetrine veokirong, mis ajas aina kasvab ning saastab keskkonda läbi müra ja heitgaaside!
 • Tööstusaladega seotud sõiduautod, kaubikud ja väikeveokid läbivad endiselt Loo aleviku keskust mööda Saha teed.

 • Ei ole avalikest andmebaasidest leidnud seoses uue Sule tee rajamisega ei keskkonnauuringuid ega avalikku väljapanekut. Hoolimata sellest, et Loo alevikus puudub kaartidel seni tänav nimega Sule tee, on uus planeeritud tee vormistatud kui tee rekonstrueerimine. Kuigi reaalsuses rajatakse kõikide tegevuste tulemusel täiesti uus tee koos uue ristmikuga (Sule tee-Lõuna tee_Lagedi tee). See kõik aga tähendab, et projekti tarbeks ei ole olnud vaja teostada kohalike elanike huvide kaitseks mõeldud keskkonnauuringuid ega avalikku väljapanekut!

https://mkm.ee/et/uudised/sel-aastal-saavad-riigilt-teede-remondi-lisatuge-61-teed-ja-tanavat

 • Näha on vaid riigi poolset finantseerimist seoses tee korrastamisega. Tegelikult rajatakse aga järjestikuste sammude tulemusel sisuliselt uus tee mis mõjutab väga oluliselt kohalikku kogukonda.

 • Kogu planeeringu ulatuses ei ole näha ka ühegi kaitsemeetme rakendamist oluliselt mõjutatud Loo alevi elanike kaitseks. Näiteks aastate jooksul pole intensiivistuvast liiklusest hoolimata rajatud liiklust rahustavaid või konkreetsete teede äärde jäävate elamualade müra ning saaste eest kaitsvaid lahendusi. Kõik see puudutab Loo alevi elanikke, sest mõjualas on nii Loo tee, Saha tee, Vibeliku tee kui ka eelpool mainitud Loo lasteaed ja kogu Loo aleviku jõeäärne puhkeala.
 • Lähtuvalt Jõelähtme valla kodulehel olevale infole on Sule tee planeeritud valmimise/ rekonstrueerimise tähtaeg juba 01. oktoober 2021.

https://joelahtme.kovtp.ee/documents/381171/468564/Hankeplaan+2021.pdf/95057403-0bd3-43c2-b3f9-0918158ef4ee?version=1.0

Ettepanekud

1. kasutada Saha teel elamute alas ja eriti aleviku keskosas möödasõitude piiramist läbi sõidusuundi eraldavate füüsiliste meetmete. Näiteks kasutades punaseid plastposte.

2. kuni ei ole avalikult selge mis on järgmine samm tööstuspargiga seotud transiitliikluse ja rasketranspordi tegelikuks välja viimiseks kõigilt Loo aleviku elu- ja puhkealadelt ning läbi viidud vastavad keskkonnamõju uuringud ja kogukonnale tutvustatud, panna Sule tee projekt seisma.

3. viia liiklusohutus, müra ja õhusaaste levik Loo alevikus vastavusse Jõelähtme valla arengukavas (2020–2026) toodud eesmärgiga olla parima elukeskkonnaga Tallinna lähedane vald. Seejuures tuleks arvestada tegelike muutuste ja reaalsete tulevikuprognoosidega piirkonna arengus..

4. raskeliikluse Loo alevikust ümbersuunamise lahenduse kindlaksmääramisel palume arvestada, et teostatav liikluskorraldus häiriks kõiki elamu- ja puhkealasid võimalikult vähe.

5. kutsume üles Transpordiametit avatud ja toetavale koostööle Jõelähtme vallaga ning kohaliku kogukonnaga, et leida ning teostada suurem ning sisuline lahendus. Sule tee kaudu rasketranspordi raskeliikluse ümbersuunamine Loo aleviku keskusest eemale on vaid väga poolik lahendus.

Kokkuvõte - vallavalitsuse plaanide järgi välja ehitatav (2021) Sule tee ja muudetava liikluskorralduse prognoositav mõju Loo aleviku elanikele:

 • Tervitame omalt poolt initsiatiivi, arengut ja lahenduse otsimist, aga antud juhul on tegu pooliku lahendusega mis suurendab keskkonna reostust ja liikluse riske alevikus ning seega toob kaasa kahju kogukonnale.
 • Rajatavat keerukat liikluskorraldust järgivate raskesõidukite tulemusel kasvab veelgi kohalik saaste nii müra kui ka heitgaaside tõttu, sest seni aleviku ühte piirkonda läbiv teelõik vaid asendatakse aleviku teisi piirkondi läbivate pikemate teelõikudega, millel on mitmeid keerukaid ristmikke.

