Nõuame, et teadmata kadunud inimese otsingu alguses kaasaks riik KOHE kogu olemasoleva ressursi, kaasaarvatud vabatahtliku organisatsiooni SA Kadunud OPEROG.

Aare Rüütel,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Arhiveeritud
1129 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Teadmata kadunud inimesel on õigus ja õigustatud ootus, et koheselt otsingu alguses oleks Eesti riigi poolt rakendatud kogu olemasolev ressurss tema leidmiseks ja elu päästmiseks. Riigi vastavate ametkondade senine tegevus seda õigust ja õigustatud ootust ei suuda täita, on puudulik ja vajab täiendavat korraldamist. 
Tunneme tõsist muret olukorras, kus: 
- riiklikud asutused ei ole 2 aasta ja 8 kuu jooksul, peale SA Kadunud ettepanekul toimunud õiguskomisjoni istungeid, suutnud tarvilikul määral tegeleda seaduse muudatuste ja teadmata kadunud inimeste otsingute korraldamisega;
- on tekkinud absurdne situatsioon, kus riik keeldub tasuta professionaalsest abist, kuna vabatahtlikud ei soostu sõlmima politseile meelepärast lepingut ning kasutab politseiga lepingu sõlminud koostööpartnerite tasulist teenust; 
- riik ei ole suutnud luua ühtset süsteemi, kus otsingud korraldavad ja viivad läbi politsei koos lepinguliste organisatsioonidega (tasulised) ja mittelepinguliste (vabatahtlikud omafinantseeringul) organisatsioonidega, koos, ühel ja ühisel eesmärgil leida kadunud inimene elusalt;
- ei kaasata kodanikualgatusel põhineva ja ülevabariigiliselt vabatahtlikke otsijaid koondava ja omafinantseeringul tegutsevat sihtasutuse Kadunud OPEROG Operatiivse Otsingugrupi olemasolevat ressurssi, kellel on üheksa-aastase otsingutegevuse praktilised teadmised, oskused ja kogemused otsingu planeerimisel ja vabatahtlikest koosnevate gruppide juhtimisel. 
- otsingutegevusse koheselt otsingu alguses mitte kaasamine on viinud olukorrani, kus otsingujuhi otsuste ja otsustamatuste tulemusel mitte ainult ei jää kadunud inimesed reaalses otsingupiirkonnas riigiameti poolt leidmata, vaid ka inimesed, kes maastikul abitus olukorras olles siiski on telefoni teel kontaktis ja näevad visuaalselt rakette või helikopterit, jäävad maastikult õigeaegselt ära toomata ja hukkuvad.

У  без вести пропавшего человека есть право, чтобы своевременно в начале поиска были бы использованы все имеющиеся в Эстонской республике государственные и волонтерские ресурсы для нахождения пропавшего человека и для спасения его жизни. Мы находим, что нынешняя деятельность разных ведомств, связанных с поиском пропавшего человека, опирающихся на закон, несовершенна и требует дополнительной доработки.
Мы сильно обеспокоены тем, что:
-         государственные учреждения не занялись изменениями в законе и организации поисков без вести пропавших по прошествии двух лет и восьми месяцев с момента заседаний правовой комиссии, проведенных по предложению SA Kadunud
-         сложилась абсурдная ситуация, в которой государство отказывается от бесплатной помощи профессионалов, поскольку добровольцы не соглашаются на подходящий для полиции договор, и поэтому используются платные услуги, предоставляемые в рамках партнерского соглашения с полицией
-         государство не смогло создать единой системы, где поиски организуют и проводят полиция с контрактными организациями (платная услуга) и не контрактными организациями (добровольцы с собственным финансированием), вместе, для одной и общей цели найти пропавшего человека живым;
-         не включают в поиски ресурс, основанный на гражданской инициативе и национальном добровольчестве, а также действующий на самофинансировании фонд Kadunud OPEROG Operatiivse Otsingugrupp, который имеет девятилетний практический опыт, знания и умения поисковой деятельности, а также опыт в планировании поиска и управлении волонтерской группой.
-         непривлечение в поисковые работы с самого начала приводило к ситуациям, где вследствие решений и нерешительности руководителя по поискам на реальном поисковом участке, пропавшие люди не только остаются не найденными, но люди, которые находясь на местности в беспомощной ситуации и всё-таки находятся в контакте по телефону и видят ракеты или вертолёты, остаются вовремя не найденными и погибают. 

Ettepanek

Vabariigi Valitsusele
Riigikogule
Õiguskantslerile
Eesti erakondadele

Kollektiivne pöördumine

Meie, käesolevale pöördumisele allakirjutanud, seisame teadmata kadunud inimese õiguse ja õigustatud ootuse eest, et koheselt otsingu alguses oleks Eesti riigi poolt rakendatud kogu olemasolev riiklik ja vabatahtlik ressurss kadunud inimese leidmiseks ja tema elu päästmiseks. Leiame, et riigi senine tegevus seadusest tulenevalt kadunud inimese otsingu ja elu päästmisega seotud tegevustes on puudulik ja vajab täiendavat korraldamist.

1. nõuame Riigikogult ja valitsuselt 2016.aasta veebruaris-märtsis õiguskomisjonis otsustatud ettepanekute
- täiendada PPVS § 3 lõiget 1 punktiga 71 järgmises sõnastuses: „71) teadmata kadunud isikute otsimine;“
- täiendada krediidiasutuste seaduse § 88 lõiget 5 punktiga 21 järgmises sõnastuses: „21) Politsei- ja Piirivalveametile teadmata kadunud isiku asukoha tuvastamiseks“ realiseerimist ja teiste tookord arutlusel olnud ettepanekute õiguskomisjonis uuesti läbivaatamist;
 
2. teadmata kadunud inimese otsingutel vastutava ameti siseselt ühtse ülevabariigilise korra sisseviimise kehtestamist, mille kohaselt otsingu alguses otsingu eest vastutava ametniku poolt koheselt teavitatakse ka kodanikualgatusel põhineva ja ülevabariigiliselt vabatahtlikke koondava sihtasutuse Kadunud OPEROG Operatiivset Otsingugruppi ööpäevaringsel telefonil 6616776.


Правительству Эстонской Республики
Рийгикогу
Канцлеру права
Политическим партиям Эстонии
 
Коллективное обращение
 
Мы, подписавшие данную петицию, отстаиваем права без вести пропавших людей и их справедливые ожидания, что непосредственно в начале поисков эстонское государство применяет все имеющиеся государственные и волонтёрские ресурсы для нахождения человека и спасения его жизни. Считаем, что действия государства по отношению к делам по поиску и спасению жизней без вести пропавших людей исходя из закона недостаточны, и требуют дополнительной организации.

1. Мы требуем от Рийгикогу и правительства, чтобы решённые в феврале-марте 2016 года Комитетом по правовым вопросам предложения:
- дополнить Закон о полиции и погранохраны статьи 3 часть 1, в соответствии с пунктом 71 в следующей письменной форме: «71) поиск лиц пропавших без вести»;
- дополнить Закон о кредитных учреждениях статьи 88 часть 5, в соответствии с пунктом 21 в следующей письменной форме: «21)  Для определения местонахождения пропавшего без вести лица для полиции и погранохраны», привели в исполнение и повторно рассмотрели другие предложения, обсуждавшиеся в то время в Комитете по правовым вопросам;
 
2. Установления в органах, ответственных за розыск пропавших без вести лиц, единой национальной системы, по уставу которой в начале поисков ответственный за поиски сотрудник незамедлительно оповещает также и основанное на гражданской инициативе и национальном добровольчестве целевое учреждение Kadunud OPEROG Operatiivne Otsingugrupp, по круглосуточному телефонному номеру 6616776.

Põhjendus

Kadunud inimeste otsimine Eestis on politsei ülesanne Politsei- ja Piirivalve seaduse (PPVS) § 3 lõige 1 punkti 4 järgi hetkel järgmises sõnastuses: “otsingu- ja päästetöö tegemine ning merereostuse avastamise ja likvideerimise korraldamine sise- ja territoriaalmeres, majandusvööndis, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ning muus piiriveekogus.” 
PPVS § 3 lõike 5 alusel on otsingu- ja päästetöö kord kehtestatud Vabariigi valitsuse 11.09.2012.a. määrusega “Otsingu- ja päästetöö, sealhulgas merereostuse avastamise ja likvideerimise kord Eesti merealal ning piiriveekogus”, mille § 1 määrab kindlaks ohuolukorda sattunud või kaduma jäänud inimeste otsingu ja päästmise korra. 
Määruse § 12 sätestab Politsei- ja Piirivalveameti Pääste- ja Koordinatsioonikeskuse ühe ülesandena, et “Politsei- ja Piirivalveameti Pääste- ja Koordinatsioonikeskus kogub ööpäevaringselt teavet olukorrast Eesti päästepiirkonnas ja korraldab ohuolukorda sattunud või kaduma jäänud inimese, laeva, lennuki või muu sõiduki otsimist ja päästmist ise või koostöös teiste riikide päästeasutustega vastavalt välislepingutele.” 
§ 15 ütleb: “Ohuolukorda sattunud või kaduma jäänud inimese, laeva, lennuki või muu sõiduki otsimiseks ja päästmiseks koostab Politsei- ja Piirivalveameti Pääste- ja Koordinatsioonikeskus operatsiooniplaani, millega määratakse kindlaks:1) võimalik otsingu- ja päästepiirkond;2) tegelik päästepiirkond; 3) ohuolukorra eri seisunditest tulenevad ülesanded; 4) osalevad päästeüksused; 5) tegutsemise kord. 
Määruse 5. osa “Otsingu- ja päästetöödele kaasatavad jõud ja vahendid” öeldakse § 16, et otsingu- ja päästetöid teevad päästeüksused, kes on selleks väljaõpetatud meeskonnad. 
§ 17 lõike 1 punktis 5 öeldakse määruses, et otsingu- ja päästetööde korraldamisel osalevad juriidilised isikud vastavalt päästeplaanile ja lõikes 2, et “Kohalike omavalitsusüksuste ja juriidiliste isikute osalemine otsingu- ja päästetöödes, sealhulgas päästeüksuste moodustamine, varustamine ja väljaõpe, tagatakse nende ja Politsei- ja Piirivalveameti vahel sõlmitud otsingu- ja päästetöödes osalemise lepingutega.”
Sellest seadusest ja määrusest tulenevalt on täna Eestis korraldatud teadmata kadunud inimeste otsimine, mis maismaal on jäetud politseis madalama astme juhi – patrullide vahetuse vanema ehk välijuhi – korraldada.
 
Sihtasutuse Kadunud poolt 2016.aasta alguses algatatud ja Riigikogu õiguskomisjonis tehtud ettepanekutest osa jõudis küll 09.02.2016.a. PPA peadirektori Elmar Vaheri memos Riigikogu õiguskomisjoni esimehe Heljo Pikhofini, kuid edasi seadusesse pole need ettepanekud siiani jõudnud. 
Tulenevalt sellest teadmata kadunud inimeste otsimist peetakse politsei ülesandeks, kuid ei PPVS ega ükski muu seadus vastavat ülesannet siiani otseselt ei sätesta. Tsiteerin väljavõtet 09.02.2016.a. memost õiguskomisjonile: “Vastav kohustus oli sätestatud politseiseaduse § 12 lõike 1 punktis 11. Seoses jälitustegevust puudutava uue regulatsiooni jõustumisega 01.01.2013 ei ole isiku teadmata kadunuks jäämine enam jälitusmenetluse alustamise ajend (varem oli JTS § 9 lg 1 p 4) – seega otseselt ei räägita enam üheski seaduses teadmata kadunud isikute otsimisest ja selle seosest politseiga ega anta ka selle ülesande täitmiseks otseselt volitusi (sekkumisõigust). Eeltoodust tulenevalt teeme ettepaneku täiendada PPVS § 3 lõiget 1 punktiga 71 järgmises sõnastuses:
„71) teadmata kadunud isikute otsimine“.
Selline muudatus annab võimaluse sätestada seaduse tasandil otseselt antud ülesande täitmiseks vajalikke meetmeid või täpsustada olemasolevaid riikliku järelevalve erimeetmeid (näiteks korrakaitseseaduses) vastava kohaldamisalusega.” 
 
Teadmata kadunud inimesel on õigus ja õigustatud ootus, et koheselt otsingu alguses oleks Eesti riigi poolt rakendatud kogu olemasolev ressurss tema leidmiseks ja elu päästmiseks. Riigi vastavate ametkondade senine tegevus seda õigust ja õigustatud ootust ei suuda täita, on puudulik ja vajab täiendavat korraldamist. 
 
Väga lühidalt, mis minu kui SA Kadunud tegevjuhi teada viimasel aastal osade otsingutega seoses aset on leidnud:
13.02.2018 alustasime 06.02 Munalaiu sadamas läbi jää vajunud sõidukist kaduma jäänud mehe otsimisega, kelle otsingud oli politsei 07.02 lõpetanud põhjendusega, et kadunud inimest ei ole mere põhjas sõiduki ümbruses 15 meetri raadiuses ja tugeva jääaluse hoovusega on kadunud inimene võinud kaugele eemale kanduda. SA Kadunud poolt uuesti alustatud otsing kadunud mehe lähedaste palvel vabatahtlike ja eritehnika kaasabil peale politsei lahkumist lõppes hukkunud mehe leidmisega sõidukist 5 meetri kaugusel mere põhjast. Politseile pakkusime omapoolset tehnilist abi 06.02, kuid politsei ei vaevunud meile isegi tagasi helistama.
16.08.2018 alustasime mehe otsimisega, kelle auto leiti 10.08 Aegviidu metsast, võtmed ees. Politsei lepinguline partner Reservpäästerühm 16.08 enam otsingutel ei osalenud, kuna politsei sõnul nemad otsivad vaid elusat inimest. Politsei läks sel päeval kell 16:00 metsast ära, OPEROG jäi. Õhtul helistati mulle ühe otsimiskuulutuse peale, mille olime sama päeva hommikul Aegviidu ümbruses kõikjale üles pannud. See kõne viis meid järgmisel päeval kadunud mehe leidmiseni. Elusalt. Appi läksime mehe lähedaste, mitte Lääne-Harju politsei kutsel.
19.08.2018 alustasime kadunud noore inimese otsimisega tema vanemate palvel, mis läks 24.08 üle ebaseduslikult vabaduse võtnud isikute ja nende auto otsimiseks. 6 päevaga tegime tänu avalikkuse kaasabile kindlaks otsitavate isikute ööbimiskoha Eestis, saime nende andmed ja edastasime Pärnu politseis kriminaaluurijale. Millega tegeles samal ajal politsei, saame teada siis, kui vabaduse võtmise paragrahviga algatatud kriminaalasi kord lõpetatakse ja SA Kadunud kannatanu esindajana saab sellega tutvuda.
02.09.2018 Põlvamaal Leevi hooldekodust kadunud mehe leidsime elusalt, kuna alustasime otsinguga samal õhtul Leevi hooldekodu poolt Facebookis jagatud appikutse peale. Mees oli ühe öö veetnud metsas abitult maas lamades. Kagu politseijaoskonna välijuht SA Kadunud OPEROG otsingugruppi appi ei kutsunud, vaid üks meie Lõuna piirkonna koordinaatoreid, Allan märkas Leevi hooldekodu abipalvet Facebookis ja me kuulutasime välja otsingu, tänu millele on mehel ka teine sünnipäev.
22.09.2018 alustasime otsinguga Vääna-Jõesuus, kui 20.09 kadunud naise tütar mulle 22.09 õhtul helistas. Lääne-Harju politsei oli maastikuotsingu selleks ajaks lõpetanud, öeldes mulle, et pole enam kusagilt otsida, kõik kohad on otsitud. Kaartidel, mis politsei naise tütrele andis, oli see sektor, kust me hukkunud naise 23.09 hommikul leidsime, oranzi värviga otsitud alaks märgitud.
24.09.2018 võtsin tänu meie Lõuna piirkonnajuhtide Uno ja Merly küsimisele just avaldatud PPA pressiteatest ise ühendust Viljandi politsei välijuhiga ja küsisin, kas me võime eelotsingu välja kuulutada, kui jäljekoerad Mulgi vallas 23.09 õhtul kadunud meest ei leia, sest ta oli vaid ühe öö metsas veetnud. Nii algas OPEROG kuus päeva järjest kestnud otsing, hukkunud mehe leidsime kodumajast ca 700 meetri kaugusel metsas.
01.10.2018 hommikul helistasin tänu meie Lõuna piirkonnajuhi Allani küsimisele, mis toimub Põlvamaal 29.09 kadunud Anatoly otsinguga, et miks abi ei kaasata, Kagu politseijaoskonna välijuhile, kes ütles mulle, et kui me ressurssi pakume, siis politsei ära ei ütle. Politsei leidis kadunud mehe 01.10 kell 13:30 – Anatoly – kes oli 29.09 metsas eksinuna telefoni teel ühenduses politseiga ja kelle elu oleks õigeaegse kogu olemasoleva ressursi kaasamisega suudetud päästa. See on SA Kadunud arvamus.
01.10.2018 õhtul kirjutasid mulle Ida-Virumaal 26.09 kadunud mehe lapsed, et kas me saame aidata. Nende Heinasoos kadunud isa suhtles politseiga 26.09 telefoni teel, ütles, et näeb kell 18:00 väljalastud rakette, mis kukuvad tema lähedusse ja näeb kell 00:10 lennanud otsingukopterit. Mees proovis soos olles telefoniga helistada veel reede, 28.09 hommikul, ütles mulle 01.10 õhtul raskel häälel tema poeg. Politsei meid appi ei kutsunud. Remniku lähedale Heinasoosse jõudis SA Kadunud 02.10 õhtuks, sellest päevast algas 13 päeva järjest kestnud maastikuotsing, kuni Ivan õnnestus 3 kilomeetri kauguselt tema viimasest teadaolevast kohast, kaotatud marjaämbrist, selleks otsinguks spontaanselt moodustunud Ida-Virumaa vabatahtlike otsingugrupil leida. Ida politseiprefektuur, kes küll alates 03.10 aktiivsed  maastikuotsingud lõpetas, oli igal võimalusel oma vahenditega SA Kadunud OPEROG ja Ida-Virumaa vabatahtlikke sellel otsingul toetamas. Kuid kahjuks sellest ei muutu asjaolu, et Ivani elu esimesel, teisel ja kolmandal päeval riigiameti poolt päästa ei suudetud. 
Munalaiu otsingu tõin siia varasemast juurde veel sellepärast, et veebruaris, kui sõitsin Munalaiu otsingule, helistas mulle Lõuna prefektuurist politseinik ja soovis uuendada SA Kadunud OPEROG otsingugrupi telefonilisti, kellele mis järjekorras nad elu päästmise otsingul helistaksid. Ta sai minult meie 5 Lõuna piirkonna koordinaatori mobiilinumbrid. Politsei Lõuna prefektuurist meile sellel aastal abi kutsumiseks helistanud pole. 
Siin on väga lühidalt kokku võetud üks osa pooleteist kuu SA Kadunud ja OPEROG osadest otsingutest, mitte kogu tegevusest. Isegi lihtsalt silmadega üle ridade lastes peaks olema arusaadav, et midagi on väga puudulikku teadmata kadunud inimeste otsimise korraldamises. Samas kui patrullpolitseinikud, koerajuhid ja need politseinikud, kes kabinetist otsima üheks päevaks saadetakse, annavad endast kohapeal parima, mis nad oskavad. 
 
See, et vastava valdkonna juhid Siseministeeriumis ja PPA-s pole piisavalt hoolinud kadunud inimeste otsimises tegevuste ümber korraldamisel otsustavaid muudatusi ette võtta, on viinud vigaste otsusteni otsingu juhtimisel, mille tõttu kadunud inimesed jäävad kas leidmata või hukkuvad, oodates päästmist, mis omakorda kahjustab kodanike usaldust oma riigi vastu, ent demokraatlik riik saab areneda üksnes oma kodanike usalduse toel. Demokraatliku õigusruumi vundament on hea valitsemistava, mis nõuab tõhusa eesmärgipärasuse huvides kodanike kaasamist ja nende piisavat teavitamist.

По §3 часть 1 пункт 4 Закона о полиции и погранохране (PPVS) поиск без вести пропавших людей – задача полиции, на данный момент выражен в следующей формулировке: «поисковые и спасательные работы, также обнаружение и организация ликвидации загрязнения моря во внутренних и территориальных морях, экономической зоне, в Чудском,  Псковком и Тёплом озёрах и других пограничных водоёмах.»
На основании части 5 §3акона о полиции и погранохране порядок проведения поисковых и спасательных работ установлен постановлением Правительства Эстонской Республики «Поисковые и спасательные работы, в том числе обнаружение и порядок ликвидации загрязнении моря в эстонских водах и пограничных водоёмах»  от 11.09.2012 года, §1 которого устанавливает чёткий порядок поиска и спасения попавшего в беду или пропавшего без вести человека.
§12 данного постановления устанавливает одним из задач Спасательного и координационного центра Департамента полиции и погранохраны, что «Спасательный и координационный центр Департамента полиции и погранохраны круглосуточно собирает сведения о ситуации по эстонскому региону спасения и организует поиск и спасение попавших в беду или пропавших без вести людей, кораблей, самолётов или других транспортных средств своими силами или в сотрудничестве с другими государственными спасательными учреждениями согласно внешним договорам.»
§15 гласит: «Для поиска и спасения попавших в беду или пропавших без вести людей, кораблей, самолётов или других транспортных средств Спасательный и координационный центр Департамента полиции и погранохраны составляет план операции, которым определяется: 1) возможная зона поиска и спасения; 2) действительная зона спасения; 3) задачи, обусловленные различными состояниями опасной ситуации; 4) задействованные спасательные подразделения; 5) порядок действий.»
 
§16 части 5 «Силы и средства, привлечённые к работам по поиску и спасению» гласит, что поисковые и спасательные работы проводят подразделения, которые обучили для этого спасательные команды.
 
В пункте 5 части 1 §17 постановления говорится, что в организации поисковых и спасательных работ участвуют юридические лица согласно плану операции, и в части 2, что «Участие единиц местных самоуправлений и юридических лиц в поисковых и спасательных работах, в том числе в формировании, оснащении и обучении спасательных подразделений, обеспечивается договорами об участии в поисковых и спасательных работах, заключёнными между спасательными подразделениями и Департаментом полиции и погранохраны.»
Вследствие этого закона и постановления на сегодняшний день в Эстонии организованы поиски без вести пропавших людей, которые на суше предоставлены для организации руководителю младшего звена – старшему смены патрулей. 
 
Часть предложений, начатых со стороны целевого учреждения Kadunud в начале 2016 года и сделанных в правовой комиссии Рийгикогу 09.02.2016 достигла председателя правовой комиссии Рийгикогу Хельо Пикхофини в меморандуме генерального директора Департамента полиции и погранохраны Элмара Вахера. 
Исходя из этого поиск без вести пропавших людей считается задачей полиции, хотя ни Закон о полиции и погранохране, ни один другой закон до сих пор напрямую не устанавливает соответствующего задания.
Цитирую выдержку из меморандума правовой комиссии: «Соответствующая обязанность была предписана пунктом 11 части 2 §12 закона о полиции. В связи со вступлением в силу 01.01.2013 новой регуляции касательно деятельности по розыску, пропажа человека больше не является поводом для начала производства по розыску (раньше был пункт 4 части 1 §9 Закона о деятельности по розыску) – в связи с этим больше ни в одном законе не говорится напрямую о поиске без вести пропавших людей и связи этой деятельности с полицией, также прямо не даются полномочия (право вмешиваться) для выполнения этого задания.
Исходя из вышеперечисленного, делаем предложение дополнить часть 1 §3 Закона о полиции и погранохране пунктом 71 в следующей формулировке:
«71) поиск без вести пропавших людей».
Данное изменение даст возможность установить на законодательном уровне основание для проведения необходимых мероприятий для выполнения данной задачи или внести уточнения в существующие спецмеры по государственному надзору (например, Закон об охране правопорядка).
 
У  без вести пропавшего человека есть право, чтобы своевременно в начале поиска были бы использованы все имеющиеся в Эстонской республике государственные и волонтерские ресурсы для нахождения пропавшего человека и для спасения его жизни. Мы находим, что нынешняя деятельность разных ведомств, связанных с поиском пропавшего человека, опирающихся на закон, несовершенна и требует дополнительной доработки.
 
Очень коротко о том, что по известным мне данным, как руководителю SA Kadunud, происходило за последний год в поисках пропавших людей:
13.02.2018 мы начали поиски в порту Муналайу пропавшего мужчины из провалившейся под лед машины, поиски которого полиция закончила 07.02 по причине того, что пропавшего мужчину не нашли на дне моря и рядом с машиной в радиусе 15 метров, и из-за сильного течения под льдом человека могло отнести далеко от того места. SA Kadunud возобновила поиски по просьбе родных после ухода полиции. С помощью техники и волонтеров погибший был найден в 5 метрах от машины на дне моря. 06.02 мы предлагали свою техническую помощь полиции, но нам даже не перезвонили. 
16.08.2018 начался поиск мужчины, чья  машина была найдена 10.08 в лесу Аэгвийду. Партнер полиции на договорной основе Reservpäästerühm больше в поисках не участвовал, так как со слов полиции они занимаются поисками живого человека. Полиция закончила поиски в лесу в 16.00, OPEROG продолжил поиски. Вечером мне позвонили по объявлению, которое мы развесили тем же утром в окрестностях Аэгвийду. После этого к вечеру следующего дня нам удалось найти мужчину. Живым. Мы пришли на помощь близким, а не по просьбе полиции Ляэне-Вирумаа.
19.08.2018 начали поиски пропавшего молодого человека по просьбе его родителей.  Молодой человек хотел купить машину у людей, которые впоследствии незаконно удерживали его.  В течение 6 дней с помощью общественности мы выяснили место нахождения находящихся в розыске лиц, мы получили их данные и передали их следователю криминальной полиции города Пярну. Чем занималась в это время полиция узнаем тогда, когда начатое уголовное дело по факту насильственного удержания закончат, и представитель пострадавшего SA Kadunud сможет с ним ознакомиться.
02.09.2018 мужчину, пропавшего в Пылвамаа из дома престарелых Лееви, мы нашли живым, так ка сразу отреагировали на просьбу о помощи дома престарелых, которая была размещена на Facebook. Мужчина провел ночь в лесу, беспомощно лежа на земле. Руководитель поисками от Юго-Восточного отделения полиции не обратился за помощью к SA Kadunud OPEROG. Аллан, один из наших координаторов южного региона, заметил объявление дома престарелых в сетях, и мы объявили поиск, благодаря которому у мужчины есть второй день рождения. 
22.09.2018  мы начали поиски в Вяэна-Йыэсуу, после того, как мне вечером 22.09 позвонила дочь пропавшей 20.09 женщины. К этому времени Ляэне-Харьюская полиция закончила поиски на местности, сказав мне, что искать уже негде, все проверено. На карте, которую полиция дала дочери пропавшей женщины, сектор, где впоследствии мы нашли женщину, был заштрихован оранжевым цветом, то есть проверенный участок.
24.09.2018 благодаря быстрому реагированию наших координаторов  Уно и Мэрли на только что объявленное сообщении PPA, я связался с руководителем поисковых работ полиции города Вильянди и спросил, можем ли мы предварительно объявить поиск, если поисковые собаки не найдут пропавшего в волости Мульги 23.09 вечером мужчину. Мужчина к тому времени провел в лесу только одни сутки. Так OPEROGом начался 6-дневный поиск. Погибшего мужчину нашли в лесу, в 700 метрах от дома. 
01.10.2018 утром благодаря запросу нашего руководителя южного региона Аллану, я позвонил руководителю поисковых работ в Юго-Восточное отделение полиции, с вопросом, как обстоят дела с поиском пропавшего 29.09 в Пылвамаа Анатолием, почему не привлекаются вспомогательные силы. Мне ответили, что они не отказываются от нашей помощи. Полиция нашла пропавшего мужчину 01.10 в 13:30. Заблудившийся Анатолий был с 29.09 на связи с полицией. Его жизнь можно было бы спасти при своевременном привлечении всей дополнительной помощи. Это мнение SA Kadunud.
01.10.2018 вечером написали мне дети пропавшего в Ида-Вирумаа мужчины, с просьбой, можем ли мы помочь. Их заблудившийся в Хеинасоо отец общался по телефону с полицией 26.09, сказал, что видит выпущенные ракеты в 18:00, которые падают поблизости, и поисковый вертолет, летавший в 00:10. Мужчина выходил на связь ещё в пятницу 28.09 утром, сказал мне 01.10 его сын. Полиция к нам за помощью не обратилась. В Ремнику SA Kadunud прибыла к вечеру 02.10, с этого дня начался 13-дневный поиск на местности. Ивана нашла в трёх километрах от его последнего ночлега, потерянного ведра с ягодами, спонтанно созданная волонтерская поисковая группа Ида-Вирумаа. Восточная префектура полиции, которая начиная с 03.10 прекратила активные поиски на местности, всячески помогала своими средствами SA Kadunud OPEROG и добровольцам Ида-Вирумаа. Но это не меняет того обстоятельства, что жизнь Ивана в первый, второй и третий день поиска госслужбы не смогли спасти.
Пример с происшедшим в Муналайу я привел потому, что когда я ехал на поиск, мне позвонил полицейский с Южной префектуры и хотел обновить телефонные данные поисковой группы SA Kadunud OPEROG. Я ему продиктовал 5 номеров мобильных телефонов наших координаторов южного региона. Из Южной префектуры нам в этом году за помощью ни разу не обращались.
 
Здесь очень коротко собрана часть информации о проделанных работе и поисках  SA Kadunud и OPEROG за последние полтора месяца. Это не вся ее деятельность. Даже пробежав по страницам глазами понятно, что многое несовершенно в организации поиска пропавших людей. В тоже время как патрульные, полицейские с собаками и те полицейские, которых на один день отправляют на поиски из своих кабинетов, делают все, что от них зависит.
 
То, что управление Министерства внутренних дел и Департамента полиции и погранохраны в недостаточной степени заботятся о принятии изменений в поиске пропавших людей, привело к некорректным решениям в проведении поисков, из-за чего пропавших не находят, или они погибают в ожидании спасения, что в свою очередь уменьшает доверие граждан по отношению к государству, но демократическое государство может развиваться исключительно при поддержке граждан. Правовой фундамент демократии состоит из хорошего государственного управления, которое требует значительного привлечения граждан в целях выполнения задач и их оповещения в достаточной степени.

Menetlusinfo

 1. Vastus EKK teabepäringule algatuse edasise menetluse osas

  "Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 152 (Otsused pöördumise kohta) punkt 6 annab komisjonile võimaluse pöördumist menetledes otsustada lahendada pöördumises püstitatud probleem muul viisil. Probleemi lahendamise „muu viisi“ sisu ei ole konkreetselt määratletud. Seda on praktikas kasutatud näiteks juhul, kui kollektiivses pöördumises toodud ettepanekut esitatud kujul või selles pakutud lahendust esitatud kujul ei toetata. Komisjon võib tuua ära põhjendused ning soovitused, kuidas probleemi võiks edaspidi käsitleda. Minule teadaolevalt ei ole hetkel siseministeeriumis ettevalmistamisel kadunud inimeste otsimisega seonduvaid muudatusi. Samas on siseturvalisuse arengukava 2020-2030 raames kinnitatud programmis „Siseturvalisus 2022–2025“ (https://www.siseministeerium.ee/stak2030#programm), lk 60 (Võimekus 2.6.3. Abitus seisundis isikute asukoha väljaselgitamine ja abistamine) ühe olulise teemana märgitud kadunud inimeste otsimisega seonduvat."

 2. Vastus kollektiivsele pöördumisele

  (Sisestatud ja saadetud käsitsi.) "Õiguskomisjonis 18.02.2019 toimunud arutelu tulemusena otsustas komisjon konsensuslikult rakendada Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 15213 punkti 6 ning lahendada pöördumises püstitatud probleem muul viisil. Õiguskomisjon palus siseministeeriumil ning justiitsministeeriumil saata 25. aprilliks 2019 õiguskomisjonile kiri, mis sisaldab konkreetseid ettepanekuid seaduse muutmiseks arvestades 18.veebruaril toimunud arutelu. Õiguskomisjon on valmis menetlema kadunud inimeste otsimisega seonduvaid muudatusi, kuid kahtlemata on vaja võimalikke muudatusi põhjalikult analüüsida, hinnata nende mõjusid ja põhiseaduspärasust. Tänaseks ei ole õiguskomisjonil veel justiitsministeeriumi ja siseministeeriumi koostöös valminud muudatuste kavandeid."

  Teavitus algatuse jälgijatele saadetud .

 3. Arutelu Õiguskomisjonis

  Otsustati lahendada pöördumises püstitatud probleem muul viisil.

 4. Riigikogu õiguskomisjoni istungi protokoll nr 9

  (Sisestatud ja saadetud käsitsi.)

  Teavitus algatuse jälgijatele saadetud .

 5. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

  Otsustati lahendada pöördumises püstitatud probleem muul viisil.

 6. Arutelu Õiguskomisjonis

  Otsustati lahendada pöördumises püstitatud probleem muul viisil.

 7. Algatus menetlusse võetud

  Algatus on edastatud menetlemiseks Õiguskomisjon-ile.

 8. Algatus jõudis Riigikokku

 9. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 10. Algatus kogus 1000 allkirja

 11. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. необходимость

  необходимость изменения ситуации

  1. необходимость

   необходимость изменения ситуации

   Olen lugenud läbi algatuse "Nõuame, et teadmata kadunud inimese otsingu alguses kaasaks riik KOHE kogu olemasoleva ressursi, kaasaarvatud vabatahtliku organisatsiooni SA Kadunud OPEROG." ja avaldan toetust oma allkirjaga.
   NimiIsikukoodAllkiri