Jagatud töökohad ehk tandemtöö [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

Eesti Koostöö Kogu,
Arutelu lõppenud

Arutelu tähtaeg:

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Esitaja: Ines Jakobson; Janika Ritson

Idee sisu
Luua praegusest mõistlikum ühiskondlik foon osaajaga töötamise soodustamiseks. On töökohti, mida saaks jagada erinevate põlvkondade esindajate vahel, nt lapsehoolduspuhkuselt naasev noor ema ja 60+ isik saaksid üsnagi edukalt hakkama mõnelgi ametikohal tööd jagades, töötades nt 3+2 päeva. Vanem võib ka nooremat asendada, kui nooremal lapsed haiged. Saab ju olla paindlik ja tingimused kokku leppida. Väide, et nt vanematel isikutel digitaalne kirjaoskus puudub, ei pea juba ammu paika. Inimeste motivatsiooni, töössesuhtumist ja kogemusi-oskusi pole Eesti jaoks iialgi liiga palju, käigem siis sellega hoolikamalt ümber.
Osakoormusega töötamise toetamine, mis teeks võimalikuks selle, et näiteks noored lapsevanemad või ka pensionärid töötavad osaajaga.

MÕJUHINNANG

Mis on idee esitaja taotletav eesmärk või tõstatatud probleem(id), millele lahendust pakutakse?
Vanemaealiste hõive, osaajaga töö laiem valik

Milliste seaduste muutmist ettepaneku rakendamine eeldaks?
Töölepinguseadus ja maksuseadused, et soodustada osaajaga tööd ning töösuhte ajutist katkestamist. Võimalik, et võiks üle vaadata tandem-positsioonide maksustamise ning teha muudatusi kutsestandarditesse, lisades tööjagamise kui üldoskuse.   

Kas ettepanek on Eesti süsteemi sobiv või eeldab selle rakendamine teisi põhimõttelisi muudatusi?
Sellist tööjagamist, kus sama tööd on palgatud tegema kaks inimesed, kes otsustavad koos tööaja üle ning vastutavad koos töötulemuste eest, Eesti õigussüsteem praegu ei toeta. 
Inimese vanuse kasvades suureneb haigestumise tõenäosus; tööjõu vananemisega seoses ei ole mõeldav, et tööturul püsimine on binaarne nähtus – kas töötad või oled tööturult väljas. Seega küsimus, kuidas korraldada jooksvalt ajutiselt töövõimetu töötaja asendamine, muutub organisatsioonides järjest olulisemaks. Nn tandemtöökohad eeldavad aga ka töötajate koolitamist eeskätt kommunikatsiooni, omavahelise teadmuse jagamise, koostöö teemadel. Praegu kasutatakse tandemtöö põhimõtteid nendel ametipositsioonidel, mis eeldavad loomingulisust, ideearendust, innovatsiooni (nt smart work IT-lahenduste loomisel). Ühiskonnas on tunnetada vajadus laiendada neid põhimõtteid väiksema oskustasemega töökohtadele.

Milliseid tagajärgi ettepaneku rakendamine kaasa tooks?
Põhimõtteliselt on tegu osakoormusega töötamise laiema levikuga, kuid suurem roll ja vastutus on sel juhul kahel töövõtjal.

Kas on olemas rahvusvahelisi analooge?  Mida neist on teada?
Pole teada.

Millised on taotletava eesmärgi saavutamise teised, realistlikumad või süsteemsuselt sobivamad variandid?
Osakoormusega töötamise soodustamine, näiteks erinevate maksusoodustustega 

Eksperdid: Liisi Uder, Tiina Tambaum, Angelika Sarapuu

Kommentaarid

  1. Idee kiideti teemaseminaril heaks

    Ettepanek on luua regulatsioon, et ühte tööd teevad kaks inimest. Selle rakendamise eelduseks on kolmepoolsete töölepingute sõlmimine ja tandemtöösuhte reguleerimine. Ettepaneku vormistamisel tuleks arvestada ka maksustamise küsimusega. Samas, kui tandemtöö on vormistatud ühe lepinguga ning töötasu on miinimumpalk, siis langeb ära ka probleem, et sotsiaalmaks on liiga kõrge, sest see on miinimumiga sama või kõrgem.

    Olen lugenud läbi algatuse "Jagatud töökohad ehk tandemtöö [MÕJUANALÜÜS]" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri