Taotleme elektroonilise hääletamise (e-valimiste) täieliku kaotamist!

Stanislav Pupkevich,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
Peatatud: 47 allkirja

953 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Peatatud: 47 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks Riigikokku saatmiseks vajalikku 1000 allkirja. Kuna allkirjade kogumise algusest on möödas rohkem kui poolteist aastat, pole võimalik enam algatust uuesti allkirjastamisele saata. Seni kogutud allkirjad on ka anonüümitud.

Meie, allakirjutanud, pöördume Riigikogu poole Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse (MSVS) par 71 lg 2 alusel.

Meie, allakirjutanud, taotleme elektroonilise hääletamise (e-valimiste) täieliku kaotamist. Kõikidel valimistel – Euroopa Parlamendi, Riigikogu ja kohaliku omavalitsuse volikogude valimistel ning ka rahvahääletamistel. 

Põhjendus

Meie, allakirjutanud, pöördume Riigikogu poole Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse (MSVS) par 71 lg 2 alusel.

Meie, allakirjutanud, taotleme elektroonilise hääletamise (e-valimiste) täieliku kaotamist. Kõikidel valimistel – Euroopa Parlamendi, Riigikogu ja kohaliku omavalitsuse volikogude valimistel ning ka rahvahääletamistel.

E-valimised ei ole otseselt põhiseadusevastased. Põhiseaduse vastuvõtmisel ei osanud keegi ette näha, et e-valimised on üldse võimalikud. Samuti on e-valimised seaduslikud, kuigi Riigikohus oma 27. märts 2019 otsuse nr 5-19-20 p 13 leidis, et „põhiseaduslike valimisõiguse printsiipide ja õigusriigi põhimõtte paremaks tagamiseks oleks vajalik elektroonilise hääletamise tulemuste kindlakstegemise reeglid sätestada selgemalt õigustloovates aktides“.
Meie taotlus tuleneb üldtunnustatud nõudest, et valimised peavad olema vabad ja ausad. Aususe nõue tähendab, et valimised peavad mitte ainult olema ausad, vaid ka välja nägema sellistena. E-valimised viimasele nõudele ei vasta.
Valimiste vabat ja ausat läbiviimist korraldavad riik ja kohalikud omavalitsused oma valimiskomisjonide kaudu, kuid valimiste tulemuste tunnustamist tagavad vaatlejad – kohalikud ja välismaised. See praktika on üldtunnustatud ning valimisseadused oma enamuses kirjeldavad ka vaatlejate rolli valimistes, nende õigusi ja kohustusi.
Vaatlejad ei saa vaadelda e-valimisi, mistõttu valijad on sunnitud uskuma e-valimiste tulemusi kinnisilmi. See aga tekitab arusaadavat ebausku, mis laieneb juba valimiste üldtulemustele.
Valimistel hääletab inimene isiklikult, hääletamise volitusega ei ole lubatud. Isiku tuvastamine valimisjaoskonnas on kohustuslik. E-valimiste juhul ei ole kunagi teada, kes hääletas, ning kas toimus see salaja.
Häält e-valimiste vastu on tõstud paljud üksikisikud ja isegi erakonnad – näiteks, Elurikkuse Erakond ja Rohelised. Need protestihääled ei olnud aga Riigikogu poolt kuuldud.
Nagu sai juba näidatud, e-valimised ei ole vastuolus põhiseadusega ega seadusega, mistõttu nende õiguspärasust saab vaidlustada eelkõige poliitiliste meetmetega, ja üheks nendest on kollektiivne pöördumine. Ülaltoodu arvesse võttes, taotleme Riigikogult poliitilist otsustust –
e-valimiste täieliku kaotamist.

Мы, нижеподписавшиеся, ходатайствуем о полной отмене электронного голосования 

Мы, нижеподписавшиеся, обращаемся к Рийгикогу на основании ч. 2 ст. 71 Закона об ответах на меморандумы и ходатайства о разъяснении, а также представлении коллективного обращения.

Мы, нижеподписавшиеся, ходатайствуем о полной отмене электронного голосования (э-выборов). На всех выборах – выборах в Европейский Парламент, Рийгикогу и собраний местных самоуправлений, а также референдумах.

Э-выборы не противоречат конституции. При принятии конституции никто не мог предусмотреть, что э-выборы вообще будут возможны. Также э-выборы являются законными, хотя Государственный суд в своём решении № 5-19-20 от 27. марта 2019 нашёл, что «для лучшего обеспечения конституционных избирательных принципов и принципа правового государства требуется яснее установить в правовых актах правила установления результатов электронного голосования».
Наше ходатайство исходит из общепризнанного требования, что выборы должны быть свободными и честными. Требование честности означает, что что выборы не только должны быть честными, но и казаться таковыми. Э-выборы этому требованию не соответствуют.
Проведение честных и свободных выборов организуют посредством своих избирательных комиссий государство и местные самоуправления, однако признание результатов выборов обеспечивают наблюдатели – местные и иностранные. Эта практика является общепризнанной и избирательные законы в большинстве своём описывают также роль наблюдателей на выборах, их права и обязанности.
Наблюдатели не могут наблюдать за э-выборами, в связи с чем избиратели вынуждены доверять результатам э-выборов вслепую. Это, однако, порождает понятное недоверие, которое распространяется уже на общие результаты выборов.
На выборах человек голосует лично, голосование по доверенности не разрешено. Установление личности на избирательном участке обязательно. В случае э-выборов никогда не известно, кто именно голосовал, и была ли соблюдена тайна голосования.
Свой голос против э-выборов поднимали многие отдельные лица и даже партии – например, партия Богатства Жизни и Зелёные. Эти протестные голоса, однако, не были услышаны Рийгикогу.
Как уже было показано, э-выборы не противоречат ни конституции, ни закону, в связи с чем их правомерность может быть обжалована прежде всего политическими методами, одним из которых является коллективное обращение. Исходя из вышеизложенного, ходатайствуем о принятии Рийгикогу политического решения –
полной отмены э-выборов.

Kommentaarid

 1. Согласен

  Согласен.

  1. Согласна

 2. Куда жмакать?

  А где подписывать то? Куда жмакать?

  1. Сбор подписей откроется 26.04.2019, ориентировочно в 11.00

 3. Подписать.

  Жамкайте на кнопку mobiili id или id-kaart, смотря как вы хотите себя идентифицировать.

  1. глупость

   просто анекдот , собирать электронные подписи , чтобы отменить голосование с их помощью

   1. 3вepoбoй

    Vassili Savostjanov 30.04.2019 22:25 глупость просто анекдот , собирать электронные подписи , чтобы отменить голосование с их помощью =============================== Можешь предложить иной способ попытки отменить электронное голосование на выборах? Или Vassili Savostjanov - сторонник электронного голосования на выборах?

    1. vladimir

     Нарушается главное: Принцип " тайны голосования " возможности поменять мнение, отсутствие контроля и т.д.- это уже "вторые" нарушения демократии

     Olen lugenud läbi algatuse "Taotleme elektroonilise hääletamise (e-valimiste) täieliku kaotamist!" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
     NimiIsikukoodAllkiri