#kuidasmekestame arutelusarja teemaseminar: tööhõive#kuidasmekestame

Maris Jõgeva,

Kommentaarid

Peale teemaseminari sõelale jäänud ettepanekud

1. Täpsustada TTOS-i töökohta puudutavate nõuete osas tööandjale, et kaugtöö võimalus oleks arvesse võetud. 2. Muuta töölepinguseadust võimaldades pikemat valveaega. 3. Anda kiirendus õpikonto idee edasiarendamisele, (1) tekitades ülevaate olemasoleva tööjõu kvalifikatsioonidest(2) ühendades ühele platvormile olulisemad tööturuteenused (3) soodustades täiend- ja ümberõpet. 4. Vabastada töötusriskiga gruppide osakoormusega värbamisel tööandjad sotsiaalmaksu miinimumi tasumise nõudest. 5. Vabastada 13% sotsiaalmaksust tööle kaasatud õpipoiste värbamine (õpilased ja üliõpilased), kes on juba ravikindlustusega kaetud. 6. Kehtestada võimalus töötustaatuseks ka inimesele, kes saab teatud piirmäära ulatuses käsunduslepinguga töötades töötasu. 7. Täpsustada riiklikus strateegias minimaalsed nõuded (sh noorsootöötaja) noortetööks KOV tasandil ning tagada KOVle vajalikud vahendid kirjeldatud teenuste pakkumiseks. 8. Koolitada juhte ja personalijuhte noorte värbamise spetsiifikast. 9. Alustada kaasava juhtimisprotsessi õpetamisega juba põhi- ja keskkoolis (+kutse- ja ülikoolis). 10. Luua tellimuspõhise liikuvuse toetav raamistik ja mudel. 11. Parandada karjääriõppe terviklikkust, lisades erinevaid võimalusi ja programme. Mh motiveerida karjääriõppe juhendajaid koostööks ettevõtjatega. Kaaluda karjääriõppe kohustuslikuks muutmist.