Lageraied Ajalukku

Eesti Metsa Abiks MTÜ,
1266 allkirja kogutud

Lageraied Ajalukku


Anna oma allkiri, et saaksime teha kollektiivse pöördumise Riigikogule, lõpetamaks riigimetsades lageraiete ainuvalitsuse ja asendamaks need säästliku, metsa ökoloogiliste, sotsiaalsete, majanduslike ja kultuuriliste väärtustega arvestava majandamisega.

Ettepanek


Metsaseaduse aluseks oleva säästva metsanduse eesmärkide saavutamiseks teeme ettepanekud seadusemuudatuseks:
    
1. Vähendada lageraielangi maksimumsuurust riigimetsades ühele hektarile praeguse 7 hektari asemel. 
2. Lugeda mets uuenenuks latimetsa eani jõudes praeguse 0,5-1 meetri asemel.
3. Oluliselt piirata raietegevust ja -meetodeid rahvusparkides ning looduskaitsealadel.
4. Kehtestada kogu riigis üldine 4-kuune raierahu.
5. Inventeerida ning kaitse alla võtta kõik olemasolevad ja veel leitavad looduslikud pühapaigad.
6. Järelejäänud looduslikud vooluveekogud koos ümbritsevate aladega kaitse alla võtta ning alustada riigimaal kuivendussüsteemide sulgemist. 
7. Võimaldada majanduslikult vähekindlustatud inimestele riigimetsast eelisjärjekorras ning vastuvõetava hinnaga küttepuid osta.

Põhjendus


Riigimets on meie kõigi ühine mets. Igale Eesti elanikule “kuulub” riigi metsast 0,9 hektarit metsamaad. Ometi pole rahvale antud otsustusõigust meie metsade kasutuse ja raiumise üle.

Viimastel aastatel on Eesti metsade raie, eriti just lageraie üha suurenenud. 2007. aastaga võrreldes on raiemahud tõusnud 4,5 miljonilt tihumeetrilt 11 miljoni tihumeetrini 2017. aastal. Kui 2007 raiuti lageraiega ligi 3,5 miljonit tihumeetrit puitu, siis 2017. aastal ligi 9 miljonit tihumeetrit. Kokku väljastas keskkonnaamet möödunud aastal lageraielube 55 000 hektarile. RMK raius lageraiega aga 10 736 hektarit, küündides peaaegu Karula rahvuspargi suuruse alani.

Laialdased lageraied kahjustavad metsa tervist, rikuvad inimeste elukeskkonda, pärsivad loomulikku veeringlust, halvendavad looduslikku uuenemist, põhjustavad süsinikuemissioone, takistavad kliimamuutustega võitlemist ja määrivad Eesti mainet, seepärast leiavad kõnealuse rahvaalgatuse koostajad, et lageraie kuulub ajalukku. Lageraiet propageeriv puidutööstus kasutab laialdaste lageraietega metsast kui tervikust ära vaid ühe ressursi, hävitades konkreetse puiduressursi kätte saamiseks teised metsa hüved ning ka keskkonna.

Toetame lageraiest jätkusuutlikumaid, loodus- ja inimsõbralikemaid majandamisviise. Leiame, et riigimetsades tuleks ulatuslikud lageraied lõpetada, kuna tegemist pole mitte puidutööstuse toorme allika, vaid rahvale kuuluva ühise rikkusega.

Vaata ka www.lageraie.ee

Anna sellele algatusele oma allkiri!

Allkirjastada saad ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Ennast identifitseerimata ei saa algatusele häält anda.

ID-card

Mobile ID

Kas tahad selle algatuse edasise käekäiguga kursis olla?

Kommentaarid

 1. Eha Metsallik

  Lageraiete käigus kaob (kogu maailma) ELUKS vajalik liigirikkus!

  Meil niideti RMK poolt maha (eksituse tõttu istutatud 200 tamme) 6 aastane tammeistandus, kuna tammed ei pidanud palgiks sobima. Niideti/saeti maha vähemalt 50 inimese kõrgust ja kässivarre jämedust tamme-noorukit ning pandi asemele kasevitsakesed! Kus tohivad Eestimaal kasvada: türnpuud, paakspuud, kuslapuud, lodjapuud, pärnad, vahtrad, jalakad, kukerpuud, pihlakad, toomepuud, viirpuud, õunapuud, pirnipuud, remmelgate ja pajude liigid, tammed, mustikad, pohlad jne. Kui A. Talijärv kõneleb ainult kuusest - kasest - männist. RMK metsad on juba muudetud põhiliselt monometsanduse tihnikuteks...Kas nüüd ka erametsandus võtab rangelt ainult mono-/puupõldude suuna?

  1. Natalja Pessotšinskaja

   текст петиции на русском языке

   Сплошные вырубки в историю. Поставьте свою подпись, чтобы мы смогли создать Коллективное обращение в Рийгикогу, которое бы прекратило единовластие сплошных вырубок в государственных лесах, заменив их бережливым и экологичным для леса, считающимся с социальными, экономическими и культурными ценностями хозяйствованием. Предложение. Предлагаемые поправки в закон о лесе, чтобы достичь целей экономного хозяйствования: 1. Уменьшить максимальную площадь сплошных вырубок с нынешних 7 до 1гектара. 2. Считать выросший лес жердяковым не с нынешних 0.5, а с 1 метра. 3. Существенно ограничить деятельность по вырубки и методы в национальных парках и природоохранных зонах. 4. Установить во всей стране четырёхмесячную весеннюю остановку лесосечных работ. 5. Инвентаризировать и взять под охрану все известные и найденные в будущем природные святилища. 6. Взять под охрану вместе с окружающими территориями оставшиеся природные водоёмы и начать закрытие осушительных систем, находящихся на государственной земле. 7. Предоставить малообеспеченным людям возможность приобретать без очереди и по приемлемой цене дрова из государственных лесов. Пояснение. Государственный лес – общий лес для всех нас. Каждому жителю Эстонии «принадлежит» 0.9 гектара государственного леса. Однако народу не дано право решать как использовать и вырубать лес. В последние годы в Эстонии рубка леса, особенно сплошная рубка, только увеличивались. По сравнению с 2007 годом объёмы вырубки увеличились на 4.5 миллиона плотных кубометров, достигнув 11 миллионов в 2017 году. Если в 2007 году сплошной рубкой вырубили около 3.5 миллионов плотных метров, до в 2017 примерно 9 миллионов. В прошлом году Департамент окружающей среды выдал разрешения на сплошную рубку на 55 000 гектаров. Центр Управления государственными лесами вырубил сплошной рубкой 10 746 гектаров, почти достигнув размеров национального парка Карула. Обширные сплошные вырубки портят здоровья леса, ухудшают среду обитания людей, замедляют естественный круговорот воды в природе, ухудшают естественное само