Eestis on vaja suurendada hooldajatoetust

Heategevusfond Kuninganna Anastasia Sihtasutus,

Kommentaarid

Pöördumine

Belgias põhiseaduses §21.Kõigil on õigus pöörduda riigivõimu esindajate poole petitsioonidega, mis on ühe või mitme inimese poolt allkirjastatud. Vaid kindlaksmääratud võimuorganitel on õigus esineda petitsioone, mis tehtud üldsuse nimel. Eestis põhiseaduses § 65. Riigikogu: 11) esineb avalduste ja deklaratsioonidega ning pöördumistega Eesti rahva, teiste riikide ning rahvusvaheliste organisatsioonide poole; https://www.riigiteataja.ee/akt/122122014013?leiaKehtiv#para152b9 KOLLEKTIIVSE PÖÖRDUMISE MENETLEMISE KORD [RT I, 01.04.2014, 1 - jõust. 11.04.2014] § 152 9. Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustamine (1) Kollektiivse pöördumise (edaspidi käesolevas peatükis pöördumine) menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul kollektiivse pöördumise esitamisest arvates. (2) Kui Riigikogu juhatus otsustab pöördumise menetlusse võtta, edastab ta selle asjaomasele Riigikogu komisjonile või komisjonidele menetlemiseks. § 152 11. Pöördumise menetlusse võtmata jätmine (1) Riigikogu juhatus ei võta pöördumist menetlusse, kui pöördumisele ei ole lisatud nõutud arv märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 72 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavaid toetusallkirju. (2) Riigikogu juhatus teavitab kontaktisikut või -isikuid pöördumise menetlusse võtmata jätmisest, märkides selle põhjuse. Mõiste "nõutud arv" seaduses ei ole arusaadav. Kuskilt ei ole kirjutatud, et nõutud arv 1000 või vähem. Kui Eestis on 1500000 inimest, siis nõutud arv on 1500000 peab olema, või nõutud arv on 5 inimest.