Власти решили отравить все части города Кохтла-Ярве?

Sergei Butšinski,

Kommentaarid

Järg

 Küünalseadmed ja reaktori õhutustorud seadmete käivitamise ja seiskamise ajal.  Heide tootmishoonete ventilatsioonisüsteemidest. Kuigi põlevkivi utmine toimub sisuliselt hermeetilises seadmes, tekib teatud heide reaktori laadimiskarpide avanemisel, samuti avariisituatsioonides, kui kaob alarõhk – süsteemi ebatiheduste kaudu. Lisaks paiknevad kondensatsiooniprotsessis kasutatavad mahutid enamasti tootmisruumides ja ka nende hajusheide väljutatakse ventilatsiooni kaudu.  Õlitootmise TSK seadmete suitsukorstnad. Suitsugaasid tekivad aerofontäänkoldes, kus toimub termooksüdatsioon hapnikuvaeses keskkonnas (liigõhutegur ≤ 1). Petroter tehnoloogia puhul kasutatakse aerofontäänkolde gaasides sisalduva CO, LOÜ ja H2S järelpõletuseks utilisatsioonkatelt. Suitsukorstnast väljuvad nii gaasilised saasteained kui tahked osakesed.  Põlevkiviõli destilleerimiseprotsessi seadmete ahju korstnad. Need on eraldiseisvad õhuheite allikad ainult Kiviter 1 tehnoloogia puhul.  Põlevkiviõli tootmisprotsessile vahetult eelnevad põlevkivi ladustamise ja käitlemise kohad (platsid, punkrid, konveierid jms).  Erinevad protsessimahutid (toorõli ettevalmistamine, fenoolvee defenoleerimine jm).  Mahutipargid toodete ja kõrvalsaaduste hoiustamiseks. Põlevkiviõli tööstuses on lisaks eelpool nimetatud saasteallikatele veel alljärgnevad õhuheite tekkekohad, mis jäävad antud PVT dokumendi käsitlusalast välja:  Põlevkivi ettevalmistamine kaevandustes ja transport käitisesse.  Käitisevälised soojuselektrijaamade korstnad. Õlitootmise põlevkivigaaside (uttegaas, genaraatorgaas) soojuselektrijaamades põletamisel tekivad suitsugaasid, mis suunatakse korstnate kaudu välisõhku.