Tervisliku vananemise edendamine füüsilise aktiivsusega [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

Eesti Koostöö Kogu,
Arutelu lõppenud

Arutelu tähtaeg:

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Esitaja: Kadri Orula
  
Idee sisu 
Üks võimalus püsida kõrge eani vitaalne ja terve on olla füüsiliselt  aktiivne. Euroopas ning mujal maailmas on aktuaalne rääkida tervislikust ja  aktiivsest vananemist (active and healthy ageing). Ehk võiks uurida ja  õppida, mida mujal on juba selles vallas tehtud ning võtta eeskuju teiste  riikide kogemustest (vastavaid suuniseid ja juhiseid pakuvad nt WHO, OSCE, Euroopa  Komisjon jne). Üheks võimaluseks on riigi tasandil töötada välja vastav  poliitika, meetmed jmt - nt terviseedenduse kampaaniad tervisliku vananemise  teemal, soovitused tervislikuks ja aktiivseks vananemiseks, aga näiteks ka  pensionäride toetamine treeningutel osalemiseks, treeningvõimaluste loomiseks  vanemaealistele jmt. Teisalt saab siin tulla riigile ja avalikule sektorile  partneriks erasektor (spordi- ja fitnessklubid), pakkudes spetsiaalseid  treeninguid ja teenuseid vanemaealistele. Samuti olles partneriks riigi poolt  korraldatavates tervisekampaaniates (nt loengud-seminarid vanemaealistele).  Et pensionärid on väga hinnatundlikud, siis riigi ja/või kohaliku  omavalitsuse tasand võiks toetada pensionäride treeningutel osalemist  rahaliselt (toetus treeningutel osalemiseks); samas toetada ka spordi- ja  fitnessklubisid spetsiaalselt vanemealistele mõeldud treeningute ja teenuste  disainimisel ning läbiviimisel (esialgu katsetada kasvõi näiteks  projektipõhiselt). Ehk, tegu oleks ühe avaliku ja erasektori koostöökohaga  (riigi poolt aktiivse ja tervisliku vananemise kontseptsiooni propageerimine,  terviseedenduse kampaaniad jmt; erasektori poolt spetsiaalsed teenused ja  pakkumised vanemaealistele). Treeningutes osalemine pakub vanemaealiste  lisaks füüsilisele aktiivsusele ka võimaluse olla sotsiaalselt aktiivsem  (suhtlemine ja ühised ettevõtmised eakaaslastega, kuuluvustunne) ning hoiab  vaimu värske (vajalik töötamiseks ja õppimiseks). Tervisliku vananemise  kontseptsiooni propageerimine võib olla võimalus nii riigile (tervelt elatud  eluaastate kasv; inimesed on kauem terved ja töö
võimelised) kui ka  erasektorile (nt uus sihtgrupp spordiklubidele).
   
MÕJUHINNANG

Mis on idee esitaja taotletav eesmärk või tõstatatud probleem(id), millele lahendust pakutakse?
Vanemaealiste tervise parandamine

Milliste seaduste muutmist ettepaneku rakendamine eeldaks?
Ei vaja seaduste muutmist.
   
Kas ettepanek on Eesti süsteemi sobiv või eeldab selle rakendamine teisi põhimõttelisi muudatusi?
Ettepaneku rakendamine sobib Eesti süsteemi, sest analoogseid  kampaaniaid on kasutatud teistes valdkondades. Eestis on olemas riiklikult  tasandil Tervise Arengu Instituut ja kogukonna tasandil tervisedendajate  võrgustik. 
   
Milliseid tagajärgi ettepaneku rakendamine kaasa tooks?
Tervisliku vananemise kontseptsioon aitaks mõtestada lahti vananemise kui sellise ning anda nõuandeid vanemas eaks hakkama saamisel. Praegu saab sellist infot ennekõike arstidelt ja õdedelt, kuid tervislik vananemine saab toimuda ka tervishoiusektoriga kokkupuuteta.
Kampaaniad tervisliku vananemise osas sarnaneksid tervisliku toitmise kampaaniatele, kus on koostöös erasektori toitlustuskohtadega pakutud tervislikke köögiviljatoite. Sama saaks teha ka tervisekuu või südamekuu raames. Ja seda on ka tehtud. Omavalitsused on panustanud südamekuu raames toimuvatesse liikumisharrastuse üritustesse. Täna ei ole Tervise Arengu Instituudi tervisedenduse prioriteetseks valdkonnaks vanemaealiste tervisekäitumine.
Kaaluma peaks seda, kas selline tegevus peab süsteemselt ja rahaliselt olema toetatud riigi- ja omavalitsuste eelarvest.

Kas on olemas rahvusvahelisi analooge?  Mida neist on teada?
Enamikes Euroopa riikides on olemas vananemise kontseptsioon ja  samuti on järjest enam tähelepanu pööratud vanemaealiste toitumisele ja  treeningutele ning välja töötatud ka riiklikul tasandil soovitused. Samuti on  soovitusi koostatud Euroopa Komisjoni ja WHO poolt.
   
Millised on taotletava eesmärgi saavutamise teised, realistlikumad või süsteemsuselt sobivamad variandid?
Tervisliku vananemise kontseptsiooni ja rakenduskava väljatöötamine  on mõistlik. 
Vanemaealiste liikumisharrastuse toetamisel on jäme ots omavalistuste  ja kodanikualgatuste käes.

Eksperdid: Liisi Uder, Gerli Paat-Ahi, Ülla-Karin Nurm

Kommentaarid

  1. Idee kiideti teemaseminaril heaks

    Arutelu käigus jõuti tõdemuseni, et ettepanek on vaja ümber sõnastada nii: töötada riiklikult välja tervisliku vananemise kontseptsioon ja integreerida see rahvastiku tervise arengukavasse (kuni 2020). Niimoodi saab tervislikule vananemisele riiklikud vahendid taha.

    Olen lugenud läbi algatuse "Tervisliku vananemise edendamine füüsilise aktiivsusega [MÕJUANALÜÜS]" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri