Mahetoodete hinda on vaja langetada! Soovime tunnustatud mahetoidule 9% käibemaksumäära!

Aleksander Laane,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Arhiveeritud
2960 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Enamus Euroopa riike on kehtestanud kõigile või osadele toiduainetele käibemaksusoodustuse. Sageli on see protsent 5 või väiksemgi. Eesti kuulub nende väheste riikide hulka, kus toidule kehtib üldine kõrge, 20% käibemaksumäär. 
Eesti elanikud eelistavad kodumaist ja mahedat toitu. Mahetoodangu hind on aga praeguse suhteliselt väikese tootmismahu juures kõrgem kui keskkonda ja inimese tervist kahjustava tootmise puhul. Eesti suur võimalus on muutuda valdavalt maheda toidu tootmise maaks. See võimaldab parandada Eesti elanike tervist, avada uusi turge maheettevõtjatele, langetada mahetoodangu hinda tarbijale, parandada meie elukeskkonna tervist ja taastada ökosüsteeme. 

Mahetootmises ei kasutata inimese ja keskkonna tervisele ohtlikke pestitsiide
Erinevate endokriin- ehk hormoonsüsteemi kahjustavate kemikaalide (EDC) tekitatud kahju ulatub Eestis 1,5% SKPst, 239 € inimese kohta aastas ja Eesti kohta kokku 374 miljonit eurot aastas. Euroopa Liidu jaoks on aastane kahju umbes 163 miljardit! 
  Neist kahjustavatest ainetest moodustavad märkimisväärse osa mitmed põllumajanduses kasutatavad mürgid, sh pestitsiidid nagu vähkitekitav glüfosaat (Eestis kasutatakse u 300 tonni aastas)  jpt. Hormoonsüsteemi häirivad kemikaalid ümbritsevad meid kõikjal – õhus, toidus, toidupakendites, vaipades, kardinates ja mujalgi. Kahjulik mõju võib ilmneda juba üliväikeste koguste juures, põhjustades mitmeid tervisehäireid: vähki, viljatust, autismi, laste ja täiskasvanute rasvumist, diabeeti, käitumishäireid, kilpnäärme talitluse häireid jm. Eriti ohtlik on kokkupuude nende kemikaalidega looteeas. Uuringud on näidanud, et EDCd võib leida iga inimese verest ja isegi rinnapiimast. Seega aitab mahetoodete kättesaadavamaks tegemine vältida tervisekahjusid ja neist tulenevat rahalist kahju.

Käibemaksumäära alandamine aitab raha Eestisse tuua
Nõudlus mahetoodete järgi on tugevas kasvutrendis. Kui 2017. aastal oli maailma maheturu mahuks pea 125 miljardit dollarit (sellest 40% Põhja-Ameerika ja 30% Euroopa), siis aastaks 2024 ennustatakse turu mahuks 323 miljardit (aastane kasv CAGR 14,56%). 
Tootmise laiendamine võimaldab kasutusele võtta uusi tõhusaid tehnoloogiaid, kasvatada toodangu mahtu, alandada hinda ja eksportida. Kõrgem kodumaine nõudlus ja ostuvõime annavad meie mahetootjatele vajaliku kindlustunde mahetoidu kasvatamisega alustamiseks ja tootmise laiendamiseks.

Käibemaksumäära alandamine toob rohkem raha riigikassasse
Läti Vabariigi näitel, kus värskete puu- ja juurviljade ning marjade käibemaksu alandati seniselt üldiselt 21 protsendi määralt 5 protsendini, saab öelda, et kardetud 6 kuni 10 miljoni euro suurusest eelarvemiinusest sai koos teisi makse arvestades kokkuvõtteks hoopis eelarvelisa. Põhjuseks oli kõrgest maksumäärast tingitud “halli majanduse” (kus osa käibest, töötasudest jm. jäi maksustamata) osakaalu vähenemine sektoris, sest käibe varjamine kaotas mõtte.
Luua tuleb nimekiri toiduainetest ja toodetest, mis jäävad maksustatuks üldise ehk 20% maksumääraga - näiteks kalamari, pudeldatud vesi ja magustatud joogid, popkorn, alkohol, kommid jmt.

Mahetoodang parandab keskkonna tervist
Mahetootmine parandab mulla elurikkust ja viljakust, mesilaste ja teiste tolmeldajate (jt putukate) olukorda; lindude, kahepaiksete olukorda; vee-elustiku seisundit meie jõgedes ja järvedes ning Läänemeres, kus on juba niigi maailma suurim surnud merepõhja tsoon.
Intensiivse põllunduse tõttu kannatab 11% EL riikide pindalast muldade erosiooni käes, kaotades 970 miljonit tonni viljakat mulda igal aastal.
Üleminek aitab Eestil täita kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärke EL Jagatud kohustuste määruse (ESR: Effort Sharing Regulation) osas.

Erakond Eestimaa Rohelised (EER) toetab EL põllumajandustoetuste ühtlustamist ning soovib, et nii EL kui Eesti Vabariigi toetused oleks suunatud mahemajandusele ülemineku toetamisele, tehnoloogia vahetusele, toodangu töötlus- ja säilitamisvõimaluste loomisele. See pöördumine on suunatud Riigikogule ja valitsusele käibemaksu alandamiseks vajalike seaduseparanduste väljatöötamiseks. EER kinnitab, et on valmis osalema vastava eelnõu väljatöötamises. 

Erakond Eestimaa Rohelised nimel
Aleksander Laane
EER volikogu esimees

Lisainfo:
Burden of disease and costs of exposure to endocrine disrupting chemicals in the European Union: an updated analysis
L. Trasande  R. T. Zoeller  U. Hass  A. Kortenkamp  P. Grandjean  J. P. Myers  J. DiGangi  P. M. Hunt  R. Rudel  S. Sathyanarayana  M. Bellanger  R. Hauser  J. Legler  N. E. Skakkebaek  J. J. Heindel
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/andr.12178

Ülevaade muldade erosioonist; pestitsiididest, põllumajandusest lähtuva reostusest, antibiootikumide suhtes resistentsuse omandandanud mikroorganismidest jne lähtuvatest kahjudest inimesele ja meid ümbritsevale keskkonnale. The International Panel of Experts on Sustainable Food Systems (IPES-Food) : 
http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/CFP_ExecSummary_EN.pdf

Jagatud kohustuste määrus (ESR: Effort Sharing Regulation)
Eestil tuleb 2030. aastaks vähendada kasvuhoonegaaside heidet määrusega hõlmatud sektorites (sh põllumajanduses) summaarselt 13% võrreldes 2005. a heite tasemega.
https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/kliima/euroopa-liidu-algatused/esd-ja-esr

Tõlge vene keelde:
Цены на экологически чистые продукты нужно опустить. 
Желаем снизить ставку налога с оборота для экологически чистых продуктов до 9 %
В большинстве стран ЕС действует уменьшенная ставка налога с оборота для всех или большинства продуктов. Очень часто эта ставка имеет размер 5% или ещё меньший. К сожалению, Эстония принадлежит к тому небольшому числу стран, в которых действует высокий налог с оборота на продукты. У нас он составляет 20%.
Жители Эстонии предпочитают местные и экологически чистые продукты. К сожалению, цена экологически чистых продуктов при относительно небольших объемах производства выше, чем цена произведенных массовым способом, вредных для здоровья людей и окружающей среды продуктов. У Эстонии большой потенциал стать страной, практически все продукты производящей экологически чистым способом. Это сможет поправить здоровье жителей Эстонии, открыть новые рынки для производителей экологически чистой продукции, снизить цену на Эко-продукты, исправить здоровья окружающей нас среды и восстановить многие экосистемы. 

В производстве эко-продуктов не используют опасные для здоровья и окружающей среды пестициды
Из этих опасных химикатов львиную долю составляют используемые в сельском хозяйстве яды, в том числе пестициды, такие как вызывающий рак глифосат(в Эстонии используется примерно 300 тонн в год) и другие. Нарушающие работу гормональной системы окружают нас повсюду: в воздухе, в пище, в упаковке продуктов, в коврах, в занавесках и многих других предметах. Вредное воздействие может проявиться уже сверхмалых дозах, вызывая самые разные нарушения здоровья: рак, бесплодность, аутизм, ожирение детей и взрослых, диабет, нарушения поведения, нарушения работы щитовидной железы и тд. Особенно опасно соприкосновение с этими химикатами во время беременности для плода утробе. Исследования показали, что EDC можно найти в крови у каждого человека  и даже в грудном молоке. Именно доступность эко-продуктов поможет избежать многих нарушений здоровья и снизить многие риски.

Снижение ставки налога с оборота для эко-продуктов привлечет деньги в Эстонию
Спрос на эко-продукты стремительно растет. Если в 2017 году объем всего рынка был примерно 125 миллиардов долларов(из них 40% Северная Америка и 30% Европа), то к 2024 году предсказывается объем 323 миллиарда(годовой рост по методике CAGR 14,56%)
Расширение производства позволит использовать новые эффективные технологии, повысить объем производства, снизить цену и начать экспортировать всё в больших количествах. Высокое потребление внутри Эстонии и рост возможности приобретать данную группу товаров придаст местным производителям эко-продукции чувство уверенности и даст возможности к расширению. 

Уменьшение ставки налога с оборота принесет больше денег в бюджет
На примере Латвии, где снизили налог с оборота на свежие овощи, фрукты и ягоды с 21% до 5%, мы видим, что в итоге вместо ожидаемого падения поступления на 6-10 миллионов евро получился положительный прирост налоговых поступлений. Причиной было уменьшение объема так называемой “серой экономики”, потому что со снижением налога, пропал смысл в сокрытия и манипуляциях с налогами в данном секторе экономики.
Нужно создать список продуктов и изделий, который останутся под обыкновенной(20%) ставкой налога с оборота. Например рыбья икра, бутилированная вода, подслащенные напитки и продукты с большим содержанием сахара, попкорн, алкоголь, конфеты и тд.

Эко-продукты существенно исправят состояние испорченной окружающей среды
Производство эко-продуктов исправят микробиом почвы, сохранив разнообразие её обитателей и её урожайность. Исправится ситуация с пчелами и другими опылителями(также и с другими насекомыми), уменьшится угроза исчезновения земноводных, поправится состояние наших рек и озёр, соответственно и Балтийского моря. Балтийское море и так является самым отравленным морем в мире, с самой большой мертвой зоной. 
Из-за интенсивного сельского хозяйства 11% сельскохозяйственных земель ЕС подвержены эрозии, которая приводит к потере 970 миллионов тонн плодородной земли каждый год.
Переход на производство эко-продуктов поможет Эстонии выполнить обязательства по уменьшению эмиссии парниковых газов в части ESR (Effort Sharing Regulation).

Партия Зелёных Эстонии поддерживает выравнивание всех пособий в секторе сельского хозяйства и желает, чтобы пособия исходящие из ЕС и Эстонской Республики были бы направлены на переход к производству эко-продуктов, развитию щадящего сельского хозяйства, изменению технологий сельского хозяйства, созданию возможностей   по переработке и сохранению эко-продуктов. 
Это обращение направлено Рийгикогу и Правительству Эстонской Республики для того чтобы они начали разработку закона об уменьшении налога с оборота. Партия Зелёных подтверждает, что готова принять участие в разработке законов в данной сфере.
   
Александр Лаане, Председатель совета уполномоченных Партии Зелёных.

Menetlusinfo

 1. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

  Otsustati esitatud ettepanek tagasi lükata.

 2. Arutelu Rahanduskomisjonis

  Otsustati esitatud ettepanek tagasi lükata.

 3. Arutelu Rahanduskomisjonis

  Otsustati jätkata arutelu komisjonis.

 4. Algatus menetlusse võetud

  Algatus on edastatud menetlemiseks Rahanduskomisjon-ile.

 5. Algatus jõudis Riigikokku

 6. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 7. Algatus kogus 1000 allkirja

 8. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

  Olen lugenud läbi algatuse "Mahetoodete hinda on vaja langetada! Soovime tunnustatud mahetoidule 9% käibemaksumäära!" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri