Arvamusfestivali arutelude sisend strateegiale Eesti 2035Arvamusfestival

Eesti Koostöö Kogu,

Kommentaarid

Osalusarutelu #kuidasmekestame (inimvara ala) https://goo.gl/CqBdeT

Proovikivid: • Mida teha, et lasterikkus ei paneks peresid majanduslikult raskesse olukorda? • Kuidas jõuda regionaalse, soolise ja haridusliku tasakaaluni üle Eesti? • Kuidas lahendada struktuurne töötus, oskuste mismatch? • Kuidas jõuda selleni, et juhtimiskvaliteet oleks piisavalt kõrge ja toetaks inimeste arengut? • Kuidas teha nii, et haridus vastaks paremini tööturu vajadustele? • Kuidas vähendada üldist negatiivset hoiakut sisserände suhtes? • Kuidas hoida ära, et vähemate võimalustega jääme kinni kehvemasse elukeskkonda? Lahendustena: • luua süsteem, mis aitaks lihtsustada perekondadele vajaliku eluaseme soetamist ja parandaks transpordivõimalusi; • kehtestada kodanikupalk (lahendab vaesuse ja ebavõrdsuse probleeme); • lõpetada lihtsustav lähenemine poliitikakujundamises, kus Tallinn ja väikealevid võrdsed; • tekitada abinõusid, mis kutsuksid inimesi maale elama (maksusoodustused maakohtade elanikele, ettevõtlusmaksude alandamine, noorte perede eluasemelaenu soodustused jne); • “personaalne õpikonto” – igale töötavale inimesele laekub õppimiseks konkreetne summa, mille kasutamiseks tuleb minna töötukassa kontorisse, kus tema huvide ja vestluse põhjal lepitakse kokku, millised koolitused on talle enesetäiendamiseks kasulikud ja mida saab õpikonto kaudu rahastada; • teadvustada, et rahvastik on ühiskonna andekuse alus ja uuenduslikkuse ressurss; • elukestva õppe käivitamine, rakendamine; • elukestva õppe ja ühistegevuse institutsionaliseerimine - vabaühendusi, ametnikke, spetsialiste koondava rahvakogu kokkukutsumine; • rohkemate võimaluste loomine põliselanike ning uussisserändajate koos tegutsemiseks - nt ühishackatonid; • uurida uuenenud emaduse olemust (nt. rollid, mentaliteet). Erakondadele: - kuidas tekiks poliitiline tahe adresseerida rände küsimust viisil, mis ei piirduks loosunglike sõnavõttudega? - kuidas näete rännet rahvastikuprotsessis – kas rahvasrahvastikukao kompenseerija või lühiajalise ja piiratud majandusinstrumendina? - Riigi osa sündimuses: laste "ostmine" või tugi peredele?