Kollektiivsete algatuste menetlemise juhend kohalikule omavalitsusele

Rahvaalgatus.ee on Eesti Koostöö Kogu hallatav arutelude pidamise ja ettepanekute koostamise platvorm, mille kaudu saab kohalikule omavalitsusele esitada kollektiivseid algatusi. Nii saavad kodanikud ning huvikaitse- ja katusorganisatsioonid kohalikus valitsemises kaasa rääkida, samuti võimaldab see kohalikul omavalitsusel olla teadlik kogukonda kõnetavatest teemadest ja probleemidest.

Kohaliku rahva kaasamine, ärakuulamine ja teavitamine on avatud valitsemise alustalad.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) §-s 32 on kirjas praegu ainus seadusega tagatud kodanikuõigus, mille alusel saavad omavalitsuse hääle­õiguslikud elanikud juhtida kollektiivselt tähelepanu kohaliku elu probleemidele ja teha nende lahendamiseks ettepanekuid.

Aina rohkem kodanikke rakendab seda õigust platvormi Rahvaalgatus.ee abil.

Ärksate kodanike kaasamine otsustamisse näitab kohaliku omavalitsuse head tahet ning avatud valitsemise põhimõtete hindamist. Aktiivsed kohalikud on väärt ressurss, kellega koos elu paremaks muuta!

Protsessi illustreeriv juhend

 1. Ettepanekule allkirjade kogumine
 2. 1% hääleõiguslike allkirjade kokkusaamisel algatuse edastamine KOV-ile
 3. Allkirjade hääleõiguslikkuse kontroll KOV-is
 4. Algatuse esindajate kaasamine
 5. Arutelu kohalikus omavalitsuses või volikogus
 6. Tagasiside andmine

Menetlusprotsessi kirjeldus ja järjekord

 1. 1.

  Kui kodanikud on portaalis Rahvaalgatus.ee loonud algatuse, võtab portaali esindaja ühendust kohaliku omavalitsusega, et küsida volitatud registripidaja isikukoodi (juhul kui seda juba varem antud pole).

 2. 2.

  Kui algatus on kogunud vähemalt 1% omavalitsuse hääleõiguslike elanike allkirjadest ning algatuse esindaja on otsustanud selle KOV-ile esitada, edastatakse meiliaadressilt info@rahvaalgatus.ee KOV-ile algatuse tekst koos digiallkirjadega.

 3. 3.

  KOV kontrollib algatusele digiallkirja andnud inimeste hääleõiguslikkust, tehes päringu rahvastikuregistrisse.

 4. 4.

  KOV annab aadressile info@rahvaalgatus.ee märku digiallkirjade kontrolli lõpetamisest ning isikuandmed anonüümitakse ja kustutatakse portaali andmebaasist.

 5. 5.

  Algatus võetakse KOV-is kolme kuu jooksul arutlusele, kaasates valitsuse või volikogu istungile algatuse esindajad (KOKS § 32 p 3). Kui algatatud küsimus kuulub volikogu pädevusse, peab kohalik omavalitsus esitama selle ühe kuu jooksul koos omapoolse seisukohaga volikogule lahendamiseks.

 6. 6.

  Pärast menetluse lõppu koostatakse vastuskiri, mis sisaldab arutelu tulemusi ning KOV-i seisukohti algatuse suhtes. Kiri laaditakse üles avalikku dokumendiregistrisse ilma juurdepääsupiiranguteta ning edastatakse nii algatuse esitajatele kui ka aadressile info@rahvaalgatus.ee. Õigusliku tõlgenduse kohaselt loetakse KOKS-i §-i 32 alusel algatuse esitajateks peale koostaja või esindaja ka kõik need isikud, kes on algatusele oma allkirja andnud. Rahvaalgatus.ee hoiab menetlus­käiguga kursis kõiki selleks soovi avaldanud allkirjastajaid.

Digiallkirjade kontrollimise juhend

 1. 1.

  Kui algatusele on kogunenud vähemalt 1% omavalitsuse hääleõiguslike elanike allkirjadest, võib algatuse esindaja saata KOV-ile automaatkirja, mis sisaldab linke failidele, mis näitavad digiallkirjade kehtivust (.asice) ning rahvastikuregistrist hääleõiguslikkuse kontrollimist (.csv).

 2. 2.

  Dokumendi sisu nägemiseks ja allalaadimiseks on vajalik portaali sisse logida, kasutades selleks kas ID-kaarti, Mobiil-ID-d või Smart-ID-d. Failidele pääseb ligi vaid volitatud registripidaja, kelle isikukood on edastatud portaalile Rahvaalgatus.ee!

Head näited Rahvaalgatus.ee praktikast

Nõuame bussiliini nr. 5 säilimist Pirita-Kose asumis endisel marsuudil

Tallinna linnas koguti 2023. aasta juulis algatusele "Nõuame bussiliini nr. 5 säilimist Pirita-Kose asumis endisel marsruudil" 6693 allkirja. Algatus oli kõrge kvaliteediga, läbimõeldud argumentidega ja hea sotsiaalmeedia kohaloluga. Linn reageeris algatusele operatiivselt ja muutis oma otsust vähem kui nädalaga, mil algatusele need allkirjad koguti.

Märkimist väärib see, et linn reageeris kodanike murele ja hindas oma plaani vastavalt neilt saadud infole ümber.

Rõuge ja Mustvee koolivõrgu ümberkorraldused

Rõuge valda saadeti 2023. aastal algatused "Las jääda Rõuge Põhikool nii nagu on", "Palume toetada põhikooli tegevuse jätkamist Varstu koolimajas", "Toetan Mõniste Kooli jätkamist lasteaia ja 9-klassilise põhikoolina Kuutsi külas" ja Mustvee valda saadeti algatus "Palume teil toetada Lohusuu põhikooli jätkamist". Algatused taotlesid erinevate koolide püsimist ning kogusid kollektiivselt ligi 3000 allkirja.

Märkimist väärib see, et mõlemad vallad otsustasid kohtuda algatajatega ning saadud info põhjal peatada või edasi lükata haridusvõrgu ümberkorraldused. Rõuge vald lubas küll tulevikus plaaniga edasi minna, kuid anda avatud valitsemise põhimõtete kohaselt võimaluse ka huvigruppidel kaasa rääkida ja otsustusprotsessis osaleda.

Põhja-Pärnumaa tuuleparkide rajamise tingimuste täpsustamine

Põhja-Pärnumaa vallale saadeti 2022. aastal digi- ja paberallkirjadega algatus "Põhja-Pärnumaa tuuleparkide rajamise tingimuste täpsustamine", mis soovis muuhulgas kehtestada ja täpsustada tuuleparkide talumistasu, minimaalsed vahekaugused eluhoonetest ning kohustada valda edasisi plaane kogukonnaga arutama. Algatusest välja kasvanud eelnõu ei leidnud küll 7 poolt- ja 12 vastuhäälega toetust, kuid aitas sel teemal vallas debatti avada.

Märkimist väärib see, et vald aitas algatuse eelnõuks vormistamisel kaasa ning tänu sellele jõudis algatajate idee vallavolikokku hääletamisele. Allkirjastaja vaatest väärib märkimist ka see, et algataja ja vald jagasid Rahvaalgatus.ee vahendusel operatiivselt infot, mis tähendas, et kõik kaasaelajad ja allkirjastajad olid sündmustega kursis.

Loo veoautovabaks

Jõelähtme valla elanikud moodustasid Loo veoautovabaks töögrupi ning 2021. aasta mais koostasid Rahvaalgatus.ee portaalis algatuse "Loo veoautovabaks!". Allkirju koguti lisaks portaalile ka paberil ning 1. juulil edastati see menetlemiseks kohalikule omavalitsusele.

Pöördumine võeti arutlusele Jõelähtme vallavolikogu 19.08.2021 istungil, kuhu olid kutsutud ka algatuse esitajate esindajad. Koos tõdeti, et tegemist on teemaga, mis väärib põhjalikumat käsitlemist. Vallavalitsusele tehti ülesandeks tõstatatud probleemidega tegelemise, sh teha koostööd kodanike töögrupiga, et leida piirkonna raske- ja transiitliikluse suunamiseks elanikkonda kõige vähem häirivamaid lahendusi.

Märkimist väärib see, et algatuse puhul ei järgitud vaid seadusest tulenevaid miinimumnõudeid, vaid probleemi teadvustati ning otsustati lahenduse leidmise osas teha kohaliku kogukonnaga ka edaspidi koostööd.

Nõuame Valga Vallavalitsuse kiiret tegutsemist, tagamaks Valga Linna lasteaedade kvaliteetne ja nõuetekohane toitlustamine

2021. aasta septembris koostasid Valga linna lapsevanemad algatuse "Nõuame Valga Vallavalitsuse kiiret tegutsemist, tagamaks Valga Linna lasteaedade kvaliteetne ja nõuetekohane toitlustamine", et juhtida tähelepanu lasteaedade toitlustamisteenusega seotud probleemkohtadele. Algatus saadeti kohalikule omavalitsusele menetlemiseks 22. septembril 2021. Valga vallavalitsus võttis toitlustusettevõte töö kõrgendatud tähelepanu alla ning korraldas kõikide osapoolte vahel mitmeid koosolekuid, et lasteaedade hoolekogude liikmetel ja lasteaedade töötajatel oleks võimalik märkused ja tähelepanekud OÜ Gurmanni juhatajale edasi anda. Oktoobri lõpus toimunud koosolekul selgus lasteaedade esindajate hinnangutest, et olukord on oluliselt paranenud ja osapooled on teenusega rahul. Probleeme kontrollis ka Terviseamet, kes tegi omalt poolt ettepanekud menüüde korrigeerimiseks. Valga Vallavalitsus saatis olukorra selgitamiseks välja avaliku pressiteate.

Märkimist väärib see, et vallavalitsus soosis kõikide osapoolte vahelist avatud suhtlust. Samuti saadeti välja pressiteade, mille koostamine on laiema avaliku huviga algatuste puhul heaks tavaks.

Kehra linna, Mulla tn 6 metsatuka säilitamine

Kui Anija vallavalitsus algatas 2021. aasta kevadel detailplaneeringu Mulla tänav 6 kinnistu kruntideks jagamiseks, koostasid kohalikud elanikud roheala ja metsatuka kaitsmiseks Rahvaalgatus.ee portaalis algatuse "Kehra linna, Mulla tn 6 metsatuka säilitamine". 18. mail edastati algatus menetlemiseks kohalikule omavalitsusele. Vallavanem Riivo Noore eestvedamisel asuti kiiret otsima kompromissi, mille tulemusel oleks võimalik vallal suurendada elamufondi ja seeläbi ka elanike arvu, kuid siiski arvestada ka praeguste elanike soove säilitada roheala. Vallavalitsuse tellimusel koostas arhitektuuribüroo neli eskiislahendust ning juulis toimus kokkusaamine, kus valiti välja kohalikele elanikele sobiv lahendus. Lisaks kohtumisele saadeti vallavalitsuse poolt teated ka meediasse ja kõikidele naaberkinnistute omanikele. Kuigi esialgu olid vallavalitsuse soovid suuremad, siis lõpptulemusena kavandatakse kinnistule 10 elamukrunti, mille vahele jääb 1 ha suurune metsatükk. Ka algatuse koostajad olid rahul, kuna nende häält võeti kuulda. Lisaks on kohalikel elanikel plaan luua mittetulundusühing, mis hakkab sälitatava metsatüki parkmetsaks kujundamisega tegelema.

Märkimist väärib see, et vallavalitsus näitas üles suurt aktiivsust kogukonna vajadusi ja soove arvestava kompromisslahenduse leidmisel.

Säästame elusid Randvere teel

Tammneeme elaniku algatusel paluti Viimsi vallavalitsusel pöörata tähelepanu tihedatele liiklusõnnetustele Randvere teel. Nii edastati üle 300 allkirja kokku saanud liikluspiiranguid taotlev algatus "Säästame elusid Randvere teel" märtsikuu lõpus menetlemiseks kohalikule omavalitsusele. Kuna tegemist oli hoopis Transpordiameti haldusalas oleva küsimusega, siis edastas Viimsi Vallavalitsus pöördumise Transpordiametile vastamiseks, lisades kaaskirja ka oma kommentaare seoses metsloomadega seotud lõikude selgema tähistamisega.

Märkimist väärib see, et omavalitsus näitas ka nende vastutusalast väljaspool oleva algatuse osas üles aktiivsust ja kaasas lahendusprotsessi Transpordiameti.

Soovime säilitada puud Viljandi Uuel tänaval

Viljandi linna kodanikud lõid augustis 2021 algatuse "Soovime säilitada puud Viljandi Uuel tänaval", et juhtida tähelepanu puude vajalikkusele linnaruumis. Rahvaalgatus.ee portaalis koguti algatusele üle 1300 digiallkirja ning koos lisaks kogutud paberile antud allkirjadega edastati see Viljandi linnavalitsusele menetlemiseks. Uue tänava rekonstrueerimise käigus oli algatuse menetlemise hetkeks juba puud maha võetud, kuid Tartu tänava puude osas saavutas algatus oma eesmärgi. Linnavalitsus tõdes, et ei toimunud piisavalt varajast linnakodanike kaasamist, kuid nägi selles vajadust tulevikus.

Märkimist väärib see, et algatuses välja toodud laiemate probleemid osas toimus algatuse esindajatega avatud arutelu. Samuti tuldi algatuses välja toodud ettepanekule vähemalt osaliselt vastu ning tõdeti, et see on märk koostööst linnavalitsuse ja -elanike vahel, mis aitab linnakeskkonda muuta kaunimaks ja paremaks.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) muutmise eelnõu

Kehtiv KOKS-i § 32 sätestab, et elanikud peavad esitama valla- või linnavalitsusele oma ettepaneku eelnõuna, mis jätab KOV-ile õiguse pöördumine tagasi lükata, kui see ei ole kõigile KOV-i õigusakti eelnõule esitatavatele nõuetele vastavana vormistatud.

KOKS-i muutmise eelnõu seletuskirjas on rahandusministeerium välja toonud, et valla- või linnaelanikud ei peaks kohaliku elu küsimuses arvamuse avaldamise eeltingimusena omama õigusaktide vormistamise ja koostamise pädevust.

Seega ei saa elanike algatuse arutelu jätta KOV-i otsustusorganites pidamata seetõttu, et algatus ei ole esitatud korrektselt vormistatud eelnõuna. Lõikest kaotatakse eelnõu vastav nõue ning lisatakse selgitus, et algatuses tuleb teha ettepanek, kuidas kehtivat regulatsiooni muuta või kohalikku elu paremini korraldada, ning lisada põhjendus, miks kehtiv olukord ei rahulda ja kuidas algatuses esitatud ettepanek olukorda parandaks.

Eraldi on lõikes välja toodud kohustus kõik esitatud algatused avalikustada. Kuna algatuste eesmärk on edendada kogukondlikku koostööd ja arutelukultuuri, peaksid esitatud algatused koos informatsiooniga nende menetluse kohta olema elanikele lihtsasti leitavad.