#kuidasmekestame arutelusarja teemaseminar: sündimus#kuidasmekestame

Maris Jõgeva,

Kommentaarid

Peale teemaseminari sõelale jäänud ettepanekud

1. Vähendada perede kulusid alusharidusele. Selleks siduda lasteaiatasu lahti miinimumpalgast ning defineerida selgemini millistel alustel vabastatakse laps/lapsed lasteaia kohatasust. Täpsustada minimaalne lastehoiu kaugus lapsevanemale pakutud hoiukohast. Tõsta lastevanemate teadlikkust sellest, milleks lasteaia kohatasu kasutada saab. 2. Täpsustada riigilt KOVle eraldatud huviharidustoetuse kasutamise tingimused selliselt, et toetus jõuaks enam lasteni. Igal lapsel peab olema võimalus käia vähemalt ühes tasuülempiiriga EHISes või spordiregistreis registreeritud ringis. 3. Indekseerida peretoetused, et inflatsioon ei halvendaks perede toimetulekut. 4. Vaadata üle ja lihtsustada lastehoiu rajamise nõuded. 5. Kindlustada, et igas detailplaneeringus ning ehitusloas, mis puudutab vähemalt 100 inimest, näidatakse kuidas toetatakse taristuga laste kasvatamist. 6. Laiendada KREDEXi lasterikaste perede kodutoetuse tingimusi ja portfelli, et kõigile lastele oleks võimalik tagada nende heaolu ja arengut toetav eluase. 7. Suurendada riigi poolt finantseeritavate vanemluskoolituste mahtu ning tagada, et need oleksid kättesaadavad igas maakonnas, nii enne lapse sündi kui suuremate laste vanematele. 8. Parandada pereteraapia kättesaadavust riik-KOV koostöös 9. Võtta plaani perioodiline sündimuskäitumise ja vanemlushoiakute uurimine, mis aitaks hinnata hoiakuid ja võrrelda neid tegeliku käitumisega. Sh uurida emadust, isadust kui vanavanemlust. 10. Tagada regulaarseks uuringutegevuseks ning tulemuste kommunikeerimiseks vajalikud ressursid. 11. Luua lapsevanematele ühtne ja kasutajasõbralik teenusplatvorm. Kuna käimas on eesti.ee arendmine, võtta laste- ja peredega seotud teenuste arendustööd ette eelisjärjekorras, siduda hetkel erinevad platvormid nagu SKA, Haigekassa, tarkvanem.ee ning p