Hädakaitse piiri ületamise eest pole vaja karistada

Jaanus Nurmoja,
Arutelu lõppenud

Arutelu tähtaeg:

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Hiljutine vägivallaakt Tartus ajendas mõtlema ka vägivallaohvrite võimalusele või võimatusele ennast kaitsta, sealhulgas hirmule hädakaitse piiri ületamise ning sellele järgneda võiva karistuse ees. 
Kas poleks mõeldav lahendus hoopis see, et me dekriminaliseeriksime hädakaitse piiri ületamise? Kas ei julgustaks see inimesi ennast ründaja eest kaitsma? Seda iseäranis juhul, kui ohvril on põhjust arvata või ta teab, et tema jõud ründaja omast üle ei käi ning et ainuke võimalus pääsemiseks on kasutada mõnd äärmuslikku vahendid ründaja kahjutuks tegemiseks?
Samas oleks ilmselt ebaõiglane, kui hädakaitse piiri ületamine jääks õigusemõistmisel üldse ilma tagajärjeta. Seetõttu tuleks ründajavastase hädakaitse piiri ületamine lugeda karistust kergendavaks asjaoluks. 
Seetõttu arvan, et meie Karistusseadustikus tuleks teha vähemalt järgmised parandused:
    1) muuta § 28.  (Hädakaitse) lõiget 1
" (1) Tegu ei ole õigusvastane, kui isik tõrjub vahetut või vahetult eesseisvat õigusvastast rünnet enda või teise isiku õigushüvedele, kahjustades ründaja õigushüvesid, ületamata seejuures hädakaitse piiri."
ning eemaldada sealt "ületamata seejuures hädakaitse piiri". Seega jääks sõnastus:
" (1) Tegu ei ole õigusvastane, kui isik tõrjub vahetut või vahetult eesseisvat õigusvastast rünnet enda või teise isiku õigushüvedele, kahjustades ründaja õigushüvesid."
 2) muuta § 57. ( Karistust kergendavad asjaolud) lõike 1 punkti 8
" 8) süüteo toimepanemine hädakaitse piiride ületamisel;"
ning sõnastada see järgmiselt:
" 8) hädakaitse piiri ületamine kannatanu või kolmanda isiku poolt;"
3) Muuta § 80. ( Karistusest vabastamine, kui isik on kuriteo tagajärjel raskelt kannatanud)
"Kui süüdlane on kuni viieaastase vangistusega karistatava kuriteo toimepanemise tagajärjel ise raskelt kannatada saanud, võib kohus ta karistusest vabastada."
ning sõnastada see järgmiselt:
"Kui süüdlane on kuriteo toimepanemise või kannatanupoolse hädakaitse piiri ületamise tõttu kaotanud võime samalaadset kuritegu edaspidi sooritada, võib kohus ta karistusest vabastada."

Kommentaarid

  1. Potentsiaalne "auk"

    Näen probleemi olukorras kus näiteks üks annab teisele lahtise käega kõrvakiilu ning teine äsab "enesekaitseks" kirvega vastu - ilmselge hädakaitse piiride ületamine. Kuidas vältida olukorda kus seaduse järgi võib tühisele rünnakule vastata fataalse vasturünnakuga ilma, et see oleks karistatav? Enesekaitsepiiride ületamise dekriminaliseerimine avaks võimaluse suht suvalise vägivallatsemise defineerida kui enesekaitse ning seeläbi karistuseta või tühise karistusega pääseda.

    Olen lugenud läbi algatuse "Hädakaitse piiri ületamise eest pole vaja karistada" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri