Tapa vallale

Toetame Riina Haljasoksa jätkamist Tapa abivallavanemana!

Daria Berjozkin,

Kommentaarid

Vastuskirja kommentaariks

Vastuskirjale kommentaariks peab ütlema, et Rahvaalgatus.ee oli ainult platvorm mida kasutati toetusallkirjade kogumiseks ning kollektiivse pöördumise edastamiseks. Seega viide kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 32, lõikele 1, ei ole asjakohane. Samuti ei olnud vajalik 1% valla hääleõiguslike elanike allkirjad kuna tegemist ei olnud eelnõu esitamisega vaid ühiskonnaasjadest huvitatud kogukonna liikmete pöördumisega, et teavitada Tapa valla poliitikuid probleemidest, mis kõnetavad kohalikku kogukonda. Toetuskiri kogus 101 allkirja. Ka ei ole relevantne viide kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-le 50 lg 1 p 7, kuna pöördumises on esitatud konkreetsed küsimused vallavalitsusele ja volikogule, mitte kahtlus vallavanema õigustele. Kuigi vallavalitsus ja volikogu leiavad, et neil puudub alus menetleda, siis kogukond ootab valitseva võimu tahet olukorda selgitada. Eelkõige on päevakorras järgmised aspektid: 1. Kuidas struktuuri muudatused täidavad valla eelarve tasakaalustamise eesmärke? 2. Kas struktuurimuudatused, valimislubaduste mittetäitmine ja koalitsioonilepingu mitteavalikustamine on tulevikku suunatud ning kaalutletud sammud? 3. Vallavalitsusel ja volikogul esitada selgelt sõnastatud põhjendused struktuuris tehtud muudatustele, st. miks oli vajalik teenistusse võtta 3 uut juhti?