Eestis on vaja suurendada hooldajatoetust

Heategevusfond Kuninganna Anastasia Sihtasutus,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
Peatatud: 18 allkirja

982 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Peatatud: 18 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks Riigikokku saatmiseks vajalikku 1000 allkirja. Kuna allkirjade kogumise algusest on möödas rohkem kui poolteist aastat, pole võimalik enam algatust uuesti allkirjastamisele saata. Seni kogutud allkirjad on ka anonüümitud.

Kohtla-Järvel  täisealise isiku hooldajatoetus on 26 eurot kuus. Kui vanema isiku hooldaja või eestkostja on terve, kuid ei leia tööd, siis on raske elada 26 eur eest kuus.

Ettepanek

Hooldjatoetus peab olema mitte vähem kui 200 eurot kuus igas linnas Eestis (Tallinnas, Tartus, Narvas, Pärnus, Kohtla-Järvel, Viljandis, Maardus, Rakveres, Sillamäe linnas, Võrus, Kuressaares, Valga linnas, Jõhvis, Haapsalus, Keilas, Paides, Türil, Tapal, Põlvas, Kiviõli linnas, Elvas, Saue linnas, Jõgeva linnas, Raplas, Põltsamaa linnas, Paldiski linnas, Sindi linnas, Kunda linnas, Kärdla linnas, Kehras, Loksal, Räpinas, Tõrvas, Narva-Jõesuus, Tamsalus, Otepää linnas, Lihulas, Kilingi-Nõmme linnas, Karksi-Nuia linnas, Mustvees, Võhmas, Antsla linnas, Abja-Paluoja linnas, Püssis, Suure-Jaani linnas, Kallaste linnas, Mõisakülas). 

Põhjendus

Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse taotluse ning abivajaduse hindamise vormid kehtestab vallavalitsus. 

Mõisted

Määruses kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:
 1) puudega lapse hooldaja – vanem, eestkostja või perekonnas hooldamise lepingu alusel last hooldav isik;
 2) täisealine puudega isiku hooldaja – täisealine teovõimeline isik, kes on võimeline hooldust vajavat isikut vajalikul moel hooldama, tagades täisealisele puudega hooldatavale vajaliku kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve;
 3) hooldatav – täisealine raske või sügava puudega abivajav isik või isik, kes aktiivravi järgselt vajab lühiajaliselt kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet;
 4) kõrvalabi – abi osutamine isikule, kes ei tule iseseisvalt toime söömise, hügieenitoimingutega, riietumisega, suhtlemisega või asjaajamisel väljaspool kodu;
 5) järelevalve – ohutuse tagamine isiku suhtes, kes oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele, varale;
 6) hoolduse seadmine – hoolduse korraldamine raske või sügava puudega täisealisele isikule, kes puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks või hoolduse korraldamine lühiajaliselt isikule, kes aktiivravi järgselt vajab kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet. Hoolduse seadmisel määratakse kindlaks hooldaja ülesanded;
 7) hooldajatoetus – hooldajale igakuiselt makstav rahaline toetus.

Hooldajatoetuse mõiste

Hooldajatoetus on igakuiselt makstav sotsiaaltoetus raske või sügava puudega 18-aastase või vanema isiku hooldajale või eestkostjale või lühiajaliselt aktiivravi järgselt kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet vajava isiku hooldajale.

Sotsiaaltoetuste piirmäärad 
https://www.riigiteataja.ee/akt/427012018007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.01.2019
§ 2.  Universaaltoetuste piirmäärad
4) sügava puudega isiku toetus 26 eurot kuus;
Sotsiaaltoetuste piirmäärad                                                              https://www.riigiteataja.ee/akt/412022019021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
§ 2.  Universaaltoetuste piirmäärad
4) täisealise isiku hooldajatoetus 26 eurot kuus;

Kui vanema isiku hooldaja või eestkostja on terve, kuid ei leia tööd, siis on raske elada 26 eur eest kuus. On vaja suurendada hooldajatoetust kogu Eestis, sest hooldaja osutab abi isikule 168 tundi seitsme päeva jooksul nädalas. Hooldjatoetus peab olema mitte vähem kui 200 eurot kuus. 

Kui hooldaja leiab töö, siis seaduses on vaja teha muudatus, et samal ajal säiliks hooldajatoetus.

Kommentaarid

 1. Toeta abivajajate aitajaid allkirjaga

  Ootame Teie kõikide ettepanekuid ja arvamusi. Samuti oleme tänulikud Teie allkirja ja osavõtu eest!

  1. Toetusavaldus

   Olen nõus algatusega ja leian,et küsimus on väga oluline ja vajab lahendust.

   1. Kõrgeimat riigivõimu teostab rahvas

    Eesti Vabariigi põhiseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/633949?leiaKehtiv RAHVAS § 56. Kõrgeimat riigivõimu teostab rahvas hääleõiguslike kodanike kaudu: 2) rahvahääletusega.

    1. Riigikogu Kollektiivne pöördumine

     За первые 4 дня коллективное обращение поддержали граждане Эстонии из Таллина, Тарту и Кохтла-Ярве. Очень важная тема для народа. Народ не может подписать коллективное обрашение и прислали нам множество жалоб на Riigikogu Kollektiivne pöördumine rahaalgatus.ee: 1) Если человек регистрируется через facebook, то не срабатывает подпись по ID-kaart. 2) Невозможно по ID-kaart зарегистрироваться на сайте от rahaalgatus.ee, несколько дней блокируется интернет при попытках зарегистрироваться. 3) Через google невозможно зарегистрироваться 4) Не все умеют пользоваться Mobiil-ID, чтоб подписать. 5) Много людей из Кохтла-Ярве не могут себе позволить купить компьютер или телефон. 6) Из-за нищеты и бедности в Кохтла-Ярве используют кнопочные телефоны, на которых нет возможности установить Mobiil-ID, а оператор сотовой связи находится в Jõhvi. 7) Многие люди не знают, как использовать цифровую подпись по ID-kaart. 8) Вообще не понятно, что такое Citizen OS и как этим пользоваться. 9) Если у людей только один телефон или один компьютер на целую семью или коллектив, то подпись может на устройстве поставить только один человек,а других система не пускает! Нет возможности купить телефоны и компьютеры на каждого члена семьи, чтоб каждый мог поставить свою подпись. https://www.riigikogu.ee/tutvustus-ja-ajalugu/raakige-kaasa/esitage-kollektiivne-poordumine/ У нас очень слабое государство. Riigikogu могли бы бесплатно сайт предоставить от государства для коллективных обращений, чтоб там всё работало! Этого требуют законы! https://www.riigiteataja.ee/akt/633949?leiaKehtiv RIIGIKOGU  § 59.   Seadusandlik võim kuulub Riigikogule. § 65.   Riigikogu:  1) võtab vastu seadusi ja otsuseid;  11) esineb avalduste ja deklaratsioonidega ning pöördumistega Eesti rahva, teiste riikide ning rahvusvaheliste organisatsioonide poole;  16) lahendab muid riigielu küsimusi, mis ei ole põhiseadusega antud Vabariigi Presidendi, Vabariigi Valitsuse, teiste riigiorganite või kohalike omavalitsuste otsustada. У нас много бесплатных сайтов в государстве, которые не собирают пожертвования и работают вообще идеально по ID-kaart. Очень хороший пример многолетней работы государства — www.eesti.ee Это гордость нашей страны!

     1. Pöördumine

      Belgias põhiseaduses §21.Kõigil on õigus pöörduda riigivõimu esindajate poole petitsioonidega, mis on ühe või mitme inimese poolt allkirjastatud. Vaid kindlaksmääratud võimuorganitel on õigus esineda petitsioone, mis tehtud üldsuse nimel. Eestis põhiseaduses § 65. Riigikogu: 11) esineb avalduste ja deklaratsioonidega ning pöördumistega Eesti rahva, teiste riikide ning rahvusvaheliste organisatsioonide poole; https://www.riigiteataja.ee/akt/122122014013?leiaKehtiv#para152b9 KOLLEKTIIVSE PÖÖRDUMISE MENETLEMISE KORD [RT I, 01.04.2014, 1 - jõust. 11.04.2014] § 152 9. Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustamine (1) Kollektiivse pöördumise (edaspidi käesolevas peatükis pöördumine) menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul kollektiivse pöördumise esitamisest arvates. (2) Kui Riigikogu juhatus otsustab pöördumise menetlusse võtta, edastab ta selle asjaomasele Riigikogu komisjonile või komisjonidele menetlemiseks. § 152 11. Pöördumise menetlusse võtmata jätmine (1) Riigikogu juhatus ei võta pöördumist menetlusse, kui pöördumisele ei ole lisatud nõutud arv märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 72 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavaid toetusallkirju. (2) Riigikogu juhatus teavitab kontaktisikut või -isikuid pöördumise menetlusse võtmata jätmisest, märkides selle põhjuse. Mõiste "nõutud arv" seaduses ei ole arusaadav. Kuskilt ei ole kirjutatud, et nõutud arv 1000 või vähem. Kui Eestis on 1500000 inimest, siis nõutud arv on 1500000 peab olema, või nõutud arv on 5 inimest.

      1. Rumalad seadused Eestis.

       Belgias põhiseaduses §43.Isiklikult ei tohi Kotta petitsioone esitada. Igal Kojal on temale esitatud petitsioonide ministritele esitamise õigus. Ministrid peavad alati andma selgitusi selliste petitsioonide sisust, iga kord, kui seda Koda nõuab. Eestis § 152 9. Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustamine (2) Kui Riigikogu juhatus otsustab pöördumise menetlusse võtta, edastab ta selle asjaomasele Riigikogu komisjonile või komisjonidele menetlemiseks. Siis ka ei ole arusaadav, miks Riigikogu juhatus ei saa edastada õiguskantslerile, Sotsiaalala asekantslerile ja sotsiaalministrile.

       Olen lugenud läbi algatuse "Eestis on vaja suurendada hooldajatoetust" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
       NimiIsikukoodAllkiri