(ET/RU) Alandame makse noorte jaoks! Panustame Eesti tulevikku! Снизим налоги для молодежи! Мы хотим

MTÜ S.T.A.R.K.,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Riigikogus
  4. Järelkaja
Peatatud: 13 allkirja

987 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Peatatud: 13 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks Riigikokku saatmiseks vajalikku 1000 allkirja. Kuna allkirjade kogumise algusest on möödas rohkem kui poolteist aastat, pole võimalik enam algatust uuesti allkirjastamisele saata. Seni kogutud allkirjad on ka anonüümitud.

Alandame makse noorte jaoks! Panustame Eesti tulevikku!

1. Sissejuhatus
 
Eestis väheneb pidevalt noorte arv. Enamus noorte majanduslik olukord on keeruline. Noortel on raske elamispinda leida ning vanemate juurest ära kolida, kuna neil pole piisavalt raha eluasemelaenu sissemakse jaoks. Sissetulekud on piiratud töökogemuste puudumise või kvalifikatsioonile vastava töökoha mitteleitavuse tõttu. Riik võiks oma noori kodanikke aidata, alandades tulumaksu, millega soodustaks noorte majanduslikku aktiivsust, aga samas vähendaks nende massilist väljarännet ja elavdades riigi majandust. 2016 a. 13 792 väljarännanust 53% olid vanuses 20-39 ja 10% 0-19 aastat ning peab arvestama sellega, et ca  30%  väljarändest  on  jäänud  endiselt registreerimata. Koos noorte sissetuleku kasvuga hakkab vähenema ääremaastumine ning elavneb Eesti majandus nii suuremates linnades kui ka maal.

Ettepanek

2. Üldine olukord
 
Viimastel aastatel kasvab pidevalt töötavate noorte arv ning paljud lähevad välismaale, seega on antud probleem aktuaalne. Riigieelarve kasvab. 2018. aastal ületas riigieelarve 10 miljardit eurot, samas prognoosib valitsus majanduskasvu aeglustumist. Kui 2019. aastal on majanduskasv 3%, siis 2022. aastal oodatakse kasvu aeglustumist 2,7%-le. Majanduskasvu säilitamiseks ja tööturu turgutamiseks tuleks võimaldada töötavatele noortele maksusoodustust. Toetus seisneb maksude vähendamises, mida riik arvab maha brutopalgast “(Kogumispension (II sammas, 2%)”, “töötuskindlustusmakse  (töötaja)”, “tulumaks”.

Põhjendus

Antud muutus võimaldaks suurendada noorte sissetulekut suurendades nende ostujõudu.   2018. aasta alguses elas Eesti statistika andmetel Eestis umbes 276 800 noort ning nende arv on langustrendis. Töötuna oli registreeritud ligi 4000 noort vanuses 16-26 eluaastat ja registreeritud töötuse määraks oli 5,5%, seega puudutab võimalik maksusoodustus 72727 noort. 

Kui arvestada sellega, et riik alandab tulumaksu noorte jaoks 10% võrra, siis riik peaks selleks eraldama umbes 90 miljonit eurot. 


3. Kust raha saada?

Antud summa võiks saada järgmistelt suundadelt: 
    
• Transport, millele on eraldatud   508 miljonit - kärbe 27 mln eurot. 
• Kultuur, millele on eraldatud 182 miljonit - kärbe 12 mln eurot. 
• Ettevõtlus ja innovatsioon, millele on eraldatud   162 miljonit - kärbe 10 mln eurot. 
• Põllumajandus ja kalandus, millele on eraldatud  414 miljonit - kärbe 23 mln eurot. 
• Keskkond, millele on eraldatud 240 miljonit - kärbe 18 mln eurot. 

Antud valdkonnad on valitud riigi eelarvestrateegias püstitatud vabariigi valitsuse prioriteetide järgi ning kogusumma suuruse järgi. Kui summa on piisavalt suur võrreldes teiste valdkondadega, siis väike osaline summade ümbersuunamine ei tohiks kogu protsessile ja riigi arengule negatiivselt mõjuda.  Lisaks sellele perioodil 2020-2023 moodustavad välistoetused riigieelarve kogukuludest 3,2 mld. Kõige suuremas mahus rakendavad aastatel 2020-2023 välistoetusi Maaeluministeerium ning Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium vastavalt 735 mln ja 1,3 mld.

Kuna valitsus on endale prioriteetideks seadnud:
    
1. Edendada Eesti majanduskasvu
2. Suurendada Eesti rahvaarvu
3. Tugevdada julgeolekut
4. Suurendada ühiskonna heaolu ja sidusust

Siis me näeme, et antud ettepanek ühtib valitsuse eesmärkidega, kuna pikemas perspektiivis see mõjutab Eesti majanduskasvu, rahvaarvu, ühiskonna sidusust ning  kaudselt ka riigi kaitsevõimet ja turvalisust. 

Üldkokkuvõttes saaks majandus lisajõudu jätkusuutliku kasvu jaoks. Tasub ära märkida, et teised EL riigid  on juba kasutanud  sarnaseid meetmeid.
 
 
4. Välismaa kogemus
 
Näidete toomiseks võib vaadelda Poola ja Soome kogemust.

Poola näide,  kus 1. augustist 2019. a, noored vanuses kuni 26 a. on vabastatud tulumaksust, juhul kui see ei ületa aastas 85 500 zlotti (19 700  eurot). Kui aasta sissetulek ületab antud summa siis tulumaks kehtib ainult sellele summale, mis on ületanud antud ülempiiri.
 
Tulenevalt projektist, alandatakse Poolas tulumaksu 2020. aastast 18% kuni 17%-le. Seega iga-aastane sissetulek, mis jääb alla 85 528 zlotti maksustatakse 17% tulumaksuga. Summad, mis ületavad 85 528 zlotti, maksustatakse endise tulumaksuga, mis moodustab 32%.

Soomlastel on ka olemas sarnane kogemus. Juhul kui aasta sissetulek jääb alla 16 000 euro, siis Soome kodanikud tulumaksu maksma ei pea. Kui kodaniku või mitteresidendi palk on 16 000 kuni 24 000 eurot aastas, siis maksumaksja peab maksma 6% oma igakuisest sissetulekust, 24 000 kuni 39 600 euro puhu 17% ning 39 600 kuni 71 300 puhul on see 28,4%. Kui sissetulek on 71 300 kuni 100 000 eurot, on tulumaksu suurus 29,7%.
 
 
5. Miks on see vajalik?
 
1. Väheneb noorte väljaränne välismaale (rahvastiku vähenemine)
2. Suureneb noorte majanduslik aktiivsus, elavneb Eesti majandus
3. Suureneb sündimus ja kasvab kindlus tuleviku suhtes, suureneb majanduslik heaolu ja erinevate ühiskonnagruppide rahulolu (noored ja nende vanemad)
4. Väheneb koormus vanemale põlvkonnale, kuna noorte sissetulek suureneb, mis loob soodsad tingimused pensionite tõstmiseks.

 
6. Kasutatud materjal:

1. https://blog.stat.ee/2017/02/20/kui-palju-on-eestis-lapsi-ja-noori/
2. https://www.stat.ee/pressiteade-2019-046
3. https://noored.ee/opimaterjalid/uuringud/euroopa-noorteraport-2015/
4. https://blog.stat.ee/2017/09/12/noorte-suvel-tootamine/
5. https://humanrights.ee/app/uploads/2018/03/Eesti-noorte-muutunud-ootused-t%C3%B6%C3%B6le-21.03.2018-K.Vannas-Mitmekesisuse-konverents-jagamiseks.pdf
6. https://www.err.ee/961864/noored-eelistavad-tootamiseks-soomele-teisi-pohjamaid-voi-lounariike
7. https://www.riigikogu.ee/wpcms/wp-content/uploads/2018/08/ASK_R%C3%A4nne.pdf- lk.27/30
8. https://www.postimees.ee/6723087/poola-vabastab-noored-tulumaksust
9. https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsus-kiitis-heaks-2019-aasta-riigieelarve
10. https://drive.google.com/file/d/1VOLBEg0RsYzPjXXq0Wi-gDvAmiXKDI2y/view
11. https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigieelarve-ja-majandus/majandusprognoosid
12. https://www.tootukassa.ee/content/tooandjale-ja-partnerile/alaealise-tootamise-toetus
13. https://bit.ly/2ZpAWGp 
14. https://visasam.ru/emigration/europe-emigration/nalogi-v-finlyandii.html
15. https://www.infofinland.fi/et/elu-soomes/too-ja-ettev-tlus/maksustamine
16. https://www.valitsus.ee/ru/novosti/pravitelstvo-odobrilo-byudzhet-na-2019-god
17. https://www.err.ee/922462/rahandusministeerium-eesti-saaks-laenata-kuni-200-miljonit-aastas
18. https://cms.internations.org/sites/default/files/2019-05/2019-05-22_Digital_Life_Abroad_Report_by_InterNations.pdf
19. https://www.workinestonia.com/estonia-is-best-country-in-the-world-for-digital-life-new-internations-2019-report-says/


Снизим налоги для молодежи! Мы хотим процветающую Эстонию!
 
 
1. Введение
 
Количество молодежи в Эстонии постоянно снижается. Как известно, положение среднестатистического молодого жителя Эстонии  непростое: нет денег на взнос для кредита, финансовые возможности ограничены и тд. Государство могло бы помочь в решении этой задачи. Снизить налог для работающих молодых, чтобы стимулировать их экономическую активность, финансовую самостоятельность и независимость. Например в 2016 году из 13 792 человек выехавших за границу 53% были в возрасте 20-39 лет и 2 лет, также стоит учитывать тот факт, что около 30% уехавших были официально не зарегистрированы. Таким образом, решив вопрос с налогами, можно уменьшить отток молодежи за рубеж и тем самым оживить экономику Эстонии в целом.


2. Общее положение дел
 
В последние годы процент работающей молодежи неуклонно растет. В связи с этим данная проблема набирает актуальность.

Бюджет страны растет. Уже в 2018 годовой бюджет страны был более 10 миллиардов евро. Тем не менее правительство прогнозирует спад роста экономики. Так в 2019 году бюджет будет 11,06 миллиарда евро, а рост экономики составит 3%, а в 2022 до 2,2%. В связи с этим, проблема граждан Эстонии еще более актуальна. Ситуация в стране может сильно улучшиться, если государство предоставит льготу для работающего гражданина (в возрасте до 26 лет). Поддержка заключается в уменьшении налогов, которые государство вычитывает из брутто зарплаты (“Накопительная пенсия (II ступень, 2%”), “Страхование от безработицы (работник)”, “Подоходный налог”.

Это позволит молодежи получить дополнительные ресурсы. Работодатели должны будут платить меньший налог, также это позволит решить проблему нехватки рабочих рук. По данным Департамента статистики на начало 2018 года в Эстонии проживало 276 800 молодых людей и их количество будет постепенно сокращаться. Из них каждый 7 работает, что в итоге составляет 72727 работающих молодых людей. Если учесть, что государство снизит для молодых подоходный налог на 10%, то государству надо будет выделить около 90 миллионов евро.


3. Откуда взять деньги?

Необходимую сумму можно взять со следующих направлений (сколько можно перенаправить):
    
• Транспорт, на который выделено около 508 миллионов ( 27 млн)
• Культура, на которую выделено около 182 миллионов (12 млн)
• Предпринимательство и инновации, на которые выделено 162 миллиона (10 млн)
• Сельское и рыбное хозяйство, на которые выделено 414 миллионов (23 млн)
• Окружающая среда, на которую выделено 240 миллионов (18 млн)

Данные направления были выбраны исходя из приоритетов правительства и общей выделенной суммы. Также в с 2020 по 2023 год Европейские субсидии составят 3,2 миллиарда от бюджета Эстонии. Больше всего будет выделено на Министерство сельского хозяйства 735 миллионов и 1,3 миллиарда на министерство экономики и коммуникации. Так как суммы направлений достаточно крупные по отношению к другим сферам деятельности, то небольшое перенаправление средств, не должно негативно сказаться на развитии всего процесса и развития страны в целом.
 
Так как правительство обозначило следующие приоритеты:
    
1. Развитие экономического роста Эстонии
2. Увеличение количества населения Эстонии 
3. Укрепление обороноспособности  
4. Увеличить общность и благополучие общества  

Как мы видим, то данное предложение во многом совпадает с целями и задачами правительства на ближайшие годы, так как в дальнейшей перспективе повлияет на экономический рост страны, её население, единство общества и в какой-то степени обороноспособности страны.

В результате экономика страны получит дополнительный стимул для роста, что крайне важно в долгосрочной перспективе. Стоит заметить, что другие страны ЕС уже применяли схожие изменения.


4. Иностранный опыт
 
Например, опыт Польши.

С 1 августа 2019 года,  молодежь до 26 лет освобождена от уплаты подоходного налога, размер годовых доходов которой не превышает 85528 злотых (19 700 евро). Если годовой доход превышает эту сумму, то налог будет начислен только для суммы превышения.

Согласно проекту, c 2020 года подоходный налог в Польше снизится с 18% до 17%. Теперь годовой доход до 85528 злотых будет облагаться по ставке 17%. Суммы превышающие 85528 злотых, как и раньше, будут облагаться по ставке 32%.
 
Опыт Финляндии. 

При годовой оплате труда менее 16 тысяч евро, гражданин Финляндии не платит налог. Если заработная плата гражданина или нерезидента этого государства составляет более 16 тысяч, но менее 24 тысяч, то налогоплательщик обязан отчислять в государственную казну 6 процентов от своей заработной платы. При оплате труда свыше 24 тысяч, но менее 39 600, человек платит 17 процентов. Если сумма оплаты труда свыше 39 600, но менее 71 300 евро, налог равняется 21.4 процента от общей суммы зарплаты. При зарплате от 71 300 евро до 100 тысяч, налог равняется 29.7 процента.


5. Что это даст? 
 
1. Уменьшится отток молодежи за рубеж (потери населения заметно уменьшатся).
2. Вследствии новых финансовых поступлений и ресурсов, повысится экономическая активность молодежи (следовательно, общая экономика страны активизируется еще сильнее).
3. Появится удовлетворенность и уверенность различных слоев населения (не только в возрасте до 26 лет) в благосостоянии будущего поколения, высока вероятность, что повысится рождаемость (улучшится демографическая ситуация страны).
4. Нагрузка на старшее поколение будет снижаться по мере увеличения доходов молодежи, создавая благоприятные условия для повышения пенсий.
 
Если хочешь процветающую Эстонию, поддержи идею своей подписью!


6. Использованный материал:
    
1. https://blog.stat.ee/2017/02/20/kui-palju-on-eestis-lapsi-ja-noori/
2. https://www.stat.ee/pressiteade-2019-046
3. https://noored.ee/opimaterjalid/uuringud/euroopa-noorteraport-2015/
4. https://blog.stat.ee/2017/09/12/noorte-suvel-tootamine/
5. https://humanrights.ee/app/uploads/2018/03/Eesti-noorte-muutunud-ootused-t%C3%B6%C3%B6le-21.03.2018-K.Vannas-Mitmekesisuse-konverents-jagamiseks.pdf
6. https://www.err.ee/961864/noored-eelistavad-tootamiseks-soomele-teisi-pohjamaid-voi-lounariike
7. https://www.riigikogu.ee/wpcms/wp-content/uploads/2018/08/ASK_R%C3%A4nne.pdf- ст. 27/30
8. https://www.postimees.ee/6723087/poola-vabastab-noored-tulumaksust
9. https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsus-kiitis-heaks-2019-aasta-riigieelarve
10. https://drive.google.com/file/d/1VOLBEg0RsYzPjXXq0Wi-gDvAmiXKDI2y/view
11. https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigieelarve-ja-majandus/majandusprognoosid
12. https://www.tootukassa.ee/content/tooandjale-ja-partnerile/alaealise-tootamise-toetus
13. https://bit.ly/2ZpAWGp 
14. https://visasam.ru/emigration/europe-emigration/nalogi-v-finlyandii.html
15. https://www.infofinland.fi/et/elu-soomes/too-ja-ettev-tlus/maksustamine
16. https://www.valitsus.ee/ru/novosti/pravitelstvo-odobrilo-byudzhet-na-2019-god
17. https://www.err.ee/922462/rahandusministeerium-eesti-saaks-laenata-kuni-200-miljonit-aastas
18. https://cms.internations.org/sites/default/files/2019-05/2019-05-22_Digital_Life_Abroad_Report_by_InterNations.pdf
19. https://www.workinestonia.com/estonia-is-best-country-in-the-world-for-digital-life-new-internations-2019-report-says/

    

Kommentaarid

    Olen lugenud läbi algatuse "(ET/RU) Alandame makse noorte jaoks! Panustame Eesti tulevikku! Снизим налоги для молодежи! Мы хотим" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri