Petitsioon lubada kõigile valida elektri tarnija (müüja)

Milosz Maksimovic,

Kommentaarid

Milosz Maksimovic ( Konkurentsiamet Vastus)

,,Teie pöördumise sisust lähtuvalt on amet mõistnud, et Teil on soov valida oma korteri jaoks elektrienergia müüjat, kuid antud olukorras puudub Teil selleks võimalus. Enne, et üldse saaks korterid eraldi elektrimüüjat valida, peab igal korteril olema ka eraldi liitumispunkt Elektrilevi OÜ võrguga. Juhime Teie tähelepanu, et amet on oma 25.01.2021 kirjas nr XXX Teile juba selgitanud, et selleks, et kõik kortermajas elavad tarbijad saaksid sõlmida Elektrilevi OÜ-ga eraldi võrgulepingud, tuleb Korteriühistul esitada Elektrilevi OÜ-le taotlus võrgulepingu muutmiseks. Vastavasisulise otsuse võrgulepingu muutmiseks saab vastu võtta Korteriühistu üldkoosolek. Kui üldkoosolekul majaelanikud otsustavad ühiselt, et minnakse ühisostult üle üksikostule, siis saab seda ka teha. Kortereid ühekaupa üksikostule üle viia ei saa, ainult kogu kortermaja korraga. Konkurentsiamet tõdeb, et kortermajas tuleb leida üksmeel enamuse soovi alusel ning seetõttu tuleb aeg-ajalt ka teatud mahus teha mööndusi. Selgitame täpsustavalt, et alles pärast seda, kui Korteriühistu üldkoosolek on otsustanud minna ühisostult üle üksikostule ja Korteriühistu korteriomandite omanikud on seejärel sõlminud võrgulepingud Elektrilevi OÜ-ga, tekib neil võimalus iseseisvalt valida elektrienergia müüjat. Amet selgitas, et korteriühistu kui mittetulundusühingu toimimise alused sätestab mittetulundusühingute seadus (edaspidi MTÜS). MTÜS § 18 lg 1 järgi on mittetulundusühingu kõrgeimaks organiks selle liikmete üldkoosolek. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides mittetulundusühingu juhtimise küsimustes. Lähtudes eeltoodust, soovitame Teil kaaluda võrguteenuse osas üksikostule ülemineku küsimuses Korteriühistu üldkoosoleku kokkukutsumist. Konkurentsiamet teostab vajadusel järelevalvet ELTS-i ja selle alusel kehtestatud õigusaktide täitmise üle ning ei oma pädevust teostada kontrolli korteriühistute üle. Kuna Korteriühistu tegevus (sh eespool viidatud tsiviilõigusliku elektripaigaldise kasutusse andmise lepingu osas) Konkurentsiameti järelevalvega seotud pädevusse ei kuulu, puudub Konkurentsiametil siinkohal võimalus Korteriühistu tegevusse sekkumiseks,,.