 • Planeeritud liikluskorraldus mööda Sule teed saab toimida ainult kasutades olemasolevaid Loo aleviku elamu- ja puhkealasid läbivaid tänavaid (Loo tee, Saha tee ja Vibeliku tee), mis ei ole rajatud sedavõrd intensiivset raskeveoliiklust silmas pidades. Seega ei ole arvestatud elanike õigustega tervislikule elukeskkonnale.
 • Arvestades juba Loo alevikku läbivat liikluskoormust nii veokite kui ka sõiduautode näol ning uusi algatatud tööstusalade projekte ja elukondliku kinnisvara arendusi (näiteks jõeäärne piirkond), toob planeeritud lahendus endaga kaasa igapäevased ummikud mõjutatud ristmikele ja pikemad ooteajad mitme tänava väljasõitudele.Kõigest hoolimata jääks olukord pikaajaliselt kriitiliseks ja reaalsuses vajame toimivat lahendust, mis viiks raskeveokiliikluse Loo alevist välja Loovälja teelt otse alevi tagaosas asuvate tööstusparkide juurde.
 • Rajatav Sule tee jätab raskeliikluse Loo lasteaia hoovist u. 160 m kaugusele. Kui plaan teostatakse, möödub sealt iga päev 8 kilomeetrine veokirong, mis ajas aina kasvab ning saastab keskkonda läbi müra ja heitgaaside!
 • Tööstusaladega seotud sõiduautod, kaubikud ja väikeveokid läbivad endiselt Loo aleviku keskust mööda Saha teed.
 • Kogu planeeringu ulatuses ei ole näha ühegi uue kaitsemeetme rakendamist oluliselt mõjutatud Loo aleviku elamupiirkondade kaitseks müra ja saaste eest.
 • Vajame rohkem läbipaistvust ja konstruktiivset lahendust kogukonnale ning vähem mainekujundust.

Eeltoodu kokkuvõtteks saab tõdeda, et kogu protsessi juures jääb selgusetuks toodud lahenduseni jõudmise metoodika ja kas on üldse läbi viidud uuringud ning koostatud prognoosid, mis arvestavad Loo aleviku kui terviku arengusuundasid.

Kas valla suurim keskus ei vääri paremat planeerimist?

Oleme väga tänulikud kui näitate üles oma toetavat arvamust läbi digiallkirja rahvaalgatus.ee keskkonnas või kirjutate meile looveoautovabaks@gmail.com et anda oma allkiri paberkandjale. Kui saame kokku vähemalt 1% elanikkonna allkirjadest, siis peab kohalik omavalitsus võtma meie taotluse menetlusse.

Kui saame kokku valdava enamuse Loo aleviku elanikkonna allkirjasid, siis on meil ühiselt jõudu taotleda lahendust mis on meile vajalik juba täna elamisväärse elukeskkonna tagamiseks ja vallavalitsuse ning riigi esindajatel on väga raske meid ignoreerida!

Head allkirjastamist ja jagage seda rahvaalgatust oma Lool elavate pereliikmete, tuttavate ja sõpradega!

Loo veoautovabaks töögrupp

Menetlusinfo

 1. Algatuse "Loo veoautovabaks!" menetluskäik

  Rahvaalgatus.ee teabepäringule Jõelähtme valla vastus algatuse menetlusinfo osas: Vastuseks järelepärimisele teatame, et rahvaalgatuse esitanud isikute isikukoodide kontroll õnnestus. Pöördumine võeti menetlusse Jõelähtme Vallavolikogu 19.08.2021 istungil. Protokoll on avalikult kättesaadav valla dokumendiregistri kaudu https://joelahtme.kovtp.ee/ - vallavolikogu protokollid.

 2. Algatus saadeti menetlusse

 3. Algatus kogus 100 allkirja

 4. Meie allkirjade kogumise eesmärk on 650 allkirja

  Kuigi pöördumise menetlusse võtmiseks on tarvis ületada vaid 1% lävend e 65 allkirja, on kindlasti suurem allkirjastajate arv indikaatoriks, kuivõrd olulise ja kohalike elanike seas suure avaliku huviga temaatikaga on tegu. Meie eesmärk on koguda 650 allkirja.

 5. Algatus kogus 65 allkirja

Kommentaarid

  Olen lugenud läbi algatuse "Loo veoautovabaks!" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri