Sotsiaalmaks peaks olema väiksem ja võimalik suurendada hasartmängumaksu määr Eestis

Heategevusfond Kuninganna Anastasia Sihtasutus,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja

Algatus on arutelufaasis. Esita oma kommentaar.

10 päeva jäänud

Arutelu tähtaeg:

Eestis on umbes 152 000 puuetega ja puudega inimest, kes ei saa töö teha. Meil on umbes 400 000 pensionäri. Heategevusfondides nõukogu liikmed, juhatuse liikmed, töötajad,vabatahtlikud töötavad ilma palgata. KÜs juhatuse liikmed töötavad tasuta või palgaga vähem kui 540 eurot kuus. Sotsiaalmaksu määr on 33 protsenti maksustatavalt summalt. Alates 2019. aasta 1. jaanuarist on töötasu alammäär tunnis 3,21 eurot. Töötasu alammäär kuus täistööajaga töötamise korral on 540 eurot. Väiksed rahasummad tulevad riigis. 

Ettepanek

Sotsiaalmaksu määr peaks olema väiksem, näiteks 18%, kuid hasartmängumaksu määr võiks olla 33%. 

Põhjendus

Töötuskindlustusmaks
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019181?leiaKehtiv

Tulumaksuseadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/119112010007?leiaKehtiv

Sotsiaalmaksuseadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/106042016013?leiaKehtiv

§ 7.  Maksumäär

 (1) Sotsiaalmaksu määr on 33 protsenti maksustatavalt summalt.
 (2) [Kehtetu - RT I 2003, 88, 587 - jõust. 01.01.2004]
 (3) Sotsiaalmaksu määr käesoleva seaduse § 6 lõike 1 punktides 31, 32, 33, 6, 61, 8, 9, 11, 13 ja 15 sätestatud juhtudel ning töötuskindlustuse seaduses sätestatud töötuskindlustushüvitiselt on 13 protsenti maksustatavalt summalt.
 

Hasartmängumaksu seadus

https://www.riigiteataja.ee/akt/13315648?leiaKehtiv

§ 6. Maksumäär

  Hasartmängumaksu määr on:
 1) 1278,23 eurot ühe mängulaua kohta;
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011] 
 2) 300 eurot õnnemängu korraldamiseks kasutatava ühe mänguautomaadi kohta ja 10 protsenti hasartmängukorraldaja õnnemängu korraldamiseks kasutatavatel mänguautomaatidel tehtud panustest laekunud summast, millest on maha arvatud võidud;
[RT I, 08.07.2014, 1 - jõust. 01.02.2015] 
 3) 31,95 eurot ühe osavusmängu mänguautomaadi kohta;
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011] 
 4) 18 protsenti § 1 lõike 1 punktis 2 sätestatud summast;
 5) 18 protsenti § 1 lõike 1 punktis 3 sätestatud summast;
 6) 5 protsenti § 1 lõike 1 punktis 4 sätestatud summast;
 7) 5 protsenti § 1 lõike 1 punktis 5 sätestatud summast;
 8) 5 protsenti käesoleva seaduse § 1 lõike 1 punktide 6–9 alusel arvestatud summast.
 
 Alates 2019. aasta 1. jaanuarist on töötasu alammäär tunnis 3,21 eurot. Töötasu alammäär kuus täistööajaga töötamise korral on 540 eurot.
 https://www.emta.ee/et/ariklient/tulud-kulud-kaive-kasum/kinnipeetud-tulumaks-tulumaksu-kinnipidamine/tootasu-alammaarad

Palga ja maksude kalkulaator

https://www.kalkulaator.ee/et/palgakalkulaator

Tulumaksuseadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/119112010007?leiaKehtiv
Eraisik saab annetuselt tulumaksu tagasi taotleda. Annetaja isikukoodi ja annetuse summa edastame maksu- ja tolliametile ning see kajastub eeltäidetud tuludeklaratsioonis.

Juriidilistel isikutel on võimalik teha nimekirja kantud ühingutele kingitusi ja annetusi teatud piires maksuvabalt.

Maksuvabastuse piirmääradeks on:

 • 3% kalendriaasta algusest kasvavalt isikustatud sotsiaalmaksuga väljamaksete summast või
 • 10% kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta kasumist.
Kuna tulumaksuseaduse kohaselt arvutatakse 10% maksumaksja viimase majandusaasta kasumist, mis on arvestatud vastavalt raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele, saab seda piirmäära kasutada pärast seda, kui majandusaasta kasum on kinnitatud. Niisiis tuleb maksumaksjal teha valik kahe piirmäära kasutamise vahel. Kuna tegemist on väljamaksetega, millele kohalduvat maksusoodustust saab kasutada summeeritult aasta algusest, saab kalendriaasta jooksul makstud tulumaksu osas teha ümberarvestust ning maksumaksja võib igal kuul valida, kumba piirmäära kasutada.
Aasta lõplik maksukohustus selgub maksumaksja viimasest piirmäära valikust.

Võimalik Eestis teha kohustuslik maksu määr 10% kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta kasumist. Ja ka rahvast inimesed palusid, et ei ole vaja tagasi maksta 3% annetusest, sest need võimalik kasutada Haigekassas ja aidata inimestele.

Kui sotsiaalmaksu määr on 33 protsenti maksustatavalt summalt on nii kui nii väga vähe Haigekassa ja riigi jaoks. Võimalik suurendada hasartmängumaksu määr, sest RTK hasartmängumaksu toetused sotsiaalvaldkonnas võivad taotleda ja kasutada heategevusfondid, haiglad ja Haigekassa. 

Kohustuslik teha palgad heategevusvaldkonnas tegevustoetusest riigirahast. Heategevus on raskem töö, kui turundus, ettevõtlus või äri. Ilma palgata on keelatud nii raske töö teha. Praegu on Maksu-ja Tolliametis on olemas tasuta töötamise register, kuid EUROOPA LIIDU PÕHIÕIGUSTE HARTAS on kirjutatud, et Orjapidamise ja sunniviisilise töö keeld:
1.   Kedagi ei tohi pidada orjuses ega sunduses.
2.   Kelleltki ei tohi nõuda sunniviisilist või kohustuslikku töötamist.
3.   Inimkaubandus on keelatud.

Kommentaarid

 1. Heategevusfond Kuninganna Anastasia Sihtasutus

  Eesti Statistika

  Palk ja tööjõukulu https://www.stat.ee/13105